Falaznak-e a pártok és politikusai?

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Egyre többször hallani azt a pletykát, hogy a pártvezetők és a hatalomba kerülő pártpolitikusok nagy része szabadkőműves, ezért gondoltam, hogy utána kellene járni ennek. Különösen azért lenne fontos a tények kiderítése, mert az általam csak „virushisztis maszkabál-nak nevezett” világjárvány sokkal inkább hasonlít egy szabadkőműves próba-gyakorlatra, mint egy elméleti összeesküvésre.

A vakolók kiszivárgott belső szabályzata szerint nem is lehet megszüntetni a szabadkőműves páholyok működését, csupán ideiglenesen felfüggeszteni, ezért hiába tiltották be őket többször is hazánkban, mindig működtek csak éppen még nagyobb titokban, mint addig.  Vagyis a hazai szabadkőműves egység még a földalatti, illetve az emigrációs periódusban is fennmaradt, sőt az a szakadás – ami az angol és a francia vonal között létrejött -, nem történt meg a magyar szabadkőműveseknél. A franciaországi Nagyoriens ugyanis szertartásrendjéből törölte Világegyetem Nagy Építőmesterének említését, vagyis ateistává vált, így az angolok ma sem nézik jó szemmel a Nagyoriens típusú tevékenységet, sőt nem ismerik el annak legitimitását sem.

Egyébként egy páholy, amely az emigrációban negyven éven át megmaradt magyar nyelvűnek Martinovics nevét viseli, s annak legismertebb vezetője még Budapesten, Jászi Oszkár volt. (Eredeti nevén Jakubovics Oziás volt, aki pesti páholyának munkájával jelentősen hozzájárult az 1918-as összeomláshoz.)  Ez persze csak azért érdekes, mert Márton László megbízott nagymester elmondta: a jelenlegi Szimbolikus Nagypáholy vezetőség jó részét is a Martinovics-páholy avatta mesterré, vagyis nagyon szoros a kapcsolat a már régóta emigrációban működő szabadkőművesek és az itthon titokban működők között.  Sőt ahogy azt a folytatásból kiderül, maga a Martinovics páholy haza is tért 2004-ben. Az is megérne egy tanulmányt, hogy miért éppen akkor, de ezt most nem taglalom.

Nézzük tehát a hazai Nagyoriens zseniálisan jó nevű páholyait!

Felvilágosodás, Jászi Oszkár, Humanitás, Martinovics, II. Rákóczi Ferenc, Zsolnay és Univerzum a hét páholy megnevezése, s most vizsgáljuk meg azokat a papíron szereplő, emelkedett eszméket és célokat, amelyeket ezen páholyok maguk hoztak a nyilvánosság tudomására úgy, hogy közben nem lehet tudni, kik is a tagjaik, kik támogatják ezen szépen hangzó, „nemes” gondolatokat.

A Felvilágosodáshoz páholy önmeghatározása

”..lelkiismereti szabadság és a kölcsönös türelem jegyében működőgondolkodás 21. századi szerepének modern, kőműves vizsgálatára, mellyel, ez meggyőződésünk, a Magyar Nagyoriens egésze és az egyetemes szabadkőművesség számára is hasznos munkát fogunk végezni…a szociálisan érzékeny, liberális és konzervatív gondolkodásmódok iránt egyaránt nyitott – republikánus értékek mellett, melyek meggyőződésünk szerint irányt mutathatnak a Magyarország társadalmi szétszakítottságából származó bajok enyhítésében.  Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a szabadkőművesség nem “titkos testvériség”, hanem beavatáson alapuló, zártkörű társaság. A szabadkőművesek maximálisan betartják a törvényt, semmiféle világuralmi vagy bármilyen uralmi törekvésük nincs, nem irányítanak titokban semmit, és erre nem is vágynak. A szabadkőművesek azon dolgoznak, hogy saját magukat és a többieket jobb emberré tegyék, tudást osszanak meg egymással, és rászorulókon segítsenek.”

(Édesapám mondta amikor Kádárról kérdeztem: Tudod kisfiam, olyan szépeket mond, hogy igaz sem lehet! Ez ugrott be a szöveg olvasása közben!)

Jászi Oszkár páholy önmeghatározása

“Jászi Oszkár nevének megválasztásával jelezni kívántuk, hogy páholyunk elsődleges célja a magyar és európai társadalom, a politikai, gazdasági, kulturális folyamatok vizsgálata, analízise és feldolgozása. Kötelességünknek tekintjük, hogy a fejlődés érdekében megnyilvánuljunk. A szabadkőműves elvek megtiltják a hétköznapi pártpolitikára vonatkozó megjegyzéseket, de lehetőségünk van a társadalmat érdeklő általános vagy egyedi kérdésekről nyilatkozni, véleményünket a közvélemény elé tárni…”

A Humanitás páholy önmeghatározása

„A páholy Magyarországon az „adogmatikus” és „liberális” szabadkőművességet képviseli. Ez azt jelenti, hogy tagjaival szemben sem politikai, sem világnézeti elvárásokat nem támaszt, az ilyen jellegű elkötelezettségeket az egyén kizárólagos megítélésének körébe utalja. A tagok a páholyban sem rítus, sem a mindennapi gyakorlat során nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy származásuk, világnézetük vagy politikai elveik miatt támadások érhetnék őket, vagy akár ezek megvallására kényszerülnének. A páholy folytatója a katedrálisépítő középkori mesteremberek beavatáson és egymás tanításán, tökéletesítésén, az egymás iránti szolidaritáson alapuló testvériségének. Folytatója a felvilágosodás zászlóját vivő francia és nemzetközi szabadkőművességnek, mely évszázados harcot folytatott az emberi szabadság kibontakozásáért, a polgári jogegyenlőség megteremtéséért, általában az emberi jogokért, és nem utolsó sorban az állam és az egyházak következetes szétválasztásáért… A páholyba belépő tagoktól elvárt szabadkőműves fogadalom nem tartalmaz semmi olyat, ami egy humanista beállítottságú, modern, autonóm gondolkodású ember lelkiismeretével, vagy akár a Magyar Köztársaság alkotmányával ellentétes volna.

A Martinovics páholy önmeghatározása

„…Magyarországi Nagyoriens legrégibb szervezete, egyszersmind az egyetlen 1908. óta kisebb-nagyobb megszakításokkal, de folyamatosan működő magyar páholy… Elveik megvalósításáért küzdöttek a Választójog Országos Szövetségében, melynek vezetősége a páholyuk tagjaiból került ki, anyagilag és erkölcsileg támogatták a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesületét és a Galilei kört. A Martinovics páholy tagjai munkatársként és szerkesztőként eszméiket terjesztették a XX. század című folyóiratban és a Világ című lapban. Végül Jászi vezetésével és számos páholytag részvételével 1914-ben megalakult a Polgári Radikális Párt. Jászi Oszkár emigráns éveiben élete nagy tévedésének minősítette a pártalapítást, mert úgy érezte erre alkalmatlan volt…a jövő szempontjából fontos célja a Magyarországra visszatérők avatása és folyamatos képzése és a kapcsolat-tartás volt. Ez a hetvenes évektől kezdve – amikor az utazás mind az otthon élők, mind a külföldi állampolgárságot szerzett emigránsok számára könnyebbé vált – hozott eredményeket. Harminc év alatt a párizsi Martinovics páholy számos magyar értelmiségit fogadott soraiba. 2004. szeptemberében visszatért Budapestre, hogy ismét hazai földön, a Magyarországi Nagyoriens keblében folytassa tevékenységét.”

A II. Rákóczi Ferenc páholy önmeghatározása

“Műhelyünk II. Rákóczi Ferenc nevét választotta. Erdélyi fejedelemként a magyar nép függetlenségvágyának élő legendája, aki, miután az 1703-1711-es szabadságharcot a Habsburgok durván elfojtották, XIV. Lajos meghívására Franciaországba menekült.

Páholyunk — mely a Magyarországi Nagyoriens tagja, és barátsági egyezmény köti többek között a Francia Nagyorienshez, a Belga Nagyorienshez, a Francia Nagypáholyhoz, a Belga Nagypáholyhoz, valamint a Svájci Nagyorienshez — a különböző nemzetiségű, franciául beszélő Testvérek fogadására hivatott, akik magukénak vallják a szabadkőművesség haladó és liberális értékeit.”

Ezeket az önmeghatározásokat valójában csak azért soroltam fel, hogy a kevésbé tájékozott magyarság érzékelje, hogy a kirakatba csak „hibátlan árút” tesz ki a kereskedő is, így szerintem nem várhatunk semmi mást a szabadkőművességtől sem.  Viszont ezek a nyilatkozatok is tele vannak árulkodó jelekkel, csak nyitott szemmel kell őket olvasni.

Egyébként a magyar nép „hőn szeretett Rákosi Mátyása” is Galilei-körös volt, így komoly szabadkőműves kapcsolatai voltak, ám ennek ellenére se hagyta szervezkedni a bolsevizmustól távol álló testvéreket, mert egyszerűen „polgári csökevénynek” tartotta őket. A több mint ezer vakoló-testvér között azonban, valamilyen formában fennmaradt a kapcsolat. Benedek Marcell (tanár, író, irodalomtörténész, műfordító, Benedek Elek író és Fischer Mária fia) Erdélyből történő hazatérése után az „illegalitásban” működő hazai szabadkőművességben először egy páholy főmesterévé, majd 1949-ben nagymesterré lett. Ő az, aki informálisan megőrizte vezető szerepét a hatvanas évek elejéiig, amikor e „tisztét” átadta Takács Dénes ügyvédnek. A hetvenes-nyolcvanas években néhány idősebb tag nagy titokban fenntartotta a mozgalmat. Különböző külföldi szabadkőműves forrásokból még pénzt is kaptak, amelynek jótékony kiosztására megalakult egy bizottság.  Állítólag a belbiztonsági szervek tudtak a pénzügyi tranzakciókról, mégsem intézkedtek, s ebből bizonyos következtetéseket le is lehet vonni.

A szabadkőművesség belső hármas hierarchiája persze megvan: inas, legény, mester plusz minden páholyban főmester, a nagypáholyban, a páholyok együttesében nagymester, különböző tisztségviselők; ezek tiszteletét már a szimbolika is garantálja. Ugyanakkor ezen tisztségek betöltői gyakran rotálódnak: pontosan azért, hogy mindenki megismerje a felelősséget, a tiszteletet az egyik, az engedelmességet a másik oldalról. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy a betiltott előd minden tekintetben legitim jogutódjának tartja magát, így vélekedése szerint indokolt lennne, ha visszakapná a páholyházat. Az épület körül azonban korántsem tiszták a viszonyok: a tulajdonosi láncban a BM után előbb a Postabank következett, amely később eladta az épületet egy izraeli befektetőnek.   Így ha arra járok megtekintem majd a Podmaniczky utca 43. szám alatti páholyházat.

Márton László megbízott nagymester szerint London máig kezében tartja a világ szabadkőművességének majd háromnegyedét azzal, hogy megadhatja, illetve elveheti tőlük a jóváhagyást és ezzel a legitimációt. Barotányi Zoltán egy igen régi írásában kifejti azt, hogy kiterjedt legendák szólnak a szabadkőművesek hatalmas társadalmi befolyásáról: ehhez képest Márton szerint eddig egyetlen 1990 utáni magyar kormánynak sem volt szabadkőműves tagja, s a jelenlegi parlamentben is csak két-három szabadkőműves foglal helyet, s nincsenek többen a fővárosi önkormányzatban sem. A politika és a szabadkőművesség viszonyát jelenleg a kölcsönös távolságtartás jellemzi, a kevés számú politikus is kooptálás útján (személyes, társadalmi kapcsolatok révén) vált szabadkőművessé.

Nekem azonban rossz érzésem van ez ügyben. A pártvezetők viselkedése ugyanis egyre inkább emlékeztet engem arra, hogy valamiféle központi utasítást hajtanak végre, mert egyik oldal sem mert szembe szállni azzal a szörnyűséges központi utasítással, amelyet a WHO akkor adott ki, midőn megkapta az első adományt Bill Gates alapítványától. Ezen viszont érdemes lenne elgondolkodni, mert akkor az oltáskötelezettség és az adósságcsapda továbbfejlesztése mind az állam, mind a devizahitelesek felé erősödni fog!

A szerző közjogász és önkéntes szóvivő a Nemzetegyesítőknél

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

One thought on “Falaznak-e a pártok és politikusai?

 1. FIDESZ-ROGÁN VÉR-ÁLDOZATA: HORVÁTH NANCY EMLÉKÉRE = SZÁJHŐS – PeLLeR & PáLoS TReND (HoZSo +aGiGaMiX)
  FIDESZ-GYILKOSNAK FALAZ az ÖSSZES MAGYARORSZÁGI JÚDÁS FAJÚ „ELLENZÉKI” PÁRT IS: MOMENTUMTÓL a DK-ig!!!
  A DEVIÁNS GYILKOS-FIDESZ kezdetétől a párt egyik legaljasabb perverz, pedofil szex-ragadozója, Rogán Antal a meggyilkolt Horváth Nancy-vel (…a lány 18 éves kora előtt óta!!!) folytatott rendszeres intim viszonyt. Nancy több ismerőse és az édesapa is számos alkalommal elmondták nekünk: Nancy félt a szociopata Rogán Antaltól, és a halála előtti időszakban attól tartott, hogy őt is meggyilkolják!!!…:( HŰEN BIZONYÍTJA ROGÁN ALATTOMOSSÁGÁT és FRUSZTRÁCIÓJÁT, HOGY PÉNZÉRT VETT FELESÉGE (papíron exét!!!) azaz CECÍLIA ASSZONY; – PONTOSAN NANCY MINTÁJÁRA LETT ÁTALAKÍTTATVA!!!
  Nancy édesapja: „Lehet, hogy nem is a lányom fekszik a koporsóban.”

  Orbán Viktornál és Kövér Lászlónál vannak abszolút bocsánatos ún. Borkai Zsolt féle hétköznapi sorozatos bűnök. Így pl. az, hogy – amiként azt Vizoviczki László legközelibb emberei közül is részletezték nekünk – egyszerre több millió forint megvesztegetési pénzt hurcoltak Rogán Antalnak az V. kerületi polgármesteri irodájába, vagy pl. az, hogy Rogán Antal már kiskorúként megrontotta (Nancy-t 18 éves kora előtt prostituálta és bántalmazta!!!), azaz alkalmanként fizetett neki a szexért, ami szintén börtönnel büntethető!!!
  A meggyilkolt lány közvetlen ismerősei, valamint Nancy édesapja számos alkalommal beszámoltak nekünk arról, hogy Nancy – látván, hogy abban az időben a Fidesz kegyeiből kiesett személyek között rendkívül feltűnő és látványos módon, roppant gyanús körülmények között arat a halál (meggyilkolásra kerülnek!!!) – félt, Nancy is, hogy őt is meg fogják ölni.

  A lány a halála előtt többeknek beszámolt arról, hogy fél Rogán Antaltól, és attól, hogy ő, Nancy is politikai gyilkosság áldozata lesz.
  Rogán Cecília férjének szeretője a Fidesz körüli, feltűnő és a titkosszolgálati eszközökkel szervezett gyilkosságok gyanújától bűzlő esetek egyikét-másikát emlegette, kijelentvén, hogy fél, vele is leszámolnak!!!
  Ez nem sokkal később meg is történt: a budapesti Blaha Lujza térből nyíló Akácfa utcai ingatlanban, 2015-ben Horváth Nancy is Welsz Tamás sorsára jutott!!!
  Az emberölésért egy kínai állampolgárt ítéltek el, aki Kínába távozott.
  A Horváth Nancy-vel folytatott szexuális együttlétekről többek között a Corvin-negyed egyik új, konspirációs lakásában készültek filmfelvételek, amik ma is rendelkezésre állnak!!!…- úgyhogy Orbán gyilkos sleppjének van mitől rettegnie, hiszen hozzájuk képest Bill Clinton is „csak” elsőáldozónak tűnhet!!!

  A rendőrség is a helyén van, tehát a megszokott módon teljesít: Bató András XXII. kerületi rendőrkapitány és ügyészei szociopata módszereivel folytatja a politikai üldözéseket a jogvédők sora ellen, akik bármi hasznosat mondanak vagy tesznek.
  Mivel Orbán Viktor örök rendőr-minisztere, Pintér Sándor a kilencvenes években egyébként is Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa volt, a kilencvenes évek száznál több bombarobbantásos cselekményének is a legfőbb szervezője és eltussolója, ezért az, hogy a rendőrség lényegében kizárólag bűnpártolókból, valamint rosszindulatú, társadalomellenes és népgyűlölő köztörvényes pszichopatákból áll, természetes kórtünet.

  Ha azt akarja, hogy a médiumaink és a jogsegélyszolgálat fennmaradjon, és kevesebb legyen körülöttünk a halott, 1-2 ezer forinttal is támogathatja a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA és a HírAréna Online munkáját: Számlaszám: 11773322-00818357 IBAN: HU63117733220081835700000000 SWIFT-kód: OTPVHUHB Code BIC: OTPVHUHB Jogvédő egyesületünket is keresheti segítségért és védelemért: Magyar Érdekvédő és Jogvédő Egyesület. Telefon: +36/30/919-6386.
  Aki bajban van, információi vannak vagy segítségre szorul, vagy Ő segítene nekünk bármiben: Tel.: +36/30/919-6386.
  Ha Ön haragszik a (volt) munkahelyére, vagy ha rendőr, katona vagy hírszerző (volt) stb., várjuk jelentkezését együttműködésre: Telefon: +36/30/919-6386.
  Hírháttér Multimédia: http://echelon8.org HírAréna Online:
  http://hirarena.com Tel.: +36/30/919-6386

  Szájhős
  Jársz pacákkal, ki tudja „hány-nyal”?
  Nem eggyel… – százzal. …de egyik gyatrább, mint a másik…
  Addig lovag, míg rád nem mászik.
  Mire „mennél” Ő már nincs ott.
  Éppen, hogy csak nyomot hagyott.
  Ízig-vérig nadrág, zakó.
  Elment, mint az utolsó metró.
  How are you? Vak varjú?!
  Ez sem volt egy de ja vu.
  How are you? Vak varjú?!
  Ez sem volt egy de ja vu.

  Úttalan utakon, foggal, körömmel,
  meglepett némi nemi örömmel,
  de klimaxon túl az óperencián…
  …csak nem hatott a cián!
  Úgy vágok bele egy kapcsolatba,
  ha már nem akad fent a varratokban.

  Szerrel és tettel: Pálos Trend
  https://24.hu/kozelet/2020/02/01/vagyonnyilatkozat-2020-rogan-antal/?fbclid=IwAR15QOLCMENLFA61u3m7taCQ4plokcpC2NfNP7QVFp4nWfDotxBzcPqVs04
  https://www.youtube.com/watch?v=UJ9-l0OXatA&t=5s
  https://studio.youtube.com/video/UJ9-l0OXatA/edit/basic
  https://www.hetek.hu/belfold/201505/egy_tragedia_utoelete_prostitucio_es_politika

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük