KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Tácsi István: AZ ŐSKERESZTÉNYSÉG VALLÁSELMÉLETE

Felvetődött a világ magyarsága együtt gondolkodás érdekében, hogy szükséges lenne a nemzeti elkötelezett személyek, társadalmi szervezetek és a megújulásban érdekelt keresztény vallások részére az őskereszténység fogalmának egy szakszerű összefoglalójának elkészítése. Valóban nagyon fontos kérdés – a nemzet és a világ jövőjének a megmenthetősége érdekében – az őskereszténység törzsfejlődésének pontos ismerete.

A TERMÉSZETBIBLIA címen kiadásra került könyvemben, a három kötetes ismeretterjesztő trilógiában leírt alapfogalmunkból induljunk ki (a könyv ismertetője az alul megadott honlapomon):

Őskereszténység: az egyenlőszárú körosztó szentkereszt szimbólumára felépülő matriarchális, vagyis anyatiszteletű „barbár”* (magyarázata lejjebb) vallásforma, az emberiség legteljesebb természetmaterialista világnézete, szaknyelven szólva maga a legigazabb ősmaterializmus, (megkülönböztetve a természetellenes dialektikus materializmustól).

Megjegyezve: az általam használt őskereszténység fogalma azt az őskori vallásformát takarja, amit mi szkíta-, de pontosabban egyetemes magyari-ősvallásnak kellene ismerjünk. A szakirodalom használja elő- vagy protokereszténységként is.

Ez a tömör megfogalmazása nem terjed, nem terjedhetett ki minden fontos jellemzőjére. A szakirodalom anyagainak szintéziseként az őskereszténység jelentősége az alábbiakban foglalható össze:

 1. A Homo sapiens kifejlődésének korszakában kialakult magyari-ősvallás, a pleisztocén 2,5 millió éve alatt keletkezett az őstermészet-vallásból szerves fejlődéssel, a modern ember kialakulása időszakában. Az utóbbi 100 ezer év alatt már létező emberi hitvallás az őskereszténység, mely a Nílus medencéjében kiteljesedő Atlantisz társadalmának = az ÉDEN meghatározó emberi hite az özönvíz előtt (lásd a lenti honlapom Atlantiszról szóló cikkében).
 2. Jellemzői: valódi matriarchális barbár* vallásforma, mely az igazsághitre, a jó-erkölcsösségre = természettörvények követésére, a valódi anyatisztelet elsődlegességére, már a Mennyben is a heteroszexuálisan teremtő Napisten és Holdistennő tiszteletére és a Gyermek (fiú és lány) szeretetére épül, az építő jellegű telepes munkakultúrák társadalmának összetartó emberi hitrendszere.

Barbár* az ősiségében pont az ellenkezőjét jelenti, mint amit ma nemzetközileg értenek rajta. Így az igazság, a szeretet és az alkotás vallásformája; a művelt és emberséges szabad ember hitvilága; a fehér (Jang = férfi)-fekete (Jin = nő) egysége, pl.: a taoizmus szerint.

 1. Az őskereszténység az emberiség legigazabb ősmaterialista világnézete, vagyis nem az elvont transzcendens istenszellemekhez való elváró, könyörgést kifejező vallásforma, hanem egy valódi cselekvő és természeti istenvallás, mely a Nap és a Hold égitesteknek (fénye és vonzása által) a Föld bioszférájára ható anyagelvű teremtő hitelméletére épül. Az ősi Menny = a Naprendszerrel magával.

Hogy mindenki pontosan értse: az őskereszténység még véletlenül sem ateizmust jelent, hanem a legerősebb anyagelvű természetvallást, mely az őseinknél a teremtő Ősmama és annak mennyei családja megszemélyesítésében öltött testet.

 1. Az őskereszténység jelentősége az asszír szemitizmus világuralomra jutásával, az új időszámításunk kezdetén Jézus Krisztus születése időpontjára fókuszálva, illetve halálával, a latin-zsidó valláshatalom általi keresztre feszítésétől fokozatosan elvész. Szóval átalakul egységesen patriarchális, pogány, militarista, és a pénzhatalmat kiszolgáló új világvallásokká, mint a judeo-kereszténység, az iszlám és a többi mai vallásforma. Pontosítva: minden mai vallásforma az őskereszténységből keletkezett! Annak hitvilágát Jézus születési időpontjára datálva, azt átvéve és 180 fokban megfordítva egységesen létrehozták belőle a pogány apajogú új idealista világvallásokat.

Az őskereszténység keletkezése legeklatánsabb módon, a teremtéselméletén keresztül mutatható be.

 1. Istenek feletti szint: az Egyistennő általi ősteremtés.

Az anyagi világ, az Univerzum megteremtése, megszülése. Mivel tudásuk szerint szülni csak a női nem képes, az őseink hitében az anyagi világot az egy Ősmama, Ősanya lehetett csak képes megszülni. Aki a hitük szerint, szűznemzéssel, az elsődleges női princípiumként (kiindulási pont, kezdet) az ősi szülőcsatorna a szem (sumer) és a mag (mag(y)ar) képében megteremti. Az ATUM, az ASZUM egyiptomi neveken keresztül a magyarok Nagyboldogasszonya (Göncölszekér!), a Szűz Mária ennek a mítosznak megfelelően, a magyarok istenei világán felülálló névalakjai. Eredetében az ISTEN fogalom keletkezése: Égisteremtő-nő (Egy-istennő = Ősmama), aki e szókép mozaikszavából (megfelelő betűiből, aláhúzva) képződik, Ősmama tartalommal.

 1. Mennyei, vagy isteni szint: az Ősmama istencsaládjával.
Ez is érdekelheti:  A nándorfehérvári diadal emléknapján 📺

Ősmama, illetve Szűz Mária, az általa szűznemzéssel megszült anyagi világgal együtt megteremti az egy fiát, a Nap égitestet is, mint a nappalt, és a fény képében teremtő másodlagos hím princípiumot valós teremtő erőként. Aki így a menny Napistenévé válik. Teremtő párjaként az éjszaka, a női nemet meghatározó Holdistennő (az istennők már csak Boldogasszonyok, a nagy jelző nélkül), aki már az Ősmama leányát, az ARÁT jelképezi. Majd az ő gyermekeik, akik mint teremtő erők, a Napistennel már a természetes megtermékenyüléssel (heteroszexuális) és szülési módon – nem szűzen – népesítik be a mennyet, és a fény képében, annak mintájára pedig a Földet.

 1. Földi szint: az embercsaládokkal.

A Mennyből a Napisten és Holdistennő fiaként, a fény képében Földre szálló Hórusz istenfia, a Gyermek által – aki így teremtő erőt hoz magával – megteremti a földi embert, Ádámot. Majd annak oldalbordájából és földi anyagból Évát, hogy a továbbiakban már a teremtés itt is a természetes útján folyjék. Nézzük csak mit is jelent az Ádám = fordítva olvasva: Mádá(r) = magyar, a Hórusz sólyomisten, Turulmadár! Az Éva jelentése pedig az Év-az magyar fogalmából, az évenként gyermeket világra hozó ősanyaként keletkezik. Ki termékenyíti meg Emesét? A hím Turulmadár! Az őskereszténység ősmaterializmusából adódó hitelv, vagyis az ANYAGELVŰSÉG azt jelenti, hogy sem a Mennyben, sem a Földön, már szó sem lehet többet szűzen való szülésről, csak az első és egy alkalommal, az egy istenek feletti szintben.

Felvethető kérdés: mégis mi az alapvető különbség az őskereszténység és az újkeresztény, vagy judeo-kereszténység valláselmélete között? A legfontosabb különbség a teremtéselméletükben található. Amíg az őskereszténység az ősanyag megszülését az Ősmama (Ómami), Szűz Mária, vagy a Nagyboldogasszony tisztéhez kapcsolja az isteni szint feletti szűzen (szűznemzéssel) történő megteremtéséhez, ezért anyagelvű (ősrobbanás?), vagyis ősmaterializmus. Addig a judeo-kereszténység ugyanezt már a szülni sem tudó férfi princípiumhoz köti, ezért idealizmus, és vált a hite hamis teológiává. Az őskeresztényi elv a logikus teremtéselmélet, ellenkező esetben a hímtermékenyítő erőt is előbb meg kellett volna szülnie valakinek, az akkor még nem is létező anyagból!

Az újkereszténység – nem kell megijedni tőle – az őskereszténység teremtéselméletét úgy vette át és alakította ki belőle a sajátját, Szűz Mária és Jézus Krisztus személyében, mint az ősteremtés elvének duplikációját. Ugyanaz a történet, csak annyi különbséggel – miként írtam – a mai kereszténység már nem barbár matriarchális, hanem pogány patriarchális vallásformává lett, ezért a katolicizmusban is a világot teremtő őserő, az Istenatya már nem női, hanem féri princípium. Ez az abszolút bizonyítéka annak, hogy a mai világvallások a saját tanításaik ellenére, és hiába is tagadják, már mind pogány patriarchális vallásformák (hímuralmúak), melyek a legkárosabb emberi filozófia, a fenntartható fejlődés terjesztői és haszonélvezői. Ez az a kétezer év óta tartó hazugsághalmaz, ami az emberi faj teljes kipusztulását hordozza magában. És ez az a hazugsághalmaz, amit csak egy azonnali vallásreformmal lehetne elhárítani a jövőnk útjából.

Ez is érdekelheti:  A nándorfehérvári diadal emléknapján 📺

Ezért bátran lehet ma is imádni Szűz Máriát, az Atyaistent és a Jézust (gyermeket) – csak ebben a sorrendben – ha közben tudjuk, hogy ők az őskereszténység istenségei, amit az újkereszténység 180 fokos fordulattal vett át a magyarok ősvallásából. Nekünk magyaroknak ezért tudnunk kellene azt, hogy az ősvallásunkban: a Szűz Mária = a magyarok Nagyboldogasszonyával (istenek feletti szint). Addig a mennyei családja pedig = az Atyaisten + Anyaisten, akik már a magyari ősvallás istenségei + a Fiú = a Gyermekkel (aki fiú és lány is lehet, földi szint), és így épül fel az őskereszténység Szentháromsága. Mindenki hasonlítsa össze a két keresztvetést:

 1. Őskereszténység: „Az Anyának és Atyának s Gyermeknek nevében. Úgylegyen!”
 2. Katolikus kereszténység: „Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen!”

Felvethető kérdés: mégis milyen vallásforma az, amelyik még a szentháromságából (keresztvetéséből) is kihagyja az ANYA fogalmát? Bizony, nem más, mint egy pogány vallásforma! Megjegyezve, a Szentlélek mégsem fejezheti ki az Ősanya fogalmát – nevezze meg! – és a sorrend sem helyes.

Befejezésként már csak azt kell elismételnünk, hogy a Nagyboldogasszony, a magyarok Ősmamája, Ősanyja azért a legerősebb hitelv az őskereszténységből, mert ő az, aki szűzen (szűznemzéssel) megszüli az anyagi világot, és lényegében az egyszeri és megismételhetetlen őserőt fejezi ki. Nála nincs feljebb! Ezért ajánlhatta fel Szent István király is a magyar nemzetet az Ő szent kegyeibe. Nagyboldogasszonyunk az, aki a magyarok isteneinek megszüli az egy istenfiát, a Napistent, és a Holdistennőt (például: Tefnut, Ízisz, Anu boldogasszony nevekkel), akik már az egyes magyar vallású törzsek ősanyáivá váltak. Ők már nem Szűzanyák, hanem Szentanyák vagy Boldogasszonyok, másként a törzsalapító istennők, a mindenkori Napisten (pl.: Amén, Attis, Apollón) teremtő erejével együtt.

Kérem, gondolják végig a következményt! A magyar nemzettől elvették ősiségét, történelmét, ősvallását.

Ezért, ha a magyar nép a legrövidebb időn belül nem tudja visszaszerezni elsőként az őskereszténysége vallásformáját, a magyarok Ősmama = Egyistennő hitét. Általa pedig a magyarok Ősi- Szentháromságát, benne az 1/3 Napisten + az 1/3 Holditennő + az 1/3 Gyermek teremtő hitvilágát eszméjének, akkor ne csodálkozzunk azon, hogyha akár 50 év múlva is a magyar nemzetről – mint az emberiség ősnemzetéről – már csak könyvtárakban olvashat majd leírásokat az emberiség, ha lesz, aki túléli a mértéktelenségeink természeti katasztrófáját. De ott is csak a minket elpusztító ellenségeink (szemiták = hódítók) által leírtakban. A hímsoviniszta hitvilág nem természetkompatibilis elem, egyenesen a fajunk közeli halálába vezet. A világ megmentése a magyarok Nagyboldogasszonya matriarchális hitvilága új eljövetelén múlik, és nem a hím messiásvárástól (Illés!).

Különösen ajánlanám vallástörténeti összefoglalómat vallásreformban gondolkodó vallási vezetőknek!

Ez is érdekelheti:  80 évvel ezelőtt: A nap, amikor hajszálon múlt Adolf Hitler élete

 Vaskút, 2016. 06. 27.


Utóirat: ezen a nyelven küldte fohászát az Atyához, a susanita és kánaánita szkíta magyarok élő Istenéhez: „Éli Éli lam-ma sabaktani” vagyis „Istenem, Istenem, nézz-ma megszabadulni”, azaz „Segíts megszabadulni”, (lam = látni, nézni: T. I.). Ugyanis a régi magyar nyelvben, de Hazánk egyes részein még ma is: a segítségnyújtást sokszor fejezik ki, hogy „ránéztem”, „megnéztem” vagyis „segítettem”. Ez az „idióma” nem ismeretlen még az angol nyelvben sem.

Kérem, tekintse meg a honlapomat is:
http://www.fiberweb.hu/taara
 Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

7 thoughts on “Tácsi István: AZ ŐSKERESZTÉNYSÉG VALLÁSELMÉLETE

 1. Tisztelt Tácsi Úr!Hálásan Köszönöm,hogy igy,érthetően összefoglalva irta le és adta közre-közzé- mindazt,amit évek óta előadásokon hallgatok.Olyan nagyszerűen foglalta össze,foglamzata meg,hogy akinek kétségei lehetnének,annak is ebből az összefoglalóból egyértelműen levezethető a mi Ősvallásunk!!!(még hogy „pogány!!!!????)
  Köszönet a honlap közreadásáért is!
  Jó Egészséget kivánva,Isten Óvja és Áldja : Éva
  .

 2. mégha tényleg jó lehetne, hasznos egy ilyen hit, hittan elterjedése a magyarság között …, ennek nehézsége, komplikáltsága akadály lenne abban, hogy ez a nagyközönségben tért szerezzen. Sokunk számára az egyszeru is túl nehéz, komplikált. Ezen hittan kialakítana (szerintem) egy olyan elitt-réteget, egy kasztot amely tudatosan, amely a kisembert ki is rekesztené ebben. A kereszténység minden emberhez, egyedhez egyenlo mértékben szól ….
  de ez nem minden. A fontos az, hogy Isten, a világmindenség teremtoje, ura … meglátogatott bennünket olyan kb 2000 éve. Emberré
  lett és velünk élt. Tanított bennünket, tanácsolt, segített bennünket …, majd az életét adta értünk. Na ez a keresztény hit. Ekkor történt egy
  egyedül-álló eset az emberiség életében. Ezen Jézus (Yoshuah-nak
  nevezett) a vízkeresztsége után a Jordán vizébol kilépve , Isten maga
  az egyedül-álló parancsát tette felénk (a mai emberek mindegyikének) :
  ‘”Ez az én szeretett Fiam ! Ot hallgassátok !”. Na itt egy személyes,
  minden emberre vonatkozó felszólításról van szó. Ezt valaki
  vagy megteszi, vagy sem. Itt nem szükséges nagy, magasröptu
  szövegelésre, magyarázatokra …
  akik teljesítik az isteni parancsot, azokat nevezik (±) a keresztényeknek
  (remélem magam is köztük vagyok) …
  tehát ami engem illet, teljességgel ellenkezem avval, hogy ezen
  újonan felfedezett, de mégha ez egy újra-felfedezett hitet, hitvallást „keresztény”-nek mondja (az „oskereszténység” is az, nem beszélve
  arról, hogy ez egy abszurdum is). A keresztény kifejezést, szavat errol
  ki kell vegye az, aki ezt követi …
  tovább is megyek itt. Ismerem már vagy 10-12 éve ezen hitet, hittételeket (±). Na ezekben sokszor ezen „oskeresztény” nagyon
  hasonlít a zsidó felfogású valláshoz, hithez. Mindketto pl-ul az anyai ágban keresi az igazát. Jézus emberi származásában. Mi keresztények az apai, az isteni származását vesszük elsodlegesen. Na ezen zsidósság addig is elmegy, hogy sok ‘oskeresztény’ amikor pl-ul
  „Jézus-Hite” kifejezést, fogalomról beszél, ott NEM a Jézusba-való
  hitrol, hanem arról, hogy jézus (mint ember) miben is hihetett ?
  Tehát ezenn vallásnak ezért sem lehet semmi köze a kereszténységhez ! Ugyanis ezek nem követik Jézust, hanem meg kivánják elozni (mint
  a zsidók is teszik) ….
  tehát ha valakinek nem elég maga Isten, az akkor választhat egy
  ilyen hitet, melyet maga is vallhat. Ez talán adhat majd számára egy
  földi üdvösséget. De ennek semmi köze az azokéhoz, akik Jézust, Jézusra hallgatnak, akik a keresztények …
  aki nem fogadja el Jézust, annak nyitott az út bármerre is …
  szeretettel

  1. Ha kell, olvassa el háromszor az írásomat.
   Ha ez után sem ébreszt önben, mint magyar emberben, új gondolatokat, akkor nem tudok segíteni.

 3. Ez egy őrült összehablatyolása az ősi vallás tanainak a zsidó-keresztény formulákkal. Érdekes,egyesek honnan tudnak ennyi butaságot kitalálni,és még hisznek is benne !?

  1. Az még érdekesebb, hogy egyesek hogyan tudnak annyi beléjük vert és minden alapot nélkülöző hazugságot a fejükben tartani, és még hisznek is neki.

  2. Kérjük pontosan szóljon hozza a kifogasolt állításokhoz.
   Ezen a portalon próbálunk tartani egy bizonyos emelkedettebb színvonalat!
   Nem illik egy írást csak általánosságokban le. . . .
   üdv
   Transyadmin

 4. Dícsértessék a JÉZUSKRISZTUS !
  Én továbbra is csak JÉZUSKRISZTUS-ban és Putyinban hiszek !
  Ölelek minden KERESZTÉNY MAGYART !

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük