A kommunista diktatúrák emberek tízmillióit gyilkolták le

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Legutóbbi közösségi bejegyzésében Szíjjártó Péter külügyminiszter emelte fel szavát a kommunizmus bűneinek reletivizálását képviselők ellen. Az Egyesült Államok Kongresszusa 27 évvel ezelőtt hívta életre a Kommunizmus Áldozatai Emlékalapítványt, melynek most nagyon fontos célja, egy múzeum és kutatóközpont létesítése Washington szívében. Ezt mind a magyar, mind a lengyel kormány anyagilag is támogatja.

Történik mindez akkor, amikor az EU Magyarországot és Lengyelországot demokráciából oktatja ki, illetve bírálja holmi megfoghatalan, nem definicionált jogállamisági hiányok miatt.

Azt mindenképpen ki kell emelnünk, hogy a mai fiatalságnak tisztában kellene lennie azzal, hogy a XX. századi történelem legnagyobb tragédiája a kommunizmus világméretű térhódítása és az azt magával hozó genocídium. A kommunizmus nem tízmilliók halálát követelte világszerte, hanem százmilliókét. És továbbra is itt él közöttünk, sőt jelenleg teljes letámadást folytat világszerte. Mindez jól látható az Egyesült Államokban és a zajló folyamatokat tekintve Európa nyugati felén, abban az Európai Unióban, melynek mi is tagjai vagyunk.

Az amerikai elnökválasztás véglegesítése után a magyarországi ellenség (így használatos érthetően az ellenzék fogalma) többszörös erővel és külföldi anyagi bázissal esik majd neki a magyar nemzetnek, a nemzeti érdekeket képviselő kormánypártoknak a 2022-es választási kampányban, és sajnos jó esélyük van – mondjuk ki! Bizony! És ez óriási tragédia!

Hogy miért van jó esélyük?

Mert felnőtt egy új, szavazóképes generáció, amely nem emlékezhet – már csak koránál fogva sem – az elmúlt húsz év eseményeire, ugyanis senki sem ismertette meg azt velük. Nem ismeri a szálakat mozgató szereplők családi és történelmi múltját, azt, hogyan és miért lehetnek benne még ma is a hazai politikai folyamban, milyen anyagi lehetőségek biztosítják ezt számukra és ezekre hogyan, és mennyi ember vérén átgázolva jutottak hozzá. De tovább megyek. Nem csupán az elmúlt 20 év hiányzik az ismeretanyagukból, hanem annak a történelmi folyamatnak az ismerete, az a vonulat és eseménysor is, amelyet legalább 1914-től ismernie kellene mindenkinek.

Nagy és lehet, hogy végzetes hiányosság, hogy erre a Fidesz-KDNP talán nem fektetett kellő hangsúlyt az elmúlt 10 évben. A valós magyar történelem oktatása olyan alapfeladat, mely a nemzet fennmaradása és önvédelme szempontjából nélkülözhetetlen. Gondoljunk csak bele abba, hogy a PDSZ hogyan is viszonyul a jelenlegi kormányhoz. Engedtessék meg nekem, hogy véleményként igenis fenntartással kezeljem a PDSZ tevékenységét, de ne vádoljon meg senki azzal, hogy általánosítok, mert igenis vannak olyan tisztességes pedagógusok, akik a valós történelmet oktatják, rávilágítva az összefüggésekre. Nos, ezen az ismerethiányból fakadó résen át préseli be magát a fiatalok tudatába a gyurcsányista, nemzetellenes propaganda, az aljas hazugságáradat, mely mindig is jellemezte azt az ősbolsevik, mára neoliberálisra átkeresztelt, de inkább neomarxista-liberálfasisztának nevezhető erkölcs és tudatromboló ideológiát.

Ez a veszély végzetes, nagyon oda kell rá figyelnünk, és tenni ellene, amíg nem késő!

Szépe Áron

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

One thought on “A kommunista diktatúrák emberek tízmillióit gyilkolták le

 1. Megszólítás Szíjártó Péter!
  Figyelmébe ajánlom legelőször ezt:
  https://docplayer.hu/39548620-A-magyarorszag-nevu-allam-alaptorvenyenek-ervenytelensege-es-ennek-kovetkezmenyei.html
  Majd figyelmesen olvassa el ezt:
  M A K U L Á T L A N …..
  Ma 2020. 11. 28.-án hihetetlen dolog történt velem délután most 13:44 óra van amikor írom e sorokat – de előtte kezembe vettem az idegen szavak könyvet – és gondolomra kinyitottam kb. és lám láss csodát, pont ott nyílott ki – ez az csoda, mert gondolatban már foglalkoztam előtte,
  e dolgozatom megírásával és azt már tudom, hogy véletlenek nincsenek! A másik hihetetlen dolog velem 2020. november 25-én történt amikor a postás egy nagy írat tömeget kézbesített – 57-oldal volt az egyik a másik kisebb 37-oldal…. éles ügyem, így érthető nem írom le mit találtam benne – mert ártana az ügyem kimenetelének ….. de tudd a végén közlöm….. emlékeztess –a nagy csomag 7.oldala hátulján…. – a kisebbnek a 23-33-ig találhatóan!
  Tehát a makulátlan= magyarul: szeplőtlen tiszta – bűn, szerintem vétek, hiba nélküli: ártatlan, becsületes, feddhetetlen…..” ugye értjük – na kérem ilyenek lehetnek az első számú vezetőink!
  De bíráink is!
  Egy kis történelem:
  A BÍRÓI ESKÜ
  „Meg kell értetni a közönséggel, hogy a bíró ítélkezik, nem néz sem jobbra, sem balra, nem ismer rokonszenvet, sem ellenszenvet, nem ismer barátságot, jóindulatot, rosszindulatot, hanem csakis az igazságot keresi.” (1) Degré Miklós
  Évnyitó beszéde 1936. január 7-én az Ítélőtábla teljes ülésén, Budapesti Hírlap, 1936. január 8. 3.o.
  Netjogtár2. oldal Frissítve: 2020. november 26. 14:28 Magyar joganyagok – 1869. évi IV. törvénycikk – a birói hatalom gyakorlásáról
  9. § A biró nem fogadhat el magánosoktól sem nyugpénzt, sem bár névennevezendő adományt vagy javadalmazást, s ha ilyenre birói hivatal lépte előttnyert jogot: tartozik erről hivatalának elfoglalását megelőzőleg lemondani.
  https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=86900004.TV&targetdate=&printTitle=1869.+%C3%A9vi+IV.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
  • Werbőczy korszakából egy bírói esküszöveg formula is fennmaradt, az I. Mátyás által szentesített 1486. évi LXXIII. tc.-ben:
  „Én i[lyen] esküszöm az élő Istenre, Isten dicsőséges anyjára, Szűz Máriára, Isten minden szentjeire és kiválasztottjaira, hogy minden előttem pereskedőnek és minden ügyben, ami tisztemre tartozik, bármely személyre, tudniillik gazdagra és szegényre tekintet nélkül, kérés, jutalom, kedvezés, félelem, gyűlölet, szeretet és kedvesség távoltartásával és félretételével – miképp Isten és igazsága kiszolgáltatása szerint megismerem – minden ügyben törvényes és igazságos ítéletet, és törvényes végrehajtást foganatosítok tehetségem szerint. Isten engem úgy segéljen és minden szentek!”
  https://birosag.hu/hirek/kategoria/tudomanykultura/tudta-e-biroi-esku-mar-polgari-kort-megelozoen-kovetelmeny-volt
  Hatályos jogszabályok 2011. évi CLXII. törvény [ Bjt. (új) ]
  A jogszabály mai napon ( 2020.11.27. ) hatályos állapota.
  2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról *
  12. Az eskü
  22. § (1) A bíró tevékenységének megkezdése előtt, a kinevezésétől számított 8 munkanapon belül esküt tesz a bíróság elnöke előtt. Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényben foglalt eskü szövegéből és az annak zárómondatát megelőző következő szövegből áll:
  „Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el; hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérel.”
  20. A bíró kötelezettségei
  36. § (1) A bíró hivatását esküjéhez hűen köteles gyakorolni, igazságszolgáltatási feladatainak teljesítését nem tagadhatja meg, a rábízott ügyekben folyamatosan, lelkiismeretesen köteles eljárni.
  (2) A bíró minden ügyben befolyástól mentesen, és részrehajlás nélkül köteles eljárni.
  (3) A bíró a döntés befolyásolására irányuló minden kísérletet köteles elhárítani és arról a bíróság elnökét tájékoztatni.
  (4) A bíró az eljárása során köteles az ügyféllel szemben tisztességes és pártatlan magatartást tanúsítani.
  37. § (1) A bíró köteles a minősített adatot szolgálati viszonya alatt és annak megszűnése után is megőrizni, a titoktartás alól csak törvényben meghatározott szerv adhat felmentést.
  (2) A bíró köteles a tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartást tanúsítani és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a bírósági eljárásba vetett bizalmat vagy a bíróság tekintélyét csorbítaná.
  stb. érdemes tanulmányozni és az elejét megfogadni a jövőre nézve – újból idézem, mert ÉRDEMES:
  „Én i[lyen] esküszöm az élő Istenre, Isten dicsőséges anyjára, Szűz Máriára, Isten minden szentjeire és kiválasztottjaira, hogy minden előttem pereskedőnek és minden ügyben, ami tisztemre tartozik, bármely személyre, tudniillik gazdagra és szegényre tekintet nélkül, kérés, jutalom, kedvezés, félelem, gyűlölet, szeretet és kedvesség távoltartásával és félretételével – miképp Isten és igazsága kiszolgáltatása szerint megismerem – minden ügyben törvényes és igazságos ítéletet, és törvényes végrehajtást foganatosítok tehetségem szerint. Isten engem úgy segéljen és minden szentek!”
  MA 2020-BAN EZT így TESZIK, FOGADJÁK MEG:
  „Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el; hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérel.”
  A KAKUKK BENNE EZ: kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el…” ÉS TE SZERINTED? VÁROM A VÁLASZOD e-mailemre!
  Válaszod nem megvárva közlöm, hogy aki például politikai bűnöző, mert nemzetellenes bűncselekményeket követett el, mely nemzetbiztonsági kérdés felfogásomban – de tévedésbe ejtéssel és tartással – azaz választási csalással – majd hatalomra jutva az addigi állam intézményeit elfoglalva – bitorolva…. adminisztratív és fizikai rendőri erőszakkal érvényesíti hozott kormány rendeleteit ne tán a Magyar köztársaság törvényeit módosítva visszamenő hatállyal törvényeket hoz – az a szememben TETTBEN BŰNBEN, VÉTEKBEN tettes, azaz BŰNTÁRS ha segíti működtetni! Mi a köznép, átvitt értelemben e kényszerhatására e csapdába kerülve éltetjük – mert használjuk, nyugdíjat felvesszük – adót fizetünk ha vásárlunk…meg stb. hasonló…. és az a jóhiszemű állami alkalmazott akár fegyveres testületnél akár az igazságszolgáltatásban levőkre is vonatkozik – ebből a csapdából – csak közös akarat tevéssel – tudunk csak megszabadulni!
  EL KELL JUTNI MINDENKINEK EDDIG A PONTIG FELISMERÉSIG –
  … a közjogi helyzet tájékoztatása meglepett – de megértettem! Ma Ebben a folyamatban – rendszerben – működik a posta, levelet írok a címzetthez oda ér megkapja…. – bankban pénzt vehetek fel – hitelkártyámmal vásárolhatok – és stb. hasonló – akkor működni kell a bíróságnak is – aki kárt okozott az kártérítésre kötelezhető per és közjegyző nélkül is , vagy jogszabályt sértő helyre hozó végzéssel HELYREHOZHATÓ…” melynek megerősítése a Magyar Köztársaság jogerős ítéletének kell követni a jövőben majd….
  És végül olvassa el ezt is:
  Egy hozzászólás a(z) “2026-ra kommunistává tenné Amerikát a Soros-féle új világrend?” bejegyzéshez

  László Kiss szerint:
  2020.11.29. – 05:52

  akik egy világvallást és egy világkormányt akarnak….”
  mondta az amerikai újságíró – meggyőző mondat, de nekem továbbra is az az álláspontom, hogy közönséges köztörvényes bűnözők, mondom akkor azt amikor tudom, hogy létezik az emberiségben egy jelenség, ahol elkülönítette magát egy rész tőle, így a nem hozzátartozót – gojnak és baromnak, kiirtandónak és kiszolgálójának tartja – nevezi – vallása egyedi kicsi koruktól annak nevelik kiválasztott vagy! ((( ez nacionalizmus=
  1. (politika) Az a reakciós polgári ideológiai irányzat, amely tetszetős, félrevezető jelszavakat hangoztatva túlbecsüli a nemzeti értékeket, hagyományokat, és az a politikai törekvés, amely ezt arra használja fel, hogy az uralkodó osztály a nemzet nevében a maga hatalmát, gazdasági erejét más népek, nemzetek, ill. a nemzetiségek leigázásával, elnyomásával és kizsákmányolásával növelje, és ezzel elterelje a figyelmet a belső szociális problémákról. A nacionalizmus voltaképpen internacionális szövetkezete a sötétségnek, butaságnak s a gonosz tekintélyek önzésének. (Ady Endre)

  2. (történettudomány) a kialakuló burzsoáziának saját nemzeti állam megteremtésére irányuló törekvése, s ezzel szorosan összefonódva – részint az idegen elnyomatás visszahatásaként s az általános emberi szabadságjogok nevében, részint azonban más népek, ill. a nemzetiségek rovására – a nemzeti érzületnek és öntudatnak a gazdasági, politikai és szellemi életet erősen átható fokozott formája. || a. (politika) vmely gyarmati v. függő népnek, ill. burzsoáziájának az imperialista elnyomás alól való felszabadulása és saját független államának megteremtésére irányuló törekvése….”

  Szerintem inkább:
  3. fasizmus (politika)
  1. Az imperialista burzsoázia nyílt terrorista diktatúrája, mely a vad nacionalizmus és faji gyűlölet alapján állva a demokrácia megsemmisítésére, más országoknak háborúkkal való meghódítására, ezen országok népeinek elnyomására és kirablására, világuralomra törekszik…..”
  2. ami mindig véres végbe torkollik….))))) Ha nem érted – a törökök okosabbak voltak – nőket gyerekeket nem gyilkolták meg – ha nem pl. Magyarországról elraboltakat janicsárnak a nőket hárem tagnak megtartották! Egyik se természetes rendhez tartozó politika!
  Ma már határozottan állítom a kommunizmus is dettó – világ proletárjai egyesüljetek…” címszó alatt internacionalista ….. belecsalja őket a pokolba – és azt is tudom már, tapasztalatból, hogy ezeket az izmusokat eszközül alkalmazta – a mára kidomborodott állapot eléréséhez- a fent jellemezett emberiségből kivált rész! Akiket én továbbra is politikai kalandoroknak terroristának maffiózónak egyszóval bűnözőnek nevezem és tudom és hiszem! Ugyan is CSAK A BŰNÖZŐT LEHET RÁCS MÖGÉ ZÁRNI! A NÉPET NEMZETET ideig – óráig – sakkban tartani kemény diktatúrával – lásd a mai Kínát például – több van!
  idézek a cikkből:
  Dominion szavazási rendszerről pedig elképzelhető, hogy meghekkelték, s abban rengeteg szavazatot Trumptól Bidenre tettek át. A választás napján – állította – ez a rendszer egy németországi szerverrel volt összekötve, az internettel viszont nem, így könnyen bele lehetett nyúlni a voksokba, mint ahogy ez más országok esetében (például Venezuela) is megtörténhetett.
  (((…ez nekem is ismerős – itt leírja egy kommentelő – idézem: „….lilike szep
  Magyarorszagon is tortent valasztasi csalas 2018 ban mivel a valasztasi gep ott is megallt, utana rogton kikialltottak a jelenlegi hatalmat gyozteskent. csak a magyarnep szonelkul elhallgatta a 25 %- elfogadta 45 %-nak…na azert szenved a nep…vergodik a sajat hibajaban….”
  A nyilatkozó szerint még van rá lehetőség, hogy Trump bizonyítani tudja, hogy rendszerszintű, szervezett, tudatos választási csalás történt, s ez esetben a Kongresszus dönthet arról, ki lesz a befutó.
  Mint mondta, ez az egész már jóval többről szól, mint arról, ki lesz a következő elnök: a republikánus politikus célja, hogy lebuktassa a régóta tartó, szerveződő választási csalásokat, és igazságos, biztonságos rendszert teremtsen a következő generációknak.
  De hogy az USA-t mindennél jobban szerető Trump kinek van útjában? Nos, a keresztény újságíró úgy fogalmazott, akik egy világvallást és egy világkormányt akarnak. Ennek az eszmeiségnek a fő alakjaként említette Soros Györgyöt,…” stb.
  Hálát adok a teremtőmnek az Úrnak ha úgy tetszik az úr Jézus Krisztusnak Istenemnek, hogy nagy régen az éterbe küldtem azt az üzenetet, idézem: …csalnak mindenhol a választáskor is, teljesen mindegy a különböző helyeken való szavazatok leadása, ott csak az ügybuzgó tudatos vagy tudatlan csalhat – de nem folyásólja be fenti végső döntést ki lesz a nyerő – azt a legfelső fenti – végleges összesítés eredménye közli…” emlékezetből írtam de ez volt a lényege…
  – nagy a valószínűsége, hogy az üzenet eljutott Amerikába is – így a jelenlegi elnök feltudott rá készülni ellenlépéseket tenni, mert volt hatalma és fegyveres ereje…. viszont ez Magyarországon nem volt megadva szavazáskor és nem választáskor – így továbbra is a csalás következményeit és törvénytelenségeket kényszerülünk elviselni – én így látom : ma 2020. 11. 29. id. Kiss László
  ui: Kérem, ha van cáfolási valós érvei ezen dolgozatom munkám ellen – azt nekem taxatíve legyen szíves, sorolja fel!
  Ha nincs, akkor tegye, végezze a munkáját – idézem magam e cikkemből:
  „….ebből a csapdából – csak közös akarattevéssel – tudunk csak megszabadulni!…” tehát mindenki tegye a dolgát a helyén és segítse e munkát, hogy eredményes legyen minél előbb!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük