KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Bilecz Ferenc: Vonultak a magyarok Kijev hegye mellett…

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Amikor a magyar honfoglalásról írnak a kutatók, gyakran idézik az orosz őskrónika ismert mondatát, hogy: „6406. (898) év. Vonultak a magyarok a Kijev hegye mellett, melyet most Magyar hegynek neveznek, és a Dnyeperhez elérve sátrakat állítottak, úgy vándorolva, mint a polovecek.”

Jómagam is többször visszatértem ehhez az állításhoz, mivel sem az évszám, sem a tevékenység nem stimmelt Árpádék bejövetelének ismert történetével. A hazai és külföldi történész véleményeket erről az „anomáliáról” már sokszor leírtam, ezért ezt most kihagyom. A saját elképzelésemet azonban röviden megismétlem, mert ennek további alátámasztására fogtam neki újból az íráshoz.

A lényege ennek az, hogy az orosz krónikákban a magyarok 898 évi megjelenése Kijevnél nem a „keletről éppen akkor jövő” honfoglaló magyarokra vonatkozik! Az, hogy sátorszekerekkel (вежами) érkeztek — és nem mentek be Kijevbe — jelenthet mást is, mint egy több tízezres népvándorlást! Ráadásul nem csináltak semmit! Csak úgy jártak, mint a palovecek. A „vezsa” szó értelmezése, sem egyértelmű. A sátorszekerek használata abban az időben „univerzális” volt. Akkor hát, kikre vonatkozik az orosz krónikások szövege? A válasz egyszerű: Árpád adószedő különítményére!

Amennyire természetes nekem ez a felismerés, annyira elfogadhatatlan azoknak, akik a kijeviek és a magyarok 9. századi kapcsolatát másképp értelmezik. Ez azért van így, mert én V. G. Vernadszkij (1887-1973) orosz emigráns történész szemléletét osztom ebben a kérdésben. Mivel a magyar nyelvű Wikipédia még adós Vernadszkij élettörténetének leírásával, most szólok róla néhány szót, ezt pótolandóan.

G. V. Vernadszkij (1887-1973) — Гео́ргий Влади́мирович Верна́дский (George Vernadsky) – orosz-amerikai történész 1887-ben született Szentpéterváron. Moszkvai, freiburgi, berlini egyetemeken tanul, 1913-tól a Pétervári Egyetem orosz történelem szakának privát-docense. 1920-ban el kellett hagynia Oroszországot, mert a Vrangel kormány sajtóosztályának volt a vezetője. Vernadszkij 1933-ban megkapta az amerikai állampolgárságot. 1946-ban a kaliforniai Stanford Egyetemen az orosz történelem professzora lett. Vernadszkij munkásságát az Egyesült Államokban számos tudományos címmel ismerték el. Így 1931-ben a The Mediaeval Academy of America levelező tagja lett, 1946-ban a Yale Egyetem orosz történeti professzora, 1958-ban a humán tudományok tiszteletbeli doktora a Columbia Egyetemen, 1965-ben pedig az Amerikai Szlávkutatási Társaság élethossziglani tiszteletbeli elnökévé választották. Vernadszkij tankönyveivel és tudományos műveivel elősegítette az angol nyelvű ruszisztika alapjainak lerakását. Felhasznált irodalom G. V. V. első könyve, amely 1943-as kiadású: Orosz történelem, és az Ókori Rusz. (Русская история. — М.: Аграф, 1997. ; Древняя Русь. — Тверь—М.: Леан, Аграф, 1996.) Ez utóbbi interneten is olvasható: http://oldru.com/vernadsky/ver01/menu.htm Itt a bevezetőben B. Nyikolájev ír Vernadszjij életéről és munkásságáról. Írásom szempontjából kiemelem azt, amit Nyikolájev is fontosnak tartott megjegyezni, miszerint Vernadszkij azon a véleményen volt, hogy Kijevet egy kazár határvédő erődnek építették az Avar Birodalom határán a Dnyeper-menti szláv törzsek feletti kazár fennhatóság biztosítására. (По мнению Вернадского, Киев был основан как хазарская пограничная крепость на границе с Аварским каганатом, оплот хазарской власти над славянскими племенами на Днепре). Mindez a sztyepi lovas népek (többek között a magyarok) jelentős közreműködésével történt. Állításait nyelvi, régészeti és történelmi adatokkal támasztja alá. (Megjegyzés: Talán még Türk Attiláék is visszatérnek Vernadszkij fejtegetéseihez, miközben a Szubbotyici-horizontot és a Szaltovó-Majáki régészeti kultúrát vizsgálják!).

A 898-as események bevezetésére (előzményeire) idézek néhány gondolatot Vernadszkij kazár-bulgár időszakának leírásából, főleg az ugorok és ászik Dél-Oroszországban című fejezetből. /ХАЗАРО-БУЛГАРСКИЙ ПЕРИОД (650-737 гг.) /. Ez a rész nálam a „honfoglalás előzményeit” bemutató térképemen mint „kazáriai magyarok 7. században. Vezetőjük 830 körül Levédi” megnevezéssel van jelölve. Az esszémben így írok róla: „A Kazár Birodalomban szövetségesként élő magyarok többször összetűzésbe kerültek a kazár kagán központi seregeivel, (pl. 834-ben feldulják és lerombolják a Don jobb partján épült erődöt) ezért a kagán a magyarok ellen felépítette Sarkel erődjeit a Don bal partján. A magyaroknak ez a csoportja a Don nyugati oldalára került, az Azovi tenger északi részére. Vezetőjük valószínűleg Levédi volt, akivel a bizánciak is diplomáciai kapcsolatban voltak. Ezt a tereületet nevezték el Etelköznek, amelynek az északi határa Kijevig is elért. Olyan ország, hogy „Levédia” nem létezett! A Kijevbe vezető utakat dél felől a Lübegy folyó — река Лыбедь — mocsaras vidéke zárta le, ami okot adhatott a Lebédia elnevezésre! (Lásd: «Киевские реки и ручьи»). http://bilecz.blog.hu/2018/01/21/az_igazi_kettos_honfoglalas

Levédia lokalizálása során vizsgálták magyar szemmel is a Szaltovó-majáki kultúrát. Bár nem akadtak konkrét szaltovói-ősmagyar nyomokra egyes kutatók a krónikák (alapvetően a DAI és a Képes krónika) jelentése alapján mégis feltételezik az egykori magyar jelenlétet. A szaltovói-kultúra ugyanis megfelel a Kazár Kaganátus térbeli és időbeli kiterjedésének egyaránt. Etnikai szempontból pedig lakóit iráni (alán), türk (protobolgár), türk-ugor származásúnak tartják. A szaltovói kultúrát régebben egészében a magyaroknak tulajdonították, de inkább a magyarok és félnomád török népek, alánok valamint egyes észak-kaukázusi népek (adige-cserkeszek és dagesztániak) közös kultúrája volt. Ezt viszont tételes régészeti elemzéssel eddig még senki nem bizonyította.

A szaltovói kultúra kezdetét az alánok — a 737. évi arab hadjáratot követő — kazár áttelepítésétől (a Kaukázusból az erdős sztyeppe vidékére) számíthatjuk. A magyarokat szintén a kazárok telepítették a Szeverszki Donyec környékére. A kultúra eltűnését a 10. század végére teszik. Oka pedig (szerintem!) a magyarok és a csatlakozott népek kivonulása volt a tájegységből!

Az alán-magyar együttélés korai emlékét a középkori magyar krónikákban megtalálhatjuk, amikor elmesélik, hogyan szerzett magának feleséget Hunor és Magor. A meotiszi mocsárban élt ifjak egyszer csak lecsaptak a kürt ünnepét ülő Belár lányaira, akik között ott volt Dulo alán fejedelem két lánya is. Az elrabolt lányokat feleségül vették a vitézek, és tőlük származnak a hunok és a magyarok. Még a történészek is elismerik, hogy a vérszerződésen kívűl a Kazár Birodalomban a házasságkötésekkel lehetett hatalomra szert tenni. És erről a DAI-ban is szó esik!

Vernadszkij azt írja, hogy Nagy-Bulgária bukása után az észak-kaukázusi ugorok (szaragutok) észak-nyugati irányban a Fekete-tenger menti sztyeppékre húzódtak és itt a kazárok szomszédságában éltek, de nem 3 évig, mint ahogyan a DAI-ban (valószínűleg tévesen) írva van, hanem több száz évig. (A DAI „tévedése” miatt az ott tartózkodás állítólag H. Grégoir «Le Glozel Khazar» című művében 3-ról 300 évre módosul). Természetesen a 300 év csak hozzávetőleges. Vernadszkij úgy gondolja, hogy ez az északra vonulás a 7. század második felében történhetett. (Верной поэтому представляется датировка первой угорской Landnahme второй половиной седьмого века.). A magyarok itt tartózkodását helynevekkel is igazolja. (Ezek jó részét én is kifejtettem!). Lásd Levédia, Ugor típusú hely-, és folyónevek. Ezekhez még hozzáteszi a „kut” formájúakat is. /Возможно, что такие названия городов как “Кут” или те, в составе названий которых есть “кут”, – мадьярского происхождения: kut значит “колодец” по-венгерски (это слово означает “угол” по-украински). Мы можем указать здесь Кут Свежков Валковского уезда и Красный Кут Богодуховского уезда (оба – в Харьковской губернии/. A Levédi névnél nála találkoztam először a „libatalpas” megoldással, amit én a http://szavakjelentese.blog.hu/2017/10/21/levedi_a_hattyu_vajda esszémben fejtek ki. Hogy van-e kapcsolat a magyar „kende” tisztség és a kender-kagan (kender-khan) között, ennek megfejtését másokra hagyom. Ami viszont érdekes az a magyar-oszét szómegfelelések kérdése, amit példákkal bizonyít. Véleménye, hogy „úgy néz ki, hogy a magyarok szoros kapcsolatban voltak az ászikkal (az oszétok őseivel) még a dél-oroszországi vándorlás előtt”. (мадьяры, видимо, были в близком контакте с северокавказскими асами (предками осетинов) еще до миграции в Южную Русь).

Rátérve az adóztatás kérdésére.

„Az igazi kettős honfoglalás” (link fentebb) írásomban ez áll: „Vernádszkij kronológiájában a 840-es évnél olvashatjuk: „Kijevet elfoglalták a kazárok és a magyarok. A magyarok vezére, Álmos (Olom) Kijev katonai vezetője lesz”. /*840. Киев занят хазарами и мадьярами. Предводитель мадьяр Алмус (Олом) становится киевским воеводой/. Ekkor a magyar törzsek zöme a Dontól nyugatra, Kijev és a Fekete-tenger közötti területen élt. További magyar törzsek éltek a Volga-könyöktől északkeletre, valamint a Kaukázustól északra lévő területeken, az alánok szomszédságában. Az előbbi Kazária északi szomszédjának számító bolgár-magyar terület, az utóbbi alán (jász)-hun-szabír/magyar törzsek lakta helyek a Kazár Birodalom déli részén. (Anonymus „dontői” magyarjai és a kumai magyarok).

Ibn Rusztára és Gardizira hivatkozva írja Vernadszkij: „Ibn-Ruszta azt mondja, hogy a magyarok uralkodtak a szláv szomszédjaik felett, és olyan nagy adót szabtak rájuk, mintha a szlávok hadifogoly helyzetbe kerültek volna. Gardizi szerint a magyarok teljesen elrabosították a szlávokat, akiket rabszolgáiknak tekintettek, és akiktől az élelmiszereiket kapták”. (Ибн-Руста говорит, что мадьяры правили славянами, своими соседями, и накладывали на них такую тяжкую дань, как будто славяне находились на положении военнопленных . Согласно Гардизи, мадьяры полностью поработили славян, которых они считали своими рабами и от которых они получали продовольствие). Még érdekesebb, amit a magyar „dolog” és az orosz „dolg” (kötelezettség, adósság) szavak lehetséges kapcsolatáról kifejt. Azt írja, hogy a magyarok begyűjtötték a szlávokat azért, hogy dolgozzanak, ami attól kezdve nekik kötelezettség lett. Tehát a szláv földműves a magyaroktól kapott eszközökért (ló, szerszám) köteles volt dolgozni. Ez a kapcsolat lehetett prototípusa a későbbi kijevi hűbéri munkavégzésnek (труда по договору) majd a tatár idők munkauzsorájának (кабалы). Mint tudjuk, az idők változtával ebből lett a „robot”! (Szerző megjegyzése). Nos, ilyen háttér információ birtokában nem nehéz elképzelni, hogy Árpádék, miután elhagyták Kijevet, adószedőket küldtek Kijevbe. Sajnos akkorra ott Oleg új rendet vezetett be, és az adószedők csak mint ma a cigányok, kóvályogtak Kijev falai alatt.

Ez történt Kijevben, anno 898-ban, a PVL krónikása szerint!

LÉLEKEMELŐ - mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük