Hirdetés

Dr. Halász József: A dolgok megértését elölről kell kezdeni

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

“Az új helyzetre való tekintettel a dolgok megértését újból kell kezdeni.

Vagy, ami még fontosabb: aki ebben az új helyzetben a dolgokat meg akarja érteni, annak az egészet elölről kell kezdenie.

És ami még ennél is fontosabb: az embernek még sohasem volt annyira szüksége az isteni értelem fényének segítségére, mint most, amikor a dolgok megértését újból és elölről kell kezdenie.

Ez nagyjából annak a világváltozásnak az értelme, hogy a Föld és az emberiség a Vízöntő jelébe lép.”

(Hamvas Béla: A Vízöntő)

A dolgok megismerését elölről kezdve törvényszerűen jutunk el a Szent Korona értékrendre alapuló gondolkodási módhoz. Nem a Szent Korona Tanhoz, hanem a Szent Korona Értékrendhez!

Az isteni értelem fényének útjába áll az egyre fogyó, de még mindig jelentős erőt mutató dogmatizmus, mert

“… a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet.” (Badiny-Jós Ferenc: Az istenes honfoglalók )

A fentiek igazolásaként kaptam a megerősítést 2009. július 6-án este a Dunatv “Hitvallók és ügynökök” c. műsorában.

Lénárd Ödön piarista paptanár és Várszegi Asztrik OSB, pannonhalmi főapát, püspök egyaránt a katolikus egyház “tisztességes tisztulását”, “kollektív megtisztulását” tartja szükségesnek[1] .

Ott van szükség tisztulásra, ahol nincs tisztaság. A magyarországi kereszténységben ezeregyszáz éve nincs tisztaság, amióta tiszta Istenhit-vallásunkat beszennyezte a judaizmus talmudi szemlélete .

A dokumentumfilm legfőbb tanúsága számomra az, hogy azok, akik megtagadták a diktatúra kiszolgálását a modern keresztényüldözés idején, judaizmusmentes hitükkel maradtak tiszták, mint Bulányi György[2] atya és az általa alapított Bokor közösség[3] .

Legfőbb ideje, hogy összehangolják tevékenységüket a Bokor közösség tagjai, Badiny Jós Ferenc szellemi örökösei, Hamvas Béla követői, az amerikai székhelyű Magyarságtudományi Intézet tagjai és mindazok, akik érzik és értik, hogy atyai eleink hagyományához való visszatérésen alapuló erkölcsi megtisztulás a nemzet és az emberiség felemelkedésének alapja.

Ezek a közösségek, műhelyek néhány kérdésben eltérő nézetet vallanak, de a lényeget azonosan látják, mert annak a – Bálint Sándor által megfogalmazott – népi katolicizmusnak a szellemében munkálkodnak, amely atyai eleink hagyományaiban élő Szent Korona értékrenden átszűri a judeokeresztény dogmákat, és csak a tiszta keresztény tételeket fogadja el, amelyekben “az egyetlen morál a szabadság”[4] . (Hamvas Béla: Mágia szutra )

A tisztátalanságtól mentes tételek azt mutatják, hogy az “ósdi judaizmus” testidegen a kereszténységtől (ld. Talmud idézetek), mert “A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi eredetű, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás.” (Hamvas Béla: Patmosz )

Ezért el kell fogadnunk azt a gondolatsort, amit XIII. János pápának tulajdonítanak és a II. Vatikáni zsinat megnyitóbeszédének tartanak.

Tennünk kell ezt annál is inkább, mert XIII. János “Pacem in terris ” kezdetű enciklikája azon a – több mint 4000 éves – “Sumír Első-Biblián” alapul, amelyet Jézus anyanyelvén, a káldeusok ragozós arámi nyelvén írtak, és amelyet ezért joggal nevezhetünk Magyar Bibliának . (Ez a példa mutatja a dogmák “szűrésének” fontosságát azok “elvetésével” szemben.)

A Magyar Biblia a dolgok elölről kezdett megértésében azért fontos, mert “Szövetség” része határozza meg a Szent Koronát, mint értékrendet, amelyen keresztül – a Szent Fokos közvetítésével – a Lélek Fénye uralja és alakítja az anyagot.

Ez a meghatározás az az alap, amelyre épül a dolgok elölről kezdett megértése, vagyis az a mérvadó gondolkodási mód (paradigma), amely a megtisztuláshoz vezeti nemcsak a kereszténységet, hanem az emberiséget is.

Ősiségünkkel, valamint a Szent Korona tárgyi és szellemi kutatásával foglalkozó történészeknek ahhoz van képzettségük, hogy feltárják azokat a tényeket, amelyeket én – jogi és matematikai képzettségem okán is – el tudtam és el tudok helyezni az elölről kezdett megértés rendszerében.

Az én dolgom tehát a kutatások eredményeinek alkalmazása. A legfontosabb – mintegy tízezer oldalt kitevő – alapkutatási anyag bárki számára elérhető az Eunyet honlap “Könyvtárának” Jogi anyagok , Európai Unió , Ostörténeti anyagok és A “szenvedhetetlen iga” gyökere részében. (Ez utóbbi cím utal Rákóczi Ferenc most is időszerű Brezáni kiáltványára .)

Munkám végzése során a hamvasbélai bölcsességet[5] kellett gyakorolnom, még akkor is, ha ezt a “gyökeres (radikális) változtatás” fogalmának tisztázatlansága miatt félre lehetett értelmezni.

A megtisztuláshoz vezető alapkérdés egyértelműsítése akkor vált szükségessé, amikor a “megtisztítandó” és az “eredendően tiszta” fogalmak keveredését tapasztaltam. Ezt tettem meg 2004-ben a “Tegyünk rendet a Szent Korona értelmezésében!” c. írásomban, aminek alapjai a fent hivatkozott alapművekben vannak, igazolását pedig Bulányi atya 2008-ban írt tanulmánya[6] és a dokumentumfilm jelenti.

Annak a gondolatnak a megismerése, amely a dolgok elölről kezdett megértéséhez vezet, az Isteni Szabályrendszer felépítésének megértésével kezdődött. Ez a felépítés a “cél – feltétel – biztonság” hármas zárt logikai rendszerét adja.

A Szent Korona értékrendben kifejeződő Isteni Szabályrendszer célja a szabadság, amelyet “atyai eleink hagyománya”[7] őriz a hűség és a szeretet kettős egységében.

Ennek feltétele, hogy a szabadság lelki, szellemi és anyagi eszközei a szabad állam és a szabad emberek tulajdonában és birtokában legyenek.

A szabadság és az annak gyakorlásához szükséges feltételek védelme fennmaradásunk biztosítéka.

Mivel az Isteni Szabályrendszer a társadalmi együttélésen keresztül érvényesül, annak formai megfogalmazásának, a jogrendszerszernek is ezt kell tükröznie. (ld. Hamvas Béla a Scientia sacra [8] ).

Az Isteni Szabályrendszer három szinten egymásra épülve (hierarchikusan) válik logikai és jogi rendszerré, ahogyan azt Molnárffi Tibor megállapítása alapján a “rövid indoklás ” tartalmazza.

Az első szint a Szent Korona örök és változtathatatlan Szabadság Alkotmánya (rövid változat ), amely a Szent Koronával közvetített Isteni Szabályrendszer célját, feltételét és védelmét határozza meg.

A Szent Korona Szabadság Alkotmánya magában foglalja Ősjogunk minden elemét[9] .

Ez a Teremtő alkotásaként (alkotmányaként) nem nemzetség-, nemzetiség-, vagy állam-függő, tehát a Szent Korona Szabadság Alkotmánya mintaként szolgál minden nemzetnek saját Alkotmánya elkészítéséhez.

Az Alkotmány jellegéből eredően nem változtatható, nem helyezhető hatályon kívül, de jogfolytonossága megszakad, ha a szentkoronai értékrend nem érvényesül. Íly módon nem 1944. március 19-én (Magyarország német megszállásakor) szakadt meg a Szent Korona alkotmányosságának jogfolytonossága, hanem 973-ban, a “Quedlinburgi békekötéssel”, amelyben Géza – a Lech-mezei csata utáni események figyelmen kívül hagyásával – a nemzeti érdekek védelmének kötelezettsége mellett katonailag is indokolatlanul adta fel szabadságunkat, és vetette alá hazánkat a judeokeresztény oltár és a kirekesztettek jogfosztásán álló trón szövetségének, ahogyan azt Botos László “A Szomorú magyar történelem teljes megismeréséhez ” c. írásában cáfolhatatlanul bizonyítja.

A jogrendszer második szintje az Alaptörvény , amely az Alkotmányból eredő irányelveket jelöli ki egy történelmi időszakra.

Az Alaptörvény a 2000-ben írt “Gondoskodó Magyarország” (pontjai ) munkaterv (program) jogi formába öntött változata, amely a társadalmi együttélés részeire bontva, de rendszerként írja le a Szent Korona Országának működését.

A Gondoskodó Magyarország adta a lehetőséget ahhoz, hogy a Szent Korona értékrendet összevessem az EU Alkotmánnyal (2003-ban), majd a Lisszaboni Szerzodéssel (2007-ben), ezzel bemutatva az alapvető különbséget a liberális-kapitalista rendszer és a Szent Korona értékrend között.

A megbukott, föderatív államszövetségre épülő liberális-kapitalista diktatúra végleges megszűntetését a nemzetségek, nemzetek és államok szentkoronai szabadságára épülő konföderatív államszövetségének életbe lépése jelenti, amelyet a tagországok Alaptörvényeihez kapcsolódó Európai Konföderációról szóló szerzodéstervezet fogalmaz meg.

Az Alaptörvény hatályba helyezésének, módosításának és hatálytalanításának joga a Nemzetgyűlést elidegeníthetetlenül illeti meg.

Ugyanígy a Nemzetgyűlés joga az olyan szabályok feletti rendelkezés, amelyek a szentkoronai értékrend érvényesülését közvetlenül szolgálják (alaptörvény szintű főtörvények). Ezek a Szent Korona Önigazgatási rendszerének törvényei, amelyek a hatalomgyakorlásra, valamint az elöljárók és követek (képviselők) kiválasztására vonatkoznak, illetve az ünnepeket és jelképeket szabályozzák.

A hatalomgyakorlásra vonatkozó alaptörvény szintű főtörvény alapja a vezetés kettőben megvalósuló egysége, amely az államformát is meghatározza: történelmünk során találkozunk a “Sacrosanta respublica” (“Szent és sérthetetlen köztársaság”) kifejezéssel, amit ősfelfogásunk szerint “sacrosanta reslibertas”-nak, azaz szent és sérthetetlen közszabadsági közösségnek kell értelmezni.

Az elöljárók és követek (képviselok) kiválasztása – vagyis a választási főtörvény – a közszabadság teljes érvényesülésével megteremti az önrendelkezési jog gyakorlásának alapját[10] .

Magyarország jelképeirol és ünnepeirol szóló alaptörvény szintű főtörvény a nemzeti önazonosságtudat fenntartásának, atyai őseink hagyományai követésének nélkülözhetetlen eszköze.

A jogrendszer harmadik szintje a társadalmi együttélés részletes szabályozását tartalmazza az Alaptörvényben meghatározott bontásban, az abban elfogadott irányelvek szerint.

A törvénykezés teljes folyamatát az Alaptörvény és a Hatalomgyakorlásról szóló alaptörvény szintű főtörvény tartalmazza, a közszabadság és az önrendelkezés maradéktalan érvényesítésülésével.

A részletes szabályozást azok a szakemberek végzik, akik értik és érzik, hogy a dolgok megértését elölről kell kezdeni.

A részletes szabályozásokhoz szükséges előkészítő anyagok a Szent Koronát Szolgálók honlapján szerepelnek.

Az isteni értelem fénye 2012-ig el fogja érni a magyar embereket, akik az elölről kezdett dolgok megértésében eljutnak Küldetésük megvalósításának belső kényszeréig.

A következő három év a lelkekben végbemenő erkölcsi megtisztulás (katarzis) időszaka lesz, amelyet a tévhitekben történő csalódás fog meggyorsítani.

Kelt Balatonfenyvesen, 2009. június 14-én.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Facebook hozzászólások

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás