Jó, ha nem feledjük! (2.rész) – Mark Glenn: Hanuka mészárlás Gázában – a judaizmus nagy pillanata

„Ha az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, ahova most bevonulsz, hogy birtokodba vedd, s ha kiűzi előled mind a népeket, … s te legyilkolod és teljesen elpusztítod őket …, ne köss velük szövetséget és ne könyörülj meg rajtuk. …  oltáraikat romboljátok össze, kőoszlopaikat döntsétek ki, szent fáikat vágjátok ki, bálványaikat pedig égessétek el. Mert te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened az ő különleges népéül a föld népei fölé.”

Mózes második törvénykönyve 7:1-8

Hirdetés

(A ford. megj.: a Szt. István Társulat kiadása sokkal szelídebben fogalmaz, mint a cikk szövegében lévő idézet, vagy az angol nyelvű, un. King James fordítás, amely olvasható a Magyar Katolikus Egyház honlapján is. Pl.:  „te legyilkolod és teljesen elpusztítod őket” helyett „legyőzöd őket”, „ az ő különleges népének a föld népei fölé” helyett „a föld népe közül a maga népének”. Lehet, hogy ez a fordítás már az első „kóser” bibliaváltozat goyok számára?)

A Gáza elleni légitámadást, amelynek eddig néhány száz halálos áldozata és közel ezer sebesültje van (akik között további halálesetekre lehet számítani), ha valóban meg akarjuk érteni, bele kell helyezni a judaizmus által a megszületése óta kifejtett vallásos eszmék történelmi összefüggéseibe, mert azok alkotják Izrael állam bölcseleti életnedveit. Napjaink növekvő népszerűségű téveszméje mindazoknak, akik az erkölcs magaslatáról ellenzik, hogy Izrael már 60 éve ontja Palesztina, Libanon és más környező területek őshonos szemitáinak a vérét és erőszakoskodik felettük, hogy válaszfalat emeljenek a cionizmus, mint egy erőszakos, rasszista politikai mozgalom és a judaizmus, mint az Isten imádásának elkötelezett „szent vallás”között. Az efféle érvelések, származzanak akár olyan csoportoktól, mint a Neturei Karta vagy „Rabbik az Emberi Jogokért”, vagy bárhonnan, azt állítják, hogy a két ideológia annyira különbözik egymástól, mint az oroszlán a báránytól.

Néhányan addig elmennek, hogy a cionizmus alapító atyjáról, Herzlről úgy beszélnek, mint egy eretnekről, aki elhagyta az istenességet” egy világi, marxista ideológia kedvéért, amely a felelős a mai zsidó állam megalapításáért.

Azonban a jelentős személyiségek és csoportok néhány nagyon meggyőzően hangzó, azt célzó érvelése, hogy ezt a képet kialakítsa, annyira igaz, mint minden képzeletszülemény, amelyet a zsidó Hollywood hoz létre, és amely szembeszegül az ésszerűség szabályaival és a valósággal. Korunk cionizmusa és judaizmusa azonos jelentésű és ennek a ténynek az alapvető meg nem értése idézte elő a mai helyzetet, mind a Szentföldön, mind a Nyugat és az iszlám világ közötti „Civilizációk Összecsapása” tekintetében.

A judaizmus az Ószövetségen, elsősorban az első öt könyvön alapul, amely „A Törvényt” alkotja, és amelyre úgy hivatkoznak, hogy „A Tóra”. Biztosan sokan emlékeznek még a vasárnapi iskolai tanulmányaikból, hogy a teremtés történetével kezdődik, a paradicsomkerttel, Ádámmal és Évával, Noé bárkájával és más, látszólag veszélytelen személyekről és eseményekről szóló mesékkel.

Az a pont, amikor átalakul azé a valamivé, amely napjaink annyi szerencsétlenségének az okozója, amikor Ábrahám, a mai Irakban élő, földtelen, pénztelen nomád hangokat hall a fejében, amelyek azt mondják neki, hogy őt különlegesen kedveli a Jahve nevű isten, aki jövőbeli gazdagságot, földet, hatalmat és minden más személy feletti feljebbvalóságot ígér neki, amelyet a következő szavakba foglal: „Megáldom azokat, akik téged áldanak és megátkozom azokat, akik téged átkoznak.” Nem sokkal ezután ismét hangokat hall a fejében, amelyek azt közlik, hogy a fiának, Izsáknak a megölésével kövesse el az emberáldozat barbárságát a Jahve nevű isten imádásaként. A késsel a fia torkán, másodpercekkel azelőtt, hogy gyilkossá váljon, egy angyal megakadályozza, és valami 3 nemzedékkel később a (12 törzset alkotó) leszármazottait kezdték „izraelitákként” ismerni.

Nem sokkal ezután egy Mózes nevű izraelita is elkezdte ugyanannak az istennek a hangját hallani, aki azt közölte, hogy az egyiptomiak által „elnyomott és üldözött” izraelitákat mentse meg. Az elnyomókra felidézett  csapássorozat után – láthatóan Jahve ígéretének – „megátkozom azokat akik átkozzák” Ábrahám utódait – megparancsolja az izraelitáknak, hogy Egyiptom minden aranyát és ezüstjét lopják el és kövesék őt a két folyó, a Nílus és az Eufrátesz között fekvő földre, amelyet Jahve nekik „ígért”. Mielőtt azonban belépnének erre a földre, Mózes utasítja az izraelitákat, hogy minden ott lakót meg kell ölniük, férfit, nőt és gyermeket – „kiskorút és csecsszopót” – és el kell rabolniuk a vagyonukat. Egy népirtó hadjárat kezdődik, eredményét tekintve az ígéret földje szemita népességének a „holokausztja”, amelyet Mózes ugyan nem végzett be, de folytatta a pártfogoltja Józsué, majd az utána következő vezérek, mint Saul és Dávid.

Mire mindez megtörténik 31 nem izraeliták által lakott várost – beleértve a midianitákat, az amoritákat, a hittitákat, a perizitákat, a jebuzitákat, a hivitákat, és másokat – teljesen elpusztítottak. A nem-izraeliták közül csak a fiatal lányok maradhattak életben, „akik még nem háltak férfival” és akik aztán az izraeliták ágyasai lettek, valamint azok a férfiak, aki belementek, hogy „vízhordóként és favágóként” éljenek, azaz az Isten választott népének a rabszolgáiként.

Szóval a cionizmus – az az eszme, hogy az a föld, amely magába foglalja a mai Palesztinát, Libanont, Jordániát, Szíriát és egyebet a „választott népnek” ígértetett azzal a paranccsal, hogy űzze el, gyilkolja le és vesse szolgaságra azokat a népeket és kultúrákat, amelyek már ott voltak – Ábrahámmal kezdődött és később Mózes és az utána jövők ültették gyakorlatba. Ezért Ábrahám, Mózes, Józsué, Saul, Dávid és a többi „pátriárka” („Izrael” George Washingtonjai, Thomas Jeffersonjai és John Adamsjai) mind meghatározás szerűen cionisták voltak.

Összefüggéseiben tekintve a dolgot, minden más fajta ember, vagy embercsoport, amely azt állítja, hogy isteni üzenetet kapott valamilyen „felső hatalomtól”, amely azt közölte velük, hogy ők felsőbbrendű teremtmények és azt parancsolta nekik, hogy szálljanak meg, gyilkoljanak meg, vessenek szolgaságra és raboljanak ki más, hozzájuk nem hasonló népeket, azokat – helyesen – bűnösen elmezavarosnak, téveszmésnek, megszállottnak minősítenénk és egy életre lecsuknánk. De a mai helyzetben ezt nem így értékeljük. Sőt, „szent vallássá” emeltük, amely egy atomfegyverekkel rendelkező nép tetteit irányítja.

Mindenki, aki ismeri a palesztinai helyzetet, igazolni tudja, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor a zsidók megkezdték az „exodusukat” az általuk korábban lakott országokból és visszatértek, hogy „megváltsák és megtisztítsák” az ígéret földjét, a régi midianiták, kánaániták, amoriták, hittiták, periziták, jebuziták, hiviták és Mózes fénykorának a többi népe legyilkolásának, kiüldözésének, leigázásának ugyanazon folyamatát ismételték meg mai változatban. SEMMI SEM VÁLTOZOTT. A mai zsidók a Kr. előtti 21. századi eszméket akarnak érvényre juttatni a Kr. utáni 21. században ugyanazzal az eredménnyel, amelyről az Ószövetség beszámol. Ez a történelem képezi a népként, sőt ma már atomfegyverrel felszerelt, messzianikus népként való létezésük alapját. Az egyetlen különbség a régi idők és a mai izraeliták között, hogy amikor a mai izraeliták „gyilkolják” a közvetlen közelükben élő, nem izraelita lakosságot, akkor nem a kard élével kaszabolják miszlikbe őket, hanem „hellfire” (pokoltűz) rakétákkal, amerikai gyártmányú Apache támadó helikopterekkel és egytonnás bombákkal robbantják őket cafatokra.

Ha ez a helyzet, akkor teljesen ésszerű, hogy az olyan vérengzések, amelyek két nappal azután történtek, hogy a keresztények Jézus Krisztus születését ünnepelték, bekövetkezzenek. Ahogy a keresztények vasárnaponként templomba mennek, a muszlimok meg péntekenként a mecsetbe, hogy megemlékezzenek a hitük szereplőiről és eseményeiről, a zsidóknak is hasonló jelleggel kell bekapcsolódniuk az ő „ígéret földjükön”, vagy a közelében élő nem zsidó népek elleni szent háborúba, hogy „megszenteljék az Úr napját”.

Ez a köznép ellen viselt népirtás a ragasztó, amely népként tartja egyben őket és megakadályozza, hogy egy szervesen széttöredezett nép belülről szétessen. Az a tény, hogy a legutóbbi mészárlásuk hanuka nevű vallási ünnepükkel (a fények ünnepe) esett egybe, amikor a zsidók azt ünneplik, hogy több mint 2000 évvel ezelőtt megmentették és visszaszerezték a „templomot” az asszíroktól, még több hitelt ad annak a meglátásnak, hogy számukra minden a vallás körül forog és szemi köze az állítólagos „biztonsághoz”, amivel igazolják. Az a tény, hogy a gázaiak hónapokig éheztek a jelenlegi holokausztot megelőzően, szintén csak ennek a vallásos elmebeállítottságnak, de különösen annak a parancsnak  egy újabb megnyilatkozása, hogy az ígéret földjén élő nem-izraelitáknak „vágd ki a ligeteiket”.

Egy közelmúltbeli eset (Khalid Ameyreh palesztin újságíró beszámolója szerint) közvetlenül a gazai vérengzés előtt történt meg Izraelben, további bizonyítékokat szolgáltat a „judaizmus szemben a világgal” összefoglaló eszméjéhez. E mondott eset résztvevője egy Daniela Weise, egy vadul goyellenes „izraelita”, aki állandóan az Ószövetséget idézi, és zsidó fanatikusok százainak adja elő, hogy az arabokat megtámadni és megölni mitzvah (vallási parancs), mert „az ő életük nem szentség és a tulajdonuk minket illet” és hozzá teszi, hogy „a Biblia megmutatja nekünk, hogy kell az arabokkal bánni. A Biblia nem tévedhet.” A múltkorában, egy másik hasonló esetben egy amerikai turista vitába elegyedett egy zsidóval, akik közt a következő szóváltás történt:

Izraeli zsidó: „Ön keresztény, igaz?”

Amerikai: „Igen.”

Izraeli zsidó: „Hisz a Bibliában?”

Amerikai: „Igen.”

Izraeli zsidó: „Nos, akkor ön tudja, hogy az Isten azt parancsolt a régi zsidóknak, hogy töröljék le a goyokat (nem-zsidókat) Izrael szent földjéről. Ha ez akkor igaz volt, akkor most miért nem igaz?”

Mindnyájuknak azt mondogatják (az utóbbi században  nap, mint nap), hogy Izrael népe nem hasonlít más népekhez. Mind a világi, mind a vallási vezetők túl mentek minden határon, hogy elfogadtassák azt a gondolatot, hogy a zsidó állam „Isten szavának a testet öltése” a földön. Ahogy a korábbi izraeli miniszterelnök, Golda Meir szellemeskedett egyszer, Izrael „maga az Isten által tett ígéret beteljesülése … nevetséges volna számon kérni, hogy igazolja a törvényességét.”

Mindez végső elemzésben azt jelenti, hogy amíg Izrael (az Ószövetségnek népirtásról, megerőszakolásról, harácsolásról, kiüldözésről és „mások” szolgasorsra kényszerítéséről szóló meséire alapított népe) létezik, addig az olyan mészárlások, mint amelyet Gázában a palesztinok ellen elkövettek,  rendszeresen vissza fognak térni, pont úgy, mint az elmúlt 60 év során. Mivel a dajkája a törzsi felsőbbrendűségnek azzal a mérgezett tejével táplálta, amely először egy irigy, kapzsi, nagyravágyó, a fejében hangokat halló nomád látomásában jelent meg a saját nagyszerűsége téveszméjének hízelegve, amelyet később magukévá tettek a nagy „pátriárkák”, és ami ártatlanok elleni erőszakban és vérontásban mutatkozott meg, amit a judaizmusnak nevezett vallás felmagasztalt, a zsidó állam mindig és szükségszerűen részes lesz efféle tettekben, mint a Jahve nevű Istenségnek bemutatott tiszteletadásban.

Noha már 2000 évet késtünk, ma parancsolóbb, mint valaha, hogy a világ szembe szálljon ezekkel a jelenségekkel, mert amíg ez meg nem történik „a leszámolás nagy napja”, amit közönségesen Armageddonnak neveznek, tovább fog száguldani a civilizációnk felé, mint egy elszabadult tehervonat. Minden betegség kezelése az ok behatárolásával kezdőik. A jelen körülmények eme kóresetében, amelynek része az egész világgal (de hangsúlyozottabban a palesztinai arabokkal) hadban álló zsidó állam, annak az elmebeállítottságnak az elfogadása, hogy „megáldom azokat, akik téged áldanak és megátkozom azokat, akik téged átkoznak”, együtt a „mások” népirtásának és leigázásának az igazolásával, képezi azt a veszélyt, amely az egész földi életet fenyegeti.

Ha valakinek bizonyítékokra van szüksége, nézze meg a palesztinok – keresztények és muszlimok – ellen elkövetett legutóbbi népirtás képeit, akiket most és az elmúlt 60 év folyamán feláldoztak a kificamodott judaista gondolkodás oltárán. A zsidó „fények ünnepén” végrehajtott vérfürdő, amikor Gázát tűzgömbök „borították fénybe”, miután 200ezer font nagyhatású robbanóanyagot dobtak iskolás gyerekekre, pozitív bizonyítéka annak, hogy Izrael nem az igazságos, szerető Istennek elkötelezett emberekből álló nép, hanem vámpírok civilizációja, amely a Jelenések könyvében leírt, minden földi életet fenyegető vadállat karikatúrája. Ha a világ többi része nem ismeri fel ezt a „jelenést”, hamarosan ott találja magát, mint azok, akik életének ma vetnek véget a zsidók „istenének” a kiengesztelése érdekében.

© 2008 Mark Glenn

Az American Free Press c. hírlap levelezője

[email protected]

Forrás:

The Hanukah Massacre on Gaza–Judaism in its Finest Hour

Fordította: Dohán Mihály
Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


3 thoughts on “Jó, ha nem feledjük! (2.rész) – Mark Glenn: Hanuka mészárlás Gázában – a judaizmus nagy pillanata

 1. Nagyon érdekesnek találtam ezt a paragrafust:
  “…minden más fajta ember, vagy embercsoport, amely azt állítja, hogy isteni üzenetet kapott valamilyen „felső hatalomtól”, amely azt közölte velük, hogy ők felsőbbrendű teremtmények és azt parancsolta nekik, hogy szálljanak meg, gyilkoljanak meg, vessenek szolgaságra és raboljanak ki más, hozzájuk nem hasonló népeket, azokat – helyesen – bűnösen elmezavarosnak, téveszmésnek, megszállottnak minősítenénk és egy életre lecsuknánk.”
  Látszik hogy a cikk egy amerikai embertől származik ugyanis más szemében meglátta a “szálkát” de a magáéban a deszkát nem látja. Ugyanis az amerikaiaknak van egy olyan mítoszuk hogy Manifest Destiny. Ez nagyjából arról szól, hogy maga az Úristen adta nekik Amerikát és mindenki aki az útjukban áll az a haladás útjában áll és ennek fényében írtották az Indiánokat és követtek el egyéb gaztetteket mint Texas állam létrehozása a háború útján elrabolt területből amelyet Mexikótól vett el. Amikor pedig legyőzték Mexikót a háborúban csak azért nem kebelezték be az egész országot, mert a saját nagyképűségük nem engedte, hogy az ő felsőbbrendű tiszta és fölséges fajuk keveredjen az alsóbbrendű néppel. Úgye feltűnik a hasonlóság? Tehát a cikk írója csak azt felejtette el hogy az ő népe ugyanezt művelte 200 évvel ezelőtt csak hatékonyabban merthogy az Indiánokat majdnem kiirtották és területileg eddig az Amerikaiak nyerték a legtöbbet ezzel.
  Azért nevezem szálkának Izrael állam esetét mert területileg kisebb mint az Amerikai kontinens. Az viszont mindenképpen érdekes hogy Amerika évente 23 millió dollárt ad Izraelnek Michael Moore szerint ami azért nem piskóta. Szerintem ők is érzik hogy rokonlelkek.
  A XXI. században pedig nem tehetik a Zsidók azt amit az ószövetségben rendelt nekik az Úr mert azok akiket akkor “meg kellett” ölniük már rég meghaltak a Római birodalom akik alól fel akartak szabadulni Jézus idejében már rég nem létezik. És ha ma megkérdeznék Istent biztos hogy nem mondaná azt hogy “persze öljétek csak meg mindet” ezért ezt nem teszik. Itt egészen más dolog történik minthogy Isten szavát kövessék. Űrügyet keresnek és sajnos a Tórában meg is találták arra hogy az Amerikaiakhoz hasonlóan területet raboljanak másoktól, ami pedig pontosan olyan rossz mint az az Iszlám fanatizmus amivel ijesztgetnek minket reggeltől estig a médiában, az amerikai sorozatokban és filmekben.
  Reméljük hogy a 21 században a mobiltelefonokba épített kamerák és hd minőségű képet rögzítő kamerák idején talán a kiontott vér látványa is valódibb, így hátha valaki vagy valakik vállalkoznak hogy megfékezzék azt a fékevesztett népet aki ilyesmit művel legyen az a nép zsidó keresztény, muszlim vagy bősz ateista.

 2. bocsánat nem 23 millió hanem milliárd dollárról van szó

 3. Anélkül, hogy védeni akarnám őket, a nem zsidó nem írtja a más fajtájút, ha módja van rá? A magyarok épp elég leckét kapnak ebből, tóttól, romántól, ukrántól satöbbi.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Navracsics előre jelzi, nekik is fel lesz adva a labda
Új sorozat: Jó, ha nem feledjük! 1.rész
JULIUS EVOLA: A szabadkőművesség és a forradalmak intellektuális előkészítése
Close