Hirdetés

Pandóra Szelencéje – avagy: az iszlám és Európa (VIDEÓVAL)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Op-ed

Urthvas Bethad: Meglehet, hogy túlzásnak tűnik az Armageddon, a végítélet emlegetése napjaink történéseinek fényében, ám azok, akik kellő ambícióval rendelkeznek, hogy megkíséreljenek a dolgok mélyére tekinteni, szabad szemmel is láthatják, amint George Orwell figyelmeztető, jövőbelátó antiutópiája lassan testet ölt. Valóságunk ma 1984-ben forog, s talán az sem meglepő, hogy az Orwell által megírt világ kísérteties egyezést mutat Richard Coudenhove-Kalergi: Praktischer Idealizmus című könyvében megfogalmazott célokkal.

Az identitásuktól megfosztott társadalmak felvillantása Orwellnél figyelmeztetés, Kalerginél és szellemi örököseinél hőn áhított cél.

Vajon milyen mérhetetlen szeretethiány és beteges ideológia, identitás és erkölcsi alapértékek nélküli gyermekkor határozhatta meg Kalergi világlátását, felnőtté válását, amely később a gondolatait vezérelte, amikor eszméjét megfogalmazta? Tényleg olyan kevés, vagy semmilyen ismerettel sem rendelkezett az egyes népek társadalomfejlődési mechanizmusáról, különösen a fekete Afrikában élő népcsoportokéról, akiknek színes és szerteágazó, organikus kultúrájuk, hitviláguk volt, elképzelésük a világról és benne önmagukról? Talán a gyarmatosítók faji szemüvegén át Kalergi is primitívnek és lélektelennek látta ezeket az embereket, valamiféle beszélő állatfajnak, akikkel az európai fehér civilizáció keveredése egy úgynevezett ember „alatti” masszát hozna létre. Az még különösebb, hogy mintha Ázsia népeinek az európaiaknál számos szempontból sokkal fejlettebb, többezer éves kifinomult kultúrájáról sem lettek volna beható ismeretei, pedig édesanyja, Aoyama Mituko, japán szamurájcsalád leszármazottja volt. A fehér faj felhígításának eszközeként az ázsiai rassz is megjelenik a tervben. Az ázsiai népek kultúrájára, társadalomlélektani beállítottságára inkább jellemző valamiféle spirituális kötődés és elkötelezettség, tradicionálisabb természet-ember viszony, még a globális eszterga korában is, mint azon népek kultúrájára és viszonyulásaira, akik itt élnek a nyugati világban, a nyugat európai társadalmakban, melyeket inkább individualizmus, erőteljes anyagi haszonelvűség és irracionálisan liberális ideológiai szemlélet jellemez.

Az elképzelés, hogy szinte öntudatlan, könnyen irányítható embermassza fog létre jönni e keveredésből, sosem valósulhat meg, mert ugyan a nyugati emberek nagyobb része biztosan képtelen lesz megőrizni identitását az alapvető erkölcsi értékektől, vallásától és a hagyományaitól való elfordulása miatt, de az afrikai feketék elhozták törzsi kultúrájuk szívós maradványait, és láthatjuk, hogy az ázsiaiak sem hagyták sehol a világon veszendőbe menni nemzeti tudatukat és hagyományaikat. Valószínűleg nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy az eltűnő európai identitás helyébe pedig majd belép az iszlám, és mindaz az életképes és erős tudati jelleg, amit behurcolnak a bevándorlók, és a remélt engedelmes tömeg helyett egy kezelhetetlen és kiszámíthatatlan és agresszív, népesség jön létre. Jelei ott vannak már Franciaországban, Svédországban, Dániában. . .

Meghökkentő, hogy eszméjének kidolgozásakor Kalergit valami olyan irracionális elvakultság vezérelte, ami nem engedte, hogy meglássa, az Egyesült Államok egy speciális történelmi helyzet miatt alakult ki olyannak, amilyennek ismerjük. Az amerikaiak erős öntudattal, identitással bírnak. A soknemzetiségű. multikulturális társadalom egyfajta, az alkotmányuk által garantált szuverén polgárok szövetségéből álló egység, akkor is, ha sok más szempontból veszélyesen billegő társadalmi egyensúly jellemzi, különösen ma, amikor, mint Roger Anghis elemzésében olvashatjuk, az NWO az alkotmányt elavultnak minősíti és meg akarja reformálni. Ezt a modellt lehetetlen átültetni Európába, ahol az európaiságot az itt megszületett nemzetállamok adják és a felettük átívelő kultúra és kontinentális hagyomány egyetlen, osztatlan civilizációba foglalja őket, ahogy Charles de Gaulle vallotta, Európa a nemzetek Európája – “Europe of the Fatherlands.”

Ennek felborítása, a Kalergi féle páneurópai eszmény által, előre kódolja a kezelhetetlen káosz eljövetelét, sőt azt segítve eleve kudarcra ítéli a vágyva vágyott, lepusztított Európa, és az NWO által továbbgondolt, globalizált világ feletti uralmi rendszer működőképes létrejöttét.

Afrikát tönkrezúzta a gyarmatosítás lélektelen gépezete, feldúlta a törzsi egyensúlyt, jórészt megsemmisítette azokat a vallási hiedelmeket, szokásokat, amelyek a törzsek egymáshoz és a természethez való viszonyát szabályozták, és amelyek az idő folyamán egységes nemzetté, nemzetekké kovácsolhatták volna az itt élőket. Afrika ma egy túlélésért harcoló, vergődő világ, olyan problémarengeteggel, amit lehetetlen még felsorolni is, azonban pontosan ezen állapot miatt van az iszlámnak növekvő, és radikalizáló befolyása e térségben.

Az iszlám, amely az élet minden rezdülését szabályozza, a migránsáradattal megvetette lábát Európában, és nem tűri, hogy irányítsák, nem tűri, hogy meghatározzák mit és hogyan tegyen, integrálhatatlan.

Az iszlám egy harcos, az élet minden aspektusát átszövő vallás-államideológiai rendszer. A nyugati népektől eltérően még a fogyasztási szokásai sem felelnek meg a globális üzleti, profitorientált céloknak.

A Pandóra szelencéjébe pillantva egy olyan korszak sejlik fel, amelyet széttöredezett, párhuzamos társadalmak jellemeznek, állandó készültség, és terror, ellenőrizhetetlen és homályos célok vezérelte csoportok harca, csak néhány fő vonást kiemelve, és mindez pedig a világot, Európát eluraló iszlám felszíne alatt. Azok a szocialista, liberális és Soros-NGO-zöld-emberjogi csoportok, politikai elit rétegek, akik a jelenleg zajló folyamatokat, irányítják, szintén martalékául esnek majd a szép új világnak, melyet Kalergi és egyeneságú szellemi leszármazottjai az NWO ügynökei hatalomvágyukban és gyűlöletükben megálmodtak . . .

No igen, vannak még, nem is kevesen, akik ezt nem fogják fel, nem is akarják felfogni, hanem csak a hatalom zálogát, irracionális ideológiájuk győzelmét látják ebben az eszmében, és minden eszközt megragadnak, hogy a migráció tervét végig vigyék. Lásd az abortusz óriási pénzekkel való támogatása a női szabadság jegyében, a szexuális kisebbségek előnybe helyezése a családokkal szemben, és az egyik leggyakrabban használt politikai eszköz a fasisztázás, az antiszemitázás, a homofóbia, a rasszizmus és a gyűlöletbeszéd vádja (veszélyesen kétélű fegyver), amit azonnal bevetnek, leginkább az ellenzők józan érvei ellen. Csak gondoljunk az EU bizottság első alelnöke, Frans Timmermans mostanában tett megjegyzésére (gyűlöletbeszédére), amellyel a magyar miniszterelnököt, és egész Magyarországot antiszemitának bélyegezte, és erről a nyilvánvaló hazugságról megkérdezett Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetőjének válaszára, aki a magyar rádió 180 perc című műsorában óvatoskodó, kényszeredetten tekergő megszólalásával elismerte végül ezen állítás valótlanságát, azonban képtelen volt arra, hogy határozottan és egyenesen kiálljon Magyarország mellett.

Magyarországot rendszeresen éri az antiszemitizmus, a fasizmus és az idegengyűlölet igaztalan vádja, miközben a ’demokratikus’ nyugati országokban rendszeresek a zsidó közösségek és intézmények elleni brutális támadások.

German Jews don’t feel safe anymore in the heart of Europe. That’s according to the leader of Hamburg’s Jewish community Daniel Killy – (2016-ban) Daniel Killy, a hamburgi zsidó közösség vezetője szerint a német zsidók nem érzik magukat többé biztonságban Európa szívében. A number of German Jewish leaders have also warned about rising anti-Semitism because the refugees come from countries that are steeped in hatred of Jews and Israel. Számos német zsidó vezető arra figyelmeztetett, hogy fokozódik az antiszemitizmus, mert a menekültek olyan országokból érkeznek, amelyek erősen gyűlölik a zsidókat és Izraelt.

Mindennek ellenére mégis számosan vannak, akik leginkább keresztény-gyűlöletük okán, nagyszerű és célravezető dolognak tartják a migránsok beáramoltatását Európába

Ez a néhány gondolat és a hozzárendelt fordítás-illusztráció pusztán tükröt kíván mutatni, szeretné felhívni a figyelmet e felelőtlenül kinyitott szelencéből áramló, kontrollálhatatlan gonoszságra. Pandóra Szelencéjét olyanok nyitották ki, akiket a hatalmon és önnön érdekeiken túl senki és semmi sem érdekel, ez a sötétség most azonban őket is fenyegeti.

A világ megtartásának kulcsa pontosan a gondolkodásra való képességben rejlik, meglátni és megérteni a történéseket, felmérni, hogy ami történik megfelel e az eredendő erkölcsnek és harmóniának, vagy nem, és eldönteni, hogy a helyes oldalra állunk-e, minden külső sugallat és manipuláció ellenében is. Ez mindenkinek egyéni felelőssége!

Álljanak itt, mintegy mellékletként, az alább következő weboldalak, Y net, MEMRI TV, RT

– Íme, az Y net-en olvasható cikk részletei angolul is, de akit érdekel a teljes cikk, az angolul végigolvashatja az alábbi linken.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4299673,00.html

Muslim woman in London. ’Islam is much better as a gentile culture’

Muszlim nő Londonban, ’az iszlám sokkal jobb és nemesebb kultúra’.

Rabbi Baruch Efrati: „The Islamization of Europe was better than a Christian Europe for ethical and theological reasons – as a punishment against Christians for persecuting the Jews and the fact that Christianity, as opposed to Islam, is considered "idolatry" from a halachic point of view” – Az iszlamizált Európa sokkal jobb dolog, mint a keresztény Európa, etikai, teológiai okokból is – a kereszténység megbűnhődése a zsidók üldözéséért, és azon tény miatt is, hogy a kereszténység az iszlámmal ellentétben a *halachic szempontjából úgy tekinthető, mint „bálványimádás”.

He added, however, that Jews must pray that the Islamization of most of Europe will not harm  the people of Israel. – Azonban, tette hozzá a rabbi, a zsidóknak imádkozniuk kell azért, hogy Európa nagyrészének iszlamizációja ne okozzon kárt Izrael népének.

*(halachic zsidó törvények összesége, melyek kiegészítik a szentírás törvényét, speciálisan a Talmud jogi részét alkotják.: ford.)

– A következő weboldalon ékes cáfolatát találjuk Kalergi és a fent idézett rabbi, valamint a migrációt nagyszerűnek és tökéletesnek tartó EU-NWO politikai elit állításainak. Az alábbi linkre kattintva eredetiben is olvashatunk, az ügyről, amely botrányt kavart Dániában.

Pénteki (március 31-i) Szentbeszéd Koppenhágában: a hitszónok az antiszemita *Hadith-ból idézve, kijelenti, hogy az eljövendő Kalifátus gyökerestül kiirtja majd a gyarmatosító, **crusader- zsidóságot

*(Hadtih – Mohammed próféta beszédeit tartalmazó hagyományok gyűjteménye, amely a mindennapi elmondása [Sunna] révén a muszlimok fő vallási útmutatója a Koránon kívül.

Számos muszlim ország törvénykezése épül a Koránra és a próféta mondásaira, a Hadith-ra.: ford.)

**(crusade – A 11., 12. és 13. században a keresztény hatalmak keresztes hadjáratokat indítottak, hogy visszavegyék a Szentföldet a muszlimoktól. A harcosok voltak a keresztesek – crusader(s). Itt feltehetően a hitszónok a zsidó állam által elfoglalt (vallásilag fontos) területek miatt használja ezt a szót. ford.)

VIDEÓ:

https://www.memri.org/tv/copenhagen-friday-sermon-antisemitic-hadith-caliphate

Dánia fővárosában, a koppenhágai Al-Faruq mecsetben tartott pénteki hitszónoklatban Mundhir Abdallah az antiszemita Hadith-ból idézett, mely szerint a muzulmánok megölik majd a zsidókat az Ítélet Napján és azt mondta, hogy hamarosan eljön a Kalifátus, amely „szent háborút, indít majd az ellenségeivel szemben,”. . . „kiszabadítja az Al-Aqsa mecsetet a cionista mocsokból,” és „kiirtja a gyarmatosító zsidóságot.” A március 31-én hirdetett hitszónoklatot május 7-én.az Al-Faruq mecset YouTube oldalán tették közzé

Az alábbiakban Mundhir Abdallah prédikációja eredeti átiratának fordítása olvasható:

„Hamarosan eljő a Kalifátus, amely életbe lépteti a *shari’a -t, Allah törvényét és újjáéleszti a Sunna-t, az Ő Prófétájának tanításait, amely Allah kedvére dzsihadot, szent háborút fogad majd, és amely majd megszabadítja az Al-Aqsa mecsetet a mocskos cionistáktól, és így Muhammad Próféta szavai beteljesülnek majd: ’Az Ítélet Napja nem jő el addig, amíg a muzulmánok harcba nem szállnak a zsidók ellen és meg nem ölik mindegyiküket. A zsidók elbújnak majd a sziklák és a fák mögé, de a sziklák és a fák így szólnak majd: ’Ó Igazhitű, ó Allah szolgája, egy zsidó bújt el mögém, jöjj és öld meg őt.” A helyesen irányított **(iszlám) állam, amely befogadja Allah törvényét, a shari’a-t, egyesíti majd Allah szolgáit, életre kelti az iszlám nemzetet és szent háborút fogad majd ellenségei ellen, felszabadítja Jeruzsálemet, és gyökerestül kiirtja a gyarmatosító és militáns zsidóságot – a helyesen irányított (iszlám) állam hamarosan eljő Allah akaratából.

*(shari’a – a Korán tanításain alapuló kanonikus iszlám törvénykezés, valamint Muhammad próféta tanításainak (Hadith és Sunna) hagyománya, amely mind vallási, mind világi kötelességeket ír elő, és a törvényszegésért megtorló büntetéseket szab ki. Általában napi körülményekhez igazodó jogszabályok egészítik ki. A szekularizált államokban az iszlám fundamentalisták és modernisták között erőteljes viták vannak vele kapcsolatban.: ford.)

**(Kalifátus, feudális rendszerű államforma, amit Iszlám Államnak is neveznek, az ISIS csak bitorolja ezt a nevet.: ford.)

– Az RT is beszámolt a március 31-i hitszónoklatról, amely Dániában nagy vihart kavart. A tudósítás dán politikusokat is idéz az üggyel kapcsolatban.

Az eredeti cikket az alábbi linken angolul is olvashatják.
https://www.rt.com/news/388046-imam-hate-speech-denmark-muslim/

Reflektorfényben az iszlám prédikátor a gyűlöletbeszéd miatt.

Koppenhágában törvénysértő gyűlöletbeszédért feljelentettek egy imámot a hatóságoknál, azt követően, hogy márciusi hitszónoklatában a cionista mocsoktól való megszabadító dzsihádra, szent háborúra szólított fel a koppenhágai mecsetben.

Mundhir Abdallah prédikációjában a Hadith-ból idézett részleteket.

“Úgy döntöttünk, hogy Mundhir Abdallah imámot feljelentjük a rendőrségen a Norrebro-i, Masjid Al-Faruq mecsetben tartott hitszónoklata miatt. Hisszük, hogy a beszéd tartalma nyílt uszítás a zsidók meggyilkolására,” idézte a dán TV2 a dániai zsidó közösség elnökét, Dan Rosenberg Asmussen Ritzau-t.

A beszéd egyértelműen sérti a dán büntetőtörvénykönyvet, amely kimondja, hogy: “az a személy, aki nyilvánosan, vagy széleskörű terjesztés szándékával olyan kijelentést tesz, vagy olyan információt továbbit, amely embercsoportokat fenyeget faji, etnikai, vallási hovatartozásuk, vagy, szexuális hajlamuk miatt, azt pénzbírságra, vagy maximum kétéves börtönbüntetésre ítélhetik.”

Jorn Vestergaard, kriminológia professzor a TV2-nek azt mondta, hogy a szentírásból való idézés nem mentesít senkit a személyes büntetőjogi felelőségrevonás alól, ha szándékában áll mind az üzenet továbbítása, mind az üzenet jóváhagyása.

Inger Stojberg, a dán bevándorlási, integrációs és lakásügyi miniszter elítélte a beszédet a Facebook-on, ezt írja:

“A koppenhágai heimdalsgade mecsetből ez év március 31-én kikerült videó, amely a zsidók meggyilkolására szólít fel, teljességgel felfoghatatlan, demokráciaellenes, és szörnyű, de ugyanakkor megmutatja, hogy miért kell kemény, megalkuvást nem tűrő következetes politikát folytatnunk.”

A dán gyűlöletbeszéd törvény értelmében, Abdallah lehetséges büntetésre számíthat, vagy pénzbírságra, vagy kétéves börtönre, ha vád alá helyezik és elítélik.

A rendőrség vizsgálódik az ügyben és felkérte a parlamenti képviselőket, hogy indítsanak hivatalos vizsgálatot.

Írta, összeállította és a részleteket fordította Urthvas Bethad

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


6 thoughts on “Pandóra Szelencéje – avagy: az iszlám és Európa (VIDEÓVAL)

 1. Ezért nem lesz “itt béke soha ,míg két ember él a földön! Mert melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A “tett,vagy a “gyűlölet beszéd? Egyik nem létezhet a másik nélkül, mint ahogy ezek számon kérése sem. De mi alapján mondhatja bárki is,hogy ez helyes,az meg helytelen. De miképpen érvel? Akinek a kezében van a hatalom,vagy aki az erősebb, vagy több a pénze? Az még nem jelenti az igazát! Mi alapján sajátíthatja ki magának a Teremtőt bár ki is? Ezek mind “műbalhék,ahol a lényeg a káoszon van,hogy közben lehessen halászni a zavarosban, félelmet kelteni az egyszerű földi halandóban,mert ” a hatalom csak úgy tudja fenntartani azt a hamis látszatot,hogy szükség van rá,ha folyamatosan rettegésben tart. Erről valamiképp mindig gondoskodik ! Ha néhány elmebeteg pappírra veti őrült ötletét, és “megváltónak képzeli magát,még nem törvényszerű hogy értelmes(?) embereknek, ezt követniük kellene,vagy a többség számára ezt el kellene fogadni. Miért csak az elme roggyantakét hirdetik? Hirdessék Jézus,Buddha, Lao-Ce, Krisna, Mohamed, Eredeti(!) tanításait ! Azokból kivehető,hogy ami a létezéssel összhangban van az helyes,a többi,helytelen. Csak akkor nem lehetne rabszolgát csinálni a másikból,uralkodni felette! Sajnos a Magyar történelem a tanú bizonyság rá,hogy melyik volt előbb,a tyúk vagy a tojás.

  1. Kedves Tóth Úr!

   Azért az a szinkretizmus, amit Ön képvisel, nem igazán jó megoldás,… Jézus és Buddha, Krisna, Mohamed együtt,… Hm,… meglepő egyveleg,…

   (Híradmin)

 2. Kedves Hiradmin!
  Köszönöm az észrevételét, és azt is ,hogy megírta!
  “egyveleg, hm… A régiek Bölcsességeit sokan megmosolyogják,de a ma élők(?) ostobaságait kőbe vésnék ! Nézze meg hová vezetett a maiak “írástudása ? Tisztelet a kivételnek, de az Emberből,[email protected] ember lett! Az ember a műveltségére a legbüszkébb,de mégsem látja, hogy a Nevezettek közötti ellentétet az ember saját maga hozta létre, hogy alá,fölé rendelt viszonyába kiélhesse állatias ösztönét,hogy öljön. Minden ember életében elérkezik az a pillanat,amikor átlépi azt a “küszöböt,ahonnan nincs vissza út, ahol majd összhangba kerül a “mindentudással,és látni fogja,hogy akárhány néven nevezik is Őket, Egyről van szó. De addig a többség megfutja azokat a felesleges köröket, hogy beteljesítse azon nyomorúságos “feladatait,ami örömet jelent a számára,ki-ki a saját lelkivilágának,énjének megfelelően. Annak ellenére,hogy sokakban mosolyt fakasztok, “én a bölcsekhez szegődtem,és nem azért,hogy a szegénységemet palástoljam,hanem mert felnézek Rájuk és tanulni akarok Tőlük.
  Tisztelettel,TF.

 3. Azt a rádióadást én is hallottam, és nagyon szemléletes a fogalmazás, az a tekergő meghatározás, tényleg nyűglődött, mint aki nem tudja, hogy miként szabaduljon a csapdából. Kár, hogy nem volt bátorsága egyenes derékkal kiállni.
  Az a baj ebben az egészben, hogy azok, akik ezt a kását kifőzték velünk etetik meg.

 4. Kedves H.B !
  “kiválasztottság-a szemitizmus – lenyege-drabik . (röviden)
  Jézus, az Esszénusok,de még Heródes is megkérdőjelezte a kiválasztottságot ,mint olyat. Nem véletlen,hogy Heródes titokban támogatta az Esszénusokat. De ha elfogadjuk “egy magasabb Intelligencia létezését, (már pedig el!) akkor szóba sem jöhet a megkülönböztetés mert “ezzel ti falat húztok magatok és a többi ember közé,az én Atyámnak minden ember egyforma”. Ma az államnak nem érdeke az “ember feletti ember,neki engedelmes rabszolgára van szüksége,aki fogyaszt,fizet, és ideje korán hal. Tömeges önvalóra ébredés nem létezik,arra mindenkinek magának kell rá jönnie, hogy a lelke és az elméje kölcsönhatásban van egymással. A lelki világának minőségén csak az elméjén keresztül tud változtatni, ( hogy jó akar lenni) és annak minőségi javulása esetén lesz hiányérzete a tanulás iránt. Akkor dereng fel neki,hogy valójában miért is van itt, ki ő és mi a feladata. Csak állandó tanulással tud majd egy “embert felülmúló emberré válni. Ebben az állapotában már nem kell neki politikus,eszme, vagy bármi egyéb, mert saját sorsát képes lesz irányítani,nem bízza “idegenekre,s maga is teremtővé válik teremtmény létére. Ezt a Minőséget “kikeverni különböző egyedekkel lehetetlen, mert nem a testen, a színen van a lényeg, mert ami fontos,az a lélek minőségében rejlik, és azt mindenki saját magának “keveri ki.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Hallhatatlanok – A limanovai győzelem, 1914. – VIDEÓVAL

Lassan 10 hónapja nincs írásban a Budaházy-ítélet!

Neki köszönhetjük a migránsokat és Európa bukását. 100 éve eltervezte, ami most zajlik

Close