KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Egy Európai Biztonsági Szerződés tervezete

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

2008. június 5-én az orosz elnök egy páneurópai biztonsági szerződés megalkotását kezdeményezte, amelynek fő gondolata – összefüggésben az euro-atlanti térség katonai és politikai biztonságával -, egy közös és osztatlan tér létrehozása, a hidegháború örökségének felszámolása céljából. Erre tekintettel javasolta Dimitrij Medvegyev a nemzetközi jog osztatlan biztonsága elvét mint jogi kötelezettséget formálisan megerősíteni, ami szerint semmilyen állam vagy nemzetközi szervezet, amely az euro-atlanti térségben aktív, nem jogosult biztonsági intézkedések megerősítésére más nemzetek vagy szervezetek kárára.

Az elmúlt év különféle ülései eszmecseréjének az eredményére támaszkodva Oroszország elkészítette egy Európai Biztonsági Szerződés tervezetét. Az orosz elnök elküldte a tervezetet az illetékes államoknak és nemzetközi szervezeteknek, amelyek az euro-atlanti térségben aktívak, mint a NATO, EU, CSTO (Collective Security Treaty Organization, FÁK (Független Államok Közössége) és az OSCE. Dimitrij Medvegyev hangsúlyozta, hogy Oroszország nyitott a kezdeményezéssel kapcsolatos javaslatokra, számol partnerei pozitív reakciójával és egy lényegi párbeszéd megkezdésével a szerződéstervezetről, amelynek a szövege alább következik:

A szerződő felek, abban a kívánságban, hogy kapcsolataikat a barátság és az együttműködés szellemében fejlesszék,

az Egyesült Nemzetek Chartájában foglalt elvek által vezérelve, amelyek a nemzetközi jog alapelveiről szóló nyilatkozatban az államok közötti baráti kapcsolatok és együttműködés tekintetében, összhangban az Egyesült Nemzetek Chartájával (1970), az Európai biztonságról és együttműködésről szóló Helsinki Konferencia Zárónyilatkozatával (1975), a Manilai Nyilatkozattal a Nemzetközi Konfliktusokról (1982) és az Európai Biztonsági Chartában (1999) ismertetekkel,

arra emlékeztetve, hogy az erőszak alkalmazása vagy az erőszakkal történő fenyegetés valamelyik állam területi integritása vagy politikai függetlensége ellen, vagy valamilyen más módon, ami összeegyeztethetetlen az Egyesült Nemzetek Chartájának céljaival és elveivel a kölcsönös kapcsolatok tekintetében, éppúgy megengedhetetlen, mint általában a nemzetközi kapcsolatokban,

elismerve és támogatva az ENSZ Biztonsági Tanácsának a szerepét, amely a világbéke fenntartásáért és a nemzetközi biztonságért a fő felelősséget viseli,

elismerve a törekvések egyesítésének szükségességét, hogy a mai biztonsági kihívásokra és fenyegetésekre a globalizált és egymástól függő világban reagáljunk,

azzal a szándékkal, hogy az együttműködés hatékony mechanizmusait hozzuk létre, amelyeket azonnal aktivizálni lehet, azzal a céllal, hogy a lehetséges ügyeket és nézetkülönbségeket megoldjuk, a feladatokat megoldjuk és a biztonság területén a kihívásokra és fenyegetésekre helyesen reagáljunk,

a következőkben állapodtunk meg:

 1. 1. cikk

A szerződés értelmében a felek osztatlan, egyenlő és csorbítatlan biztonság alapján működnek együtt. Minden biztonsági intézkedés, amely egy szerződő fél által egyedül vagy más felekkel együtt, beleértve azokat, amelyeket egy nemzetközi szervezet, egy katonai szövetség, vagy koalíció keretében fogantatik, minden más fél biztonsági érdekének megfelelő figyelembe vételével realizálandó. A felek a szerződéssel összhangban cselekednek, hogy ezekez az elveket hatékonnyá tegyék és a kölcsönös biztonságot erősítsék.

 1. 2. cikk
 1. Egy szerződő fél nem cselekszik olyan módon, nem vesz részt és nem támogat olyan aktivitást, amely egy vagy több szerződő fél biztonságát jelentősen érinti.
 2. Egy szerződő fél, aki tagja katonai szövetségeknek, koalícióknak vagy szervezeteknek igyekszik arra, hogy az ilyen szövetségek, koalíciók vagy szervezetek azokat az elveket kövessék, amelyek az Egyesült Nemzetek Chartájában, a baráti kapcsolatokról és az államok együttműködéséről szóló nemzetközi jog alapelveiről való nyilatkozatban az Egyesült Nemzetek Chartájával összhangban elfogadásra kerültek. Ugyanez érvényes az Európai Biztonságról és Együttműködésről szóló Helsinki Konferencia Zárónyilatkozatára, az Európai Biztonság Chartájára és más dokumentumokra, amelyeket az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet elfogadott és ennek a szerződésnek az 1. cikkében említve lettek és olyan döntésekre, amelyek ilyen szövetségeknek, koalícióknak vagy szervezeteknek a keretében hoznak, hogy nem befolyásolhatják lényegesen egyik szerződő fél biztonságát sem.
 3. Egy szerződő fél se nem engedi meg területének használatát, se nem használja egy másik fél területét egy fegyveres támadás előkészítésére vagy kivitelezésére egy vagy több szerződő fél ellen, vagy bármilyen cselekedethez, ami egy vagy több szerződő fél biztonságát lényegesen csorbítaná.
 1. 3. cikk
 1. Minden szerződő félnek joga van diplomáciai úton vagy a letéteményesen keresztül minden más féltől minden jelentős törvényhozási, közigazgatási vagy szervezeti intézkedésről információkat kérni, amelyek a kérvényező fél véleménye szerint biztonságát csökkenthetné.
 2. A felek e cikk 1. bekezdése szerint informálják a letéteményest minden kérvényről és az arra érkezett válaszokról. A letéteményes megosztja a felekkel az információkat.
 3. Ebben a cikkben semmi sem akadályozza a feleket, hogy bármilyen más intézkedést hozzanak, hogy kapcsolataikban az átláthatóság és a kölcsönös bizalom uralkodjon.
 1. 4. cikk
Ez is érdekelheti:  Válság a szomszédban: bukhat Ausztria kormánya is?

A következő mechanizmus kerül meghatározásra, hogy a jelen szerződés lényegével kapcsolatos kérdések, nézeteltérések és viták esetén, amelyek a felek között az interpretáció és az alkalmazás kérdésében felmerülhetnek, megoldást találjanak.

a) konzultáció a felek között

b) a felek tárgyalnak egymással

c) a felek rendkívüli konferenciája.

 1. 5. cikk
 1. Ha egy szerződő fél úgy dönt, hogy a szerződést egy vagy több szerződő fél megsértette, vagy ha a szerződés lényegével kapcsolatban egy kérdést egy vagy több szerződő féllel megbeszélne, amely nézete szerint közösen megvizsgálandó, akkor ezzel a szerződő féllel vagy többel is konzultációkat kérhet, akik szerinte ebben érdekeltek lehetnek. Az ilyen kérelemről szóló információt a kérelmező a letéteményessel közli, aki minden más szerződő felet ennek megfelelően informál.
 2. Ilyen konzultációkat olyan gyorsan, ahogy csak lehet, rendeznek meg, de nem később, mint (…..) nap a kérelem kézbesítése után a mérvadó szerződő feleknek, kivéve, ha a kérelemben egy másik időpont szerepel.
 3. Minden szerződő fél, akit nem hívtak meg a konzultációra, jogosult, azon saját kezdeményezésére részt venni.
 1. 6. cikk
 1. Jelen szerződés 5. cikke szerinti konzultációk minden résztvevője jogosult a tanácskozások után a letéteményesnek a szerződő felek konferenciájának összehívását javasolni, a konzultáció tárgya kérdésének a megvitatása céljából.
 2. A letéteményes összehívja a konferenciát, ha az illetékes javaslatot …napon belül a kézbesítéstől számolva legalább (2) szerződő fél aláírja.
 3. A szerződő felek konferenciája érvényes, ha legalább a szerződő felek kétharmada azon részt vesz. A konferencia döntéseit egyetértéssel hozzák meg és azok kötelezőek.
 4. A szerződő felek konferenciája saját maga határozza meg eljárási szabályait.

 1. 7. cikk

 1. Fegyveres támadás vagy egy azzal történő fenyegetés esetén egy szerződő fél ellen a 8.cikk (1) értelmében azonnali intézkedésekre kerül sor.
 2. A 8.cikk rendelkezéseitől függetlenül minden szerződő fél jogosult egy fegyveres támadást minden más félre, mint saját magára tett támadást értelmezni. Önvédelmi jogának az Egyesült Nemzetek Chartája 51. cikkének megfelelő gyakorlásaként rendelkezik a joggal, a megtámadott fél beleegyezésével, hogy ennek a szükséges támogatást, katonait is, megadja, amíg az ENSZ Biztonsági Tanácsa intézkedéseket hoz, amelyek a világbéke és a nemzetközi biztonság fenntartásához szükségesek. Olyan intézkedésekről, amelyeket a szerződő felek önvédelemből hoztak, az ENSZ Biztonsági Tanácsát informálni kell.
Ez is érdekelheti:  Ma 175 éve indult meg az orosz sereg Magyarország ellen

 1. 8. cikk

 1. A 7. cikk alatt említett esetekben a megtámadott, illetve a fegyveres támadással megfenyegetett fél értesíti a letéteményest, aki azonnal összehívja a felek rendkívüli konferenciáját, hogy kollektív intézkedésekről döntsenek.
 2. Ha egy fegyveres támadásnak kitett fél nem tudja a letéteményest értesíteni, minden más fél jogosult a letéteményeshez kérelmet benyújtani a felek rendkívüli konferenciájának összehívása céljából; ebben az esetben ennek a cikknek az 1. bekezdésében előirányzott eljárás kerül alkalmazásra.
 3. A felek rendkívüli konferenciája elhatározhatja, hogy harmadik államokat, nemzetközi szervezeteket hív meg a konferencián részt venni.
 4. A felek rendkívüli konferenciája érvényes, ha legalább a szerződő felek négyötöde részt vesz rajta. A felek rendkívüli konferenciájának a döntéseit egyhangúlag kell meghozni és kötelezőek. Ha egy szerződő fél egy fegyveres támadást intéz vagy egy ilyen támadással fenyeget, akkor ennek a félnek a szavazatát egy döntés elfogadásához nem vonják be.

A felek rendkívüli konferenciája maga határozza meg az eljárási szabályokat.

 1. 9. cikk

 1. Ez a szerződés nem érinti az ENSZ Biztonsági Tanácsának a fő felelősségét a világbéke fenntartására, és a felek jogait és kötelességeit az Egyesült Nemzetek Chartája szerint, és nem szabad őket mint azok csorbítását felfogni.
 2. A szerződő felek megerősítik, hogy más nemzetközi szerződések szerinti kötelességeik a biztonság területén, amelyek e szerződés megkötésekor érvényben vannak, nem összeegyeztethetetlenek ezzel a szerződéssel.
 3. A szerződő felek nem vállalnak nemzetközi kötelezettségeket, amelyek ezzel a szerződéssel összeegyeztethetetlenek.
 4. Ez a szerződés nem csorbítja egy félnek sem a semlegességhez való jogát.

 1. 10. cikk

Ez a szerződés ..ban …tól….ig  az euro-atlanti és eurázsiai térség minden állama által aláírható Vancouvertől Vlagyivosztokig, valamint a következő nemzetközi szervezetek által: Európai Unió, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európai kollektív Biztonsági Szerződés és Együttműködés Szervezete, a NATO és a FÁK.

 1. 11. cikk

 1. Ezt a szerződést az aláíró államoknak ratifikálniuk kell az aláíró nemzetközi szervezeteknek pedig el kell fogadniuk. A megfelelő bejelentés a kormánynál…., aki letéteményes, lesz letétbe helyezve.
 2. Egy nemzetközi szervezet erre a szerződésre való elfogadó nyilatkozatában közzé teszi kompetenciáját azokban a kérdésekben, amelyeket ez a szerződés érint.
Ez is érdekelheti:  Bayer Zsolt "ócska, aljas, undorító, szar alaknak” nevezte Magyar Pétert

Azonnal informálja a letéteményest minden változásról kompetenciáját illetően.

 1. Jelen szerződés 10. cikkében felsorolt államok, amelyek a szerződést az ebben a cikkben megadott idő alatt nem írták alá,

csatlakozhatnak ehhez a szerződéshez, amennyiben az idevágó bejelentést a letéteményesnél letétbe helyezik.

 1. 12. cikk

A szerződés életbe lép miután huszonötödik jelen szerződés 11. cikke szerinti bejelentést a letéteményesnél letétbe helyezték.

A szerződés minden állam és minden nemzetközi szervezet számára, amely ezt a szerződést ratifikálta, elfogadja vagy a ratifikáció huszonötödik bejelentése vagy elfogadása után csatlakozik, a letéteményesnél történő letét után a tizedik napon ez által az állam vagy szervezet által, életbe lép.

 1. 13. cikk

Minden állam vagy minden nemzetközi szervezet csatlakozhat ehhez a szerződéshez érvénybe lépte után a letéteményesnél elhelyezett bejelentéssel, azzal a fenntartással, hogy a jelen szerződés minden fele elfogadja.

Egy csatlakozó ország vagy nemzetközi szervezet számára a szerződés 180 nappal a letéteményesnél történő letét után lép érvénybe, feltéve, hogy ez alatt az idő alatt nincs olyan fél, aki a letéteményest a csatlakozni óhajtó elleni kifogásairól értesítené.

 1. 14. cikk

Minden fél jogosult visszalépni a szerződéstől, ha arra meggyőződésre jut, hogy rendkívüli körülmények, amelyek a szerződés lényegét érintik, fontos érdekeit veszélyeztetik. A szerződéstől visszalépni kívánó fél értesíti a letéteményest legalább … nappal a tervezett visszalépés előtt. A bejelentés tartalmazza a rendkívüli körülmények leírását, amelyek a fél felfogása szerint fontos érdekeit veszélyeztetik.

Forrás: http://eng.kremlin.ru/text/docs/2009/11/223072.shtml

Fordította: Vajta Dénes

Nemzeti InternetFigyelő

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük