SÁREMBER KORA 1. – LUDÁNYI-HORVÁTH ATTILA AJÁNLJA

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

sarember-kora-megdontott-konyv

Mottó:

„(…) A legfontosabb tanulság, hogy tanulni kell, újra és újra tanulni és tanítani. Nem szabad hagynunk, hogy szellemi és erkölcsi aljanép határozza meg a saját ‘ízlése’ szerint az értékeket! Mert ez nemcsak a magyarság ellen való gyalázatos és alattomos háború, hanem a világ tájékozatlan és védtelen embereit veszélyezteti. És ez a veszély már nagyon gyakran valódi életveszély! (…)”

                                               (Kiss Dénes: A titokzatos ősnyelv)

Örvendetes jelenségnek lehetünk tanúi – hál’ Istennek, mind gyakrabban. Mind több gondolkodó, alkotó vélekedik úgy, hogy hamis-hazug világban nem érdemes élni; ebbéli meggyőződése nyomán pedig kísérletet tesz ‘saját’ igaz világképének megalkotására – szűkebb vagy tágabb értelemben véve a ‘világkép’-et. Sőt, mind számosabban gondolják úgy, hogy igaz világképük rejtelmeibe másokat is be kellene avatni, segíteni kéne szeretteinknek mielőbb elhagyni a hamis nézeteket. Ez minden kétséget kizáróan közösségerősítő tényező, ezáltal az egyéni és közösségi életesélyeket egyaránt kedvezően befolyásoló, fontos lépés.

E sorok írója rendszeresen kap felkéréseket előadások tartására. Eme előadások kezdetén két nyomatékosított kérés szokott elhangzani. Az egyik: „politikailag korrekt” beszédet senki ne várjon az előadótól, mert az – korunk sajátos hamissága miatt – manapság már-már felér egy „nemzetgyilkossági kísérlet”-tel (Vecseklőy József érzékletes fogalomalkotása), és az előadó ebben nem akar tettestárs lenni. A másik: a korunk embereire telepedett tévképzetek nyomán szükséges, hogy az előadás(ok) folyamán közzétett információk, a levont következtetések – hitelességük, valóságosságuk  felől közelítve – egytől egyig ellenőrzésre kerüljenek. Azért is fontos ez utóbbi követelmény, mert egyrészt a tudomány különféle szakterületei mind több olyan új vívmánnyal, igaz ismerettel állnak elő, hogy önkéntelenül is a székely ember fogalmazása jut az ember eszébe, egyre gyakrabban: „Nem jön, hogy higgyem!” Másrészt sajnálatos tapasztalat, hogy egyes tömegkommunikációs eszközök – felkérésre, megbízásra – gátlástalanul élnek a hamis hírek terjesztésének gyakorlatával. Itt a cserkészek jelmondata időszerű: „Légy résen!”

Johann Wolfgang Goethe jeles német költő, gondolkodó szavai pedig általános jelleggel esedékesek a fentiek kapcsán: „Az igazságokat folyton ismételni kell, mert a tévedéseket is folyvást ismétlik.”

A valós ismeretek gondos terjesztésének mintakötete a gazdasági élet és kapcsolódó részei területén Boros Imre kétkötetes munkája „Nemzeti szemléletű olvasókönyv” címmel (2015.). A szerző – saját könyvének ismertetőjében – ilyen gondolatokat vet papírra: „Az évtizedekig megdönthetetlennek hitt neoliberális dogmák sorra estek el a napi történések csataterein. (…) Az olvasókönyvet elsősorban gondolatébresztőnek szánjuk, főként (…) azoknak, akiknek már kételyeik vannak tudásuk nemzetgazdasági használhatóságában. (…) A szemelvényeket olvasók és íróik párbeszédes /interaktív/ formában ismerkednek a hivatalos akadémiai körök által nem kanonizált nézetekkel (…).”

A „Világ mint Egész” szemlélete jegyében született meg Szabó László „A Sárember kora 1” című nagy ívű munkája. „Tévképzet-oszlatás” és „igazság-terápia” lehet az a két kulcsfontosságú szó, melyekkel a könyv leginkább, árnyaltan jellemezhető. A mű szoros rokonságban áll Boros Imre könyvével, csak éppen a vizsgálódási terület, a feldolgozott ismeretanyag sokkal szélesebb spektrumú. Mintha Grandpierre Attila (csillagász, író) módszertani intelmét hallgatta volna meg szerzőnk: „Nekünk a világ egészében kell tájékozódnunk”, követve eközben Goethe és Kiss Dénes eligazítását.

Nagyon fontos, alapvető jelentőségű munkáról van szó. Elolvasása után az ember úgy érzi: ez az alapmű ott kell, hogy legyen minden középiskola, minden egyetem könyvtárában és szerepelnie kéne a gimnáziumi kötelező olvasmányok listáján. A magyarság jellemző értékeihez illeszkedő műről beszélünk; jelentősége majd akkor mutatkozik meg igazán, ha legalább egy évtizedes hatása a jövőben érzékelhetővé válik hazánk fiatalsága oktatásában-nevelésében.

Aki – miként e sorok írója is – behatóan foglalkozott és jelenleg is foglalkozik – Földünk és a rajta folyó Élet jellemzőivel, állapotával és változásaival, kitörő örömmel üdvözölheti e könyv megjelenését. Aki csak egy picit is tájékozott a világ meghatározó folyamatairól, már régóta tudja: az az életstílus, életvitel, gazdálkodás és elosztás, ami az emberiség elmúlt legalább két évszázadát jellemezte, immár nem folytatható. Tévképzetes világszemléletünk feltétlenül elhagyandó; tudomásul kell vennünk, hogy világunk „egységes, élő Világegyetem”, a dolgok (testek, tárgyak) nem különálló valamik, hanem „egymásba gubancolódott teremtő energiahalmazok” (Kingsley L. Dennis). Meg kell végre tanulnunk, hogy felelősek vagyunk mind önmagunkért, mind egymásért, mert „minden: EGY”. Tudnunk kell, hogy az általunk ismert „anyag” mint olyan nem létezik; a világ hullám- és hologram-természetű, ráadásul élő! Az anyagként érzékelt világ csupán a hullámok egy sajátos rezgéstartománya, de e világnak – a rezgéstartományok világának – szó szerint nincs se eleje, se vége; kölcsönhatások, oda-vissza ható hatásmechanizmusok jellemzik. Ezek pedig anélkül működnek – a saját törvényszerűségeik szerint –, hogy az ember tudja-e, egyáltalán érzékeli-e, miben áll ez a működés. E hatásmechanizmusok semmibe hazudása önmagunk szembehazudása, tulajdon életünket, az Emberiség, az egész kozmikus Élővilág létezési rendjét veszélyezteti.

Ezen – életóvó – gondolkodásmód elsajátításához értékes, pontos iránytű e könyv. Jó olvasást és elmélkedést a valóságismeret bővítése jegyében!

Ludányi-Horváth Attila

vissza az ajánlók oldalára