KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Dr. Bene Gábor: Ki tehát a Magyarok Istene? – A WEF egyre ellenségesebb a kereszténységgel

Gyermekkoromban sokat töprengtem azon, hogy Petőfi milyen források alapján írta le híres sorait:

A Magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk”?

Azonban Berzsenyi Dániel sem adott erre magyarázatot, aki egy 1797-es táborban írt verset, a „Felkölt Nemességhez” címmel, így vetette papírra:

Él még Nemzetem Istene!
Buzgó könnyeimen, szent Öröm, ömledezz!
Állsz még, állsz, szeretett Hazám!
Nem dőlt még alacsony porba nemes fejed!

 

Petőfi azonban prófétaként mozgósította a tömeget úgy, hogy akár a nemesség, akár a polgárság, de még a parasztság is érezte, hogy nem a bibliai Jahvére, nem a héberek ószövetségi istenére kell esküdni, hanem egy vallások feletti Istenre, a Magyarok Istenére! Valójában felhívta a figyelmet a vallási felekezeteket megosztó ellentétek átlépésére, a Habsburgok által erőltetett „ószövetségi Tóra-kereszténység” helyetti szeretet vallásra, amely szerinte a magyar szabadság vallása.

S ez a szabadság az, amelyről ma már biztosan tudhatjuk, hogy a Szent Koronához kötődik! Hiszen kizárólag azon szerepelt együtt a valódi, szkíta szentháromság, a Teremtő Atya, a Gyermek (vagyis Jézus) és a szűzanya-Boldogasszony. Azonban a II. József nevű Habsburg trónbitorló lecseréltetett a Szent Koronánkon három eredeti tűzzománcképet azért, hogy az ősi szkíta szentháromság feledésbe merüljön.

S arra a kérdésre, hogy Ki a magyarok Istene? – szerintem csupán egyetlen válasz lehetséges: az a szkíta Jézus,

aki NEM zsidónak született, NEM ott, ahol a Biblia hirdeti, s NEM azért amit tanítanak nekünk.  Hisz Jézus egész élete, tanítása, személyisége, szemlélete feltűnően idegen a mai eltévelyedett judeo-kereszténységtől. Jóval a kivégzése után megpróbálták úgy beállítani, mintha Dávid házából származna, pedig maga Jézus is tiltakozott ez ellen: „Miért mondják az írástudók, hogy Jézus-Krisztus Dávidnak a fia? – tette fel a kérdést a templomban. ” (Márk 12,35) Ha az Atya engem Dávid urának mond, akkor hogyan lehetnék a fia? – kérdezte Jézus, s a sokaság szívesen hallgatta!

S amikor szenved a kereszten, ezt mondja még Márk evangéliuma szerint is: „Éli, éli! Lamma szabaktáni?” S ennek a fordítása biztosan NEM az, amit minden judeo-keresztény vallás tanít, ugyanis – a sorsát előre ismerő – Jézus nem kételkedhetett az Atyában. NEM mondhatta azt, hogy „miért hagytál el engem” –, hanem az élő Istenhez Élihez (Elohimhoz) és NEM Jahvéhez szólt, s ezt a szkíta-magyar nyelvünk meg is őrizte! Így szerintem sokkal logikusabb e fordítás: Éli eljön, megszabadítani! Hisz azok az emberi fájdalmak, amit akkor elszenvedni kényszerült, előhívhatták belőle ezt a fájdalmas mondatot!

Az élő Isten Atyát kérte arra, hogy szabadítsa már meg emberi szenvedéseitől

Egyes héberek egyébként Jézust szkíta-pártus NAZÍR-nak nevezték, – ami egyértelműen az Isten által felkent személyt jelent. E Nazírból eredhet a Názáreth városneve is, amelytől néhány kilométerre születik meg Jézus! S Petőfi Sándor korában ezt a tényt sokan ismerhették azok közül, akiket nem fertőzött meg a Habsburgok által erőszakosan terjesztett és a zsidó Tóra hatása alatt átalakított keresztény vallás. Igaz, akkoriban még nem találták meg a hitelesebb forrást, a Holt-tenger elhagyatott barlangjaiban a Krisztus előtti I. században működő szekta iratait. Sőt a másik fontos apokrif iratokat sem fedezték még fel, amit Egyiptom homokja őrzött meg. Ez az utóbbi a Nag Hammadi könyvtár 13 kódexnyi anyaga, amely az un. kanonizált újszövetségi hagyomány számos részletével szemben, az ismert dogmáknak ellentmondó adatokat tartalmaz.

Szerintem az ókeresztény kor Jézusról alkotott felfogása csak a kanonizált és az apokrif iratok összevetése alapján lenne érthető, miként az is nyilvánvaló, hogy ez döntően befolyásolná a szeretet vallást hirdető Jézusról, a vallásos köztudatban élő képet akkor, ha azt alaposan kielemezve, közkinccsé tenné valaki.

Petőfi Sándor azonban korszerű műveltséggel rendelkezett. S biztosan olvasott olyan iratokat, tanulmányokat, amelyek tisztázhatták Jézus származását. Érdemes lapozgatni Háy János „Jézus rejtett szavai” című kötetét, mert olvashatunk benne érdekességeket. Bár a szerző nem szakít azzal a sajnálatos hamisítással, amit az egyházak terjesztenek, miszerint Jézus származása zsidó volt. Pedig eleve nem lehet Dávid-házi, mert szűznemzéssel született, így az apa személye nem lehet az, aki „nevelőapaként” szerepel a hivatalos Bibliában. Azonban Háy szerint az evangéliumokban olvasható Jézus tanításainak túlnyomó többsége már a Tóra által elferdített Ótestamentumban is fellelhető, és szerves részét jelenti a kor úgynevezett „rabbinikus hagyományának”. „A Jézus rejtett szavai” című kötet enged némi bepillantást a kulisszák mögé, hiszen először közli hiteles magyar fordításban az imént említett Nag Hammadi-iratok egyikének, az apokrif Tamás-evangéliumnak szövegét, ám a szerző következtetései nem állják ki a tudományosság igényét és próbáját!               Nézzük hova jutottunk a modernizáció sátáni ihletésű világában!

A János 14.6. szerint Jézus ezt állította:

 „ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET”.

Nos, ehhez képest a Világgazdasági Fórum elnöke szerint „Isten meghalt”, sőt azt is kijelentette, hogy „Jézus álhír”, és hogy a WEF vezetői „isteni hatalmat szereztek” azért, hogy uralkodjanak az emberiség felett. (Íme ez a kiválasztottság mítosz fertőző hatása, ami nem csak a hébereket fertőzi, hanem szinte minden népet!)

A WEF szerint egy új világvallás érkezett, amely egyesíti az egész emberiséget a klímatudomány, a technokommunizmus és az eugenika oltárán való hamis hódolatban. Aki nehezen hiszi el, hogy Klaus Schwab idáig eljutott, akkor nyilvánvalóan nem figyel a fejleményekre az utóbbi időben. Klaus Schwab és Soros kijelentette, hogy a kommunista Kínának kell az új világrendet vezetnie!

(Talán nem véletlenül nevezik sok ázsiai országban a kínaiakat: kelet zsidóinak!)

Klaus Schwab jobbkeze, Yuval Noah Harari bejelentette, hogy a Fórum olyannyira sikeres volt a tervei során, hogy „isteni erőre tesz szert” Hozzáteszem, hogy ezen erő a „teremtés és pusztítás” terén jelentkezik. Ám az istenkáromlás itt még nem ér véget. Harari azt is megígéri, hogy a WEF istenekké változtatja az embereket… tessenek ezen elgondolkodni!

A Világgazdasági Fórum egyre ellenségesebb a kereszténységgel és a főbb vallásokkal szemben is, mert egy új, szinkretista vallást akar ráerőltetni a világra, s megvan hozzá minden eszköze, mert a modern tömegkommunikáció a rendelkezésére áll!

Ha csak egy kicsit tovább olvasunk a sorok között, egyértelmű, hogy a WEF tudatosan próbálja kiszorítani Jézust, s próbálja végképp lejáratni a kereszténység még megmaradt hitelét!

A WEF szerint tehát Jézus álhír, Isten meghalt, nekünk pedig nincs lelkünk, vagyis gojok vagyunk, egy „feltörhető állat”, aki már régen nem rendelkezik szabad akarattal.

Ez is érdekelheti:  A norvég kulturális miniszter pucér kebleit mutogatta az LMBTQ+ büszkeség napján (videó)

Sajnos ide jutottunk azzal, hogy a tiszta jézusi hitet keresztezte – több egyházi zsinat is a judaizmussal!

 Sajnos mind ezek hatására az egyszerű papok is úgy tekintettek a zsidókra, mint az idősebb testvérre. Pedig a két vallás a tűz és a víz, vagyis összeegyeztethetetlenek!

A bibliahamisítók egy valódi szkítából akartak „zsidó Jézust” faragni?

Igen, s ezt az alábbi pontokba szedett tényekkel akarom alátámasztani!

Ugyanis a legtöbb bibliai idézetnél Jézussal szemben zsidók besszélnek, s a mondataikkal tökéletesen elárulják azt, hogy Jézus nem közéjük való!

 

NÉZZÜK 18 pontban, miért nem zsidó Jézus!

 

1/ A János 8:48 szerint a zsidók ezt kérdezik Jézustól„Nem jól mondjuk, hogy te szamaritánus vagy és ördög van benned? Ebből világosan látszik, hogy nem tartották maguk közül valónak, így biztos nem lehetett zsidó!

 

2/ János 9:16 szerint Jézus megszegte a szombatot, s erre a zsidók mondták is neki, hogy: „Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja a szombatot”

Vagyis Jézus nem a héber Jahve, hanem az élő Isten (Éli) híve, aki neki: az Atyja.

 

3/ János 8:37-38 szerint ezt mondta a zsidóknak Jézus: „Én azt beszélem amit az én atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek amit a ti atyátoknál láttatok!

Mondaná ezt Jézus, ha Ő valóban egy Jahve hívő judaista, vagyis héber-zsidó lenne?

 

4/ János 8:44 szerint ez hangzott el„A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug és a hazugság atyja. Ha zsidó lett volna, akkor ilyen szavakat biztosan nem mondana Jahvére és annak az állítólagosan kiválasztott népére!

 

5/ Ám az Ő benne hívő zsidóknak egészen mást mond: „Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, s az igazság szabaddá tesz titeket. (János 8: 31-32)

(Jézus tehát nem volt zsidóellenes. Meg akarta őket az Atyának, vagyis az igazságnak nyerni és ezért tanította őket.)

 

6/ János 8:37. szerint: „Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok”Vagyis, úgy beszélt a zsidókhoz, hogy érzékeltesse: Ő NEM HÉBER származású!

 

7/ Pilátus kérdésére válaszolt így Jézus: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, akkor harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére” Mondana ilyet, ha Ő valóban zsidó volna? Hisz akkor nem a zsidókat, de a saját papi vezetőit említené a mondataiban!!!!

 

8/ „Nekünk nincs megengedve, hogy valakit megöljünk”- mondták a zsidók Pilátusnak, amikor az hozzájuk küldte Jézust, hogy ítélkezzenek ők felette.

Ez is bizonyítja, hogy nem volt zsidó, hiszen ha zsidó lett volna, akkor ítélkezhettek volna felette a zsidó-szaddukeusok, sőt biztosan megkövezték volna, mert a zsidó bűnösöket úgy ölték meg abban a korban.

 

9/ A Talmud szerint Jézus Nimród fia, vagyis a Mah-gar népből származik tehát szerintük goj, vagyis nem zsidó: hanem szkíta. (Itt fontos tudni, hogy az utólag sumernek nevezett nép önmagát NEM sumernek, hanem Mah-gar-nak nevezte, tehát meg is van a magyar népnév eredete, csak önök is nézzenek utána!)

10/ János 7:52 szerint: „Galileából nem támad messiás” Vagyis érdekes ellent-mondás ez, hiszen a judaizmus nem ismeri el Jézust messiásnak. Így a judeo-kereszténység szerint viszont épp az a gond a zsidókkal, hogy ők nem fogadják el az állítólagosan „saját” megváltójukat, mert nem ismerték fel benne a Krisztust. Persze, hogy nem ismerik el messiásnak, hiszen a zsidó kiválasztottsági mítosz szerint Ő egy goj volt!

 

11/ Bizonyítja még a szkíta származást az is, hogy több ezer éven keresztül várták a megszületését az ottani népek, akik sumer-magharok, filiszteusok, káldok, pártusok, hunok, stb. voltak, akiket Herodotosz nevezett el közös néven szkítának.

 

12/ Az akkori óhéberek által Galileának (gojok földjének) csúfolt jelentős (Adiabene) tartományban akkoriban még, nem élhettek zsidók, csak szkíta pártusok. S a júdeai Betlehem nem is létezett még, mert azt 300 évvel később alapították.

 

13/ A Torinói Leplen lévő arc nem szemita, hanem szkíta. Akkoriban a héberek még nem keveredtek a kaukázusiakkal, a turániakkal, vagyis ha Ő zsidó lenne, akkor egy tisztán sémi arcvonásának kellene legyen a leplen.

Ráadásul a lepel anyaga egy nagyon drága szövet, amit pártus uralkodók és előkelők viselhettek, sem hébereknek, sem más népeknek nem is adtak olyat el.

 

14/ A héberek a vértől távol tartották magukat, hacsak nem háborúztak! Ám a szkíták legkomolyabb szerződési formája volt az a vérszerződés, ahol borba csöppentett vérrel, vagyis vérszerződéssel pecsételték meg a testvériséget. (Ezt a magyar történelmi hagyomány is megőrizte, s jól ismerjük Anonymus-tól a magyar vérszerződés történetét és pontjait!)

 

15/ A zsidó farizeusok-szadduceusok előírták a judaista-zsidó népüknek, hogy szamaritánust nem szabad sem vízzel, sem kenyérrel segíteni. Ezért azok a zsidókkal még szóba sem állhattak, ám Jézus két napig volt egy szamaritánus falu megbecsült vendége, s ez a Bibliában is benne maradt.

 

16/ A szkíta ősvallás gyakorlatilag őskeresztény volt, mert a gnoszticizmussal mutat rokonságot. A szűztől való születés, a Mi ősi Turul-mondánkkal mutat párhuzamot.

Sőt még a Susanna leánynév is csak a szkíta-magyar nyelvből eredeztethető, mint „szűzanya”. A Boldogasszony is az ősi sumer-magharoktól, származik, vagyis a csángó-magyarok Babba Máriája is onnan ered, vagy fordítva történt, tehát Erdélyből került oda! Az azonosság szinte bizonyosság, hiszenBau-daug-assan hármassága a termékenység 3 megjelenési formáját takarta a Mag-har népnél, vagyis a suméroknál.

 (Bau-daug-assan=Boldogasszony)

 

17/ Sőt az ősi szkíta-hun-magyar vérszerződésünk és az utolsó vacsora (Márk 14.24) leglényegesebb üzenete is a részt vevők szkítaságát bizonyítja:  Ez az Én Vérem kelyhe, az új és örök szövetségé.”

 A bor és a vér azonosítása vagy keverése, nem csak a szkíta-hun-avar-magyar vérszerződésekben, hanem már az óhettita esküszertartásokban is megjelenik, hiszen ők is szkíták!

Ez is érdekelheti:  Moszkva kitart ukrajnai céljai mellett – A Nyugat összecsapni készül Oroszországgal

 

18/ Keresztelő Szent János szerint „Az aki utánam jön, nem vízzel, hanem tűzzel keresztel majd” és Jézus valóban ezt mondja:

 „Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre” 

Ám Mózes V. könyvében ezzel ellenkező szerepel:

„Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra kényszerítse, hogy a tűzön menjen át!”(18:10)

S a parázson járás szertartási-szokás tudomásom szerint egyedül nálunk, magyaroknál maradt meg. (Én mindenesetre átmentem a parázson meztelen talpammal, mert hittem őseim tapasztalatának és hittem a magyarok Istenének a védőhatalmában.)

A pártus Adiabene tartomány hercegi családjából származó Jézus nem volt tehát héber, így akkoriban még nem is lehetett a vallása a judaizmus. Magában a Bibliában is benne vannak a cáfolatok, s nem is értem, hogy miért nem jöttek erre rá a különböző keresztény közösségek papjai, tiszteletesei, és főleg elöljárói?

 

Vajon mi az oka annak, hogy még ma sem engedi el a judaizmust az egyház?

Azt a judaizmust, amit az 1881-ben született XXIII. János pápa 1962. július elsején elmondott beszédében leplezett le, a II. Ökumenikus (Vatikáni) zsinat kezdetén.

Tele a fejünk spekulatív dogmával, és az Ószövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak a szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, minden népnek adott természeti jogokat és a krisztusi-univerzalitást.

Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első Biblia is mindent világosan feltártak, s meg magyaráztak.

Senki sem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népeknek (Sumír- Akkád – babyloni) megmásított történelme. 

Szóval kötve vagyunk valami ósdi judaizmussal, s nekünk nem elég maga Jézus Krisztus: az Isten fia!”

Talán ehhez annyit kellene hozzátenni, hogy a pápa nem is sokkal élte túl ezt a beszédet, amelynek csupán egy részlete van a birtokomban.

A mai magyarságnak remélem sikerül minden hazugságot semlegesíteni, amit ránk: a szkíta, pártus, hun, avar, magyar utódokra sütnek ránk a mai napig.

Eddig sajnos sikerrel tették/teszik, mert az emberek feje tele van hamis tudással, amit belénk építettek azzal a céllal, hogy uralni tudjanak minket!

Pedig könnyen átlátható, hogy Jézus nem hozott létre egyházat.

Nem lett katolikus vagy protestáns, hanem őseink mágus-őskereszténységét követte, s szerintem azt biztosan nem akarhatta, hogy ránk telepedjen a ma bennünket uraló hamis „pénzisten”, hiszen saját maga verte ki korbáccsal a kufár bandát a templomból. 

Megtalálni az Istent akkor sem volt egyszerű, de ma nehezebb.

Pedig mindanyiunkban jelen van a Jó Isten, hisz Ő maga a szeretet.

S Jézus isteni határozottságában, a korbácsot tartó kezében is benne volt a szeretet – az igazság szeretete – amely a János 2.16-ban így szerepel:

 „Ne tegyétek az én Atyám házát kalmárság házává!”

 

Ám az ember, szabad akaratot kapott.

S így rá kell döbbennünk arra, hogy nem a test a lényeg, hanem az elpusztíthatatlan lélek! Őseink pedig pontosan tudták, hogy nem a testnek van lelke, hanem a léleknek van teste.

Ugyan így NEM a szakrális magyar királyoknak volt koronája, hanem a Szent koronának volt egy őt szolgáló királya!

S mindez ma sincs másként, amikor a magyarok Nagyasszonya az inkulturáció ellenére is : a Mi égi és földi királynőnk! 

Hiszen benne, az ősi hitünk Boldogasszonyában egyesült: a Babba és a Mária.

A Jézus elveszejtése utáni korok zsidó vezetői felismerték, hogy ha ők nem is fogadták el Jézust megváltójuknak, a saját elődeik kegyetlen és gyilkos döntésének a következménye rájuk száll vissza!

Ezért Jézus megölésének bűnét saját belső ügynek próbálták beállítani, s így becsempészték a judaista elvek jó részét a keresztény dogmákba.

Azt gondolták, hogy a felelősségük kisebb lesz, mert sajátjukként ítélték el, ami szerintük árnyalja a bűnt! Pedig nem erről van szó, hanem egy vallási hamisságról, vagyis szinte „kereskedői” megtévesztésről, tisztességtelen átverésről, színészkedő gátlástalanságról!

S ezen a ponton sajnos az ún. keresztény-hatalmi politika és a judaista érdek összefonódott!

Álláspontom szerint azonban egyik egyháznak sem lenne az negatív, ha sikerülne ettől az évezredes hazugságtól megszabadulnia.

A keresztényeknek, s ez alatt az egyházaikat is értem: igen nagy szolgálat lenne, ha sikerülne a mózesi hamisításoktól megszabadulni.

S ugyanígy a zsidó vallás is csak nyerhetne azzal, hogy a hamis kiválasztottsági mítoszt maga mögött hagyná és bátran elfogadná Jézust, mint egy nem zsidó származású messiást! (Ha már szükségük van egy bűnöktől megváltó messiásra!)

A plágiumok között van az is, hogy a Jézus szűztől való születése is: a szkíta-magyarok (Mah-garok, szabirok, hunok) eredetmondai változata. Bár abban az első ember NEM Ádám, hanem Álmos, hiszen az ősanya-Emese álmában termékenyül meg az égi Istent jelképező turultól! Ennek vannak emlékei a kopt-kereszténységben, ahol sólyom termékenyít meg egy fekvő nőalakot, s szinte ugyanez jelenik meg a nagyszentmiklósi aranykincs egyik darabján is.

 

Nézzük csak honnan ered a zsidó szó, hiszen a mózesi judaizmust kidolgozó nép neve eredetileg „héber” volt.

Mivel Dávid király a juda elnevezésű törzsből származott, így azt a törzset tekintették a törzsszövetség vezetőjének, s róla nevezték át a népet is. S az állítólagos babiloni fogságból visszatértek közös neve lett a héber jehudim, vagy a latin judaei. (Kiejtéskor a dzsuda torzult el zsidóvá!)

Ráadásul a 12 törzsből legfeljebb csak kettő lehetett szemita, hiszen azt biztosan tudjuk már, hogy 10 szkíta törzs hozta létre az ősi Izraelt, s a két déli törzs Juda és Benjamin nem tartozott a szkítákhoz, mert a sémi eredet és nyelv ezt akadályozta.

S Mózes utasítására, a kiválasztottság tudatával felvértezve, évszázadokkal később szövetkeztek az asszírokkal és gátlástalanul lemészároltatták a szkíta Izrael fiait.

Az IZRAEL nevet azonban megtartotta a zsidóság, mert nem fűződött hozzá vérfürdő, mint Judeához, vagyis pozitív kicsengése miatt „lenyúlták”, ahogy a sumér hexagramot, vagyis a hatágú csillagot is, amivel elvették a szkíták egyik legfontosabb jelét. Ezzel a plágiummal is azt akarják „bizonyítani”, hogy ők – vagyis a zsidók – a legősibb nép a földön és nem a szkíták.

Az MTA szerint a szkíták mára teljesen kihaltak, de természetesen ez nem lehetséges, hiszen a gének jelen vannak, azok nem halnak ki. Ráadásul a szkíta értékrend és erkölcs sem tűnt el, csak nyugszik: a jobb időkre várva

A szkítaság már akkor hatalmas vérveszteséget szenvedett, s ezt Baráth Tibor anyagából idézem: „Az asszírok a Kr. e. 7 század végére az egész Közel-keleten megszerezték maguknak az uralmat, ahol minden államot leromboltak, minden népet tönkretettek, minden földet elpusztítottak. A szkíta-magyar népek szempontjából a tragédia mérhetetlen: biológiai állományuk minden képzeletet felülmúló veszteséget szenvedett és a nép maradéka, mint földönfutó a világ országútjára került. Aki tehát arra keres magyarázatot, hova lettek az ókori magyarok milliói, az asszír krónikák haláljegyzékein megtalálja rá a választ”

A Jézus ellenes szadduceus irányzat vezetett a zsidók nyílt materializmusához, az anyagi világ és a pénz istenné emeléséhez! Jézus tehát egyszerre küzdött a héber kiválasztottsági mítosszal, a hitetlenséggel, a materializmussal és az idegen uralommal, vagyis az akkor „globális” római birodalommal. A szadduceusok tagadták a lélek létét, nekik csak a test számított, így ők voltak a Római megszállás alatti leggazdagabb réteg, valamint a materializmus alapítói.

Ez is érdekelheti:  Trump és Biden a Matrixban - zseniális videó jelent meg az amerikai állapotokról

Ez a korrupt, anyagba ragadt „arisztokrácia” nem a vezetésre legalkalmasabbak, hanem a bűnre csábítás erkölcsi relativizmusát képviselő gátlástalanok közössége. Nem is volt tehát véletlen, hogy a szkíta Jézus elítélésében ők, vagyis a szaddukeusok vitték a főszerepet.

A magyar ősvallás a szkíta-, vagy mágus-kereszténység egyértelműen a jó és rossz küzdelmének tanát a fény és a sötétség harcában jelenítette meg. Ugyanezt vallották a gnózis hívei a gnosztikusok, mint pl. a biztosan szkíta származású Markion is, aki szövegkritikai tevékenységével megtisztította az evangéliumot a zsidózó hamisításoktól és az Ótestamentumot el is vetette. Sajnos az egyház ezt nem fogadta el, mert addigra ellepte a vezetés egy részét a materialista önzés.

Amíg Jézus Atya-fiú kapcsolata lett a szeretet mintája, a judaizmusban pedig az úr-szolga viszony jelenik meg, s erre volt egykor szüksége a Római birodalomnak. A hunok, pártusok éppen a másik utat, a szeretet útját választották. Ezért kellett Attilát és a hunokat barbár gyilkosoknak lefesteni évszázadok során ahelyett, hogy értékelte volna az egyház azt, hogy Attila nem pusztítja el Rómát, az akkor már jelentős mértékben bűnös várost!

A szkíta emlékek eltüntetése ma is folyik! 2015. március 7.-én egy iszlám terrorszervezet  megkezdte Hatrá vagy Hátra, szobor-műkincseinek lerombolását, s az ősi szkíta arcokat, a több ezer éven át épen maradt szobrok fejeit lőtték szét azok, akiket talán holnap fogadnak be valamelyik európai államban, mint gazdasági menekültet, mint migránst!

Ami még pártus-szkíta őseinktől „hátra maradt” ott, az 2015-ig Hátra városa volt…..ám sajnos csak volt, de ne csüggedjünk magyarok, mert minden – ami történik a világban – az csak próbatétel. S a magyarság ezeket a próbatételeket ki fogja állni, s kapaszkodjunk Pio atya szavaiba

„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Kajafás szerint: „Ha Jézus emléke megmarad, az Ő népe magára talál!”

Ez is mutatja, hogy miért nem javítják ki a „hamisításokat” a Bibliából, hiszen akkor nem lehetne folyamatosan hivatkozni a zsidó-keresztény gyökerekre, hanem szkíta-keresztény gyökerekről kellene beszélni, s az a kiválasztottsági mítosz végét jelentené, s a mellérendelés szkíta rendje állna vissza!

Valószínűleg ezért kell a valójában materialistává lett egyházi vezetések számára ragaszkodni pl. Jézus zsidó származásához!

Zárásként Joó Katalin szavaival búcsúzom: „A magyarság történelmében meghatározóak a Főnix-ciklusok. 500 évenként egy megújhodási lehetőséget kapunk, hogy szakrális küldetésünk végrehajtását folytatni tudjuk” 

S a magyarság szakrális küldetésének egyik legfontosabb sarokpontja szerintem a Szent Korona, s így Ő az a gyönyörű madár, aki kirepül a kalitkából, ahogyan Pió atya megjósolja nekünk.

Ne csak várjuk tehát a Magyar Szent Korona kiszabadulását a kalitkából, hanem tegyünk is érte!

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

3 thoughts on “Dr. Bene Gábor: Ki tehát a Magyarok Istene? – A WEF egyre ellenségesebb a kereszténységgel

 1. Kedves Gábor!
  Az Igaz Istenbe vetett hit NEM AZONOS azzal a zsidósággal aki a bibliát alkotta,sem a hatalomra törő egykori római majd görög birodalommal sem a KDNP. vel akik uralkodtak az Istenbe vetett hitet gyakorló néptömegeken! A királyok hatalmas birtokokat halmoztak fel és tették mindezt Isten nevében. Ha a vatikánban mai napig is őrzött titkok napvilágra kerülnének akkor a róm. kat. vallás királyostól mehetne a történelem sűlyesztőjéba! Pl. „Szaporodjatok,sokasodjatok” Kontra a CÖLIBÁTUS! Nem is beszélve a boszorkány üldözésről, ördögüzésről és a vallásháborúkról amit tett a katolikus egyház mint a hatalom gyakorlója. Tele van a hazánk vezetősége ma is zsidókkal és katolikus vezetőkkel(KDNP. mint hatalom és jog alkalmazókkal és gyakorlókkal. Ha Igaz lenne a „Régiek elmúlnak és ímé újjá lessz minden” ige akkorNem lenne úgy minden szinten szinte minden ahogy van! Kell-e az országunknak a római jogon alapuló Szt.korona uralom amikor egyházi és világi hatalmasságok uralkodnának a népen?!

  1. PONT EZÉRT ÍRTAM ÁT A VERSEM IS!

   ŐSI koronánkat,
   Méltóan most a Főtörzs fejedelemre helyezzük
   kiss lászló üzente 1 perce MOTTÓ:
   Te csodás gyönyörű kagyló KÁRPÁTOM,
   Kagyló ki benne az élet indult el útjára,
   Visszatérek hozzád, mert szeretlek,
   Tiszta szívből, teljes odaadással.

   Életem is feláldozom érted,
   Te gyönyörű tündéri csodás ország,
   Tömörülünk, és kezdeti ŐSI koronánkat,
   Méltóan most a Főtörzs fejedelemre helyezzük. 2024.06.06.6:00 KOR!
   EREDETI ITT
   Tudom, hogy MAGYARORSZÁG FELTÁMAD.

   Magyarország feltámad és élni virágozni fog,
   Régi dicsőségében ragyogja be a teret a mindenséget,
   Hiába mondják és írják, nem akarják látni nagy magyarországot,
   Hát így nem is kisbetűvel naggyal lesz írva az égre.

   Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG,
   TE CSODÁS GYÖNYÖRŰ ORSZÁG,
   MÁR NEM FOGUNK KÖNNYEZNI,HA RÁD GONDOLUNK.
   Te feltámadott ország.

   Most már szúrós a tekintetünk, mert felébredtünk.
   Nem tudta kinevelni belőlünk az alja nép,
   HAZASZERETETÜNK.
   Szeretlek hazám MAGYARORSZÁG.

   Te csodás gyönyörű kagyló KÁRPÁTOM,
   Kagyló ki benne az élet indult el útjára,
   Visszatérek hozzád, mert szeretlek,
   Tiszta szívből, teljes odaadással.

   Életem is feláldozom érted,
   Te gyönyörű tündéri csodás ország,
   Tömörülünk, és szent koronánkat,
   Méltóan most a fejedre helyezzük.

   Bázakerettye 2009. október 29.-én, 03.00-órakor…

   szeretettel: spartakusz…

 2. Alakulnak a közös dolgaink, egy a leglényegesebb, őszinte magyari szívből jöjjön. Ha nem születik meg, csak használják, az önmagáért beszél. Minden tévelyedett keresse a Valós I-gazságot, ne a Gazság mellett döntsön, mert mint Wass Albert mondta, Lyukasztják már az eget!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük