Akik időben szóltak 1.: A nemzeti összefogás szükségességéről (1996.)

F  E  L  H  Í  V  Á  S

A  PARLAMENTI  ÉS  AZON  KÍVÜLI  ELLENZÉKI  PÁRTOK  ELNÖKEI  RÉSZÉRE

A  NEMZETI  ÖSSZEFOGÁS  SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL

Hirdetés

Tisztelt  Elnök  Urak !

Sorsdöntő órában szólok Önökhöz. Veszélyben a HAZA! A kenyerem javát sajnos már jómagam is megenni kényszerültem. A statisztikai számítások szerint a magyar férfi népesség életkora erőteljes mértékben megrövidült. Ki-ki számolja össze a magáét, mennyi idő áll még rendelkezésére?

Ha jól számolom Torgyán úrnak négy, Giczy úrnak huszonöt, Lezsák úrnak huszonegy, Orbán úrnak harminchárom /csúcstartó mázlista/, Csurka úrnak hat kemény éve van, hozzájárulván az ország rendbetételéhez, hogy csak a legismertebb személyiségeket említsem, a sértés legcsekélyebb szándékával élve, más, magukat legalább annyira igaz hazafinak érző és tartott harcostársaink jogos érzékenysége iránt, nevük elhagyása miatt.

A lényegek lényegére térve engedtessék meg nekem az alábbiak papírra vetése:

A II. VH.-t követő kommunista hatalomátvétel után, sokmillió sorstársunkhoz hasonlóan, a mi családunk sem úszta meg az államosítást. Mindenünket elvették, csak egyet nem tehettek meg, hogy tönkretegyék magyarságtudatunkat, töretlen hitünket, kiolthatatlan reménységünket abban, hogy lesz még életünkben újraépítési alkalom, szellemiségben, lélekben, anyagiakban. Tisztességes keretek között.

Amit -közel fél évszázad elteltével- közösen tapasztalhattunk, LETT! Csakhogy ez a  ”lett” olyanná vált, mint a LITVÁN-oké! Balul sikerült A link oldalinak tituláltak ott is, nálunk is visszajöttek. Minden maradt a „nagyérdemű” népnyomorítók kezében.

Ki lehet-e csavarni belőlük végérvényesen? Ez itt a kérdés Barátaim? Ez ügyben szeretnék most szólni Önökhöz. A megoldás kulcsa ugyanis részben az Önök kezében van! Akinél mindmáig nem esett le az a bizonyos TANTUSZ, az alkalmatlan a politikai pályára. Ezt bárkinek minden sértődöttség nélkül, tudomásul kell vennie!!!

Nos kérem, ne vegyék rossz néven, -s akinek nem inge az ne vegye magára- de ez a tehetetlenkedő műtaktikázás, amit évek óta az összmagyarság érdekegyeztetése körül zajlón tapasztalhatunk, az elképesztő! Mikor jönnek már rá -hangsúlyozom, ez az ébresztőnek szánt dorgálás csak azoknak szól, akik nem tudják mi a teendő, vagy nagyon is tudják– felnőtt ember létükre, hogy most nem X vagy Y párt és esetleg annak vezetője sorsáról van szó, hanem „egyszerűen” MAGYARORSZÁGRÓL!!! Akik nem így látják a kérdésre adott választ , azok jelentsék ki bátran! Nekik is könnyebb lesz a dolguk, nekünk is. Polgáraink többségének boldogulása érdekében egyszer s mindenkorra el kell felejtenünk a különféle címkézést, egymásra acsarkodást, bal, jobb, közép, ilyen-olyan szélső stb. Ezeket hagyjuk meg a futball edzőknek és a szurkolók díszhadának.

Mi csak egy célt tarthatunk szem előtt: a nemzeti összefogást! Ki az, aki a Magyar Ügyet óhajtja szolgálni, ezért áldozatokat hozni, és azt kész mindenkor kinyilvánítani? Valljanak színt!

Két PÓLUST-t kell szerintem kialakítanunk a közéletben. Az egyik a mi oldalunkat képviselje, a másikból pedig ki kell kényszerítenünk, hogy felfedje kilétét, igazi arculatát.

Ki-ki álljon be végre az általa választott sorba! Az idő rendkívül sürgető! Nyakunkon a következő választás, amire profi módon fel kell készülnünk! A megoldás érdekében még ez évben DÖNTENI kell, aminek kimenetele nem lehet kérdéses! Aki vagy akik, nem hajlandók megkötni a NEMZETI SZÖVETSÉGET, azokat ki kell szorítani a politikai életből! Vagy hozzánk tartozik, tartoznak, vagy a nemzetrombolók malmára hajtják a vizet! Az ország jövője szempontjából ugyanis, semleges álláspontot –magát komolyan vevő– politikus részéről, nem lehet elfogadni. Minden más megoldás a vesztünket jelenti!    MÁS.

Külpolitikai offenzívánk beindítása elkerülhetetlen. Clinton győzelme szinte biztosra vehető. Az ő személyében kell tehát e kényes témában -a jövőnket pozitív irányba befolyásolóan- gondolkodnunk. Sajnos még mindig igen sok a fehér folt a közvetlen környezetében élők fejében M.o.-ról, a Kárpát medence térségéről, általában Kelet-Európáról. „Amis” lezserséggel léptek s lépnek át könnyed eleganciával embermilliók szenvedései felett! Pedig ez így nem lesz jó sem nekik, sem a küszködőknek. Minél tájékozatlanabbak -vagy csak annak tettetik magukat?- annál többe kerül majd az a számla, amit előbb-utóbb, nekünk  is be kell nyújtanunk a részükre és Nyugat-Európa számára,  valamint bebizonyítani, hogy a némelyek által a mai napig is pocskondiázandó magyarok, mit adtak a VILÁG-nak? Mit köszönhetnek a pázsitjaikat csendesen locsolgatók, balsorsra ítéltetett eleinknek -s ne legyünk szerénytelenek- e század második felében is a terheket még mindig  vállukon cipelő népünknek! Még mindig a külpolitikánál tartva, a sokat vitatottan megkötött alapszerződéseket, érdemi korrekciókat követően érvényben tarthatjuk, ellenkező esetben időlegesen, sajnálatunkra, felmondani kényszerítődünk!

BELPOLITIKAI  MÉRFÖLDKÖVEINK :

–         új alkotmány, kétkamarás Parlament, média, közigazgatás megtisztítása, igazságtétel

–         állami-  egyházi oktatás, nemzettudat helyretétele

–         pénzemberek, befektetők /hazai, külföldi/ felkutatása, meghódítása

–         az ország újfenti Európa éléskamrájává tétele, mezőgazdaság felélesztése

–         élelmiszer-konzervipar termékeinek újraindítása Kelet felé

–         honvédelem megerősítése

–         általános turizmus, gyógy-idegenforgalom fejlesztése, élni a páratlan, valóság adta, természetben meglévő lehetőségeinkkel

–         egészségügy megmentése, testkultúra-tömegigény megoldása

–         a széles tömegek által igénybe vehető HITEL BANK rendszer kidolgozása

–         M.o. igaz történetének megismertetése a világgal /írásos anyagok, video, Internet stb./

–         hazánk iránt rokonszenvet érző szimpatizánsok kezelése, kapcsolattartás öt földrésszel /követségek, külképviseletek részéről radikális szemléletváltás/ stb-stb.

Minden további indoklás mellőzésével megerősítem tehát az ellenzéki parlamenti és azon kívüli, magyar érzelmű pártok halaszthatatlan összefogását, érdekegyesítését! A terv megvalósítható, ha az emberi hiúságot, önzést, akarnokságot -más tulajdonságokat nem is említve- képesek lesznek a pártvezetők alárendelni, az ORSZÁG  ÉRDEKEI-nek!!!

A tartalmában egységes alakulatot leghűebben a NEMZETI  KOALÍCIÓ / NK / elnevezéssel fejezhetnénk ki! Ez úgy érzem, minden közreműködő számára elfogadható. Megegyezés esetén, a közös program kidolgozását követően a győzelem biztos tudatában készülhetünk az ország kormányzására!!!

A magunknak is köszönhető „POSVÁNY” felszámolása kiindulópontjaként, a legrövidebb időn belül, létre kell hozni NEMZETI KOALÍCIÓ  KOORDINÁCIÓS  IRODÁJÁT,  amelynek feladata elsődlegesen az országon belüli és a határainkon túli összmagyarság érdekeinek egyeztetése, integrálása. Folyamatos kapcsolattartás az anyaország és öt földrész magyarjaival  és az  ÜGYÜNK iránt elkötelezett külföldi támogatóinkkal!

A cél egyértelmű:

–         az IRODA munkatársainak irányításával a választásokra való komplex felkészülés. A  NEMZETI  KOALÍCIÓ ennek érdekében bankszámlát nyit és gyűjtést indít a majdani kampány költségeinek fedezésére. Létrehozzuk a  „HUNNIA  JÖVŐJÉÉRT”  Alapítványt. Kuratóriumot választunk, nem besározódott, tisztességes, korrekt, igaz magyar személyiségek részvételével. Nem kell megijedni, találunk még ilyeneket az ismertek és  az önhibájukon kívül kevésbé neves honfitársaink köréből, itthoniakból és a külföldre szakadtak soraiból egyaránt.

–         ez a TESTÜLET dönt minden jelentős kérdésben, szavazza meg többek között kis létszámú, ám annál hatékonyabban tevékenykedő  munkatársait, stb.-stb. A miniszterelnök személyét -bármennyire is nehezére esik ez egyeseknekközös megegyezés alapján, az életkor, a dinamizmus, előadó- és tárgyalókészség, az ügyünk iránti eltökéltség, a tántoríthatatlanság, magas fokú felelősségérzet, erkölcsi feddhetetlenség, valamint az egyáltalán nem másodlagos megjelenés kritériumai alapján tanácsos kiválasztani! A képviselő jelölteket természetesen 1998-ban a  NEMZETI  KOALÍCIÓ-hoz  tartozó pártok, közös listán állíthatják!

–         ezért  NINCS  MÁS  VÁLASZTÁSUNK,  ha életben akarunk maradni! Márpedig MI többségünkben ezt akarjuk és ekként is tartjuk célszerűnek  cselekedni. Annál is inkább, mert erre kötelez bennünket a jelen történelmi pillanat -amit egyszer már elszalasztott az MDF vezette kormány– s amivel nekünk most élniŐSEINK  TETTEI,  tollal-fegyverrel vívott csatáik,  ÁLMAIK,  VÁGYAIK tiszteletben tartása és utólagos  VALÓRA  VÁLTÁSA okán is,  SZENT  KÖTELESSÉGÜNK !

Budapest, 1996. szeptember 29!!!

Péteri  Attila Árpád

Budapest

Megj.: A fentiek sajnálatos módon eleddig nem sokat veszítettek aktualitásukból! (P.A.Á. 2010. április hava).

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Akik időben szóltak 1.: A nemzeti összefogás szükségességéről (1996.)

  1. A felsorolt személyek többsége (Torgyán, Giczy, Csurka) valójában eddig sem tett semmit, vagy “bontogatta” a nemzet egységét és növelte a vagyonát, miközben a hatalom megragadására pályázott. Szánalmas senkiházi hordószónokok voltak…
    A felszólítást a “NÉPHEZ” kell adresszálni, köztük mindig voltak és most is vannak értelmes, tettrekész és a haza ügyét önzetlenül támogató emberek.
    Üdvözlettel: Bokor Imre.

    1. Ez a FELHÍVÁS 1996-ra datálódik -tehát 15 éves- amikor a címzettek még helyzetben voltak. Ennek figyelembevételével kell megítélni a tartalmat. Vannak benne máig hasznosítható elemek, sarokpontok. Ez a szomorú, hogy lényegében stagnálnak közállapotaink, nincs előrehaladás, valódi megújulás, rendszerváltozás. Csak a régi lejáratódott embereket látjuk mindenütt, a hozzájuk csapódott, holdudvaruk által önkényesen kiválasztott, megélhetési társutasokkal. Ezen kellene változtatni és a szándékosan partvonalra száműzött valódi tehetségeknek teret adni a várva-várt, radikális változások beindításához. Az országnak friss OXIGÉNT adva, a bepállott, fullasztó légkör felszámolása érdekében, a nagypolitika színpadán. A JOBBIK egyedül kevés és még zsenge a korszakváltó feladatok elvégzéséhez, de idővel, jó taktikai érzékkel, bölcs hozzáállással, a higgadtság szem előtt tartásával, és a realitások mindenkori tiszteletben tartásával, még sokra viheti.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
A szerb elnöknek nem tehették fel kellemetlen kérdéseiket a magyar képviselők az Európa Tanács közgyűlésén
Immáron védtelenül és kiszolgáltatva
Érdemes rájuk hallgatni…?
Close