KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Homályoszlató: Második beszélgetés a 77 éves Kántor Lajossal

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Ez a Kántor Lajos -életinterjú még 2016-ban készült, s a budapesti Hitelben jelent meg. A teljes pályakép mellett,  emberi és lélektani kérdésekre is olyan „homályoszlató” válaszokat kaptunk, melyekben egyértelműen megfogalmazódott Kántor Lajos testamentumi reménye az életmű jövőbeni sorsát illetően is. Hogy a négy nemzedék gyűjteményének (könyvtár, képtár, kéziratok, levelezés, antik bútorok, míves csempekályhák stb.) otthona, talán a majdani erdélyi magyar irodalom múzeumának székhelye lehet, az utódok és örökösök hathatós hozzájárulásával , beleegyezésével..! Nem így lett..!

Nincs neked jobb dolgod vagy ötleted (versben, prózában, esszében), mint állandóan kérdezősködni?” esett nekem egy idősebb íróbarátom, amikor első beszélgetéseimet a Korunkban közölni kezdtem valamikor a kilencvenes évek elején.

Volt! de annyira fölpörgetett mindig ennek a műfajnak a lehetőségetitka- varázsa s az emberi tényező megnyilatkozásának közvetlen alkalma irodalomban és politikában, hogy ma is szívesen folytatom a faggatást, s ha kell szívósan és rátartian, amolyan homályoszlató módon.

A lélektani elemzések lehet, hogy az élet, az emberi sors értelmét vagy értelmetlenségét érintik, s keresik az olyat, mint: lázadás, küzdés, szeretet, gyűlet, jdalom, öröm, képzelet, félelem, és mindenek előtt az irodalom, az írás adta hit, hogy legyőzzük a kételkedést, a hiábavalóságot. A kérdezés is ennek lehet eszköze, módszere, míg a kicsúszott vallomásokban tetten érhető az a tiszta őszinteség adta válasz, mely a fényben ölelkező értelem és érzelem szülötte.

A Hány nyv lehet egy élet? kérdésére pedig sorolnom kell K. L. eddig mert-megjelent fontosabb nyveit: 1. Írástól emberig (Bukarest, 1963),

2. Százéves harc Az ember tragédiájáért (Budapest, 1966), 3. Vallomásos Móricz Zsigmond (Bukarest, 1968), 4. Romániai magyar irodalom, 19451970 (Láng Gusztávval, Bukarest, 1971), 5. Kép, világkép. A régi Korunk az új vészetért (Bukarest, 1977) 6. A hiány értelmezése. József Attila Erdélyben (Bukarest, 1980), 7. Líra és novella (Bukarest, 1981), 8. Vallani és vállalni (Bukarest, 1984), 9. Hamlet a ntott

félhez tartozik (Budapest, 1990), 10. Itt valami más van (Budapest, 1992), 11. Füg- gőd. Közérzetkrónika (Pécs, 1993), 12. Ki vagy Te, Szilágyi Domokos? (Budapest, 1996), 13. Megbolondult a kutyám (Marosvásárhely, 1997), 14. Erdélyi sorskerék. Szabédi László és a rténelem (Budapest, 1999), 15. Felnőnek a legkisebb fiúk (Kolozsvár, 2001), 16. Gondolatok Keletről Nyugatra (Budapest, 2001), 17. Gyökerek, álmok, tengerek (Budapest, 2002), 18. A Kapu (Kolozsvár–Budapest, 2004), 19. Fellegek a város felett (Budapest, 2004), 20. A Nagyelefánt nyomában (Csíkszereda, 2005), 21. A mennyei kapu (Budapest, 2006), 22. Vigzó szemünk (Arad, 2006), 23. Az idő vaskalapja (Pozsony, 2007), 24. Reményik Sándor a mítosz és az erlyi valóság (Csíkszereda, 2007), 25. Szalytalan félsziget (Budapest, 2008), 26. Vinczeffy László (Csíkszereda, 2008), 27. Hazaté képek (Kolozsvár, 2009), 28. Barátom a malomban. Négykezes Csiki Lászlóval (Budapest, 2010), 29. A Korunk kapui, I. (Kolozsvár, 2011), 30. Golyószórásban, repülőszőnyegen (Kolozsvár, 2012), 31. Konglomet (Erdély) (Budapest, 2012), 32. Domokos Géza kockázatai (Kolozsvár, 2014). S az már csak ráadás, ami a számtalan szerkesztett antológiát, nyvet, albumot és szöveggyűjteményt jelenti. Itt most többek között csak az olyan irodalomtörneti kiadványt említeném, mint a Kolozsvárott, 2007ben megjelent KözépEurópa ndora, I–II. Korunkdossz és a szintén Kolozsvárott, 2011ben megjelent Könyv, grafika. Könyvvészet Erdélyben címűeket.

Az irodalomtudományok (irodalomtörténet, irodalomkritika) jeles velő jeként Kántor Lajos a Román és Magyar Írószövetség s a Szépírók Társaságának tagja, valamint számos hazai és magyarországi díj (Román Tudományos Akadémia díja, Pulitzerdíj, József Attiladíj, Széchenyidíj stb.) birtokosa. De az MTA doktora és külső tagja is.

Kántor Lajosnak az előző beszélgetésben ( A föl nem adható város és folyóirat hűségese, Székelyföld, 2014. okt., Csíkszereda) kérdéskomplexumaimra adott, elégikus hangvétellel fogalmazott diplomatikus válaszai miatt s talán mert kerültem a meredek és konkrét, tárgyszerű kérdéseket is leg emberi sorsa, de írástudói karrierjének emberi háttere is jórészt holyban maradt. Ert került sor erre a sodik beszélgetésre. Azzal a fenntartással, hogy a kérdező privilégiuma lehessen az interjúalany nagy tabumáira való rákérdes lehetősége is.

Valakinek lenni a víz alakért nrgő tömegében…!, hogy a jövőt érlelő küzdelem szándékát érzékeltessem. De mindenekelőtt most ezt rdezem: Erdélyben, Magyarországon, avagy Európában ma milyen emberi és társadalmi csoporthoz, közösséghez sorolod magad? Gondoltál valaha arra, hogy kilasztott és kivételezett vagy? Hiszen Kolozsvárott születtél (Erdély politikai, gazdasági, társadalmi és felekezeti fővárosában), az ódától az egyetemig itt végezhetted tanulmányaidat, itt volt első és egyetlen munkahelyed és mindenkori otthonod is. Ahova mindenkori külföldi útjaidról is hazaérkezhettél

Kivételezettnek nem érzem magam, utóvégre az én döntésem volt és mind ig maradt , hogy akár egymagamban is a családból kolozsvári lakos maradtam. A csábítások persze nem Washingtonból vagy Moszkvából, nem is Londonból, Münchenből vagy Párizsból érkeztek Budapest és Bukarest tett ajánlatot nekem még a hatvanas években. Nem akartam elcsábulni. Igaz, akkor még a szűkebb, sőt a tágabb családom is itthon élt és a hozzám legközelebbiek még mind éltek, és meggyőződésem, hogy egyertettek velem. Részletezhet ném a kétirányú csábítást, ám itt csak annyit erről, hogy Budapestre állítólag az Irodalomrténeti Intézethez mehettem volna (és nem kapusnak, hanem kutatónak), Bodnár György beszélt nekem erről a lehetőségről (Madáchnyvem már megjelent az Akadémiai Kiadónál). Bukarestbe Domokos Géza hívott,

1968ban, az Előre vasárnapi (irodalmi, kulturális) mellékletének szerkesztője lehettem volna, persze eszembe sem jutott a Korunk irodalmi szerkesztőjének funkcióját feladni az Előréért, Bukaresrt. (Bár akkor lett volna tétje, igaz, csupán rövid időre, a központból történő irodalompolitizásnak.) Szóval ha nem is kivételezettnek, de jó helyen érzem, tudom magam még a nagyon megváltozott Kolozsváron is. A város forgalma nyilván már zavar, a Mikes Kelemen utca 15. viszont, amelynek földszintjét egyedül lakom, nyvek, kéziratok és képek közt (meg egy kis tacskóval, a folyosón van az ólja) amolyan az én házam, az én váram. Az emelet ma már a Kriza Néprajzi Társaságé meg a magyar színház dokumentációs nyvtáé, de ez nem zavar. Ha már nővéremék feladk Budapestért a tulajdonukat, legalább a magyar kultúra hasznosítja az emeleti szintet.

A Korunk 2014. szeptemberi szában Fehér kakas, vösbor cí készülő nyvedből éppen azt a részt közölted, melyben Korunkhoz való kerülésedről, a szerkesztőség kontextusbeli hangulatál és szereplőiről, szerkesztőtársaidl írsz bővebben. Milyen volt egy lényegében polgári világban nevelkedett fiatal tollforgatónak, kezdő szerkesztőnek egy akkor mégiscsak szocialista lap (mely a pártszerveknek alárendelt intézménynek számított) szerkesztői közösségében a közérzete? És milyen lehetett egltalán a távlati elképzelése, mert ezt például nem érzem ki a közölt oldalakból? Hiszen 1956 után közvetlenül felmorzsolt eszmék, megtaposott értékek s lefokozott szellemi igények szürke masszájában kellett valahogyan túlélni… A túlélőknek viszont úgy általában s a ltó emlékezésen kívül igencsak sok igazságtartalmú adósságuk van az áldozatokkal és mártírokkal szemben.

Mindenekelőtt egyértelvé kívánom tenni, hogy a fehér kakas mellé állított vörösbor egy konkrét valamit jelent, és mint ilyen a helyesírási szabályzat szerint is egybe írandó persze jelképes ez a szembesítés, belejátszik a fehér és vörös jelző történelmi használata. Nyilván nem úgy, ahogy ez például a Csendes Donban, a regényben megjelenik. (Apám 1914-es fogságba kerülése, 1921-ig tartó szibériai hadifogsága alatt megélte azt a korai véres történelmet, mesélt róla gyakran.) Majd, ha a nyv egésze elkészül 1973ig és a 249. lapig jutottam el, remélem, világosan kirajzolódik, mit képzeltem és képzelek el múltunkról, a világ nem múló (és nem is túlságosan enyhülő) harcairól. Valamire azonban figyelmeztetnem kell téged, kedves Sándor (mint kérdezőmet): sokan és sokszor elfelejtitek a históriai szempontot, amikor a mából megítélhetőnek vélitek a történelmet, az emberi magatartásokat. Nem voltak és nincsenek bűntelen nemzedékek esetleg szerencsésebb korban születtek, éltek. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy a múltunkkal ne nézzünk szembe bár sokan ezt próbálják, bármelyik, bármilyen oldalon álljanak.

Konkrét kérdésedre válaszul: először is nem csupán a Korunk számított odakerülésem évében (1959ben és 1989 végéig) szocialista lapnak, tartozott párt irányítás alá, mindegyik itt (vagy Magyarországon) megjelenő újság, hetilap és folyóirat kénytelen volt ezt tudomásul venni. Hirtelen csak kettőt említek, a mieink” közül, az Utunkat és a Református Szemlét. Ami pedig a személyeket illeti, most két példát mondok, Kányádi Sándor és Pásndi Géza korabeli verses vagy publicisztikai megnyilvánulásaira utalok. A Páskándié különösen tanulságos: még az az 1956os egyetemi diákszövetségi szövege is szocialistának” minősíthető, amely miatt (no meg azért, hogy ldát statuáljanak, megfélemlítsék az idősebbeket és a többi fiatalt) hat év börtönt kapott. (Ellenőrizhető a Titkosan nyíltan című, most megjelent kötetünkben, Tófalvi Zoltán közölte a per anyagából.)

Más kérdés, hogy valaki próbáltae, amikor alkalom nyílt rá, kijátszani a pártos elvárásokat, az ellenőrzést, vagy teljesen behódolt. 1956 októbere után én legfeljebb arról beszélhetnék, hogy érzelmileg hová tartoztam, nagy kiállással nem dicsekedhetem. (Az Irodalmi Újság olvaja és rádióhallgató voltam, ebből következtetheted, hogy messzemenően nem kádárista.) A Korunk szerkesztőgébe kerülve tulajdonképpen a hatvanas évek elejétől adtam nyíltabban hangot véleményemnek. A besúgók 1961től jelentettek rólam, 1963tól a dossziékban megjelenik, hogy nacionalista vagyok, a megfigyelésem szervezettebbé vált. Nem folytatom most 1968-cal vagy a hetvenes évekkel, még kevésbé a követke évtizeddel erről majd olvasd, ami a közeljövőben a Fehér kakas, rösborban megjelenik. Akár már a Korunk 2015. januári számában.

Mit jelentett számodra a forradalom? Élmény volt az 1989es? Vagy megpróbáltatás? Vagy lehetséges, hogy csak államcsíny? Huszonöt év után, rténelmi távlat szempontjából, mi az, amire ma svesen emlékezel vissza? És mi az, amire nem?

1956, 1968, 1989. Az első a lelkesedést, a szabadságvágyat ébresztette bennem, de nem hittem, hogy itt személyes részem lehet a dolgok alakításában. 1968ban már felnőttként, sőt valamelyes érdemi (?) megszólaként a magunk ügyent éltem meg a nyár eseményeit, a romániai történéseket (júniusban a be- hívott, beengedett magyar értelmiségiek közt, a legifjabb felszólaként a Köz- ponti Bizottság székházában, ahol megtapasztaltuk Ceaușescu durva érzéket lenségét problémáinkra, végzetesnek nő magyarellenességét kevéssel utána viszont irodalmunk pártos vezetői elleni fellépésünk sikerét az Írószövetség ben. Bukarestben, magyar közegben). Jött a prágai bevonulás, ami aztán meg változtatta a helyzetet, a szembellást, megerősítette Ceaușescut országosan és főként nemzetközileg.

1989 egészen s volt, máig sképpen él bennem, 25 év múltán sem feledhetően. Persze politikatörténetileg valószínűleg beigazolódik, hogy puccs volt, de a decemberi és a január eleji napokat nem így éltük meg. A lefojtottság évtizedeit követően magát a forradalmat jelentették azok az első napok, talán hetek. Leírtam már, most csak ismétlem: a kiüresedett megyeházán (a megyei tanács épületének ldszintn volt a szerkesztőség, hatalmi szóval költöztették oda a Korunkat 1974ben) mint a Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács elnöke valósággal Petőfinek éreztem magam, amikor az ijedt tanácselnökhelyettestől követeltem, hogy adjon a KMDTnek néhány szobát az épületben. Amikor ellenkezni próbált, utasítottam, hívja fel azonnal a Nemzeti Megmentési Front megyei alelnökét, egy Popescu nevű alezredest megtette, és megkaptuk, amit kértünk. És amikor szilveszter éjszakáján egy baráti házaspárnál ünnepeltünk, megjelent egy svéd riporter, interjút készített velem ott (ha jól emlékszem angolul), én pedig először életemben összecsuklottam, a házigazda felfogott, folytattuk a beszélgetést, ata sem ájultam el. A tévéközvetítések a december 22eit leszámítva, amikor Mircea Dinescu bejelentette, Győztünk! elég undorítók lettek mindenféle forradalmárok bejelentkezésével, majd Iliescu szónoklataival. Mégis: 1989 úgy él bennem, mint a mármár megvalósult remény. A mármár további alakulását nem kell magyaráznom, noha a december előtti és utáni világ Romániában, Erdélyben, Kolozsvárt nem hasonlítható össze.

Gáll Er humanista főszerkesztőt nem lehet egy napon emlegetni a karrierkommunista Rácz Győzővel, ez egyértelmű. Neked pedig főszerkesztőként mindkettő megadatott. És ezt csak hangsúlyozottabbá tette az a tény, hogy Romániában magyar folyóirat szerkesztőjeként a magyar irodalom és egyáltalán magyar kultúra képviseletében és velőjekéntvédelmezőjeként kellett helytállnod nemcsak a szerkesztőségben, hanem az országos kulturális közéletben és sajátosan és olykor az egységesnek bizonyuló nemzetiben is. Mi tette ezt lehetővé a határozott, szelyes hozzáálláson kívül?

Gáll Ernőt és Rácz Győzőt természetesen nem lehet egy napon emlegetni. (A szerenctlen Rácz rténete, az, ahogy magát nkretette, megsemmisítette, lön kérdés, itt nem térek ki rá. Pedig valamikor Németh szlóról írt cikkével jelentkezett a Korunkban még normálisan.)

Minthogy épp tegnap (január 5.) fejeztem be a Gáll Ernővel készült interjúk Csapody Miklós előkészítette kötetének olvasását, még elevenebb bennem Gáll szerepének újragondolása. Peremértelmiségiként, ahogy magát nevezte, amióta én ismertem (gyakorlatilag 1958tól), mindig törekedett az egyensúly teremtésére saját megnyilatkozásaiban és szerkesztői gyakorlatában. Ebben kétségtelenül szerepe volt a hajdani sarlós Balogh Edgárnak, aki Adyn, Szabó Dezsőn és Móricz Zsigmondon nőtt fel, és kommunista meggyőződésén belül a népi írók jelentettek számára igazodási pontot. Ernő és Edgár, Edgár és Ernő között (Balogh Edgár volt 1971-ig a Korunk főszerkesztőhelyettese, őt váltotta Rácz, majd Gáll Ernő gyakorlatilag kikényszerített nyugdíjazása után a főszerkesztő székébe kelt Rácz Győző) lehetett új irodalom és vészetpolitika érvényesítését megpróbálni. Edgár volt a nemzetileg elkötelezettebb, Ernő a modernebb szemléletű. Mindenesetre hagyk, ha saját koczatuk árán is, hogy a fiatalok, az ún. első Forrásnemzedék, akár Páskándi Gézától számítva (noha az ő elkobzott verskötete, a Piros madár jóval Forrás-sorozat előtti), Lászlóffy Aladártól, Szilágyi Domokostól és Bálint Tibortól kezdve az utánuk jöttekig, Farkas Árpáddal, Király Lászval, majd Egyed Péterrel, Szőcs Gézával, hogy benne legyenek a Korunkszámokban és nem is akárhogy. A nyolcvanas évek közepéig a lehetőségekhez képest normálisan mentek lunk a dolgok, noha 1980ban, a gyergyószárhegyi Kriteriontalálko harmadik napi anyagának közlésére, Gáll Ernővel együtt, mármár végzetesen ráfáztunk. A Ceaușescu- diktatúra elviselhetetlenné válásával, Rácz hivatalos megfelelni akarásával minden megváltozott, következtek a Korunk szégyellni való lapszámai.

1989ben a forradalom győzelme után rögtön átvetted a Korunk vezetését, és új szerkesztőségi csapat építésébe fogtál, valamint azt is meghirdetted, hogy a szellemiségnek olyan fórumává kívánod és akarod tenni a lapot, mely a kultúr-, de a kisebbségpolitikában is meghatáro lesz és marad, s mindezt európai szinten. Akkor lettem én is a szerkesztőség tagja és belső munkatársa. És én nem tudhattam akkor, hogy mit köszönhettél Gáll Ernőnek. De talán éppen ezért lepett meg, már főszerkesztői korszakod elején de persze ezt csak utólag, Gáll Er posztumusz emlékiratkötetéből, naplóiból és leveleséből is megerősítve állíthatom , hogy mind ritkább szerkesztőségi látogatásakor mennyire sértett és érintett volt amiatt, hogy akár külső munkatársként is eléggé ltatlanul nélkülözi őt a Korunk új és részben megfiatalított szerkesztőgárdája. Személy szerint nyiln te voltál a céltábla. Mennyiben és miért volt ez igaz, és mi az igazi kulisszatitok?

Először is a Korunk vezetésének átvételéről. Szerenctlenszerencs helyzet adódott 1989. december 2122. után. Rácz Győző még októberben belehalt a veseelégtelenségbe, új főszerkesztőt a pártelvtársak tudtommal még ki sem jeltek, nem hogy beiktattak volna tehát az elküldés kellemetlenségeit nem kellett álnünk. Az utóds kérdése jóval korábban vetődött fel, tulajdonpp még Rácz helyettesi kinevezése előtt. Balogh Edgár ugyanis engem tekintett utódjának, ezt többször elmondta, leírta a Szekuritá ezért is figyelt jobban rám. (Dokumentumok vannak erre az összefüggésre.) Edgár még azt szerette volna, hogy Benkő Samuval együtt helyettesítsük őt. Ebből persze semmi sem lehetett. Gáll Ernő valahol leírja, hogy a változás utáni decemberi napokban ő javasolt engem főszerkesznek, de nagyképűség nélkül állíthatom, hogy bent, a szerkesztőségben (amelynek Ernő már nem volt tagja 1984 óta) meg kint is a kolozsvári közvélemény szerint nemigen volts elképzelés.

Ami az új emberek behozatalát néhány régebbi ember nyugdíjba küldését illeti, ez nyilván szükségszerű volt, különböző okokból. (Például Csép Sándort én mint a Kolozsvári Demokrata Tanács elnöke neveztem ki az induló kolozsvári véstúdió magyar főszerkesztőjének január el napjaiban vagy még december végén.) Akiket újakat, fiatalokat behoztam, persze ismerték és becsülték Gáll Ernőt, de arra gondolni, hogy neki kulcsszerepe lehet az új Korunk kialakításában, akár szerkesztő bizottsági tagként, számomra elképzelhetetlen volt. Mint ahogy Balogh Edgár sem lett, lehetett részese a harmadik folyamát kezdő folyóiratnak. Érdekes, hogy Edgár ezt nnyebben viselte. (Egyszer ő is nagyon megsértődött, de nem rám, hanem Benkő Samura, amikor egyszer hármasban, a KMDT ülése után azt mondta Samu neki: vedd már észre, Edgár, hogy félre kell állnod.) Ernő akkor bántódott meg és ez a G. E. Levelekkötetében elolvasha, amikor a Korunk baloldaliságról szóló számát szerkesztettük, én írtam a bevezetőt. Gáll Ernő ezt kvázi árulásnak fogta fel, holott szerintem nem volt az. A sértődésnek nem lett hosszú folytatása, Ernő haláláig lényegében jó, baráti (de érthetően nem tanítványi) volt köztünk a kapcsolat. Utóvégre mi adtuk ki Számves című nyvét 1996ban (noha Korunkértelmezésével nem minden ben értettem egyet).

Szely szerint én is hamar, már 1992ben megltam a Korunk szerkesztőségétől, viszont megmaradtam külső munkatársának, és ennek politikai ambícm volt az oka, ugyanis az év őszén parlamenti képviselőnek lasztottak. Ma is állítom, hogy életem egyik legteljesebb ha csak alig három évig is korszaka volt. Tehát nem szelyi vagy elvi ellentétek, nem a lappal kapcsolatos elégedetlenségeim miatt távoztam vagy léptem tobb. Bár utólag egykori, akkori cenzúraüggyel is kénytelen voltam foglalkozni 1995ben viszont újabb kollégák (Visky András, majd a főszerkesztőhelyettes Salat Levente) követtek, és már egészen más okok miatt. 2012ben meglepetten olvastam a budapesti Társadalmi Együtlés 23as számában Salat Levente „Magyarron együttélés Erdélyben című életinterjújában a következőket: a Korunkat az 1926os a lapításkori Dienes Lászlói szellemiség, az 1970es évek második felében a Gáll Er által sugallt kisebbségtudományi orientáció hatotta át. 1990 után munkánkat, kezdeményezéseinket az a meggyőződés hatotta át, hogy az Erdélybe szakadt magyar nemzetrész rténetében az új fejezet szellemi megalapozását végezzük.

Salat Levente közben nemcsak a Korunk főszerkesztőhelyettese, hanem a Soros Alapítny kolozsvári végrehajtó igazgatója is lesz, és így folytatja vallomását: 1995-tel kezdődően azonban annyira felpörgött az alapítványi munka, hogy a lapon belül fizikai jelenlétem, illetve az ottani munkám egyre inkább problematikus lt. Ugyanakkor az is kezdett kiderülni számomra, hogy a Korunk valahogy megrekedt ton annak a lnak a teljesítése közben, amit a maga számára 1990 első hónapjaiban megfogalmazott [] Úgy éreztem, hogy a lap nem tud olyan mértékben megújulni, ahogy én azt szükségesnek gondoltam, és egyre hangsúlyosabban tűnt számomra, hogy a szerkeszség keretei között nem tudom megvalósítani az elképzeléseimet.

Mindezt azért is említem, mert első beszélgetésünkben, amikor azt rdeztem, hogy véleményed szerint, lapszerkesz és veze elképzeléseid szerint, maradéktalanul sikerülte megvalósítani a Korunkat, eléggé elütötted a rdést. Emberi hozzáállásod szerint is, mi a véleményed erről? Ismétdik bizonyos főszerkesztősors, avagy egyéb, például nemzetpolitikai elvek is közrejátszottak?

És még egy Salat Leventeidézet ugyanabból az interból: Erdélyben és nagy vaszínűséggel a Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján is nem úgy kell magyarnak lenni, mint az anyaországban. Azok a szocialics mink tehát, amelyek abból indulnak ki, hogy mi a magyar nemzet részei vagyunk, végső soron kontraproduktívak: nem elősegítik, hanem akadályozzák azt, hogy harmonikusan illeszkedjünk abba a világba, amely- ben élnünk kell. Na és ehhez mit szólsz?

Idézeteiddel és kérdéseiddel (erre a pontra utalok) a legnehezebb problémát kerülgeted: mit jelentett korábban és mit jelent ma magyarnak és európainak lenni. Számomra egyszerűbb a Korunktól 1990 óta érkezettek és pár év után távozottak okaira válaszolni, noha nyilván az ő indokaikat kell először meg hallgatni, azután fűzni hozzá saját benyomásaimat, véleményemet. Szerintem ténykérdés, hogy mind Visky András, mind Salat Levente előtt új lehetőségek, új terek nyíltak meg. Visky számára a színház, Salat számára a tágabb köle ti tér, majd mindkettőjüknek az egyetemi tanítás ahol ráadásul inkább önmaguk lehettek, kevésbé kell(ett) alkalmazkodniuk sokhoz, akár az én főszerkesztői elképzeléseimhez, amelyek időnként megegyeztek az övéikkel, időnként csak részben, illetve viink is adódtak (inkább Levenvel, mint Andrással). Persze a világról alkotott képünk, 1990 után, közvetlen világunk, a romániai helyzet változása miatt is, távolodhatott egystól. Itt bejön a képbe: mit jelent magyarnak és európainak lenni. 2015. január 12én fogalmazva, akár úgy is módosíthatnánk a kérdésen, hogy mit jelent franciának és európainak lenni. Nincsenek örök válaszok, noha szerintem is vannak bizonyos alap elvek, én ilyennek tekintem a nyelvhez, a kultúránkhoz, a szülőldhöz való ragaszkodást. De nem tekintem magyarnak, aki eleve sok lött állónak tekinti magát, aki elzárkózik a világtól, bezárkózik önrébe a maga képére akarja formálni a sikat (akár a sik nemzetet). Arra válaszolni pedig, hogy a Korunk milyen mértékben tudott hű maradni az 1990ben vállalt eszményekhez (bár én nem hiszem, hogy személyesen világszemléletet, meggyőződést kellett cserélnünk, a diktatúra már sokakat kijózanított) az utókor tud majd, a jövőbeli kutatás. Én nem szégyellem, inkábbszke vagyok rá, hogy a Korunk mindmáig előítélet és cenzúramentesen azzá lett, amilyennek a mai olvasó láthatja.

Azért utaltam az előbbi kérdésem utol mondatában nemzeti elvekre, mert tudom, hogy a budapesti Hitel indulásakor, köztudottan az Illyés Gyulával és Csoóri Sándorral való jó kapcsolataidnak köszönhetően is, téged is az alapító munkatársak közé kértek és számítottak. Ugyanúgy, ahogy más fővárosi vagy vidéki irodalmi lapok munkatársai, szerzői között is számon tartottak 1989 előtt és után is. Vagy ahogy a pécsi Jelenkor, szintén szelyes kapcsolataidnak köszönhetően, testvérlapjának tartotta és tartja a Korunkat mindmáig. Ma viszont már megbecsült obsitosa vagy a Korunknak, akihez kitartóan ragaszkodnak. Hogyan és mire emlékezel, ha visszatekintesz?

Örük, hogy utalsz a Hitellel való régi kapcsolatomra. Az induláskor ezt a nehéz kommunikációs viszonyok közt csak később tudtam meg a szerkesztőbizottság tagjai közt szerepelt a nevem, többek közt Tőzsér Árpiéval együtt. Nemrég olvastam végig figyelmesen Kiss Feri barátom naplóját (pár éve külön- ben a nekem írt leveleit gyűjttem össze és kommenltam a Hitelben), és végigkövethettem a lap megszületéséért vívott harcokat. A félretett folyóiratszámok közt keresgélve magam is meglepődtem, hogy valamikor mennyit közöltem ebben a lapban. Ha már a visszaemlékezéseknél tartunk, folytathatnám sok budapesti és vidéki időszaki kiadványban a szerepléseimet közel hatvan év a pályán nagy idő. Változtak a befogak, a kedveltek, de ha hirtelen, a teljesség igénye nélkül sorolni akarok néhány folyóiratot, elsőként Ilia Mihály Tiszatája jut eszembe, a sik oldalon(?) a Valóság, amikor Sükösd Mihály ott volt a szerkesztők közt, aztán a kecskeméti Forrás, főként az utóbbi években, no és persze a Jelenkor az ő kiadójuk jelentette meg a Függőd című kötetemet 1993ban, körzetkróniim diktatúrabeli helyzetünkről és a magyarromán viszonyról még 1983tól jelentek meg a pécsi folyóiratban (Szederkényi rt a sorozat elindítására), egy pedig a Kortársban 1988 júliusában (Fodor István álnéven) ez utóbbi különösen életveszélyes volt Ceaușescu Romániájában élve.

De a levelek sem voltak épp veszélytelenek, a Szekuritá természetesen lefigyelte őket, a dossziékban megtalálható a visszhangjuk.

Arra is tisztán emlékszem, hogy a 90es évek elején mennyire vártad azokat a gazdasági reformokat, a privatizációt például vagy a piacgazdaság beindulását, melyeket később aztán olyan közmondások jellemeztek a legtalálóbban, mint: A senki tulajdonában lé és ismeretlen értékű gazdasági intézményeket azok vásárolják meg, akiknek nincs is pénzük!, vagy Ahol a piac megbízhatóan működik, ott már a kormányra sincs szükség! stb. Gyűjtöttük őket, akárcsak a még friss élményként átélt forradalom rigmusos szüleményeit. S közben a sajátos román demokrácia megszülte a sajátos román privatizációs forkat és módozatokat is. S ha a satos román demokrácia arl szól, hogy ki gyakorolja a hatalmat, és azt hogyan kaparintja meg, akkor a satos román privatic alatt egy olyan tőkemegteremtést és felhalmozást értünk, mely az állami közpénzek és állami vagyonkimarkolásának életrevalósát bizonyítja még mindig és eléggé büntetlenül. Ilyen társadalmigazdasági, politikai körülmények között, hogyan sikerült a Korunkat úgy kiprivatizálni, hogy még ma is életben van, és az életben tartásához szükséges anyagiakat is sikerül megszerezni és rendszeresen megjelentetni?

A gazdasági életben a privatizálás (tegnap és ma) egészen st jelent(ett), mint ami elmondható a Korunk önálvá válásáról. Itt nem volt tőkéről s csupán szellemi értelemben. És sajnos a csupán jellem világunkra. A történet ott kezdődik 1990 után, hogy amíg a minisztériumhoz tartoztunk, furcsa dolgoknak voltunk kitéve. A bukaresti elemzések a kilencvenes évek közepén is (az ún. Írott Sajtó igazgatósága számára készült egyik jelentés a birtokunkba került) nacionalizmussal vádolnak meg minket, a Szenátus kulturális bizottságában pedig Adrian Paunescu, Ceaușescu utol csatlósainak egyike a legvadabb román nacionalista költő a bizottság elnöke! folyamatos támadásoknak voltunk kitéve. A későbbi években ez az ideológiai felügyelet alábbhagyott, és már annyira nem törődtek velünk, általában a kulturális sajtóval, hogy az anyagi támogatás évekre ki is maradt. Beindult a pályázati rendszer, a minisztériumhoz tarto lapok és a kílálk egyaránt pályázhattak mi annyiban voltunk viszont hátrányban, hogy akkor is pénzügyi beszámolóra kényszerültünk Bukarestnek, amikor egyetlen lejt sem kaptunk. Természetesen felvetődött bennünk, hogy ezt a viszonyt fölösleges fenntartani, és kértük a kiválást ebből az állami keretből. Pusztán bürokratikus okokból évekig elhúdott a központi döntés meghozatala, míg végre megszületett a kormánydöntés az öllóságról alkül, hogy vállaltuk volna a helyi, a megyei tanácshoz csatlakost. Pályázni továbbra is tudunk a bukaresti Művelődési Minisztériumhoz, az utóbbi pár évben nem is eredménytelenül, és pályázhatunk Budapesten is. Az anyagi biztonságunk hiánya nyilván évről évre gondot okoz, a Comunitas Alapítvány jelent viszonylagos állandóságot, és keressük az új támogatókat. 2014 óta sikeresen szólítjuk meg olvasóink egy rést, barátainkat. Nem csak pénzügyileg fontos, hogy kialakult a mogató és a pártoló tagok testülete. Sajnos a vállalkozói kört továbbra sem tudjuk megszólítani. De bízunk benne, hogy a Korunk továbbra is fontos itthoni és a Románia határain túl élő emberek egy csoportjának.

Melyik számodra az a szükséges és fontos pénzösszeg, mely számotte s gondfeloldó, ha sürgősen meg akarsz vele oldani valamit? Hiszen te is meggyőződhettél arl, hogy pénzt csak pénz termel, a munka nem, csak akkor, ha üzleti szerencsével társul

Ha megpróbálnék érdemben válaszolni, ket kellene választanom a kérdést. Szelyes és kösségi (kisközönségi) ügyek viszonylagos megoldásához kell hozzárendelni az elképzelt (elvárt) pénzösszeget, hogy a közeli és távolabbi tervek megvalósuljanak. Egyszerűbb volna a válasz a magánemberi vonatkosokra, ha azok csupán az én életéveimre vonatkoznának. De nekem az most a fő gondom, hogy a kolozsvári Mikes Kelemen utca 15. alatti családi ház, ennek az én és a fiam tulajdonában levő része, a földszinti lakás az évtizedek során összegyűlt értékekkel (nyvek, kéziratok, képek stb.) megmaradjon, együtt maradjon, annál is inkább, mert több nemzedék munkájának az eredménye, sőt intézményes jellege is van, kár volna szétszedni. Két fiam és négy unokám Budapesten él, ez bonyolítja a folytonosság megőrzését. A lam fennmaradt, inzményes dokumentumok, hagyatékok mellett külön is felelősséget érzek a Korunk jelenéért és jövőjéért, úgy is mint a Korunk Baráti Társaság elnöke. Hogy ez pénzben mit jelent? Hány ezer, hány z vagy százezer eut? Ki tud megmondani Meg azt, hogy a Kolozsvár Társaság elnökének minőségében mekkora összeg társasági tulajdonában érezhetném magunkat biztonságban, pontosabban tevékenységünket hosszabb távon biztosítottnak látva

A 2014ben megjelent Domokos Géza kockázatai című nyvedet figyelmesen kellett elolvasnom politikus kortársként is. És ma sem világos teljesen számomra az, hogy miért léptél le olyan korán a politikai pástról, hiszen mint mondtad már, saját akaratodon lott az, hogy kellő időben nem lettél az RMDSZ, de az erdélyi magyarság képviseletében is, az első demokratikus román kormány kulturális államtitkára.

Első beszélgetésünkben arra az elégedetlenségre hivatkoztál, melyet az RMDSZ közképviseleti és érdekvédelmi munkája ltott ki, de belső pocióharcai és szerkezeti alakulása is. Szőcs Géza viszont, a szövetség egykori főtitkára, az RMDSZ faszadizmusára hivatkozik, bár az, az eredeti értelemben homlokzatépítészeti szakfogalom, viszont a külső látszat megteremtője s egy olyan alkotó álom meghiúsíja, mellyel szemben minden álmo tehetetlen.

Valójában mire éreztél rá idejében? Az értelmiség XX. századi szerepét érezted összeegyeztethetetlennek a politikuséval szemben? Amit a XXI. században már értelmiségi paranoiaként emlegetnek?

A Fehér kakas, vörösbor új fejezetét írva (Varázslatos 1973) szükségesnek véltem előkeresni a titkosszolgálati iratokat őr bukaresti levéltárból solatban (valószínűleg csak részben) megkapott megfigyelési dossziémból az adott év besúgói jelentéseit. Itt olvasom a Szabó Tibi fedőne informátor (az Utunk szerkesztő Marosi Péter) rólam adott jellemzésében, hogy politikai ambícióim vannak, szívesen lennék a romániai magyar lakosság, de legalább a magyar értelmiség pviselője. A Marosi adta jellemsből annyi igaz, hogy az első Forrásnemzedéknek, akarvaakaratlanul, valóban kritikusa és így irodalompolitikus képviselője lettem, Korunkszerkeszként pedig, amíg a cenzúra engedte, segíthettem a közléseket (Szilágyi Domokosét, Lászlóffy Aladárét, Páskándi Gézáét, Kocsis Istvánét, Bálint Tiborét ldául), de az irodalmon és színházon, képzőművészeten túl nem igazán terjeszkedtek az ambícióim. Az igaz, hogy bizonyos helyzetekben megszólaltam, leveleket írtam (így a rhedett Lancranjannyv megjelenésekor), mégis teljesen váratlanul ért 1989. december 24-én, hogy engem választottak meg a Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács elnökének. Innen kezdve egy darabig vitt a lendület, de már Bukarestbe parlamenti képviselőnek menni vagy később esetleg velődési államtitkárnak rábeslési kísérletek ellenére egy percig sem akartam. Az RMDSZ elnökségébe bekerültem a nagyváradi (első) kongresszuson, ezután viszont az SZKTben (a Szövetségi Képviselők Tanácsában) voltam jelen egy darabig (1994ben léptem ki). Amivel nem értettem egyet, az a frakciók megalakulása bár elismerem, talán szükségszerűség lett , nem is lettem frakciótag. És ként nem tudtam elfogad ni, hogy nem tárgyaljuk meg, amikor épp nagyon aktuális (persze mindig az!), a románsághoz való viszonyunkat. Azon a bizonyos 1994-es SZKTülésen a Tő kés László képviselte állásponttal szemben kisebbségben maradtunk, akik az előre megállapított program felborításával ragaszkodtunk a vitához. Délben Mar Bélának írásban jeleztem kilépésemet, amit senki sem akart elhinni. Nem bántam meg ezt a lépést, noha sosem fordultam szembe az RMDSZszel, sem Domokos Géza, sem Markó Béla elnöksége idején, sem azóta. (Voltak olyanok, akik azt hitk, hogy 1994 nyarán én új szlót bontok, meg is kerestek páran itthon ki kellett ábrándítanom őket.) Kritikai véleményemet nem szoktam véka a rejteni, de ez s kérdés. A lényeg viszont, hogy nekem fontosabb volt az írás (és a szerkesztés), mint a szó, a mikrofon. Ebben javíthatatlan értelmiségi maradtam.

Együtt készítettük Konrád Grggyel azt az interjút, melyben azt állította, hogy értelmiségi státus nincs! És mégis Az értelmiségi emberi mivolta hány író, költő, kritikus és kultúraszerve életében és miként érvényesülhet meghatározóan? Túl az ember és közösség viszonyán s az emberi élet időbeli korlátain szerinted mi az, ami jövőtálló és példamutató? Vane kedvenc költőd, íród, képzővészed? És gondolkoztále már azon, hogy milyen jó volna, ha az irodalom olyan köztársaság lenne, melyben csupa fejedelem és király él?

Ha nincs is értelmiségi státus, van értelmiségi magatartás, értelmiségi élet. Ez nem feltétlenül (egyetemi) végzettség függvénye. Ismerek olyanokat, akik foglalkozásuk, mindennapi életük szerint szociológiailag nem minősülnek értelmiségieknek, mégis annak tekinthek, mert úgy gondolkodnak, úgy érdeklődnek a világ dolgai felől, ahogy az egy értelmiségitől a XXI. században elvár- ható. Igazi értelmiségi nem zárkózik be a maga szűk szakterületébe, törődik, legalább gondolati szinten, azzal, ami rülötte és távolabb történik.

És ha ehhez a kérdéshez kapcsoltad a megszokott interjúkérdést a kedvenc költőről, íróról, képzőművészről, hát valamiképpen belejátszik válaszomba ez a bizonyos értelmiségi szemlélet. Nemzedékem tagjai, tegnapi már eltávozott barátaim közül ezért áll hozzám legközelebb Szilágyi Domokos és Lászlóffy Aladár költői életve, ezért tartom változatlanul a legjelentősebbek közt smon Bálint Tibort (a Zokogó majommal és miniatűr írói portival). Messzebbre nézve, ezért szerettem bele Faulkner regényeibe, és ezért jelent nekem nagyon sokat Mészöly Miklós életve. József Attila pedig olyan állócsillag, akinek fénye a mába világít.

A képzőművészet már évtizedek óta életem szerves része nem az alkotás, hanem a befogadás, az értelmesi kísérletek szintjén. Nem a véletlen ve, hogy annyit hivatkozom Nagy Albert festészere és lönösen a Fehér kakasra, amely íasztalommal szemközt áll, és amely p alatt annyiszor ültünk együtt a család és a hozzánk jövő barátok.

Nem tartom jó ötletnek, hogy az irodalom köztársaságában csupa fejedelem és király éljen. Agyis túl nagy, néha elviselhetetlen az egójuk. (Az enk.)

Lehet, hogy az előbbi rdésre az életet adó anyák laszolhatnának a legilletéke– sebben. Egy népi közmondás azt állítja, hogy akit a nők szeretnek, azon nem fog az átok. Milyen szerepet játszottak a nők az életedben? Első beszélgetésünkkel együtt jelent meg a Székelyföldben az a nyvrészleted (Fehér kakas nyomában), melyben, mint írod:

Legnagyobb tartozásom alighanem édesanyámmal szemben van. És írsz ugyancsak abban a nyvben ans és meny közötti viszonyl, állapotokl, melyeknek középpontjában is te állsz, átélve újból mindazt, amiről nem mindenki tesz utólag sem vallomást.

Igen, tartozásaimat az életemben szerepet játszott k iránt visszarően próbálom értelmezni, rendezni. Valóban úgy éltem meg, hogy sok szeretetben volt részem, és ezt a szeretetet nem mindig tudtam kellőppen viszonozni. Emlékeimet írva, eszembe jut nagyanyám (aki fiatalabban halt meg, mint amennyi éves most én vagyok), biztos több figyelmet érdemelt volna a tíztizenkét éves gyermek részéről, mint amennyit tőlem a Mikes Kelemen utcában kapott. Kérdésedben utalsz édesanyámra, valóban írtam, gondolom (utólag), hogy indokolatlanul (saját új családomban élve) kevesebb helyet kapott az emlékezéseimben, mint kellett volna. A legnagyobb szeretetet, alighanem Erzsikétől kaptam ráadásul a két fiút , és ezt akkor érzi az ember, amikor élőben már nem lehet viszonozni. Ebből a fájó érsből született, még 2011ben, a Valla képek című kis nyv.

A későbbi és párhuzamos emlékek inkább regénybe illenének, ha volna olyan súlyuk, hogy vé kerekedjenek. Anna Kareninát biztosan nem tudnék írni

Idén esr osztottátok ki azt a díjat, melyet feleséged, Erzsike emlére és tiszteletére alapítottál, és amelyet a jövőben, minden év Erzsébetnapján osztanak majd ki. Túl a társ emberi és nemes gesztusán, a tisztelet és méltó kegyelet bizonylatán, melyet a kecskeméti Forrásban megjelent Felszámos című írásodban is tetten érhetni vajában a férfielszámolás életízű reksében , megható és meggyő rekvés. Ezért nem is rdezhetlek, hát rád bízom, hogy elmondd, amit most el akarsz és szükséges– nek érzel.

Erre a kérdésre lényegében már válaszoltam. Egy olyan kapcsolat, amely ötven évig tartott (ebből 47 és fél házasságban), nem múlik el a feleség halálával. Aki írásaimat követi (ismét a Fehér kakast említem), láthatja, olvashatja. Említed a kecskeméti Forrásban közölt Felszámolást. Az idén megjelenik nyv formátumban is a Kalligram kiadásában.

Milyen családoni közös ünnepet tartottál számon? Egltalán vane kedvenc ünneped?

A karácsony gyermekkoromtól nagy ünnep volt lunk, ez folytatódott szűkebb családunkban, és máig nem szakadt meg akár Kolozsvárt, akár Budapesten vagyunk együtt. A szilveszter kedves baráti együttlét volt és maradt, koronként válto baráti együttesben. A születés és névnapok mellett említhetm fontosabb Korunkrendezvényeinket, például a Korunk kulcsának évenként tavasszal rté átadását egyegy kiemelkedő munkatársunknak. Ehhez jött a múlt év novemberében az Erzsébetnapi És tovább egy fiatal díjazásával.

Szoktále sírni? Mikor sírtál utoljára? Volte eddigi életednek nagyon keserves vagy nagyon súlyos pillanata? Beszélhetsze erről?

Az évek múlásával nnyebben elérzékenyülnek a férfiak is. Én igyekszem belül elrendezni a megrendüléseket. Akár temetésen. A váratlan zokogás akkor tört fel bennem 1989. december 22én, amikor a bukaresti televízióban Mircea Dinescu bemondta, hogy Nicolae Ceaușescu elmenekült. Több évtizedes lefojtás következménye volt.

Az emberiség 11. parancsa lehetett volna a Ne gyűlölj! Mózes mégis elfelejtette kőtábláira sni. Gyűlöltél valaha életedben? Voltak, vannak ellenségeid? A megbocsátás fogalmát és gyakorlatát például, hogyan értelmezed?

Szoktam mondani, belőlem (sajnos?) hiányzik a keresztényi megbocsátás. Azt gondolom, nem jellem rám a glködés, de voltak és vannak emberek, akikre nem csupán haragszom. Ártalmas emberek ezek, legalábbis az én felfogásom szerint. És igen, voltak, vannak ellenségeim. Nem minden besúgómat tartom annak, néhányat közülük – akár irodalomközelieket, egyetkettőt – gonoszságuk, aljasságuk miatt gyűlni is tudok. A gyűlködést ők kezdték, még nagyon rég. Egész nemzedékünknek és az irodalomnak is ártottak. (Ezt részben már leírtam.)

Szoktále álmodni? Vannak visszatérő álmaid? Az álomfejtés jelente számodra valamit?

Igen, álmodni szoktam. Szerencsére már rég nem Ceaușescuról (volt olyan, hogy a házunk padlásán járt!) mindenféléről. Párszor elhatároztam, hogy febredve leírom a majdnem kész novellát, aztán sosem tettem meg. Az álomfejtés sosem kísértett meg.

Tudom, hogy szereted az állatokat. Hány kutyád volt eddig azon kívül, hogy nyvedben is megörökítetted azt, amelyik megbolondult? S ha már itt tartunk, mi a véleményed a kutyahűségről?

– A kutyahűséget kutban szeretem. Volt több német juszunk, tacsnk a most középkonak számító Lili, a drótszőrű rajtam kíl az állandó élőlény a házban, amikor az emeleti krizások” sincsenek a hivatalban, nyvtárban. Tervezek egy fejezetet a kutyákról a Fehér kakasban, Lili látóhatára lesz a címe.

Ő ugyanis szemben az egyik korábbi farkaskutyánkkal, a Szőcs Géza postaládánkból kirázott ziratának stolvasójával a folyosóra kitett régi Látóhatárszámokra specializálódott.

Mit jelentett és jelent számodra a szabadság fogalma (emberi és közösségi, akár nemzeti értelemben is) és mostmár gyakorlata is? Akár egyszerűen a földi életről, kultúrpolitikál vagy az értelembeli szelek harcál legyen szó

A szabadság nekem elsorban a belső szabadságot jelenti. József Attila ebben az értelemben sem avult el, akár az egyén, akár a közösség felől közelítünk az emberiség számára történelmi korokban visszatérő kérdéshez. Persze, tudom, megéltem, látom, hogy a szabadság gyakorlásához anyagiakra is szükség van, de aki megfordítja a viszonyt, és első helyre az anyagi függetlenség megszerzését teszi, és a pénznek rendeli a a maga vélt szabadságát, az rossz útra tévedhet. Azt gondolom, egy nemzeti kisebbségnek a kett együtt kell próbálnia megteremteni ami, folyamatosan tapasztaljuk, nem nnyű.

Azt hiszem, itt kell feltennem azt a rdést, mellyel tisztázni lehetne azt a második rdésemre adott sodik laszodbéli szemrehányást (vagy figyelmeztest), hogy sokan és sokszor nem vagyunk tekintettel arra a hisriai szempontra, mellyel a rténelmi ltat (és emberi magatartásokat) a jelenidőben megítélhetnénk. A históriai szempont megfogalmazását tudtommal A. J. Tonybeenek tulajdonítják, de Ormos Mária is használja

A XXI. századi rdezőnek pedig éppen az a fontos, hogy milyen lesz a ltunk egy súlyos és ly mulasztás után? Netán miatta lik a jövőnk, hogy Nagy Gáspárt idézzem. Mert ahogy egész Kelet-KözépEurópában e mulasztás miatt, amelyet a jogállamiság megteremtésekor elkövettünk, morális megfontolásból az anyagi igazságnál előbbrevalónak gondoltunk egy tévesen értelmezett jogbiztonságot. És nem teljesedhetett be a rténelmi igazságtétel és szolgáltatás, sőt a kommunista rendszer bűneit, mintha valamiféle felettünk álló, külső hatalom követte volna el, és mintha nélkülünk történt volna meg mindaz, ami az erdélyi magyar sorskösség erkölcsi, fizikai és anyagi megnyomorodásához is vezetett. Persze a radikális és traumatikus beavatkozások emberi jogainkba, ltóságunkba, anyagi javainkba, hitünkbe a rténelmünkbe és hagyományainkba gázolás valóban egy külső erő, a mindenkori román hatalom bűne, melyről asszimiláció és integráció címén máig sem mondott le. S mindez éppen a saját janicsárjaink meggyődéses, odaa segédletével. Az ellentmondásos megoldások viszont a mai napig meghiúsították a társadalmi katarzist a mi számunkra is. Pontosan erről szól részletesen Samuel P. Huntington legújabb nyve, a The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century című, melynek végkicsengése, hogy a lt bűneinek üldözése és büntetése versus a megbocsátás és feledés közötti lasztás hiánya tobbi konfliktusokat okoz, mert az említett is a lasztás szabadságához tartozik. Tehát a tehetetlenség és ntésképtelenség azt jelenti minden keletközépeurópai, posztkommunista állam esetében, hogy mi sem teszünk eleget a történelem által reánk rótt s a nemzeti kösségek által joggal elvárt kötelezettségnek. A jogállami normák szerinti visszaélések elkövetőit nem vonjuk felességre, az áldozatok számára pedig nem biztosítjuk megfelelően az igazság megismerésének jogát és lehetőségét, s az anyagi kárpótláson túl, csak látszólag ismerjük el az áldozatllalások értékét és ltósát. Így, mint a már idézett

Nagy Gáspár mondja: elfelejtjük azokat is, akiknek egykor meg akartunk bocsátani.

Véleményem szerint viszont nem éppen a dokumentált rténelemszemlélettel kellene megtalálnunk azokat a kitörési pontokat, melyekkel megszabadulhatnánk a Trianon-traumától, de a kisebbségi kényszertudattól is?

Kérdésed hosszú felvezetése lényegében választ is sugall. A dokumenlt történelemszemlélet nyilván fontos megkülönböztetés a történ