Faina Savenkova: Rossz gyerekek

A politika bűnei a rendszerváltásnak nevezett komédia óta – ez több mint bűn, ez hiba!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Bonaparte tábornok (a későbbi Napoleon), akkor még mint Első Konzul 1804-ben LOUIS ANTOINE HENRI DE BOURBON–CONDÉ, Enghien hercegét  (duc d’Enghien) összeesküvés gyanújával külföldről elraboltatta és kivégeztette.

A kivégzés nyomán felháborodás hullámzott végig az európai királyi udvarokon. Franciaország szövetségesei is tiltakoztak. A francia királypártiak dühödten vádolták Bonapartét, hogy egy kézlegyintéssel megszabadult a nagy múltú francia királyi ház (Maison de France) utolsó leszármazottjától.

ANTOINE DE BOULAY gróf, Meurthe megye küldötte nyilvánosan kijelentette: „Ez több mint bűn: ez hiba.” („C’est plus qu’un crime, c’est une faute). Ezt a mondását korabeli fültanúk hallották és idézték, de mivel BOULAY képviselő nevét a nagyközönség alig ismerte, találó mondását később gyakran FOUCHÉnak, sőt magának TALLEYRAND-nak, az emberrablás értelmi szerzőjének tulajdonították. (Wikipédia)

 

Előre bocsátom, hogy a következő cikkben leírtak szubjektív meglátásokat tartalmaznak. Nem vagyok „megmondóember”, nincs nálam a bölcsek köve sem. Viszont magyar nemzetben gondolkodó, minden politikai társulattól „érinkezésmentes”, minden magyart a testvéremnek tartó, hosszabb távlatokban gondolkodni képes embernek tartom magam. A történelmet azért érdemes megismerni – legalább főbb vonalaiban, hiszen teljes történelmi tudás nem létezik – mert abból sokat lehet tanulni a jelenre vonatkoztatva is, és a jövőt illetően is, sőt következtetéseket is lehet levonni belőle.

Szintúgy előre bocsátom, hogy jelen írás nem valami, vagy valaki ellen szól, ez nem kritika, és nem becsmérlés a célom, hanem pozitív útkeresésre (kiútkeresésre) törekszem.

Évek óta vannak dolgok, melyek zavarnak. Nagyon zavarnak, egyrészt mert érthetetlennek tűnnek számomra olyan evidenciák, amelyeket A  POLITIKA (direkt nagybetű) nem fogad el, sőt ellene van, legyen az jobb vagy bal oldali is (bár ilyen már rég nincs!) az adott esetben. Jelen írásban azokat a témákat gyűjtöttem egybe, amelyek negligálása elvezethet egy olyan fejleményhez, melyek a magyar polgári fejlődést olyan mértékben megtörheti, amely egy újabb liberál-bolsevik uralmat eredményezhet 2022. évben Magyarországon. Törekszem arra – hogy még időben jelezzem – hogy sokan vannak kis hazánkban, és a határok túloldalán élő magyar testvéreink között, akik ezekre az ügykörökre nagyon figyelmeznek, és ezeket fontos nemzeti kérdéseknek tekintik. Ezek központi kérdések, ahogy mondani szokás. Nem biztos, hogy a lista teljes – ezt nem állítom – és azt sem, hogy mindegyik azonos súllyal esik a latba. Nem jelent a felsorolás fontossági sorrendet sem, úgy jegyeztem le ezeket, ahogy az egyik téma felszínre hozta a következőt, majd jött a harmadik, és így tovább.

Minden témához egy rövid megjegyzést fűzök csupán, részletes taglalásra itt nincs lehetőség és mód, hiszen konferenciák sorát lehetne egy-egy ügykörről megrendezni és lebonyolítani. Vélemények és ellenvélemények kibontása után konklúziókat lehet levonni, kiértékelni, és folytathatnám. Itt csak az ügykörök felemlítése a célom, a rövid megjegyzés az irányultságra, a célzatosságra és az értelmezésre vonatkozik csupán, a teljességre törekvés igényét most elhanyagolva.

 

Deviza-ügyek, és annak kezelése

Ténykérdés, hogy a Gyurcsányi-éra alatt lett „kitalálva” külföldi sugallatra, de az is tény, hogy az Orbán-kormány kötött nemzetközi egyezményt a Központi Európai Bankkal, hogy a deviza-ügyekből kifolyólag nem érheti hátrány a magyar bankokat. Ténykérdés, hogy a bankok kártalanítása így vagy úgy, de megtörtént, a károsultak kártalanítása viszont a mai napig nem.

 

Trianon-ügy elhanyagolása, nem törődés ezzel, a revízió teljes feladása

Vitathatatlan, hogy ma már ismert sok olyan nemzetközileg ismert és elismert politikus, szaktekintély véleménye, akik évtizedekkel ezelőtt már leírták, hogy Trianon „békéje” nem más, mint a nemzetközi joggal ellenkező terrordiktátum. Még ma sem lép fel ellene a mindenkori magyar állam a nemzetközi fórumokon. Miért nem?

 

Petőfi temetés elmaradása, Ujgurok

Több mint száz éve ismertek, közismertek bizonyítékok arra, hogy Petőfi nem halt meg Segesvár mellett. Nincs más ország a világon rajtunk kívül, amely letagadja nemzeti hős költőjét. Ki fél még ma is Petőfi szellemétől, és vajon miért? Petőfi földi maradványai megvannak – valahol. Eltemetve tisztességgel a mai napig nincs. De az ujgurok terrorizálásával sem foglalkozik hivatalos magyar állami hatalmasság, csak szeret fotózkodni a Kurultájon az ujgur küldöttséggel, aztán be is van fejezve a dolog a hivatalosság részéről.

(Összefügg a „Magyar őstörténet rendbetétele, rovásírás” témakörrel)

 

MVSZ negligálása

Van egy világszövetségünk, amelyet a mai magyar hivatalosság teljesen negligál, egyetlen fillér állami támogatást nem kap, a fősodratú média agyonhallgat, és amelyet ott szapulnak, ahol érik. Pedig csuda dolgokat tesznek le az asztalra, de nagyon kevesekhez jut el bármely erről szóló hír. Miért? Ki fél ma a Magyarok Világszövetségétől, miért nem tevékenykedhet a mi, magyar emberek érdekében?

 

Székely-ügyek – politikai rabok ügye, – székely jogok negligálása, a teljes szomszédpolitika kudarca

Hatalmas téma, mindenkinek van mondanivalója az ügyben. Szinte végtelen a sirámok szólama. A politika, az állam, a társadalom alapjait kellene tisztába tenni, és világossá tenni a nemzeti érdekeket és célokat. Abban a pillanatban esélyük lenne a politikai raboknak szabadulni, és minden idetartozó kérdés megoldására megnyílna a lehetőség. (Időközben szabadultak.) De valamiért. Miért? Nem feledünk titeket, sínylődők! Tartsatok ki! Mi nem feledünk titeket! Ez a cikkely vonatkozik Erdélyen kívül a Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidékre, Bánátra és Bánságra is. Őket sem felejtjük!

 

Korrupció – Anonim és társai

Nem kell sok szót vesztegetni a téma indokoltságára. Nem lehet egyetlen jól prosperáló ország rendszerben tartott, megtűrt jelensége a korrupció. Vagy ha igen, akkor nem jól prosperál. Annak kellene rendszerszinten működnie, hogy ha a gyanú felmerül – ismétlem: a gyanú – abban a pillanatban nem csak a politikai karrier, de mindennemű közszereplésnek is automatikusan vége van. És pont! Magyarázat nincs, védekezés nincs, majd otthon a feleségnek lehet panaszkodni, és indokolni.

Ide kívánkozik még egy gondolat: pontosan tudtuk az ú.n. rendszerváltás idején, hogy a kommunista rendszer káderei belevonták a gazdasági bűnözésbe az éppen megalakuló polgári pártok embereit. (lásd olaj-ügyek stb., de külker cégek is alapíttattak ilyen céllal!) A káderek célja az volt, hogy így zsarolhatóvá tegyék a későbbi polgári politikusokat, és közhivatalnokokat, meg általában mindenkit, akit csak lehet. Már akkor látni lehetett, hogy ezt hagyni, elhallgatni, szemlesütve tudomásul venni, óriási hiba (és bűn) volt, mert vissza fog ütni. Vissza is ütött, nem kicsit! Nem felejtjük el a fent „Anonim”-ként jelzett neveket, de itt most nincs felsorolás.

 

Gyurcsányi szabadlábon. Elszámoltatás? Ügynökakták?

Ehhez a témakörhöz még magyarázatot sem fűzök, mert aki nem érti, hogy Gyurcsányinak miért kellene börtönben ülnie, miért nélkülözhetetlenül szükséges a teljes – de jogszerű – elszámoltatás, az nem fogja érteni az egész mondanivalómat, szóval szükségét nem érzem, hogy én magyarázkodjak. A Gyurcsi felelősségre vonását az USA budapesti nagykövetségén tiltják meg! (Budai Gyula tanúsítja!) De nem csak Gyurcsit, hanem még a Czeglédy Csaba nevű köztörvényest sem sikerül jogerősen leültetni, mert úgy látszik az amcsi tiltás az egész dk-ra vonatkozik! Ez a jogállamiság?

 

Nemzeti gondolat negligálása, nemzetegyesítés elmaradása

Olyan mértékben megosztott a magyar társadalom, ami veszélyezteti a fejlődését, sőt megmaradását. Figyelmébe ajánlom minden kétkedőnek, hogy nem csak az ellenzék osztja meg a magyar társadalmat, ugyanis veszekedni csak két ember tud. Mindkét oldalnak vannak megosztó nyilatkozatai, cselekedetei, szóval nincs csak egy bűnös az ügyben. Figyelemmel a nemzetközi trendekre is, nem túlzó dolog elengedhetetlenül sürgősnek nyilvánítani a nemzetegyesítés kérdését. Nem felejtünk magyar testvéreim!

 

Hitelesség hiánya

A hitelesség azért nagyon fontos dolog, mert hiába tesz valaki jót, pozitív dolgot, ha bármely kétség merül fel az egyenesség tekintetében. Embereket meggyőzni a jóról, csak etalon szerinti alapossággal lehet tisztességesen. Ne feledjük: hitelesen. (…dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes! – J.A. verséből)

 

Alkotmányosság, jogfolytonosság, állambölcselet

Nagyon nagy témakör. Röviden a lényeg, hogy a világ mai elkeserítő fejleményeit látva, kiderült, hogy minden eddigi politikai „izmus” csődöt mondott. De mindenki elfeledkezett a jó, öreg magyar Szentkorona Tanról – én jobbnak és pontosabbnak tartom a Szentkorona Eszmerendszer kifejezést, mert a tan állandó, de egy eszmerendszer az mindig fejlődik – amelyet továbbfejlesztve, a mai korra átgondolva az egyetlen ideális politikai állambölcseleti alapelv lehetne, amely képes választ adni minden XXI. századi kihívásra – nemzetközi vonatkozásban is! Fontos itt megállapítani, hogy a magyar Szentkorona Eszmerendszer a századok folyamán folyamatosan változott, fejlődött, alakult. (Nem a feudális rend visszasírását mondom, hanem az államelv, az államelméleti rendszer elvi működése a lényeg!) Ez pedig igenis továbbfejleszthető. Megfelelő szaktekintélyek is rendelkezésre állnának, megfelelő felkérés esetén! Ennek kifejtésére itt, most nincs lehetőség, de az zavaró, hogy ugyanúgy agyon van hallgatva, mint Petőfi, mint a MVSZ, mint Trianon. A magyarság évszázadok alatt a Szent Koronától kapta vezérlő eszményeit, erkölcsét, tartását, egybetartó erejét. Ne feledjük el szakrális kincsünket, a Szent Koronát és a hátterét, a Szentkorona Eszmerendszert. Nem túlzás azt állítani, hogy az egész világ valami ilyesmire vár, már áhítozva! A Magyarságkutató Intézet nem hajlandó foglalkozni a Szentkorona Eszmerendszer XXI. századi alkalmazhatóságával, mert nem „feladata” – szerintük. Erről személyesen, nekem címzett levelet kaptam tőlük!!

(Összefügg a „Magyar őstörténet rendbetétele, rovásírás” témakörrel)

 

Buzi kérdés határozatlan kezelése, – család, mint a társadalom egysége

Comme il faut úgy kell mondani polkorrektül, hogy LMBTQVBFJPZVCDRT kérdés. (Édes jó Istenem segíts meg!)

Namármost kedveseim! A régiek nem voltak teljesen hülyék! Az erkölcsöt, a hagyományt azért tartották és tisztelték, azért vitték bele, építették bele a vallásokba is – mindegyik nagy világvallásra gondolok – mert az erkölcsnek, a szokásnak célja volt. A célja pedig az emberiség megmaradása! Aki ezt nem látja, az emberiségellenes. Magyarázat, indokolás nincs, és felesleges is. Isten, Haza, család! Csupán ennyi. Nem felejtjük ősi szokásainkat! Megtartjuk azokat maradéktalanul! (Megjegyzés: Lord Alfred Bruce Douglas (Anyja kedvenc gyermeke volt, akit már gyerek korától “Bosie”-nak – ejtsd: buzi – becézett, majd később ezen a néven lett közismert!) Született: 1870. október 22.-én, Powick, Ham Hill House, Worcestershire, England, meghalt: 1945. március 20.-án (74 évesen) Lancing, Sussex, England. Szóval nem buzizunk, hanem egy angol poéta nevéről (becenevéről) beszélünk – félreértések elkerülése végett! Aki nem mellékesen Oscar Wilde „partnere” volt, aki ellen eljárás is indult emiatt. „Bosie”-t kiskorúsága miatt áldozatnak tekintették, ki sem hallgatták az ügyben. Wilde-ot végül elítélték háromévi kényszermunkára. “Bosie”, a perek előtt rendszeresen látogatta Wilde-ot, de az ügyvéd tanácsára lemondott arról, hogy tanúskodjon mellette és a per során inkább Franciaországba utazott. Ez a távollét nagyon megviselte Oscart, és számos drámai hangvételű levelet írt a fiúnak.)

Kiegészítés: A pedofil-ellenes törvény egy rossz szót sem szól a buzikról! Azok védelem alatt állnak, alkotmányosan, meg egyébként is.

Hosszan lehetne sorolni neveket, de ismertek a nevek széles körben, így elhagyjuk! De a felvonulásos provokáció igenis sérti a családokat, és az emberek döntő többségét, ezért demokráciaellenes a felvonulásosdi engedélyezése, megtűrése!

 

Sajtó félrekezelése

A sajtónak tájékoztatni kellene, a sajtónak ez a célja. Nem lehet a sajtó célja az ember befolyásolása. A sajtót nem lenne szabad gyarló – bármely gyarló – célra felhasználni. Ez összefügg a hitelesség kérdésével, ez összefügg az erkölccsel, és összefügg a tisztességgel, (tisztességes törvényhozással). Soha ne feledjük, szabad, de tisztességes sajtóra van szükségünk! A szabad sajtóért való álszélmalomharc nem lehet az indoka a tisztességtelenségnek! A tisztességtelen sajtó elhallgattatása része, és alkotórésze a demokráciának.

 

Bűntársak kiválasztása (lásd a bevezető részt a bűn és hiba összefüggéséről, de ilyen szó, hogy „hibatárs”, ilyen nincs!)

Nem lehet egy hiteles vezető környezetében egy nímandoktól hemzsegő gyülekezet, mert a vezető hitelességének rovására megy. Mit kell ezt magyarázni? Lásd a magyar mondást: Embert barátjáról…! Mert munkatárs csak akkor lehetsz, ha haver vagy! Na, erre nem lehet államrendszert bazírozni! Ha a másod- harmadvonalban túl sok jelentéktelen, káros, neadjisten bűnöző figura van, akkor mit várhatunk? Nem felejtjük, hogy minden tisztességes magyar emberre szükség van, de nem a senkiháziakra szól a kereslet!

(Összefügg: „hitelesség” témakörrel )

 

Beilleszkedés a kétpártrendszerbe – ki a parancsoló? Na ezért mindegy, hogy ki nyeri a választást! Soros!

A kétpártrendszer kialakulása azért fontos valakiknek, mert ezzel, mint eszközzel lehet elérni a választások ellényegtelenítését. Csere-bere szisztéma alakul ki, az éppen aktuálisan használhatóbbat segíti a nemlétező nemzetközi háttérerő hatalomra, a másik meg vár egy cseppet, majd legközelebb az kerül sorra. Ezt valakik – külső erő – levezényli. Azt biztosan tudjuk, hogy az egyiküket Sorosnak hívják. Van másik is? Ki a másik oldal háttérembere? Ki Soros ellenfele? Ezen se felejtsünk el gondolkodni!

 

EU

Az egész Európai Bizottság, -parlament, -Unió, meg minden brüsszeli csatolt tagja olyan, amilyen. Feltűnhetett többeknek, hogy érdekes módon ezek mind Magyarország kárában érdekeltek, és aktívan tesznek is ennek érdekében. (Mint az egész „nyugat”, úgy, ahogy van!) Nagyon rövid idő alatt tisztán, egyértelműen választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy mi a magyar nemzeti érdek, és mi ennek alapján kívánunk viszonyunk kialakítani a brüsszeli bagázzsal, mert máskülönben megfordíthatatlan folyamatok veszik kezdetüket, amelyek Magyarországnak ártani fognak, sőt, már most ártanak e folyamatok nekünk.

 

12 pont, amely 1848. év óta nem valósult meg

Landerer & Heckenast nyomdában kiadott kiáltvány szövege:

 

Mit kiván a magyar nemzet.

 

Legyen béke, szabadság és egyetértés.

 

1.     Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.

2.     Felelős ministeriumot Buda-Pesten.

3.     Évenkinti országgyülést Pesten.

4.     Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.

5.     Nemzeti őrsereg.

6.     Közös teherviselés.

7.     Urbéri viszonyok megszüntetése.

8.     Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.

9.     Nemzeti Bank.

10.                       A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.

11.                       A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.

12.                       Unio.

 

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

 

…—…

Eddig az eredeti szöveg, nézzük a megvalósulást:

ad 1. Lásd a sajtó félrekezelése témakört, (12. pont)

ad 2. A felelős a lényeg. Minden minisztériumnak (tisztviselőnek, állami és önkormányzati szerv alkalmazottjának) valódi felelősséget kell vállalnia a tevékenységéért. Most így van? Na, erről van szó!

ad 4. Lásd jogegyenlőtlenség témakört, (23. pont)

ad 5. Az őrseregnek nemzeti érdeket – és csak azt – szabadna védenie.

ad 6. A közös szó mellé odatartozik az egyenlő illetve az arányos szó is.

ad 8. Lásd a jogrendszer, bírósági rendszer szétzilálása témakört, (21. pont)

ad 9. Pontosabban független nemzeti bankot jelent a követelés, ami nincs, mert az MNB a EKB irányítása, parancsuralma és ellenőrzése alatt áll. Lásd devizaügyek témakört, (1. pont)

ad 10. Nincs is alkotmány. A jogfolytonossá tett történeti alkotmányt kell az eskü részévé tenni, sok katonánk van ma is külföldön, hogy az országon belül meg ki mindenki van – igaz civil ruhában – arról meg ne is beszéljünk,

ad 11. Nem írok neveket, de Kárpát-medence szerte ismeri mindenki az idevonatkozó ügyeket,

ad 12. Az Unio kifejezés nem Brüsszelre vonatkozik eredetileg, hanem Erdélyre.

A 3., és a 7., pont – (tehát a  3. Évenkinti országgyűlést Pesten, és a  7. Urbéri viszonyok megszüntetése) – ami formailag megvalósult 153 év alatt, de hangsúlyozom, hogy csak formailag, mert amíg van csicskáztatás miatt jogerősen elítélt cigány család 2021. évben Magyarországon, addig ne beszéljünk az úrbéri rendszer felszámolásáról, továbbá ahogy a parlamentben például Jakab Péter megnyilvánul, talán jobb lenne, ha az országgyűlés tényleg csak évente gyűlésezne. Összegezve megállapíthatjuk, hogy siralmas így 173 év elteltével a megvalósulási aránya a 12 pontnak, pedig eleink igen csak vitézkedtek ezek dicsőségéért, de mi, az utódok nagyon is elhanyagoltuk ezen követelések maradéktalan behajtását a mindenkori hatalmasságokon.

Bizony nem felejtjük a 12 pontot sem! Követeljük mi is, ma is, mint akkor eleink!

 

A rendszerváltás elmaradása (a valódi!)

Ehhez nem is kell magyarázat.

(Összefügg minden más ponttal)

 

Magyar őstörténet rendbetétele, rovásírás

A magyartalan tudománytalan amatőregylet még mindig a finnugrász műelméletet favorizálja, mikor dns alapú géntérképek bizonyítják az ellenkezőjét. Rovásírással – ami pedig magyar nyelven van leírva – nem lehet aláírni a személyi igazolványt (sem). Milyen következménye lenne Izraelben, ha nem lehetne hivatalosan a héber betűket használni? (Ezt csak a példa kedvéért említettem!) Magyar ember soha nem fogja hagyni eszméjét, nyelvét, írását veszni, ebben mindenki belenyugodhat. Nem felejtjük az őseinket, írásunkat, igaz történetünket sem! Ragaszkodunk hozzá, ahogy eddig is tettük, mert ezért vagyunk még mindig! A Magyarságkutató Intézet nem hajlandó foglalkozni a rovásírással sem.

 

Kontraszelektív társadalom továbbéltetése, etika, emberi tartás

A Kádár-rendszerben indult, azóta kifinomodott metódus. Nem az számít, hogy milyen szakember vagy, ha nem ismered ezt vagy azt. Ismerjük ezt jól, már megtapasztaltuk jó néhányszor. Ugyan ez a szisztéma ma is él, csak mást kell ismerni, mással kell haverságba lenni. Ez a mentalitás az emberi tartás kárára van, az emberi tartás romlása pedig rombolja az egész társadalmat, az egész nemzetet. Aki nem érti, hogy miről beszélek, az személyesen is tudja, hogy miről van szó – pont azért nem érti!! Tudjuk, értjük a tiszta, becsületes életet, és vágyunk rá, ami nem múlandó érzés. Nem elég négyévente úgy érezni, mintha…

 

Nemzeti érdekek háttérbe szorítása

Szinte minden témakörrel összefüggésbe lehet hozni. Nemzetben gondolkodás nem létezhet nemzeti érdekközpontúság nélkül. Nem elég a szóvirágok burjánzása, tettek kellenek, és eredmények. Nem feledjük az érdekeinket!

 

Jogrendszer, bírósági rendszer szétzilálása (rendőrség, ügyészség)

Nincs más lehetőség itt, csak vezérszavakban felsorolni a témakört: Az államelmélet nem legitim, a bíróságokat, ügyészségeket, rendőrséget „érzékenyíti” a valami háttérre utaló nevű társaság – külföldi pénzből! (De háttérhatalom úgy-e nincs is?)

Nincs közbizalom a fenti szervek irányában, ami szintén rombolja a társadalmat, a családot, az egyén hazafiságát, szóval mindent!

(Szeviép-ügy, Budaházy-ügy, Borkai-ügy, Baka András, mint a Kúria elnöke, Bánáti János, a besúgó jogtanácsos, mint a MÜK elnöke, Vörös iszap-ügy, Kossuth tériek ügye, Handó Tünde-ügy, Szájer József-ügy, ORFK vezetői (– az összes ügy eltusolásában szerepelnek)

Nem feledünk! Választásközi időszakban sem!

 

A közember zaklatása hatóságilag – következménye a jogbizonytalanság

Mindenki tudja, hogy mi a különbség, ha őt kapja el a közúti ellenőrzés, vagy ha a megyei „nacsalnikot”! Nem kell folytatnom, az eredmény a jogbizonytalanság, ami a lehető legrosszabb következmény egy jogállamban – bocsánat: a félreértések elkerülése végett úgy mondom, hogy egy ideális államban. (A baloldali liberósok támadása az ú.n. jogállam ellen, az kamu!) Nem feledjük a szabad, de felelős élet iránti vágyat! Ezt nevezzük jogbiztonságnak!

 

Jogegyenlőtlenség – NER-huszárok és vörösbárók tündöklése

(a szadeszes vörös helikopterekről már nem is beszélve) Horvátországi szigeten nyaraló, luxusyacht, Indiai-óceánon kis nyaralóhelyek (ingyér!)

Ugye, hogy mindenki tudná tovább folytatni a gondolatot. Magyar ember nem felejt!

 

Vízkincs – és egyéb nemzeti kincsek – külső érdekek alá rendelése. Méhek! Fecskék!

Nem csupán a Kárpát-medence vízkincsének nagy része megy pocsékba, de majd minden természeti kincsünk is. Ami ásványvíz ki lesz termelve, annak jó része külföldre kerül fillérekért, ami folyik a folyómederben, az meg ellenőrizetlenül kifolyik az ország másik végén, kellő kontroll, hasznosítás nélkül. Ma már a szakemberek látják, hogy nagy hiba volt a nagy folyószabályozások végrehajtása annak idején, most ideje lenne revideálni a célokat, és elkezdeni a rehabilitálást. Viszont érdekes módon a határ túloldaláról idekerült szemét, az meg itt marad a nyakunkon. Nem felejtjük a szőke Tiszát, a kék Dunát, a zöld Balatont! Ez éltet minket. Rövidesen a vízért világháborúzni fog az emberiség! Ébresztő emberek!

Nem kívánom elvenni a zöldek „kenyerét”, de mint magyar nemzeti gondolkodású polgár, féltem a méheket, és a fecskéket. Abba kellene hagyni végre a kemikáliák alkalmazását a földeken! Régen működött ez természetes anyagokkal (trágya) is!

 

A rózsadombi paktum él! De miért? Meddig?

Van, aki tagadja a létezését is, több verzióban lehet olvasni, de a legérdekesebb, hogy minden egyes tétele megvalósulni látszik az utóbbi időben. Mit látszik? Már megvalósult majd mind. Kinek az érdeke ez? Ki engedte? Ki nem tett ellene semmit? Hová vezet mindez?

 

Szabadkőművesek, illuminátusok, szkentológusok, hitgyülisek

A vakolókról nemrég jelent meg egy nagyívű könyv, a többi gittegyletről csak annyit, hogy több országban egyszerűen be vannak tiltva, és kész! Érdekes, hogy Magyarországon ez nem érdeke egyetlen döntéshozónak sem. Se most, se korábban, se még korábban! Az a dolog, hogy komoly bűnesetek köthetők hozzájuk, az sem érdekel senkit. „Isten? Haza? Család? Ugyan már!” – Na, ez nem lehet a magyar állam tisztviselői karának az álláspontja. Tessék eljárni mindenkivel szemben, akivel szemben jog szerint el kell járni, és punktum! Földalatti, titkos magyar- és államellenes társaságoknak nincs helye a Kárpát-medencében! (És akkor az ezen titkos akármikkel való aktív együttműködésről még nem is ejtettem szót, mert az egyenlő – szerintem – a hazaárulással.)

 

Magyar nemzeti érzelmű pártok, egyesületek leszalámizása

MDF, Néppárt, Kisgazdapárt, Szocdem, MIÉP, az eredeti Jobbik. Ezek csak a lehetetlenné tett magyar nemzeti pártok. Akkor a rengeteg egyletről, alapítványról, gárdáról még nem beszéltem. Mindnek az volt a bűne, hogy magyar és nemzeti. Kérem szépen tessenek tudomásul venni, hogy a világ úgy van megszerkesztve, hogy elméletileg lehetséges, hogy nem csak egy, azaz egy párt lehet a magyar politikai élet jobb (nemzeti) oldalán! A világ már csak ilyen. Nem feledjük a hiányzó magyar nemzeti pártokat, egyesületeket, egyleteket, nemzeti gárdát, klubokat, egészen a magyar nemzeti bélyeggyűjtők klubjának leánytagozatáig bezárólag. Hogy miért? Mert szüksége van rájuk a hazának!

 

Magyar vallás hiánya

Betiltva nincs, csak lehetetlen az ősi hitvilágunk megismerése, a szokásaink rendszeres gyakorlása. Elolvasásra nagyon érdemes Ipolyi Arnold 1954.-ben írott könyve: Magyar Mythologia. Tanítani kellene, már az óvodától kezdve, folyamatosan az érettségiig. Nem régimódi gondolat, hogy szellemi étekkel is él az ember, ami szükséges a teljes emberi léthez, ezt soha ne feledjük!

 

Szabadalmi ügyek

Röviden csak annyit, hogy sok-sok milliárdot dobunk ki az ablakon feleslegesen. Ha átgondolt, koncepciózusan felépített rendben folynának a szabadalmi ügyek (de nem folynak), akkor Karikó Katalin valószínűleg Magyarországon találja fel a vakcinához szükséges alkotóelemet (amit nem tudok jobban körülírni sem, mert nem értek hozzá). A jelenség a fontos itt, most nem Karikó Katalin életútjáról beszélek. Nagyon sok pénzről van itt szó, ami sajnos csak elméletileg létezik. Nagyon nem felejtjük, hogy az alkotó magyar elmének kikövezett útra van szüksége a haladáshoz!

(összefügg sok másik témával, mert ha van is kikövezett út, de ellopják a találmányt, akkor az út nem ér semmit!)

 

Cigánykérdés

Mindenki érzi, hogy napról-napra egyre súlyosabb lesz a cigányhelyzet Magyarországon. Lehet hívni őket romának, vagy aminek akarják, de a helyzet csak romlik. Idős embereket ölnek meg – legutóbb egy sonkáért. Régen (jó, nagyon régen) nem volt nagy gond a cigányság. De kezelni kellene a kérdést, nem virtuálisan, hanem ténylegesen. Nem Farkas Flórinak kellene vinni a prímet, hanem rátermett, iskolázott, képzett embernek. Ha a cigánykérdés nem lesz hatékonyan kezelve nagyon nagy baj lesz! Ez nem játék. Nem felejtjük el a régi, nagy és híres cigányprímásokat sem, de nem is volt gond velük!

(Összefügg a kontraszelektív kiválasztással, jogbizonytalansággal, jogrendszer, bírósági rendszer szétzilálása, nemzeti érdekek háttérbe szorítása, A rendszerváltás elmaradása, Bűntársak kiválasztása, sajtó félrekezelése, hitelesség hiánya témakörökkel)

 

Alapelvek, következetesség, beleértve a törvényhozást is

Az alapelvek hiánya a magyar nyelven más szóval úgy mondható, hogy elvtelenség. Ez önmagában is nagy baj lehet, de ha az államélet területén tapasztalható az elvtelenség, akkor még nagyobb a baj. A következetesség alapelvárás a törvényhozás, de ugyan úgy a végrehajtás (kormány, megye, járás apparátusai), és a jogalkalmazás (bíróság, ügyészség, rendőrség) területén is. Halaszthatatlan feladat ennek a területnek a rehabilitálása (hogy finom legyek) mert az egész országot romba fogja dönteni az elvtelen, összevissza kuszaság! Nagyon nem felejtjük el azt a kort, mikor még emlékeztünk a rendre!

 

A Beneš-dekrétumok érvényben vannak mind a mai napig Csehországban és Szlovákiában, de a (magyar) kormány meg sem próbál semmit sem tenni ez ellen

Tehát van az Európai Unióban két olyan ország, ahol törvény van még érvényben a kollektív bűnösség lehetőségéről, ami ugye ellenkezik az EU-s joggal. Ez egy dolog, de a magyar kormányt ez nem zavarja. Így magyarokat lehet a mai napig „jogfosztani”! Így állunk barátim! Magyar ember nem felejt!

 

Ujgur emberek elleni terror ellen nem tiltakozik a kormány, de kínai egyetem lesz(?) Budapesten!

Ami az ujgurokkal történik az a világ szégyene. Rokonaink! Álljunk ki értük! Kínai egyetem (kommunista) éppúgy nem kell Budapestre, mint globalista-egyetem (CEU) Erről nincs mit beszélni. Aki akar, menjen Amerikába, és tanuljon ott, vagy bárhol máshol. Ide magyar egyetem kell. Ne feledjük az oktatás az egyik kiugrási lehetősége a magyarnak!

 

Lumpenosodás. Régen díszmagyarban járkáltak az urak a parlament környékén! Ma viszont a nyakkendő-nélküliség a trendi! Ugyan már! Ez nem trendi dolog, hanem proli tempó!

Ez nem csak a nyakkendőre vonatkozik, hanem a stílusra. A stílus maga az ember! Ugye ismerős a mondás? Szóval nem felejtjük a díszmagyarba öltözött – és úgy is viselkedő – urakat, akik Urak tudtak maradni – de vagyonilag is megőrizve szuverenitásukat!

 

Kultúrharc. Avagy kultúrlapítás!

Ami a film és mozi környékén van, az botrány! SZFE, filmalap, mozik stb.

Jelenczki István Trianon-filmje egyetlen fillér támogatást nem kapott!! (Nem, nem soha! I-IV.) Nincs nemzeti történelmi film, ami meg van (Nándorfehérvárról pl.) azt jobb elfelejteni. A kultúra területén nem kultúrharc folyik, hanem a magyar kultúra teljes fel- és eladása a szabadkőműves vakolóelvtársak érdekeinek megfelelően. Csak azt nem tudni, hogy ez Soros avagy Netánhányazanyu utasítására történik, de igazából mindegy is. De ugyanez a helyzet a könyvkiadás, a színházi élet, a színészképzés, a képzőművészek képzése, a klasszikus zene, a könnyűzene, a galériák terén, tehát minden, ami kultúra, az egy szűk, kicsi, csökött kisebbség kezében van, amik elkeseredetten vigyáznak rá, hogy senki, de az ég egy adta világon senki más ne kaphasson esélyt, csakis ők, a önkiválasztottak, és minden pénz, az utolsó petákig az ő zsebükben landoljon.  ( az oktatást is a kultúra területéhez gondolva itt utalok a tervezett kínai egyetem felépítésének botrányára, ami egy külön maffiabotrány, milliárdos vonzatokkal! ) A lényeg a pénz ellopásán túl a magyar kultúra kiirtása, ez pedig nem csak a politikai hatalom végét, de a magyar állami létezés végét is elhozhatja. Ezt kellene észrevenni! De néhányan nem felejtünk! Mondjuk Sinkovits Imrét – példának okáért – az Egri csillagokban!

 

Covid-járvány kezelése

A plázák nyitva, vendéglátóhelyek zárva. Kaszinók nyitva, templomok zárva. Hazudozás a vírus kialakulásáról, terjedéséről, veszélyességéről. (A járvány átgondolatlan, kusza, egymásnak ellentmondásos kezelése kimondhatatlan károkat okoz a társadalomban és a vezetés megbízhatóságába vetett hitben és bizalomban is!) Elhallgatások a valódi bűnösökről. Elhallgatások a vakcinákról (emberi embriók felhasználása a fejlesztés és gyártás során, fehérje és génmódosítások stb.).

Nem a vírus tagadása ez, hanem a valós – de emberiségellenes ember által kitalált és kifejlesztett – vírus felhasználásával emberellenes célok érdekében tevékenykedő mélyállami maffia megnevezése, és leleplezése!

A vírus vakációzik, majd szeptemberben ismét feltámad! – mi ez? A Vadászati Kiállításra megint szabadságolja magát a vírus! – mi ez? A valódi kitalálók (Bill Gates, a WHO elnöke stb.) megnevezése is tilos! Az új világrend építése viszont gőzerővel folyik!

Ne feledjük, hogy magyar ember nem felejt!

 

Külföldről irányított és fizetett NGO-k eltűrése

Háttér Társaság, TASZ, Helsinki Bizottság stb.. Nemzetbiztonsági kockázatot jelentő „civil” szervezetek, amelyeket külföldi (szolgálatok) irányítanak, és pénzelnek a magyar alkotmányos rend ellen. Nem egy közülük, maga is ügynökszervezetnek tekinthető. Kimondható, hogy nem tartják be a magyar törvényeket. Ezek működéséről törvény született: a 2017. évi LXXVI. tv., amit most 2021.-ben nem hogy szigorítana a fidesz, hanem eltörölni készül! Ugyanakkor nem feledjük, hogy a magyar nemzeti szervezetek pedig betiltásra kerültek! (Lásd pl.: Magyar Gárda!)

 

  • Chatkontrol megszavazása az EU parlamentben a Momentummal együtt. Itthon meg népszavazás kiírása a „mentsük meg a gyermekeinket, mert támad Brüsszel!” A Pegazus botrány látszólag egy kitalált, felturbózott műbalhé, de mi lehet a célja? Ha a valódi cél a terelés, a Chatkontrol háttérben tartása, akkor nagy a baj. Még akkor is, ha nem úgy sült el (a Pegazus), ahogy tervezve volt, mert nemzetközi balhé lett belőle, ennek utólag már nincs jelentősége. Annak viszont van, hogy mennyire van összefonódva a háttérben a fidesz a dk-val.
  • Vasba és betonba fektet be az állam, nem agyakba, és tudásba! Ezt mondja az MNB elnöke, Matolcsy! Ezzel ráadásul inflációt gerjeszt, mert túltolja az igényt az építőipari kapacitásra, ezzel indokolatlan áremelkedést generál!
  • Kisebbségvédelem – Nemzeti kisebbség védelme! Kisebbségnek számítanak a buzik, azokat védelmezni kell (mert nemzetközi elvárás), de az őshonos magyar nemzetiségi kisebbségek (Kárpátalja, Székelyföld, Felvidék stb.) védelme már kevésbé központi kérdés! Az rendben van, hogy az EU tesz rá, de a magyar nemzeti kormány is tesz rá magasról, hogy ezt a méltatlan és jogtalan, fajsúlybeli megkülönböztetést a kisebbségek között az EU-ban is kihangsúlyozza, és ez már nagyon nagy baj!

 

  • Külföldi hitelek, gazdasági kérdések, EU támogatások – Érdekes módon 2021-ben hatalmas külföldi hitelt vesz fel az Orbán-kormány, a kiesett EU pénzek pótlására, de az senkinek nem tűnik fel, hogy évek óta hatalmas fejlesztések történnek, de miből? Tán nem a Covid-vírus kezelése fejében kapott stika pénzekből? EU támogatások (Cseh Katka és társai büntetlenek maradnak!) A gazdaság „szárnyalása” kizárólag a külföldi tőke érdekében zajlik, csak áttételesen részesül belőle magyar ember. Van, ki viszont valóban szárnyal!

 

A fenti felsorolásnak, de az egész írásnak sem az a célja, hogy bárkinek szemrehányást tegyek, vagy bárkit kritizáljak. Ó, dehogy!! Csupán halkan megjegyzem, hogy ezek azok a dolgok, vagy, ahogy neveztem fentebb: témakörök, amelyek elhanyagolása, vagy szándékos lerombolása, de figyelmen kívül hagyása is oda vezethet, hogy a balliberált csürhe nyeri meg a választást 2022. évben. Nem azért fog ez bekövetkezni, mert én ezt a tanulmányt leírtam 2021. év márciusában, – utána kiegészítések történtek – hanem azért, mert 11 éven (de mondhatnám, hogy 31 éve!) át nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal az, kinek kellett volna, vagy szándékosan tette tönkre azt, ami jó.

A magyar ember nem felejt – ezért is szerepel ez a szó majd minden témakör végén.

A balliberált szutyokkoalíció persze mindent fel fog használni a jobboldal ellen. (Ők még ott tartanak, hogy jobb, meg bal oldal. Na, mindegy. Ez egy nagyobb lélegzetet igénylő kérdés.) A nemzeti gondolkodás ellen, és az azt képviselők ellen mindent el fognak követni, ami aljas, nemtelen, hazug. Mindegy, hogy később kiderül a hazugság. A lényeg, hogy ártani tudjanak. És fognak tudni! Ezért több ez, mint bűn. Nyitva van az ajtó a betörő előtt, és senki nem hajlandó becsukni. Ezek a dolgok nem használnak a bolsevikoknak, csak a nemzeti oldalnak ártanak. A legszörnyűbb a dologban, hogy ezeknek a témáknak egy része még a liberális oldal támogatását is élvezi, vagy legalábbis hallgatólagos egyetértés jár ezeknek az ügyeknek, de az aktuális hatalmasság dacból, vagy gőgből nem vesz róla tudomást, mert csak! – Na ez a több mint bűn, ezért hiba! (kiem.: szerk.)

Lehet azt mondani, hogy ez vagy az a témakör engem nem érdekel. Lehet azt is mondani, hogy ez vagy az a témakör nem annyira fontos, hogy az a tömegeket befolyásolja. De egyrészt összességében e témakörök összhatása már hatványozottan jelentkezik, másrészt éppen ezért írtam a témakörök után az utalásokat az összefüggésekre, mert a kihatásával együtt már az amúgy nem relevánsnak tartott témakör is kihathat egy másik fontos témakörre, és így már fokozott hatást válhat ki. Minden összefügg mindennel.

A magam részéről egyet kimondhatok: én ott és akkor, a legmagyarabb pártra fogok szavazni. Mindig is arra szavaztam, amely csapat aktuálisan ennek a legjobban megfelelt, Most is így lesz. Sok fog azon múlni, hogy ezeket a témaköröket a kínálatban felvett politikai együttesek – pardon: pártok – hogyan fogják kommunikálni, megválaszolni, egyáltalán foglalkoznak-e ilyesmivel. Számítani lehet viszont arra, hogy egyre többeket fognak ilyen kérdések érdekelni, és a döntésüket egyre inkább ezek a kérdések fogják befolyásolni. Valahogy, valamilyen úton-módon meg kell akadályozni a bolsevik-liberális előretörést, mert annak nem lesz jó vége. Annak nagyon nem lesz jó vége a magyarságra nézve. Olyan érzésem van, mint vihar előtt, csak most nem a felhők gyülekeznek. De már gyülekeznek!

Isten óvja Magyarországot!

Isten óvja a magyar nemzetet!

Isten óvja a magyar embereket!

Isten óvja a magyar érdekeket!

Áldás!

 

Dr. Kollár Lajos jogász, és gondolkodó olvasó

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások
%d bloggers like this:
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklámblokkolót észleltünk!!!

Kérjük engedélyezze az internetfigyelo.com -on a reklámok megjelenítését azzal, hogy kikapcsolja a reklámblokkolót a böngészőjében!

Ezzel segíti a honlap működtetésének fenntartását.

Köszönjük!

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)
Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás