Isten, áldd meg a magyart! – Horthy Miklós újratemetésének 27. évfordulóján

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A régi fotón az egykori kormányzó, aki nem sokkal földi elmúlása előtt néz a fényképezőgép lencséjébe, amely tükröt mutat neki és nekünk.

Igen, a magyarság históriája egyfajta tükör, amelybe, akár akarjuk, akár nem, de bele kell néznünk. Nem csupán az igazságtétel végett, hanem önvizsgálatunk miatt is ez a kényszerűség.
Az építő vitákra, a gondolatcserékre igenis szükség van, nem intézhetjük azzal a dolgot, hogy „Horthy kormányzó megosztó személyiség”, majd úgy hagyjuk.

Valahogy így van, azzal a negyedszázaddal is, amelyet, ún Horthy-érának kereszteltek el, és így van ez magával a kormányzó személyével is. A történészek dolga az, hogy konszenzusra jussanak az egykori államférfiről és az objektív igazság kerekedjen felül a balról vagy jobbról jövő elfogultsággal bíró érzelmi alapon működő beidegződéseken.
Hiszem, hogy ki kell beszélnünk az elmúlott időt, feldolgozni, majd tovább lépni. Nem kérdés, hogy újra kell vennünk az emlékezetpolitikát!
A múlt arra szolgál, hogy tanuljunk belőle!

Amikor 2017 júniusának végén Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János miniszter egymást követve kiálltak az egykori kormányzó mellett, rögtön kaptak hideget és meleget a hazai és az izraeli sajtótól.
Azt hiszem, hogy ez lett volna az a pillanat, amikor a történelmi adósságunkat mindenkorra megadhattuk volna Horthy Miklós emlékezetének, ha már a rendszerváltozáskor mindezt elmulasztottuk.
Ekkor kellett volna bölcsen és határozottan kiállni a véleményük mellett, nem pedig meghátrálni Jószéf Amrani, Ronald Lauder és a honi baloldali, ill liberális pártok nyomására.

Három esztendővel vagyunk túl a fentebb említett eseményeken. Valljuk meg őszintén, hogy azóta nem sok minden történt, talán nagyobb a csend Horthy-ügyben, mint azelőtt.
Felvetődhet a kérdés, hogy van-e egyáltalán igény a mai társadalomban, hogy valós képet ismerjen meg ebből az időszakból és Horthy Miklós személyiségéről?
A válaszom: Igen, megalapozott igen!

Az igazságról beszélni kell. Mindig és minden körülmények között:
„Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat!” (Pál Apostol üzente – részlet)
Mondom, a felvétel az egyik utolsó, ami a kormányzó úrról készült, hogy majd hitem szerinti rövid idő után dísze legyen egy Horthy Miklósról elnevezett múzeumnak.

Most az újratemetés évfordulóján egy fekete bársonyszalagot tettem rá…
Így hajtva fejet mindannyiunk nevében, a hadügyminiszter, Magyarország kormányzója, a Nemzeti Hadsereg fővezére, az otrantói tengeri csata hőse, a Vitézi Rend főkapitánya, Ferenc József szárnysegédje, az Osztrák-Magyar Haditengerészet utolsó főparancsnoka, a XX. század legnagyobb magyar államférfija és családja előtt.
Ennyit tehetek.
Ám amit tehetek, azt megteszem veled!
Isten óvja, ember őrizze Horthy Miklós dicső emlékezetét!

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában:
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Ámen.”

Híved:
Zetényi-Csukás Ferenc

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

One thought on “Isten, áldd meg a magyart! – Horthy Miklós újratemetésének 27. évfordulóján

 1. Az ŐS KERESZT = KÖROSZT TEN(Y)ség TÉNY-VÁLASZA: 20:20 = 1!!!

  Az ŐS-KERESZTÉNYSÉG a KÖR 4 FELÉ OSZTÁSÁN (ANYA-ATYA-FIÚ-SZENTLÉLEK!!!) ALAPULÓ matriarchális, vagyis ANYATISZTELETŰ BÁR-BÁR (BAR-BÁR!!!) ISTEN-TAN (https://www.youtube.com/watch?v=2MIUKMjcGaw), az emberiség legteljesebb 1SZERŰ természetvallása és VÁLLALÁSA!!!…- SZÍVBŐL SZÓLVA MAGja a LEGigazabb ŐS-ANYA-HIT!!!

  A MAGyarok is TENje az Ősi-NAP=NÉP MENNYBÉLI MIVOLTA az alábbiakban foglalható össze:

  1. A Homo sapiens soha nem fejlődött, hanem TÖKÉLETES FORMÁJÁBAN KÉSZEN TEREMTETETT ISTEN ÁLTAL!!!
  A blama miszerint a pleisztocén 2,5 millió éve alatt keletkezett az őstermészet-vallásból „szerves fejlődéssel” az ún. modern ember kialakulása időszakában úgy merő hülyeség és okoskodó akadémikus ostobaság, ahogyan a FOS lehet „FORMA-FIX” a FORGÓ VENTILLÁTOR LAPÁTOK ELŐTT és/vagy KÖZÖTT!!!…:OOO

  2. Jellemzői: ANYA-ISTEN HIT(H)Ű BÁR-BÁR SZÍVESSÉG, mely az igazsághitre, az erkölcsösségre, az anyatisztelet elsődlegességére, a teremtő Napisten tiszteletére és a gyermek (fiú és lány) szeretetére épül, a telepes SZERves munkakultúra társadalmának összetartó emberi 1 s ÉGe!!!

  3. Az őskereszténység az emberiség legigazabb ős-materialista világképe, vagyis nem elvont istenszellemekhez való könyörgést jelent, hanem a valódi cselekvőisten ÉLŐ-ÉLI VÁLLALÁST=VALLÁST, mely NAP-ATYÁNK (égitestünknek?!) a FÖLD-ANYA ÉLET-TERÉRE 6Ó…HETED 7 VILÁGÁNAK…8 OKtávos TEN=TÉNYében ÉL s VIRUL!!!
  .
  4. Az őskereszténység jelentősége az asszír szemitizmus uralomra törésével az új időszámításunk kezdetén KÖROSZTÁSÚ JELZÉS = JÉZUS KRISZTUS LESZÜLETÉSI IDŐPONTJÁRA fókuszálva, illetve ún. „halál-misztérimával”, a VÉRONTÓ és VÉRRONTÓ zsidók általi keresztre feszítésétől fokozatosan elvész, vagyis átalakul egységesen patriarchális, NÁCI-CIONISTA, militarista, és a pénzhatalmat kiszolgáló új leuraló (ISTENTELEN!!!) ún. vallássá, mint judeo-kereszténység, iszlám és a többi vérszomjas mindig másokat feláldozó fizikai és lelki felekezetté!!! Nem elfelejtve: minden mai vallásforma a KRISTÁLYTISZTA ŐSKOROSZTÁS TÉNYÉBŐL, azaz az ŐSKERESZTÉNYSÉGBŐL formálódott olyanná „amilyenek”!!!…- vagyis JELZÉS=JÉZUS LESZÜLETÉSI HELYÉRE és IDEJÉRE datálva, azt átvéve és 180 fokban megfordítva egységesen létrehozták a totálisan meddő ún. apajogú új világvallásokat, szemfény és lélekveszejtő rendszereket!!!

  ŐSKERESZTÉNYSÉGÜNK EME TEREMBURA ALATTI VILÁGBA PLÁNTÁLÁSA az ún. mai (modern?!) teremtéselméleten keresztül SEMMIKÉPPEN SEM MUTATHATÓ BE MERT MESSZIRŐL BŰZLŐ EMBERI SZAMÁRSÁG!!!
  A. Isten feletti szint:
  Az anyagi világ megteremtése, megszülése. Mivel tudásuk szerint szülni csak a női nem képes, az őseink hitében az anyagi világot az Ősmama, Ősanya lehetett csak képes megszülni; – aki szűznemzéssel, az elsődleges női princípiumként (kiindulási pont, kezdet) az ősi szülőcsatorna a szem (sumer), a mag (mag(y)ar) képében megteremti. Az ATUM, az ASZUM egyiptomi neveken keresztül a magyarok Nagyboldogasszonya, a Szűz Mária ennek a mítosznak a megfelelő isteni világon felülálló névalakjai.
  B. Mennyei, vagy isteni szint:
  Szűz Mária által szűznemzéssel megszült anyagi világgal együtt megszüli az egy fiát, a NAP „égitestet” is, mint a nappalt, a fény képében teremtő másodlagos hím princípiumot valós teremtő erőként, aki így az 1Istenné válik: isten = égi-ős-teremtő-egy-nap, aki szóképének mozaikszavából (megfelelő betűiből, aláhúzva) képződik az Isten szavunk.
  Teremtő párjaként az éjszaka, a női nemet meghatározó Holdistennő (az istennők már csak Boldogasszonyok, a nagy jelző nélkül), aki már az Ősmama leányát, az ARÁT jelképezi, és ők azok, akik mint teremtő erők a Napistennel már a természetes megtermékenyüléssel (heteroszexuális) és szülési módon – nem szűzen –népesítik be a mennyet, annak mintájára pedig a Földet.
  C. Földi szint:
  A mennyből a Napisten a fény képében Földre szálló Hórusz istenfia (gyermek) által, aki teremtő erőt hoz magával, megteremti a földi embert, Ádámot, annak oldalbordájából és földi anyagból Évát, hogy a továbbiakban már a teremtés itt is a természetes útján folyjék. Nézzük csak mit is jelent az Ádám = fordítva olvasva: Mádá(r) = Hórusz sólyomisten, Turulmadár! (Ki termékenyíti meg Emesét, a hím Turulmadár) Az őskereszténység ősmaterializmusából adódó hitelv, hogy sem a Mennyben, sem a Földön már szó sem lehet szűzen való szülésről, csak az első és egy alkalommal az istenségek feletti szintben.

  Felvethető kérdés: mégis mi az alapvető különbség az őskereszténység és az új-keresztény, vagy judeo-kereszténység valláselmélete között? A legfontosabb különbség a teremtéselméletükben található. Amíg az őskereszténység az ősanyag megszülését az Ősmama (Ómami), jó-édesanya tisztjéhez kapcsolja az isteni szint feletti szűzen (szűznemzéssel) történő megteremtéséhez, ezért ősmaterializmus. Addig a judeo-kereszténység ugyanezt már a férfi princípiumhoz köti, ezért vált idealizmussá, hamis teológiává. Az őskeresztény elv a logikus, ellenkező esetben a hímtermékenyítő erőt is előbb meg kellett volna szülnie valakinek a még nem is létező anyagból!
  Az újkereszténység – nem kell megijedni tőle – az őskereszténység teremtéselméletét úgy vette át és alakította ki belőle a sajátját, Szűz Mária és Jézus krisztus személyében, mint az ősteremtés duplikációját.
  Ugyanaz a történet, csak annyi különbséggel – miként írtam – a mai kereszténység már NEM ANYAJOGÚ, hanem kimiskárolt BUZERÁNS (atya-fiú-szentlélek!!!) „éltető” vallásforma lett (ami önmagában is hamvában HOLT!!!), ezért a katolicizmusban is a világot teremtő őserő, az ISTENANYA már nem női, hanem féri princípium.
  Ez az abszolút bizonyítéka annak, hogy a mai ún. világ-vallások a saját tanításaik ellenére (hiába is tagadják!!!), már mind ANYÁTLANUL ABERRÁLT!!! vallás-maszlagok (hímuralmú-kisajátító!!!), melyek a legkárosabb még napjainkban is „népszerűségnek” örvendő emberi filozófiák!!!…- haszonélvezői pedig éppen az-az 1%, akik FÖLDANYÁNK JAVAIT „BIRTOKOLJÁK”!!!

  TÉNYszerűen ez az a „6ezer” év óta tartó hazugság-propaganda, ami a JÓISTEN ÁBRÁZATÁRA=Ábrahámjára TEREMTETT ÉN-PÁR (FÉLJ és FELESÉG!!!) EMBER ún. LÉLEKTELENÍTÉSÉT hordozza magában.
  …és hajszálpontosan ez az a bődületes hazugságteher, amit egy azonnali vallásreformmal (JÓISTENÜNK SEGÍTSÉGÉVEL!!!) kell elhárítani a jövőnk üdvtörténetének érdekében!!!
  Ezért SZÍVBŐL lehet ma is imádni SZŰZ MÁRIÁT, az Atyaistent, Jézust (gyermek) – csak ebben a sorrendben – ha közben tudjuk, hogy ők az őskereszténység istenségei, amit az újkereszténység 180 fokos fordulattal vett át a magyarok ősvallásából. Nekünk magyaroknak tudnunk kellene azt, hogy a Szűz Mária = a magyarok Nagyboldogasszonyával (istenek feletti szint); az Atyaisten = a magyarok istenével a teremtő Ősi-napistennel (mennyei szint a Holdistennővel); a Fiú = a Gyermekkel (aki fiú és lány is lehet, földi szint), és így épül fel az őskereszténység szentháromsága. Mindenki hasonlítsa össze a két keresztvetést:
  1. Őskereszténység: „Az Anyának, Atyának s Gyermeknek; – akiket át6 a szentlélek!!!…- nevében: Ámen = a MÉN!”
  2. Jelenleg az ún. MINDEN TEKINTETBEN ÉLETKÉPTELEN katolikus kereszténység „szentháromsága”: „Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen!”

  Befejezésként már csak azt kell elismételnünk, hogy a Nagyboldogasszony, a magyarok Ősmamája, Ősanyja azért a legerősebb ELEMI-ERŐ az őskereszténységben, mert ő az, aki szűzen megszüli az anyagi világot, és lényegében az egyszeri és megismételhetetlen őserőt fejezi ki.
  Nála nincs feljebb!

  Ezért ISTEN(F)I KÖTELESSÉGÜNK FENNTARTANI NIMRÓD-JÉZUS-ATILLA-LÁSZLÓ-MÁTYÁS-SZÉCHENYI(PETŐFI!!!) KÉK-VÉRVONALÁT ITTEN a SZŰZ-ANYA-FÖLDÖN!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=_AczU8CJsC8

  Szerrel és tettel:TáCSi iSTVáN és PáLoS TReND.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük