KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Dr. Halász József: A dolgok megértését elölről kell kezdeni

„Az új helyzetre való tekintettel a dolgok megértését újból kell kezdeni.

Vagy, ami még fontosabb: aki ebben az új helyzetben a dolgokat meg akarja érteni, annak az egészet elölről kell kezdenie.

És ami még ennél is fontosabb: az embernek még sohasem volt annyira szüksége az isteni értelem fényének segítségére, mint most, amikor a dolgok megértését újból és elölről kell kezdenie.

Ez nagyjából annak a világváltozásnak az értelme, hogy a Föld és az emberiség a Vízöntő jelébe lép.”

(Hamvas Béla: A Vízöntő)

A dolgok megismerését elölről kezdve törvényszerűen jutunk el a Szent Korona értékrendre alapuló gondolkodási módhoz. Nem a Szent Korona Tanhoz, hanem a Szent Korona Értékrendhez!

Az isteni értelem fényének útjába áll az egyre fogyó, de még mindig jelentős erőt mutató dogmatizmus, mert

„… a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet.” (Badiny-Jós Ferenc: Az istenes honfoglalók )

A fentiek igazolásaként kaptam a megerősítést 2009. július 6-án este a Dunatv „Hitvallók és ügynökök” c. műsorában.

Lénárd Ödön piarista paptanár és Várszegi Asztrik OSB, pannonhalmi főapát, püspök egyaránt a katolikus egyház „tisztességes tisztulását”, „kollektív megtisztulását” tartja szükségesnek[1] .

Ott van szükség tisztulásra, ahol nincs tisztaság. A magyarországi kereszténységben ezeregyszáz éve nincs tisztaság, amióta tiszta Istenhit-vallásunkat beszennyezte a judaizmus talmudi szemlélete .

A dokumentumfilm legfőbb tanúsága számomra az, hogy azok, akik megtagadták a diktatúra kiszolgálását a modern keresztényüldözés idején, judaizmusmentes hitükkel maradtak tiszták, mint Bulányi György[2] atya és az általa alapított Bokor közösség[3] .

Legfőbb ideje, hogy összehangolják tevékenységüket a Bokor közösség tagjai, Badiny Jós Ferenc szellemi örökösei, Hamvas Béla követői, az amerikai székhelyű Magyarságtudományi Intézet tagjai és mindazok, akik érzik és értik, hogy atyai eleink hagyományához való visszatérésen alapuló erkölcsi megtisztulás a nemzet és az emberiség felemelkedésének alapja.

Ezek a közösségek, műhelyek néhány kérdésben eltérő nézetet vallanak, de a lényeget azonosan látják, mert annak a – Bálint Sándor által megfogalmazott – népi katolicizmusnak a szellemében munkálkodnak, amely atyai eleink hagyományaiban élő Szent Korona értékrenden átszűri a judeokeresztény dogmákat, és csak a tiszta keresztény tételeket fogadja el, amelyekben „az egyetlen morál a szabadság”[4] . (Hamvas Béla: Mágia szutra )

A tisztátalanságtól mentes tételek azt mutatják, hogy az „ósdi judaizmus” testidegen a kereszténységtől (ld. Talmud idézetek), mert „A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi eredetű, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás.” (Hamvas Béla: Patmosz )

Ezért el kell fogadnunk azt a gondolatsort, amit XIII. János pápának tulajdonítanak és a II. Vatikáni zsinat megnyitóbeszédének tartanak.

Tennünk kell ezt annál is inkább, mert XIII. János „Pacem in terris ” kezdetű enciklikája azon a – több mint 4000 éves – „Sumír Első-Biblián” alapul, amelyet Jézus anyanyelvén, a káldeusok ragozós arámi nyelvén írtak, és amelyet ezért joggal nevezhetünk Magyar Bibliának . (Ez a példa mutatja a dogmák „szűrésének” fontosságát azok „elvetésével” szemben.)

Ez is érdekelheti:  Bayer: Mi a rossebért támadt volna meg Moszkva egy kijevi gyerekkórházat?

A Magyar Biblia a dolgok elölről kezdett megértésében azért fontos, mert „Szövetség” része határozza meg a Szent Koronát, mint értékrendet, amelyen keresztül – a Szent Fokos közvetítésével – a Lélek Fénye uralja és alakítja az anyagot.

Ez a meghatározás az az alap, amelyre épül a dolgok elölről kezdett megértése, vagyis az a mérvadó gondolkodási mód (paradigma), amely a megtisztuláshoz vezeti nemcsak a kereszténységet, hanem az emberiséget is.

Ősiségünkkel, valamint a Szent Korona tárgyi és szellemi kutatásával foglalkozó történészeknek ahhoz van képzettségük, hogy feltárják azokat a tényeket, amelyeket én – jogi és matematikai képzettségem okán is – el tudtam és el tudok helyezni az elölről kezdett megértés rendszerében.

Az én dolgom tehát a kutatások eredményeinek alkalmazása. A legfontosabb – mintegy tízezer oldalt kitevő – alapkutatási anyag bárki számára elérhető az Eunyet honlap „Könyvtárának” Jogi anyagok , Európai Unió , Ostörténeti anyagok és A „szenvedhetetlen iga” gyökere részében. (Ez utóbbi cím utal Rákóczi Ferenc most is időszerű Brezáni kiáltványára .)

Munkám végzése során a hamvasbélai bölcsességet[5] kellett gyakorolnom, még akkor is, ha ezt a „gyökeres (radikális) változtatás” fogalmának tisztázatlansága miatt félre lehetett értelmezni.

A megtisztuláshoz vezető alapkérdés egyértelműsítése akkor vált szükségessé, amikor a „megtisztítandó” és az „eredendően tiszta” fogalmak keveredését tapasztaltam. Ezt tettem meg 2004-ben a „Tegyünk rendet a Szent Korona értelmezésében!” c. írásomban, aminek alapjai a fent hivatkozott alapművekben vannak, igazolását pedig Bulányi atya 2008-ban írt tanulmánya[6] és a dokumentumfilm jelenti.

Annak a gondolatnak a megismerése, amely a dolgok elölről kezdett megértéséhez vezet, az Isteni Szabályrendszer felépítésének megértésével kezdődött. Ez a felépítés a „cél – feltétel – biztonság” hármas zárt logikai rendszerét adja.

A Szent Korona értékrendben kifejeződő Isteni Szabályrendszer célja a szabadság, amelyet „atyai eleink hagyománya”[7] őriz a hűség és a szeretet kettős egységében.

Ennek feltétele, hogy a szabadság lelki, szellemi és anyagi eszközei a szabad állam és a szabad emberek tulajdonában és birtokában legyenek.

A szabadság és az annak gyakorlásához szükséges feltételek védelme fennmaradásunk biztosítéka.

Mivel az Isteni Szabályrendszer a társadalmi együttélésen keresztül érvényesül, annak formai megfogalmazásának, a jogrendszerszernek is ezt kell tükröznie. (ld. Hamvas Béla a Scientia sacra [8] ).

Az Isteni Szabályrendszer három szinten egymásra épülve (hierarchikusan) válik logikai és jogi rendszerré, ahogyan azt Molnárffi Tibor megállapítása alapján a „rövid indoklás ” tartalmazza.

Az első szint a Szent Korona örök és változtathatatlan Szabadság Alkotmánya (rövid változat ), amely a Szent Koronával közvetített Isteni Szabályrendszer célját, feltételét és védelmét határozza meg.

A Szent Korona Szabadság Alkotmánya magában foglalja Ősjogunk minden elemét[9] .

Ez a Teremtő alkotásaként (alkotmányaként) nem nemzetség-, nemzetiség-, vagy állam-függő, tehát a Szent Korona Szabadság Alkotmánya mintaként szolgál minden nemzetnek saját Alkotmánya elkészítéséhez.

Ez is érdekelheti:  Szétlőttek egy brit zsoldosokkal és rakétákkal teli raktárat Odessza közelében

Az Alkotmány jellegéből eredően nem változtatható, nem helyezhető hatályon kívül, de jogfolytonossága megszakad, ha a szentkoronai értékrend nem érvényesül. Íly módon nem 1944. március 19-én (Magyarország német megszállásakor) szakadt meg a Szent Korona alkotmányosságának jogfolytonossága, hanem 973-ban, a „Quedlinburgi békekötéssel”, amelyben Géza – a Lech-mezei csata utáni események figyelmen kívül hagyásával – a nemzeti érdekek védelmének kötelezettsége mellett katonailag is indokolatlanul adta fel szabadságunkat, és vetette alá hazánkat a judeokeresztény oltár és a kirekesztettek jogfosztásán álló trón szövetségének, ahogyan azt Botos László „A Szomorú magyar történelem teljes megismeréséhez ” c. írásában cáfolhatatlanul bizonyítja.

A jogrendszer második szintje az Alaptörvény , amely az Alkotmányból eredő irányelveket jelöli ki egy történelmi időszakra.

Az Alaptörvény a 2000-ben írt „Gondoskodó Magyarország” (pontjai ) munkaterv (program) jogi formába öntött változata, amely a társadalmi együttélés részeire bontva, de rendszerként írja le a Szent Korona Országának működését.

A Gondoskodó Magyarország adta a lehetőséget ahhoz, hogy a Szent Korona értékrendet összevessem az EU Alkotmánnyal (2003-ban), majd a Lisszaboni Szerzodéssel (2007-ben), ezzel bemutatva az alapvető különbséget a liberális-kapitalista rendszer és a Szent Korona értékrend között.

A megbukott, föderatív államszövetségre épülő liberális-kapitalista diktatúra végleges megszűntetését a nemzetségek, nemzetek és államok szentkoronai szabadságára épülő konföderatív államszövetségének életbe lépése jelenti, amelyet a tagországok Alaptörvényeihez kapcsolódó Európai Konföderációról szóló szerzodéstervezet fogalmaz meg.

Az Alaptörvény hatályba helyezésének, módosításának és hatálytalanításának joga a Nemzetgyűlést elidegeníthetetlenül illeti meg.

Ugyanígy a Nemzetgyűlés joga az olyan szabályok feletti rendelkezés, amelyek a szentkoronai értékrend érvényesülését közvetlenül szolgálják (alaptörvény szintű főtörvények). Ezek a Szent Korona Önigazgatási rendszerének törvényei, amelyek a hatalomgyakorlásra, valamint az elöljárók és követek (képviselők) kiválasztására vonatkoznak, illetve az ünnepeket és jelképeket szabályozzák.

A hatalomgyakorlásra vonatkozó alaptörvény szintű főtörvény alapja a vezetés kettőben megvalósuló egysége, amely az államformát is meghatározza: történelmünk során találkozunk a „Sacrosanta respublica” („Szent és sérthetetlen köztársaság”) kifejezéssel, amit ősfelfogásunk szerint „sacrosanta reslibertas”-nak, azaz szent és sérthetetlen közszabadsági közösségnek kell értelmezni.

Az elöljárók és követek (képviselok) kiválasztása – vagyis a választási főtörvény – a közszabadság teljes érvényesülésével megteremti az önrendelkezési jog gyakorlásának alapját[10] .

Magyarország jelképeirol és ünnepeirol szóló alaptörvény szintű főtörvény a nemzeti önazonosságtudat fenntartásának, atyai őseink hagyományai követésének nélkülözhetetlen eszköze.

A jogrendszer harmadik szintje a társadalmi együttélés részletes szabályozását tartalmazza az Alaptörvényben meghatározott bontásban, az abban elfogadott irányelvek szerint.

A törvénykezés teljes folyamatát az Alaptörvény és a Hatalomgyakorlásról szóló alaptörvény szintű főtörvény tartalmazza, a közszabadság és az önrendelkezés maradéktalan érvényesítésülésével.

A részletes szabályozást azok a szakemberek végzik, akik értik és érzik, hogy a dolgok megértését elölről kell kezdeni.

A részletes szabályozásokhoz szükséges előkészítő anyagok a Szent Koronát Szolgálók honlapján szerepelnek.

Az isteni értelem fénye 2012-ig el fogja érni a magyar embereket, akik az elölről kezdett dolgok megértésében eljutnak Küldetésük megvalósításának belső kényszeréig.

Ez is érdekelheti:  Mi is történt valójában hétfőn Kijevben? - ukrán történész a Kijev elleni orosz támadásról

A következő három év a lelkekben végbemenő erkölcsi megtisztulás (katarzis) időszaka lesz, amelyet a tévhitekben történő csalódás fog meggyorsítani.

Kelt Balatonfenyvesen, 2009. június 14-én.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

5 thoughts on “Dr. Halász József: A dolgok megértését elölről kell kezdeni

 1. 7/1. oldal, Iratjel: NaClmutrElleniPeticiohozCsatl100327SZKSZ
  Szíveskedjék jelezni, ha csatlakozni óhajt a konyhasóval műtrágyáztatás elleni alábbi petícióhoz!
  Iratjel: DemonstraciotBejelentes-NaCl-100329
  Budapest
  Rendőr Főkapitányság
  Közbiztonsági Alosztály
  Tel: 443 5000/3139
  Fax: 443 5260
  Tárgy: demonstráció bejelentése
  Tisztelt Hatóság!
  Alulírott Takács András a Szabad Magyarországért Mozgalom képviseletében az alábbi demonstrációt jelentem be:
  A demonstráció időpontjai és helyszínei:
  Időpontja: 2010. április 2. 11 órától 13 óráig
  Helye: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
  1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
  A demonstráció jellege: békés politikai és tudományos mezőgazdasági környezetvédelmi demonstráció petíció átadásával és sajtótájékoztatóval.
  Célja, hogy az FVM tiltsa be a konyhasóval műtrágyázást, és haladéktalanul törölje a konyhasót (NaCl-ot) is tartalmazó káliműtrágyák (pl. a “40%-os kálisó” 26% NaCl-ot is tartalmaz!!) engedélyeit.
  Kérem a tisztelt hatóságot, hogy biztosítsa demonstrációnkat.
  A létszám változó: 3-10 fő
  A rendezők létszáma: 2 fő.
  A demonstráció felelős szervezője:
  Takács András
  1151 Bp. Fő út 36.
  T: 06209/ 714 600
  Tejfalussy András
  2621 Verőce, Lugosi u. 71.
  T: 06 1 250-6064
  Budapest, 2010. március 29.
  Takács András
  7/2. oldal, Iratjel: NaClmutrElleniPeticiohozCsatl100327SZKSZ
  Iratjel: SZMM-FVM-peticio-100402a
  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
  Gráf József miniszter úr részére
  Tárgy: Petíció a Magyar Köztársaság mindenkori mezőgazdasági miniszteréhez
  Tisztelt Miniszter Úr!
  A magyar mezőgazdaság válságban van, nem csak strukturális, gazdasági téren, hanem a termőföld minőségvédelme tekintetében is.
  Bizonyítékunk van arra, hogy a magyar termőföldet tudatosan és intézményesített módon konyhasóval (NaCl) mérgezik.
  Tudomásunk van arról, hogy az Agroanalízis Tudományos Társaság ügyvivője Tejfalussy András Önhöz benyújtott közérdekű bejelentésében* kérte a konyhasót tartalmazó műtrágyák betiltását, de mindezideig még válaszra sem méltatták. Éppen ezért fordulunk immár társadalmi összefogásként ismét Önhöz, olyan nagytekintélyű szakemberek támogatását élvezve, mint Dr. Nagy Bálint ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor*, hogy Ön a szükséges intézkedéseket tegye meg.
  Tisztelt Miniszter Úr!
  Követeljük, hogy mihamarabb tiltsák meg a konyhasót tartalmazó műtrágyák forgalmazását!
  * Mellékeljük “KÖVETELJÜK A KONYHASÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS BETILTÁST“ címmel (20 oldal), a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítási közérdekű polgári jogi tevékenységeink keretében beszerzett bizonyítékokat, amelyeket a Szabad Magyarorszáért Mozgalom honlapjáról is elérhető http://www.aquanet.fw.hu honlapon (az Agroanalízis Tudományos Társaság honlapján) is közzétettünk
  Budapest, 2010. április 2.
  Aláírók:
  …………………………….. Takács András Szabad Magyarországért Mozgalom elnöke
  ……………………………………. Tejfalussy András Agroanalízis Tudományos Társaság ügyvivője
  …………………………………….
  7/3. oldal, Iratjel: NaClmutrElleniPeticiohozCsatl100327SZKSZ
  Nyíltlevél
  a magyar politikai élet meghatározó pártjaihoz, annak elnökeihez és a szakminisztériumok vezetőihez
  Magyarország gazdasági, politikai, egészségügyi, szociális, morális válsága közismert, de a valós és intézményesített legfőbb okok már kevésbé. Magyarország csődhelyzetének eltitkolt fő okait tizenegy pontban foglaltuk össze, ennek első pontja: „Konyhasóval (NaCl-dal) való műtrágyázással mérgezik a magyar termőföldeket.” Arra kérjük a pártokat, hogy az alábbi tények ismeretében nyilatkozzanak, hogy mit kívánnak tenni e folyamat megállítása érdekében.
  Követeljük az illetékes minisztérium vezetőjétől, hogy azonnal tiltsa be a konyhasóval (NaCl-dal) történő műtrágyázást Magyarország egész területén.
  Indokolás
  A konyhasóval történő műtrágyázás hivatalos bizonyítékai:
  Mezőgazdasági Kemizálási Kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó (1971) Főszerkesztő: Dr. Szántó András.
  53 oldal – 3.3.2.3. / „Káliumműtrágyák 40%-os kálisó. Összetétel: 60,1-66,5% KCl (kálium-klorid), … kb 26% NaCl (nátriumklorid)” – konyhasó.
  55. oldal „Kamex. Összetétel: 60,1-66,5% KCl (kálium-klorid), … 19% NaCl (nátrium-klorid)” – konyhasó.
  Növény Táplálás Zsebkönyve, Mezőgazdasági Kiadó (1983.) Szerkesztette: Búzás István
  215. oldal „Az egyszerű műtrágyák kémiai összetétele és egyéb adatai (folytatás) táblázat” Káli műtrágyák. 031-035 sorszám alatt ugyancsak megtalálhatók a fenti összetételű kálium-klorid (KCl) műtrágyák, amelyekben konyhasó is van.
  Mezőgazdaság Kemizálása, előadás, poszterek című anyagban, Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém. Keszthely 1987.
  95 oldal: A szulfát és az – összes só felhalmozódása a talajprofilban tartós műtrágyázás hatására című eladásanyag ( Dr. Németh Tamás tudományos munkatárs és Dr. Kádár Imre tudományos főmunkatárs) ugyancsak hivatkozik a 40%-os kálisó 10% Na és 45% Cl (= 26% NaCl), vagyis konyhasó tartalmára.
  PANON TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. dokumentációja szerint: … „ Hazánkban a kálium-klorid kálisók felhasználása a legnagyobb volumenű. A 40, 50 valamint 60%-os kálisó összetételében ugyancsak nem a koncentráció az egyetlen különbség. A 40%-os kálisó ugyanis mintegy 21%-ban tartalmaz még NaCl-ot is, …” (vagyis konyhasót). Írta Dr. Tóth Zoltán Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely, Fölműveléstani Tanszék.
  Növényvédő Szerek Termésnövelő Anyagok, Készült a Fölművelésügyi Minisztérium Agrárkörnyezetgazdálkodási és Növényvédelmi Főosztályának összeállítása alapján.
  562- oldal – Elhallgatja a kálium-klorid műtrágya konyhasó tartalmát.
  Közismert, hogy a konyhasó a termőföldre vegyi fegyverként hat. „Kénkő és a só égeti ki egész földjét, be sem vethető, semmit nem terem és semmi fű sem nevelkedik rajta.” (Mózes V. k. 29/23)
  A talajon nemcsak állsz, hanem élsz is – Hatvan éves a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, Kiadó: A MTA-TAKI 2009 Szerkesztette: Chikán Ágnes. Stefanovits Pál akadémikus, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Talajtani Tanszékének volt professzora szerint is: „Úgy magyarázom a tanítványaimnak: A nátrium az ördög, attól szikes a talaj” … lásd 16. oldal.
  7/4. oldal, Iratjel: NaClmutrElleniPeticiohozCsatl100327SZKSZ
  A magyar termőföld konyhasóval történő mérgezéséért felelősök elleni feljelentést 2010. február 17- én benyújtottuk a Legfőbb Ügyész kezéhez.
  A teljes dokumentáció elérhető: http://www.aquanet.fw.hu
  Kód: Nyiltlevel-1Konyhaso-100306TakacsA
  7/5. oldal, Iratjel: NaClmutrElleniPeticiohozCsatl100327SZKSZ
  Kód: DrNagyB-TejfalussyA-100216Flj
  Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész kezéhez
  1055 Budapest, Markó u. 16.
  Tisztelt Legfőbb Ügyész!
  Alulírt Dr. Nagy Bálint Eötvös Lóránt és Horváth Géza díjas ny.egyetemi tanár, mezőgazdasági tudományok kandidátusa a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Főosztályának volt vezetője, és Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő, Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, az alábbi feljelentést nyújtjuk be az Agroanalízis által (a Ptk. 484-487. §. keretében) folytatott méréstani ellenőrzéssel nemrég felderített alábbi bűncselekmény ügyében:
  Magyarország termőföldjei termékenységét hosszú idő óta csökkenti, többszörösre növeli a növénytermesztési önköltséget, de az aszályos időjárás kárait is, a 40%-os kálisó hamis elnevezéssel forgalomban lévő műtrágya, amelyben 60% kálisó (KCl) és amellett 26% konyhasó (NaCl) van. A talajba bejuttatott konyhasó közismerten vegyi fegyverként hat. Más olyan műtrágyákat is forgalmaznak, amelyben konyhasó is van. Pl. a káli-Kamex elnevezésű műtrágyában 19% az NaCl.
  Az ezért felelős személyek, elsősorban konyhasóval kevert kálium műtrágyák használatáért felelősök pl. Dr. Láng István és Dr. Stefanovics Pál akadémikusok visszaélnek azzal, hogy a magyarországi Alkotmány szerint nem a bíróságok, hanem ők jogosultak tudományos viták eldöntésére, pl. a globális felmelegedés tudományosan vitatható hatásának álcázzák a konyhasóval műtrágyázás miatti környezeti, gazdasági és egészségi károkat is .
  Pedig nem tudományos vitáról van szó. A konyhasóval kevert kálisóval műtrágyáztatás a magyar gazdáknak és ezúton egész országunknak már eddig is sok ezer milliárd dollárnyi kárt okozó tudatos tudományos csalás. A külföldiek olcsóbban szerezhetik meg a konyhasóval kevert kálisó miatt leértékelődött termőföldeket, s emiatt amikorra a konyhasó kimosódik és a föld visszajavul, Magyarország legtöbb termőterülete már a külföldiek tulajdonába kerülhet!
  Haladéktalanul be kell tiltani a konyhasót tartalmazó műtrágyák használatát, büntetőbíróság elé kell állítani a konyhasóval műtrágyázást előkészítőket, szervezőket, végrehajtókat és fedezőket.
  A konyhasóval kevert kálisóval elértéktelenített termőföldek magyar tulajdonosai javára meg kell állapítani az adott károkozásért főfelelős magyar állam kártérítési kötelezettségét. Ehhez felhasználhatók a korábban kötelező táblatörzskönyvek hivatalos adatai A táblatörzskönyv hivatalosan dokumentálta, hogy az egyes termőterületek, mezőgazdasági táblák talajait milyen anyagokkal hol, mikor, s hogyan kezelték. Bűnjelként le kell foglalni a teljes táblatörzskönyvi adatbázist, még mielőtt eltűnhetne!
  Budapest, 2010. 02. 16.
  Dr. Nagy Bálint
  1021. Bp. Kuruclesi u. 22
  Tejfalussy András
  1036 Budapest, Lajos u. 115.
  7/6. oldal, Iratjel: NaClmutrElleniPeticiohozCsatl100327SZKSZ
  2/1. Kód: CSOD-FOTITKOK-100206
  HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
  ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!
  1./ KONYHASÓVAL (NaCl-dal) MÛTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR TERMÕFÖLDEKET
  2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítõ + ivartalanító hatású!)
  3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a kálium túladagolás is életrövidítõ+ivartalanító = népirtó hatású!)
  4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN (AFIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE
  5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDÕ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET
  ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET
  6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT
  7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon
  árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelõk beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelõ üzemi munkahelyeket
  8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását
  9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertõzõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak
  10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életû magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét
  7/1. oldal, Iratjel: NaClmutrElleniPeticiohozCsatl100327SZKSZ
  11./ 1-10. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE
  2/1. Kód: CSOD-FOTITKOK-100206a
  AZ 1-11./ PONTBAN LEÍRT TITKOS FÕ CSÕDOKOK RÉSZLETESEBB TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI- ÉS BÜNTETÕJOGI BIZONYÍTÁSÁT, KONKRÉT BIZONYÍTÉKAIT LÁSD A http://WWW.AQUANET.FW.HU INTERNETES HONLAPON!
  Nyílt levél:
  TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!
  Javaslom, hogy – lehetõleg elõször még a választások elõtt, s azután is, rendszeresen – mindenki kérdezze ki az orvosait, gyógyszerészeit és természetgyógyászait, s a tõle támogatást kérõ politizáló személyeket és szervezeteteket a magyarországi csõd itt ismertetett 11 (tizenegy) titkos fõ okával kapcsolatos korábbi és további tevékenységeirõl, tekintettel a magyar gazdaság és a magyarok egészsége tönkretételével kapcsolatos büntetõjogi felelõsségre!
  Az újonnan indult internetes Mátra Televízióban (Matra Televizio.com) is elmondtam ezeket a magyar létkérdés szintû problémákat. Az ügyre vonatkozó konkrét mérési stb. bizonyítékok és védekezési lehetõségeket. megtekinthetõk az Agroanalízis Tudományos Társaság PJT http://www.aquanet.fw.hu honlapján is. Aki kéri, kaphat az általam írt felvilágosító email-könyvekbõl is, amelyeket a saját ismerõsei számára könnyen és olcsón tud továbbítani.
  Mellékletek: 1./ Dr. Papp Lajos szívsebész ny. egyetemi tanár akadémiai doktor NYILATKOZATA, hogy étkezésnél is optimális az Na : K = 30 : 1 (nátrium : kálium) arány (Bp. 2010. 01. 06.), 2./ Egy fontos bibliai szöveg értelmének a megváltoztatása címû dokumentum (kód: Drabik UzsoracivilizacioBibliahamisitas), melyre Dr. Papp Lajos az 1./ melléklet szerinti nyilatkozatát írta.
  Kérdezem, ki tud segíteni jelen irat terjesztésével, pl. a teljes saját levelezõlistáján továbbküldésével, s a gyûjtött információk közzétételében segítéssel?
  Verõce, 2010. 02. 06.
  Tisztelettel:
  Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ s.k. (szsz: 1-420415-0215)
  TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71., http://www.aquanet.fw.hu
  Email: tejfalussy.andras@gmail.com (T.: 36-20-218-1408)

 2. Dr. Halász József!
  Mint a Bokor közösség egyik akkori tagjának leszármazottja, és Bulányi atya nagy tisztelője kikérem a magam és elhunyt édesanyám nevében írásának vonatkozó részét.
  Édesanyám, a Bokor közösség és Bulányi atya nem fordultak szembe szektariánus módon a Katolikus Egyházzal, ellentétben Önnel.
  Ezek az emberek az evangélium szellemében, az egyház tanítása mellett álltak ki, amikor az egyház egyes tagjai előzőek ellenében aláírták az állam és egyház közötti egyezményt. Ezzel a kiállásukkal, az egyházi árulók ellenében védték, a Katolikus Egyházat is.
  Önnek sejtelme sincs az evangélium tanításáról, amely nem a bűnöst ítéli el, hanem a bűnt.
  Jobban tenné, ha nagy alázatosságában elkezdené tanulmányozni az evangéliumot és csak azután írogatná tele az internetet.
  Továbbá, ha Ön valóban olvasná és értelmezni is tudná Hamvas Béla műveit, akkor Őt sem citálná ide.
  Nem tennék hozzászólást, ha csak Önről volna szó.
  Ön azonban tévtanaival és a hamisított szent korona értékrendjével, ami a valódi Szent Korona Tannal köszönő viszonyban sincs, sok kereső embert megtéveszt, becsap.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük