Zsidókérdés napjainkban

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Először is leszeretném szögezni, hogy Magyarországon nincs zsidóüldözés, rasszizmus és hagyományos értelemben vett antiszemitizmus. De politikai, gazdasági értelemben van zsidókérdés, és ebből fakadóan jogos félelmek és fenntartások. Főleg, hogy Simon Perez izraeli államelnök bevallotta: “Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot”.
A híranyag lefordítója és a cikk magyar szerzője Hering József „új honfoglalásként” aposztrofálta azt, amit eddig is tudtunk. Én inkább gyarmatosításnak nevezem. (NIF: Márpedig Hering Józsefnek van igaza!)

De mielőtt kielemeznénk magát a zsidózást mint fogalmat, érdemes tisztázni, miről is beszélünk, mert a balliberális erők szeretik a fogalmakat összemosni, a szavak értelmét megváltoztatni, vagy ellentétes értelmet adni és úgy használni egyébként pozitív jelentéstartalommal bíró szavakat.

Amikor a „zsidó” szót használjuk, pejoratív kifejezéssel élve zsidózunk, a legtöbb esetben nem tisztázott, hogy milyen értelemben használjuk magát a szót, milyen fogalmi, mögöttes tartalmat tulajdonítunk magának a szónak.

Miről beszélünk, amikor zsidózunk? Vallásról? Etnikumról? Gazdasági potenciálról? Politikai befolyásról? Viselkedésformáról? Mert közel sem mindegy, hogy mire gondolunk, miről beszélünk.

Magyarországon vallási alapon senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés, sem társadalmi ellenszenv. Magyarországon évszázadok óta vallásszabadság van! Ebben az értelemben az antiszemitizmusnak még a gyanúja sem vethető fel.

Etnikai alapon megint csak nem lehet azt állítani, hogy a magyarok rasszisták lennének a zsidókkal szemben, hogy csupán azért gyűlölné valaki a zsidókat, mert ehhez az etnikumhoz tartoznának.

Ez megint egy neuralgikus kérdés. A zsidók etnikumnak tartják-e magukat, vagy minek? Az megint csak érdekes kérdés, hogy Magyarországon miért nincs zsidó önkormányzat? Miért tiltakoztak a zsidó szervezetek az ellen a kezdeményezés ellen, hogy a zsidóságot mint etnikumot regisztrálja a magyar állam. Nyilván politikai és kommunikációs okokra vezethető vissza, mivel a tiszta, átlátható körülmények szűkítik az „antiszemita fegyver” használatát. Mára a „zsidó” szó használata is kezd az antiszemitizmus jegyeként megjelenni, egyfajta tabu szóvá válni. Már maga a kérdésfeltevés is sértővé vált, ha valakitől megkérdezzük, hogy zsidó-e. Miért van az, hogy addig, amíg a Magyarországon élő nemzetiségiek nem szégyellik származásukat, addig a zsidók igyekeznek elhallgatni. Ez a rejtőzködő mentalitás nyilvánvalóan nem mai keletű, hanem a túlélést szolgálta. De éppen ez teszi számunkra, magyaroknak gyanússá a zsidóság közéleti ténykedését, mert valami titkos dolgot, tevékenységet sejtet. Ahogy a népi bölcsesség tartja, az ne menjen a napra, akinek vaj van a füle mögött. Kérdés, hogy a magyar zsidóságnak van e takargatni valója a magyarság előtt?

Leszögezhetjük, hogy vallási és etnikai alapon nincs Magyarországon antiszemitizmus. És ez a lényeg! De gazdasági, politikai és mentális alapon vannak fenntartások bizonyos csoportokkal szemben, akik között nem az etnikai, vallási hovatartozás a lényeg, hanem társadalmi szerepük, befolyásuk és cselekedeteik. Ez akkor válik zsidókérdéssé, amikor az adott érdekcsoport meghatározó és jelentős részét szidó származású személyek alkotják. Ebben az értelemben már felvetődik a szembenállás, az elutasítás, az érzelmi kifakadás indokoltsága, mint ahogy a gyarmatosító, a rabszolgatartó, a megszálló, a diktátor, a tolvaj, és a gyilkos elleni fellépés, szembenállás, megvetés is jogos. De hangsúlyozom, maga dolog, a cselekedet gyűlöletes, és nem a személy.
Jézus ekképpen tanít erről: A bűnt ítélt el, ne az embert!

A balliberális politikai elit antiszemita vádaskodásainak nem más a célja, mint elfedni a valóságot, a romboló és kifosztó politikai, gazdasági folyamatokat, az újkori gyarmatosítást, az intézményesített népirtást. És ez nem faji, etnikai kérdés, hanem politikai, gazdasági kérdés, amit nem lehet a szőnyeg alá söpörni csak azért, mert az érintettek faji kérdést próbálnak belőle kreálni.

Természetesen több irányból is megközelíthető ez a kérdés, hogy a zsidóság mint nép milyen befolyással bír a magyar társadalmi folyamatokra. Amikor csupán mennyiségi alapon próbálják meghatározni, hogy ennyi és ennyi zsidó származású vezető van a médiában, a művészvilágban, a gazdasági és pénzügyi körökben, és ez a fő érv a zsidóellenességre, akkor ez az érvelés valóban okot adhat a belemagyarázásra. Ez a megközelítés nem csak veszélyes, hanem egyenesen alapot ad az antiszemitázásra, mert nem az adott kör által képviselt gazdasági, politikai folyamatokra, annak kritikájára helyezi a hangsúlyt, hanem az abban részt vevő személyek egy bizonyos csoportjának származására helyezi a hangsúlyt. Ez az érvelés semmilyen formában nem igazolható, mert nem csak zsidó származású emberekről van szó, hanem ugyanúgy magyarról és mindenféle más etnikumról.

Vannak olyan csoportok, közéleti személyiségek, akik vagy tudatosan, küldött emberként, vagy tudatlanságból, vagy az egyszerűség kedvéért indulati alapon próbálják az ország minden baját a zsidóság nyakába varrni, csak azért, mert zsidó származású közszereplők döntési pozícióban vannak. Ez nemcsak hamis, hanem megtévesztő is, mivel a saját felelősségünket – mármint a magyartudatú magyarok felelősségét nem is veszi számításba, egyfajta tőlünk független sorscsapásként állítják be romló társadalmi, gazdasági és szociális viszonyainkat. Ez a politikai magatartás éppen azoknak a döntéshozó köröknek az érdekeit szolgálja, akik saját vagy a nemzetközi nagytőke szolgálatában magyar- és nemzetellenes politikát folytatnak, mert nem a lényegről beszélnek, hanem a dolog lényegét illetően mellékes körülményt helyeznek reflektorfénybe, ami a figyelemelterelés klasszikus megoldása.

Mindenesetre érdemes szót ejteni a zsidó és magyar mentalitás eltérő voltáról, mert ez is egy olyan töréspont, amely konfliktusok forrása.

A zsidó embernél minden bizonnyal meghatározó az a tudat, hogy az Isten választott népének mondhatja magát, és a szétszórattatás és az üldöztetés állapotát, mint mártíromságot fogja fel. Ez egy sajátos túlélési technikát fejlesztett ki bennük, aminek meghatározó részévé vált a kereskedelem és ezzel együtt a pénzzel kapcsolatos szakértelem magas szintű kifejlődése, a haszonelvűség, mint emberi tulajdonság. Ezzel párhuzamosan az elvontabb intellektuális beállítottságú foglalkozások – művészet, tudomány, jog, orvoslás – iránti fogékonyság is általánossá vált a zsidóságnál. Nyilván azért, mert ezek a foglakozási ágak biztosították számukra a legnagyobb biztonságot, a mobilitást. Mindezekhez kapcsolódik a családközpontúság, a gyermekek magas szintű oktatása, egy nagyon erős öntudat, összetartozás érzés, és származás szerinti összefogás képessége. Bármennyire is nehéz kimondani, de ezek az adottságok tradicionálisan magukban foglalják a vezető, irányítói képességek kialakulását, a társadalmi pozíciók megszerzésének a képességét és lehetőségét is. Főleg jelen korunkban, amikor a pénz globális uralmáról beszélhetünk.

Ezek a képességek nem függetlenek attól a társadalmi közegtől, ahol a zsidók élnek. Addig, amíg Prohászka Ottokár jó és rossz zsidóról, hivő és hitehagyott, gyökértelen zsidóról beszélt, addig mára tovább bonyolódott a helyzet, hiszen létrejött a zsidó állam. Egy olyan állam, amely nemzeti érdekeit nemcsak határain belül képes markánsan érvényesíteni, hanem globálisan is. Ez a körülmény jelentősen megerősítette a zsidóság társadalmi, gazdasági és politikai potenciálját a világban.

Ha a hazai viszonyokat vizsgáljuk, akkor nem beszélhetünk egy homogén, azonos életfilozófiát, társadalmi magatartást képviselő zsidóságról. Mivel minden kategorizálás sajátos és egyéni értékrendet takar, nem zárható ki, hogy az általam felállított meghatározások nem kellően pontosak, vagy „tudományosak”, ezért megértést remélek az olvasóimtól.

Véleményem szerint a Magyarországon élő zsidók többsége magyartudatú zsidó, ugyanúgy, mint a jászok, a tótok, vagy a svábok. Függetlenül attól, hogy élik-e hitüket vagy sem. Másképp fogalmazva először magyarok, majd csak aztán zsidók. Ők azok, aki hazájuknak tekintik Magyarországot, és ugyan úgy aggódnak érte, mint mi.

Vannak a kétlelkű, de mondhatjuk gyökértelen, zsidók is, akik magyarországi zsidóknak mondhatók, kik elsősorban zsidók és csak lakóhelyüknek tekintik nem csak ezt az országot, hanem a Föld összes országát. Őket szokás kozmopolita jelzővel illetni, akik kettős állampolgárként piaci vadászterületnek tekintenek minden országot, és a globalizmus híveként kifosztják az adott országot. Ők a legveszélyesebbek a magyarságra nézve, nem elhallgatva azt a tényt, hogy nem kizárólagosan zsidókról van szó, hanem egyre több Magyarországra született kozmopolitáról, akik érdekszövetséget alkotva a globalizmus híveivel és annak magyarországi politikai képviselőivel, nevezetesen az egész folyamatot irányító SZDSZ-el együttesen rabolják ki az országot, és hajtják a magyar népet az újkori rabszolgaság állapotába.
Ehhez a csoporthoz tartoznak a magyar származású, Izraelben élő kettős állampolgárságú zsidók, akik nem csak befektetőként jeleskednek hazánk gazdasági, tulajdonosi szerkezetének az átalakításában, hanem szavazataikkal a választások eredményét is befolyásolják.

A magyarságra nézve a kozmopolitizmus, mint emberi magatartás a legkártékonyabb, mivel a magyar soha nem tekintette magát világpolgárnak. Nem egy ide-oda vándorló nép. Nehezen mozdul ki megszokott környezetéből. Másrészt nem a pénz körül forgott az élete. Nem pénzben mérte az értékeket, hanem valamiféle produktumban, megfogható alkotásban találta meg önnön képességeinek a kiteljesedését, legyen az egy ház felépítése, egy vers, valamiféle műszaki megoldás, és nem azt nézte, hogy mit fizetnek érte. Oscar Wilde után szabadon; A magyar mindennek tudja az értékét, de az árát nem. A magyar az elmúlt századig nagyon jól megvolt az őt körülvevő természettel. De amint az internacionalizmus állameszménnyé vált, ahogy most a globalizmus is, ez a szimbiózis megszűnt, mert nem csak önmagát kénytelen kizsigerelni, hanem környezetét is. Ez a másság is közrejátszik abban, hogy a magyar társadalom egy része ellenségesen fogadja azt a társadalmi, gazdasági, politikai és szociális átalakulást, ami kizárólag a pénzről szól.

Mindezek figyelembevételével joggal elvárható a magyar társadalom részéről, hogy az országot irányító politikai, gazdasági elit első sorban az ország érdekeit tartsa szem előtt, függetlenül attól, hogy zsidó származású, vagy más náció gyermekéről van szó. Ha az ország vezetőinél azt tapasztaljuk, hogy idegen érdekeket képviselnek – márpedig most ez tapasztalható, akkor faji, etnikai, vallási hovatartozástól függetlenül menniük kell az ilyen vezetőknek, legyenek akár magyarok, zsidók, vagy akár hottentották is.

Minden népnek joga van a saját országában, saját érdekeit érvényre juttatni, és nem feladni saját kultúráját, élet- és létkörülményeit.

Jogunk van fellépni a gyarmatosítókkal szemben, még akkor is, ha Izraelből jönnek. Ez nem antiszemitizmus, hanem jogos önvédelem.

Takács András

ÖMP elnöke

Budapest, 2007. október, Közzétéve | Szerző: ompadmin

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

28 thoughts on “Zsidókérdés napjainkban

 1. Tisztelt admin!
  Tekintettel, 2007-ben írta Takács úr ezt az írást, kíváncsi lennék ma, hogyan írná meg?
  Én 2006-2007-ben írtam „MIÉRT SPARTAKUSZ” C. ÍRÁSOMAT, AHOL ERŐTELJESEN RÁIRÁNYÍTOTTAM mutattam – ARRA A KÉRDÉSRE, HOGY KI KIT TERRORIZÁL? Akit érdekel kérje elküldöm neki!
  Írja, hogy van ilyen – olyan zsidó, én folytatom, meg amolyan meg másmilyen stb. Ellentétben a magyarral aki egy jellem, vonásból ismerhető fel, szerető, befogadó barátságos és hiszékeny soraiban található jelzők jellemezi! Nincs ilyen – olyan magyar! Tökéletesen egyetértek azzal a megállapítással, hogy a bűn ítéljük el nem az embert!
  Ezért manapság indig írom, hogy habár zsidó szó benne van , de jelzővel – tehát idézve magam: „Figyelmeztetem, hogy nem antiszemita írás, mert bűnöző zsidót írtam, ha még is antiszemitának minősíti akkor a bűnözőket védi” újabban oda írom, hogy nem vagyok szemita, mert csak az lehet anti! Magyar vagyok – és eshetlek antimagyarú lehetek!
  szóval ez a véleményem – adjon az írója magyarázatot, különben értékes írásának, hogy most mosdatta a zsidót vagy antiszemitázta?
  tisztelettel: id. Kiss László

  1. Tisztelt Kiss úr! Nem mosdattam a zsidóságot, se nem gyűlölöm. Ne felejtsük el az antiszemitázásnak van egy olyan olvasata is, főleg a zsidó „elit” részéről, mintha mi magyarok gyűlölnénk a zsidókat, ami szemenszedett hazugság. Baráti beszélgetések kapcsán szoktam mondani: Nem etnikai kérdés, hogy ki szarházi és ki hazaáruló.

   1. Értem én Kedves András, valaki azt írta nekem, hogy ön zsidó. Tényleg az? Lejjebb pedig azt írta, hogy magyar segédlettel.irtsák a magyart! Tényleg? Magyar ilyet nem tesz, mert az már akkor nem magyar!
    Tisztelettel: id. Kiss László

 2. Idő hiányában csak nagyon korlátozottan szólok hozzá a fenti íráshoz. Magyarországon nem csak, hogy évszázadok óta szabad vallásgyakorlás van, hanem a XVI. század derekán a világon először foglalták törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot Tordán. Magam is úgy vélem, hogy a „zsidó” szó kezd szitokszóvá válni. Számomra az a szó, hogy „MAGYAR” egy csodálatos zeneműként hangzik, magyar létemet dicsőségnek, Isten ajándékának, kegyelmének vélem, s élem meg! Teljesen ellentétes véleményen vagyok a tekintetben, hogy a Magyarországon élő zsidók többsége magyar-tudatú zsidó lenne. Sajnos kevesen vannak, DE VANNAK, kik hazájuknak tekintik Magyarországot, és ugyan úgy aggódnak érte, mint mi. Holott ez lenne a normális álláspont, felfogás, érzés! A Mazsihisz mozaikszót elemeire bontva azt tapasztaljuk, hogy e nevezett szervezet nem vallja magyarnak magát, hiszen csak jelzőként, földrajzi helymeghatározásként szerepelteti elnevezésében azt, hogy magyar, azazhogy Magyar-országi Zsidó Hitközségek Szövetsége.
  Vattay Szabolcs

 3. Sajnos nem tudom Takács úr írását végig olvasni…mert irritál, lehet, hogy velem van a baj, de nem hiszem. A világ, amióta ismerjük a történelmet (bár ezt is kétlem), minden rossznak az okozói, anyagi hasznot és hatalmat remélve.
  Tesla is megmondta: „ne higgy a zsidónak”.
  A cigány az cigány.
  A zsidó az zsidó.

  1. „A cigány az cigány.
   A zsidó az zsidó.”
   Kedves Atilla! Mindkettő szemita.
   H.B.

 4. A zsidó (szemita) se nem vallás, se nem faj. Egészen egyszerűen egy jellem, …egy torz viselkedési forma amit a Tóra, és a Talmud, ill. a Korán közvetít a számukra és ami kifejezetten a felsőbbrendűségi tudatra (cigányoknál, araboknál büszkeség) épül.
  Úgy képzelem el, hogy egy „kocsmai bűnöző asztaltársaság” szövetkezik a bűnre, az emberek kifosztására, és ezt törvényekbe foglalják.
  Titkos társaságokba tömörülnek ahol a felvételi a következőkből áll.
  Meg kell alázniuk magukat, mégpedig úgy, hogy (egyébként teljesen normális, heteroszexuálisok !!!) egymást orálisan elégítik ki, vagy magukhoz nyúlnak, amit filmre vesznek.
  Ez a biztosíték arra, hogy titkos tag, mert ugye bármikor nyilvánosságra lehet hozni… Vagyis konkrétan, a bűn a kiszolgáltatottság köti össze őket. !!!
  Valójában sok zsidó nem tud ezekről, de ott van nekik a Tóra, ami egyáltalán nem mentesíti őket, hiszen a Tóra egyértelműen hirdeti a felsőbbrendűségüket, amiről eszük ágában se lenne lemondaniuk!!!
  A zsidó kérdésre csak egy megoldás létezik, az pedig a teljes kiközösítés!!!

  1. „A zsidó kérdésre csak egy megoldás létezik, az pedig a teljes kiközösítés!!!”
   Több mint egy évtizede ez a véleményem.Ott kellene kezdeni,hogy nem vásárolunk a zsidó üzletekben,mert a saját pénzünkön tevékenykednek ellenünk.
   „Az megint csak érdekes kérdés, hogy Magyarországon miért nincs zsidó önkormányzat? Miért tiltakoztak a zsidó szervezetek az ellen a kezdeményezés ellen, hogy a zsidóságot mint etnikumot regisztrálja a magyar állam.”
   A másik fontos kérdés – miért nincsenek kisebbségi jogaik a hazánkban élő zsidóknak?
   KISEBBSÉGI JOGOKAT A ZSIDÓ HONFITÁRSAINKNAK,NEM PEDIG ORSZÁGVEZETÉST,URALKODÁST!!!
   H.B.
   http://szexesnewyork.network.hu/blog/ellenallas-klub-hirei/a-zsidokorsag-pathologiaja

  2. Nem vitatom, hogy van egy sajátos zsidó mentalitás, ami merőben eltér a magyar mentalitástól. Addig, amíg mi az értéket nem pénzben mértük, addig ők mindent pénzben.
   Kevés zsidót találni, aki fizikai munkából él meg, míg mi …
   A zsidó kreativitás főleg az innovációban és a pénzcsinálásban merül ki. A zsidó művészek, orvosok többsége szakmailag és emberileg is más kategória.

   1. Javasolom elolvasni dr Fejér Lajos Zsidóság című könyvét.
    Annyi kitétellel, hogy nem hiszek abban, hogy ha valaki 30-40 éves koráig a zárt, törzsi sovinizmusban élt, az emancipáció hatására egy csapásra barátjává válik annak a népnek, amelyik munkájának a lefölözéséből élt addig.

   2. „A zsidó kreativitás főleg az innovációban és a pénzcsinálásban merül ki. A zsidó művészek, orvosok többsége szakmailag és emberileg is más kategória.”
    Ez eléggé homályos,viszont a „pénzcsinálás” kifejezés árulkodó.
    H.B.

 5. Nagyon szép, tömör, egyszerű írás.
  Grazulálok Darocuy úrnak!
  Tiszteletem

 6. „Először is leszeretném szögezni, hogy Magyarországon nincs zsidóüldözés, rasszizmus és hagyományos értelemben vett antiszemitizmus.”
  Hogy lehetne zsidóüldözés amikor már hosszú évtizedek óta zsidó kézben van a hatalom.
  Magyarországon magyar-üldözés és magyar-irtás van folyamatban.
  H.B.
  http://viszavzsodor.blogspot.hu/2015/06/zsido-korsag.html

   1. „Ezzel egyetértek! Csak hozzá teszem: Magyar segédlettel.”
    T.Takács úr!
    Azok a „magyarok” elkorcsosult,elzsidósodott magyarok – gondoljunk csak a természetes vérkeveredésre a spermabankokról nem is beszélve,ahol szerintem csak zsidó sperma található.
    H.B.
    „Az igazi, alkotó, dolgozó, harcoló, büszke és bátor emberi teremtőkedvet alacsonyítja le az önző és telhetetlen zsidó, a harácsolás, az anyagiasság, a romlott élvetegség legalacsonyabb szintjére, amely már nem tartalmaz semmi emberi hitet és morált, csak nyomorultul elcsábult rabszolgalelkeket!
    Csak ezeken a torz lelkeken képes uralkodni, mert a zsidó,- legyen bármilyen kicsi, ostoba, vagy szánalmasan alkalmatlanul önfejű is,- de mindig uralkodni, irányítani akar, hogy értelmet színleljen felesleges és teljesen káros létének!”
    (Tiltott Könyvek, Prohászka Ottokár; „Intelmek”)

 7. Az említett népcsoportnak Magyarország a Kánaán. Itt nem őket üldözik, hanem fordítva.Vélt és valós temetőik, zsinagógáik állami pénzből rendbe hozatva, a Fesztiválzenekarnak a 60 millió mellé még utalva, miközben nagyjaink sírjait meg lehet nézni a Fiumei úti Sírkertben, milyen állapotban vannak.(Két-három éve valakik pofátlanul cetliket ragasztottak a magyar sírkövekre, felszólítván a hozzátartozókat a rendbehozatalukra, és a hely megváltására. Mi ezért is fizetünk, míg az említett népcsoportnak ez is ingyen van!)) Minap valamely zsidó szervezet képviselője zokon vette, hogy az utca embere nem tudja felsorolni a zsidó rendezvényeket. Nem, mert majd minden napra esik egy, kettő…? Az is érdekes, hogy ebben az általuk agyonszidott, lebecsült országban tartják legfontosabb értekezéseiket is, mint a Zsidó Világszövetség ülése, amelyen visszaélve a vendégjoggal rúgtak a magyarságba, nyilván félelmükben, hogy ezt a rengeteg jót amit itt kapnak netán el is veszíthetik és ugyebár a majd 200 országban egyetlen egyet sem találnának ilyet. E tekintetben valóban jogos a félelmük.

  1. Nem szabad egy kaptafára húzni az uralkodó zsidó „elittel” az egyszerű, hétköznapi zsidókat. Ne felejtsük el, hogy a magyarnak mondható „elitjünk” között is van jócskán magyargyűlölő.

   1. A zsidók közt vannak zsidó gyűlölők,magyarok közül csak az elkorcsosult, zsidó vérrel fertőzött magyarokról tudom elképzelni.
    H.B.
    „Az a férfi vagy nő, aki zsidóval keveredik, elveszett a nép számára, sőt továbbmegyek, gyermekeiben ellensége is lesz annak. Végre-valahára végének kell lenni annak az időnek, amikor a zsidóság büntetlenül ronthatja és gyalázhatja a magyar fajt.”

 8. „1938-ban a nyugati demokráciák,a franciaországi Evianban megállapodtak abban ,hogy nem adnak menedéket a náci megszállás alá kerülő országokból menekülő zsidóknak,és nem engedik behajózni őket Palesztinába.
  „Roosevelt elnök kezdeményezésére összehívott konferencián azt vitatták meg a résztvevők,hol lehetne elhelyezni a náci Németország üldöztetései elől menekülő több százezer zsidót. Maga Adolf Hitler is üdvözölte a kezdeményezést: „Csak remélhetem,hogy a másik világ,amely mély rokonszenvvel viszonyul ezekhez a bűnözőkhöz (értsd zsidókhoz),eléggé nagy lelkű lesz,hogy rokonszenvét, gyakorlati segítségre váltsa. Mi, a magunk részéről készen állunk,hogy mindezeket a bűnözőket ezen országok rendelkezésére bocsássuk, minden rendelkezésünkre álló eszközzel,akár luxus hajókkal is.”
  A konferencia eredménye végzetes. Ausztrália, Belgium,Kanada,Dánia,Franciaország,Írország,Hollandia,Új.Zéland,Norvégia,Svédország,Svájc,Nagy Britannia, USA !, valamint a Latin amerikai országok mind elzárkóztak. Egyedül az apró karibi szigetország, Dominika fogadott volna be 100 000- menekültet. A gyakorlatban végül,még ide is csak 800-menekült jutott el.”

 9. „1939 őszén Chaim Weizmann (jewish agency és a cionista világszervezet vezetője)nyilvánosan bejelentette,hogy háborúban az angol kormányt segítik.”

 10. Takács Andrással egyet kell érteni. Sajnos nálunk bizopnyos körök a cionizmus ellen szót emelőket is leantiszitázzák. Izrael mindefajta bírálata is az. Egy kérdés marad nyitva: a betelepítéssel szembeni nem. jó-e nekünk hosszú távon?? Ez azt jelentheti, hogy hazánk még csábítóbb lesz a felvásárlásra. Mintegy biztonságos hellyel kínáljuk meg az Izraelből jövőket. Nincs itt külső hatalmi érdekek megnyilvánulása?

 11. T.Károly Daroczy!
  Ezek szerint a Magyar(?) politikusok is, egymásba érnek…..? A fene a gusztusukat!

 12. Lehet itt értekezni arról,hogy van jó zsidó is,a mi zsidónk az jó zsidó,meg hogy zsidó barátaim vannak.A lényeg mégis az,hogy zsidók nélkül mi magyarok jól elvolnánk,jobban,mint most a zsidókkal szimbiózisban.A zsidó olyan,mint a tapló a fán.Valamilyen okból a magyar vezető réteg mindig vonzódott a zsidókhoz,Horthy kártyapartnerei zsidók voltak,a haza bölcse,meg Kossuth is a zsidókért aggódott folyamatosan,nekem érthetetlen,miért.

  1. Betettünk a NIF-re egy 2 órás videót a parazitákról. Többek között a mételyről beszélt a parazitológus szakember.
   En nem vagyok parazitológus, de javasolom figyeld meg az eltetvesedett növényeken mit ügyködnek a hangyák!?
   Tolják fel a tetveket a növények lágyékába, ahol azok kiszívják a nedvét, ha te mint gazda ezt tűröd, nem veszed észre! A hangyák, melyek a tetveket feltolták a magasba, azok meg boldogan zabálják a tetvek ürülékét!!! Es telegyomorral újabb tetveket tolnak fel a magasba!!! Míg a növény saját lábán elszárad!!!

 13. A zsido kérdést, lehet csűrni, csavarni de az usa gyarmat elnöke HARRY S. TRUMAN fogalmazta meg leg frappánsabban, legegyszerübben:
  „Minden zsidó tökéletes reklámfigurája egy következő holokausztnak.”
  Az emberiség parazitái! Ezt jól tudják titkolni, elfedni, de nincs olyan dolog aminek nincs vége egyszer! Nincs olyan bűn amiért egyszer ne kellene fizetni! És ezt tudják ők is! Ezért rettegnek mindentől és mindenkitől!
  De ne féljetek paraziták! Csak azt fogjátok kapni amit ti tettetek másokkal!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük