KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Jogszabályba ütközik a martonfai befogadóállomás megépítése – Dr. Morvai Krisztina Pintérhez és Fazekashoz fordult

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
Akcióban a rendőrség Martonfán
Akcióban a rendőrség Martonfán

Dr. Morvai Krisztina eu-s képviselő nyílt levélben fordult Pintérhez és Fazekashoz, mivel a martonfai ideiglenes befogadó állomás megépítése jogsértő lenne, ugyanis a terület, ahova az állomást tervezték a Nemzeti Földalap része, így csak mezőgazdasági illetve vidékfejlesztési célra hasznosítható.

Az itt olvasható nyílt levélben Morvai Krisztina azt is jelezte a miniszter uraknak, hogy a helyi lakossággal szembeni megfélemlítő fellépés összeegyeztethetetlen a Rendőrségi Törvénnyel. Mint a képviselő asszony fogalmaz: „A téma nem pártpolitikai jellegű, jogvédő szemléletű, minden szabadságszerető ember és a jogállamiság érdekeit szolgálja.” 

Budapest, 2015. augusztus 7.

Tisztelt Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter úr és Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr!

A Magyarországot érintő tömeges migráció több szempontból válsághelyzetet idézett elő hazánkban.  Nincs azonban háború, vagy rendkívüli állapot, ezért az országban hatályos jogszabályokat továbbra is maradéktalanul be kell tartani. A jogállamiság lényege, hogy ez a kötelezettség nemcsak az állampolgárokra, hanem az államra és annak minden szervére is vonatkozik.

A Martonfán építendő ideiglenes befogadó állomással (menekülttáborral) kapcsolatosan jogászként és európai parlamenti képviselőként súlyos jogszabálysértéseket észleltem, amelyeket álláspontom szerint csak úgy lehet orvosolni, hogy a táborok létesítéséről szóló kormányrendeletet visszavonják (hatályon kívül helyezik), ugyanis a Martonfán kijelölt építési terület jogszerűen nem használható fel ilyen létesítmény létrehozására, tekintettel arra, hogy a terület a Nemzeti Földalap része.   Mint azt a továbbiakban kifejtem, ezen túlmenően az üggyel összefüggésben a Rendőrség is olyan súlyos jogszabálysértéseket követett el, amelyek miatt azonnali felelősségre vonásra van szükség.

I. A Martonfán ideiglenes befogadó állomás létesítéséről szóló kormányrendelet törvénysértő, Martonfán menekülttábor nem építhető

A Kormányrendelettel menekülttábor létesítésére kijelölt földterület a Nemzeti Földalap része.  A Nemzeti Földalapba tartozó területeket az erre vonatkozó törvény (2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról) alapján kizárólag mezőgazdasági, illetve vidékfejlesztési vagy ezekkel összefüggő oktatási célra lehet hasznosítani. A martonfai polgármestertől, alpolgármestertől és a lakosságtól kapott tájékoztatás szerint a terület a régi időkben is mezőgazdasági rendeltetésű volt, arra most is alkalmas lenne, olyannyira, hogy a helyi közösség kérte, hogy szociális szövetkezetük részére, nagyrészben munkahelyteremtési céllal hasznosíthassák.  (E kérésüknek – ugyanaz a Magyar Állam, amely most menekülttábort kíván létrehozni a területen – nem tett eleget.)  Ebből következően a törvény 3. bekezdésének i, pontja sem alkalmazható, hiszen gazdaságosan művelhető területről van szó.  Az egész törvény, s a Nemzeti Földalap intézményének lényege, hogy minden arra alkalmas területet mezőgazdasági művelésben kell tartani, a magyar föld a magyar nemzet kincse, amellyel rendeltetésétől eltérő céllal sem az állam, sem annak valamely szerve nem rendelkezhet.

Ez is érdekelheti:  Fájhat Karácsony feje: közpénzből készpénzt csináltak a hídpénzbotrány szereplői

„A Kormány 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelete az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról” című rendelet meg sem említi, hogy a menekülttábor céljára kijelölt terület a Nemzeti Földalapba tartozik, s ennélfogva annak hasznosítására a Nemzeti Földalapról szóló törvény az irányadó. A Nemzeti Földalapról szóló törvény kógens módon, azaz mérlegelést nem tűrően rendelkezik arról, hogy mi a Földalap rendeltetése.  A menekülttábor létrehozása a Nemzeti Földalaphoz tartozó földterületen a törvény erejénél fogva kizárt. Ebből következően a Martonfán ideiglenes befogadó állomás létrehozásáról szóló kormányrendelet törvénysértő, azt haladéktalanul hatályon kívül kell helyezni, s Martonfán menekülttábor nem építhető.

II. A Rendőrség martonfai intézkedése súlyosan jogszabálysértő volt, szükséges a  felelősségrevonás

Belügyminiszter úr és az egész magyar (és európai) nyilvánosság figyelmébe ajánlom azt a filmfelvételt, amelyen a Hír24.hu stábja rögzítette a rendőrség – nyilvánvalóan megfélemlítő célú, súlyosan jogellenes  – intézkedéssorozatát, augusztus 3-án.

Az mellékelt linken látható felvétel harmadik percében jelentős, egyenruhás rendőri erők vonulnak fel a településhez tartozó, a Nemzeti Földalap részét képező  földterületre.   Az intézkedés helyszíne tehát nem valamely feudális földesúr, hanem a Magyar Nemzet tulajdonában áll, jelenleg egyáltalán nem használt. Az intézkedés helyszíne az intézkedés alá vont lakosok településének területén van, ott békés emberek tartózkodnak, beszélgetnek, megdöbbenve a menekülttábor építése tervének friss hírétől. Világosan látszik, hogy a jelenlévők sem a vagyonbiztonságra, sem más védett értékre nem veszélyesek. A kivonuló, a látvány alapján kb. 30, a felvételen szereplő egyik helyi lakos szerint 50-60 egyenruhás rendőr „bevetése” azonnal láthatóan szükségtelen és aránytalan. A felvétel harmadik perce körül a helyszínparancsnok a következőket mondja:

„…Arról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a földalapkezelő szervezet esetleges későbbi jogérvényesítésének biztosítása céljából szükséges az Önök személyi adatainak megállapítása…”

Ezt követően a rendőrök minden jelenlévőt igazoltatnak. A Rendőrségről szóló törvény ilyen tartalmú intézkedésre a rendőrségnek nem ad felhatalmazást. A lakosságot terrorizáló rendőrállamokban, diktatúrákban a rendőrség intézkedései önkényesek, demokratikus jogállamban a vonatkozó jogszabályok határozzák meg, hogy a rendőrség milyen esetben, milyen tartalommal intézkedhet, egyebek mellett azt is, hogy mikor igazoltathat. Kérem Belügyminiszter urat, szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy a lakosság számára mélyen megalázó, az emberi méltósághoz való jogot durván sértő intézkedésnek mi volt a jogszabályi alapja. Földművelésügyi miniszter urat pedig arra kérem, tájékoztasson arról, hogy a Nemzeti Földalapkezelő szervezet mely munkatársa helyezett kilátásba „esetleges későbbi jogérvényesítést” a falujuk területén, a Magyar Állam, azaz a nemzet tulajdonában álló, használaton kívüli földdarabon elkeseredetten beszélgető vidéki magyar emberekkel szemben. Szeretném tudni, hogy miféle „jogérvényesítéssel” fenyegetőztek, mely jogszabály alapján, s Ön elégedett-e beosztott munkatársainak e magatartásával?

Ez is érdekelheti:  A választási csalás kizárására javasol törvényt az amerikai képviselőház republikánus elnöke

A felvétel későbbi szakaszában a helyszínparancsnok „arról tájékoztatja” Martonfa jelenlévő lakosságát, hogy a kormány ideiglenes befogadó állomás létesítéséről határozott a területen, hozzátéve, hogy a kivitelezési munkálatokat azok megkezdését követően a lakosság nem akadályozhatja. A település polgármestere, alpolgármestere és lakosai mind az általam megjelölt filmfelvételen, mind a médiában egyéb időben és formában azt hozták a nyilvánosság tudomására, hogy ez volt az első alkalom,hogy az állam valamely szerve részéről tájékoztatást kaptak a menekülttábor építésének tervéről. Felhívom Belügyminiszter úr figyelmét arra, hogy kizárólag katonai típusú diktatúrában szoktak állami szervek fegyveres erők útján „üzenni” döntéseikről a helyi lakosság felé. Jogállamban az állami szervek és magánszemélyek közötti „üzenetközvetítés” nem a rendőrség feladata.  Áttanulmányozva a Rendőrségről szóló törvényt nem találtam olyan jogszabályhelyet, amely efféle „üzenetközvetítésre” a rendőrségnek törvényes felhatalmazást adna. Kérem, szíveskedjen pontosan megjelölni azt a jogszabályt, amely alapján a rendőrség ezt a feladatot – az arra hatáskörrel rendelkező, s arra az önkormányzatiság, s a demokrácia elvei alapján köteles – állami szervek helyett magára vállalta.

Ismételten hangsúlyozom, hogy jogállamban a rendőrség kizárólag a jogszabályban pontosan körülhatárolt tevékenységet végezhet.

Megragadom az alkalmat, hogy feltegyem Belügyminiszter úrnak azt a kérdést, amely igen sok magyar állampolgárt foglalkoztat. A Rendőrségről szóló törvény 1. szakaszának 10. pontjának első fordulata úgy rendelkezik, hogy a Rendőrség:

 1. őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését (…)

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy – miközben a rendőrség a fentebb írtak szerint a migráció „kezelésével” összefüggésben többszörösen és durván túllépi hatáskörét az illegális migráció következményeitől szenvedő magyar lakossággal szemben -, miért nem látja el a törvényben számára megjelölt feladatot? Miért nem gondoskodik törvényes kötelezettsége szerint arról, hogy az illegális határátlépések tömegét megállítsa, a menedékjogra jogosultakat /menedékkérőket az államhatárnál a legális határátkelő helyek felé irányítsa, a többieket pedig visszafordítsa, s a törvényes rendet a migrációval, s a menedékkérőkkel szemben is fenntartsa?

Ez is érdekelheti:  Meghívólevél -Jóváhagyta az Európai Parlament az EU új migrációs és menekültügyi paktumát

Kérem Miniszter urakat, hogy kérdéseimre – Az Európai Parlamenti képviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján is – válaszaikat megadni szíveskedjenek. Kérem továbbá, hogy hivatalból vizsgálják ki, hogy az I. pontban írtak a kormányrendelettel érintett másik település, Sormás vonatkozásában is fennállnak-e. Kérem, hogy a magasabb rendű jogszabállyal ellentétben álló, azaz törvénysértő, s egyben alkotmánysértő hivatkozott kormányrendelet azonnali hatályon kívül helyezése iránt intézkedjenek. Kérem továbbá Belügyminiszter urat, hogy törvényes kötelezettségénél fogva akadályozza meg, hogy a kialakult migrációs válság a magyar lakosság rendőri eszközökkel történő megfélemlítéséhez vezethessen a továbbiakban.

Tisztelettel

Dr. Morvai Krisztina jogász, egyetemi docens

Európai Parlamenti képviselő

krisztina.morvai@europarl.europa.eu

Melléklet:

A hivatkozott filmfelvétel internetes elérhetősége:

http://www.hir24.hu/belfold/2015/08/04/megszallta-a-rendorseg-martonfat/

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

0 thoughts on “Jogszabályba ütközik a martonfai befogadóállomás megépítése – Dr. Morvai Krisztina Pintérhez és Fazekashoz fordult

 1. Nagyon érdekes, hogy a pécsi polgármester,a közeli települések polgármesterei, a miniszterelnök, a parlamenti képviselők (mint önkényuralkodók) ilyen helyzetben valahol nyaralnak. Újabb rizsa, hogy szeptemberben a parlament megtárgyalja, hogy bűncselekmény legyen az országba való erőszakos behatolás. Miért nincs rendkívüli ülés ennek megtárgyalására. Rendkívüli helyzet van az országban. Naponta 1600 körüli a behatoló migránsok száma, akik nekifutásból átugorják a vicckerítést. Miért nincs határőrizeti szervünk? Amikor a schengeni határ Ausztria_ M.o. közé került, Ausztriába fokozott ellenőrzés után lehetett csak bejutni. A magyar-szerb határ őrizetlenül maradhat? Milyen menekült az, aki sokezer euróval a zsebében érkezik ide, aki megteheti, hogy az adományként kapott élelmiszert a szemétbe dobja, miközben a magyarok közül sokan éheznek??? Milyen kormány az, amelyik ezt eltűri a választói érdekeinek ellenében?????

 2. Tisztelt Képviselő Asszony.
  Eddig nagy empátiával olvastam és hallgattam véleménynyilvánításait.Ez viszont sokkolt, vagyis sok volt.
  Részbeni egyetértésem jeléül a következőt javaslom: húzzanak fel sátortábort a várban (van elég üres hely), a Móricz Zsigmond körtéren, a Baross téren, a Puskás Stadionban, a Citadellában, uram bocsá akár az FTC stadionban, úgy sem látogatják a szurkolók, továbbá, mivel ez a hely is kevés lesz, a Népszigeten, a Margit szigeten, a Hajógyári szigeten. Ja, hogy ott már elegáns lakónegyedek vannak? Se baj, úgy is csak átmeneti időről van szó, néhány évtizedről.
  Javaslom: kérjen segítséget a képviselő uraktól, hogy fogadjanak be néhány menekült családot „kicsinyke” házaikba.
  Mindezt nagyon komolyan gondolom.

 3. Tisztelet Képviselő Asszony!
  Ez az „úri közönség, aki kormánynak nevezi magát,amire megbízták, és tökéletesen végre is hajtott, az nem értünk,hanem ellenünk van! Ezekkel tárgyalni,alkudozni,uram bocsá,kérni tőlük,teljesen felesleges.Szélmalom harc ! Minden tiszteletem az Öné, de stratégiát kell váltani,mert ezzel már nem sokra lehet menni. „Ha elfogynak az észérvek,vagy a mondottak süket fülekre találnak,a tettek mezejére kell lépni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük