Siklósi András: Szabad hazát, nemzeti újjászületést!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az utóbbi másfélszáz évben két nagy forradalma és szabadságharca volt a magyarságnak: 1848. március 15-ével és 1956. október 23-ával kezdődően. Mindkettő arra példa, hogy a legféktelenebb elnyomásból, a legsötétebb zsarnokságból is létezhet kiút és fölemelkedés. Csak hit kell hozzá, bátor elszántság s a nemzeti összefogás eltiporhatatlan akarata. Ha ez kitörölhetetlenül benne él ifjakban s vénekben, akkor fölkeléseinket leverhetik ugyan, de népünket soha. Ha ez a szellem melegíti szívünket, mindig támadnak közülünk új forradalmárok, fölkészült, tekintélyes vezérek, és harcunknak tízezerszám lesznek névtelen hősei.

Tudták, érezték ezt ellenségeink is. Ezért mielőtt fizikai megsemmisítésünkhöz láttak, először a lelkünket próbálták megrontani. Meghamisították történetünket, kigúnyolták példaképeinket, szimbólumainkat és hagyományainkat. Mételyező eszméket dobtak közénk, zűrzavart és széthúzást szítottak, lezüllesztették nyelvünket, kultúránkat és öntudatunkat, bemocskolták ősi erkölcseinket, meggyalázták nemes jellemünket, megpuhították szilárd gerincünket. Likvidálták nemzeti gondolkodású vezetőinket és ellenállóinkat, végzetesen megfertőztek, legyengítettek és megbetegítettek bennünket. Tetszhalottá zsibbasztottak, s még az életkedvünket is elvették. Egy ilyen népet aztán gyerekjáték volt kifosztani: javait és szabadságát elrabolni, gazdaságát tönkretenni, eladósítani és koldusbotra juttatni, s mindezért még őt magát bűnösnek és felelősnek bélyegezni a legaljasabb módon.

Tehetetlen szolganemzet lettünk. Idegen lánctalpak és csizmatalpak alatt tengettük sivár életünket, míg a testünket szipolyozó tetvek vérünkön s verejtékünkön híztak kövérre. Országunk kincsein, termékeny földünkön, megcsonkított hazánkban növekedtek naggyá a törpék, s visszaélve a vendégbarátsággal, kizárták a jóhiszemű házigazdát. Szelíd, jámbor nép a magyar, de türelmével nem lehet örökké visszaélni, mert már nincs hova hátráljon. A legkisebb vadállat is védekezik, ha sarokba szorítják, számunkra is eljött a kitörés ideje. Ez az utolsó lehetőségünk, amit nem szalaszthatunk el, ha meg akarunk maradni a Kárpátok alatt. Ostoba, önző, rövidlátó banditák támadnak ellenünk határainkon kívül és belül. Mivel az érzéketlen nagyhatalmak most is fütyülnek ránk, segítséget csak magunktól várhatunk. A saját tehetségünkben és tapasztalatainkban bízhatunk csak. A közmondás szerint: aki egy évre tervez, gabonát vet; aki húszra, fát ültet; aki száz évre, iskolát épít. Legyünk tehát bölcsek – műveljük meg kertjeinket, gyarapítsuk vagyonunkat, ám ne feledkezzünk el az iskolákról s a templomokról sem. De ne az keresztelje s tanítsa gyermekeinket, aki apáink hóhéra volt! Ne a tolvaj kiáltson először fogdmeget!

A világtörténelem egyik legnagyobb korfordulója előtt állunk. Régi és fiatal nemzetek ébredeznek a friss hajnali fényben; országok, kontinensek rendeződnek át a szemünk előtt. Csaták, polgárháborúk, területi konfliktusok gyújtóbombái robbannak. E folyamatok jelentősége csak az egykori népvándorláshoz és a honfoglalásokhoz hasonlítható. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül mindezt, ha meg szeretnénk érteni korunkat, s biztos alapokra kívánjuk helyezni népünket a többiek sodró áradatában.

Ahol romlás van, ott dögszag is terjeng. Mennyivel egészségesebb a siker levegője! Az újrakezdésé, a fölemelkedésé. A forradalomé és a győzelemé. Hinnünk kell az értelmes életben! Az irigységet s a gyűlölködést fölváltó szeretetben. De le kell bírnunk saját kétségeinket és félelmeinket is, hogy kimászhassunk a reménytelenség mocsarából. Hogy újra örülhessünk a magyar szabadságnak, a napsugaras jövőnek, népünk hatalmas alkotó erejének.

Az ún. „békés forradalom” megfoghatatlan délibáb csupán; a neoliberális–reformkommunista átmenet végérvényesen megbukott. Tudtuk jól mindvégig, nem más ez, mint gátlástalan hatalomátmentés, szemfényvesztő hazárdjáték a magyarság türelmével. A históriában még nem volt példa arra, hogy egy uralkodó osztály, pláne egy bolseviki „élcsapat”, önszántából félreálljon, s átadja a helyét a nemzethű erőknek. Mindezt fölismertük mi is: ezért a jelenlegi áldemokrácia helyett csak egy valódi rendszerváltásban hiszünk, ami ha szerencsénk van, vértelenül zajlik, de békésen semmiképp. Igen nagy szükségünk van erre a megtisztulásra, mert ha nem tudunk gyökeresen változtatni helyzetünkön, akkor néhány éven belül összes törekvésünk, tervünk megsemmisül. Hazánk összeomlik, és hullarabló keselyűk markába jut, mi pedig kisemmizett bennszülötté válunk, vagy szétszóródunk a szélrózsa minden irányába. De emlékezzünk Kossuth szavára, mi szerint: „A világ egyik fele nem lehet szabad, míg a másik rabszolga, mert vagy a rabszolgaság veszi hatalmába az egész világot, vagy a szabadság győz a rabszolgaság felett.” Ezért kell bármi áron a szabadságért küzdenünk!

Ez itt Magyarország, s mi magyarok vagyunk. Nem akarunk leigázott palesztinok lenni egy most szerveződő gyökértelen, kozmopolita Európában! Emeljük föl a fejünket, s ha kell, az öklünket is! Nem ülhetünk otthon tétlenül. Nem várhatjuk senkitől, hogy helyettünk gondolkodjon és cselekedjen. Ki kell mennünk az utcákra, s ki kell vívnunk emberi jogainkat, függetlenségünket és teljes önrendelkezésünket! Egy bebetonozott, népellenes kormányt és még kártékonyabb látszatellenzékét nem lehet a szavazóurnáknál leváltani, sem aláírásgyűjtéssel félreállítani. Csak az egységes fővárosi és vidéki tömegek kényszeríthetik ki az ősi elveinkre, a Szent Korona értékrendjére épülő nemzeti Magyarországot; ahol mindenki alkotmányos és törvényes keretek közt, de szabadon, jólétben élhet.

Néma beletörődéssel semmit se érhetünk el. Egy dermesztő jégkorszak közepén, mázsás terhek alatt, a legkisebb védelem és támogatás nélkül vonszolódunk ma is. Hosszú ideje folyamatosan pusztulunk, fogyunk. Lemorzsolódunk, elszivárgunk a semmibe. Ez a rend a halál békéje, ez a nyugalom a temetők csendje. Ütött a végső óra, amikor még javíthatunk keserű sorsunkon. Közeleg az igazság pillanata. Most vagy soha! Ha elbukunk, ismétlésre nincs több lehetőség. Az élőkhöz szólok, a kedvetleneket, az elesetteket s az alvókat ébresztem. Vezessen bennünket győzelemre a lobogó forradalmi tűz! Nincs alku, nincs visszavonulás, félúton nem állhatunk meg. Nem lehetünk „függetlenek” és „semlegesek”, csak a nemzet ügyének elkötelezettek. Megbecsült, messzire is biztonságot, erőt sugárzó államot csak országépítők teremthetnek; hazaáruló kufárok és nemzettudatuktól megfosztott senkiházi rongyemberek soha!

A magyarságnak el kell foglalnia minden főbb pozíciót, melyeket továbbra is a régi s a mai rezsim korrupt és tékozló „szakértői” bitorolnak. Ez a rosszindulatú, bennünket terrorizáló kisebbség nézeteinktől, mentalitásunktól teljesen idegen, vagy janicsárként kiszolgálja a romlásunkra és meghódításunkra szövetkezett cionista ellenségeink törekvéseit. Csak a népünk többségétől támogatott politika válhat eredményessé, csak ez hozhat újjászületést. Nem lehetünk hitehagyott, önpusztítón marakodó, halálba menetelő nemzet! A hazáért nemcsak elvérezni, élni is tudni kell! Szabó Dezsővel vallom: „Minden magyar felelős minden magyarért!” Talpra hát! Rázzuk le bilincseinket! Söpörjük el az akadályokat! Amiképpen céljainkhoz, fogadalmunkhoz hűek leszünk – a Magyarok Istene úgy segítsen minket!

Siklósi András versei:
Márciusi tűz
Gyúlj ki pusztákon
hegyek gerincén
kicsi házakban
börtönök mélyén
romok virága hajnali tűz
Mérgezett szívünk
gyógyító álma
halottak mécse
bujdosók lángja
ragyogó csillag királyi tűz
Legázolt népünk
titkos reménye
kifosztott hazánk
megváltó fénye
tomboló harsány vulkáni tűz
Kapd el ruhánkat
csókolj hajunkba
forrald föl vérünk
égess húsunkba
naplángok sarja mennyei tűz
Tégy igazságot
kíméld a gyengét
pusztítsd a férgek
sátáni rendjét
hatalmas bíró rejtelmes tűz
Lázas kohódban
tisztítsd meg lelkünk
gyilkos csatákban
ne hagyj elvesznünk
örökké ifjú győzelmes tűz
Ébreszd a magyart
röpítsd a csúcsra
szabad országban
élhessünk újra
Lobogj föl bennünk isteni tűz

Böjti fohász

(Mindszenty bíborosnak odaátra)

Alszik szunnyad szinte minden

halálos zord néma csöndben
Bár közeleg jön a húsvét
tombol a tél támad ismét
Erdő mező csonttá dermed
növény állat pusztul szenved
Hófúvásban jégben élünk
egyre fogyunk s hull a vérünk
Temetőben ifjúságunk
a szakadék szélén állunk
nyakunkon a hóhér bárdja
süllyedünk az éjszakába
Csak a zsarnok vasárnapol
s bennünket a sárba tipor
Ébredj ember virulj élet
rügyezz gyönyörű természet
Süss fel nap égj perzselj hétrét
tündököljön föl a húsvét
Engedd Isten hogy a néped
hittel zengje dicsőséged
Add vissza elrabolt álmunk
évezredes szabadságunk
Idegen ne bántson minket
ne fossza ki a földünket
ne alázzon ne védjen meg
ne szeressen s ne öljön meg
„Testvérre” nincs több szükségünk
söpörd ki az ellenségünk
sújts le tigrisre cápára
taposs rá a viperára
Elég volt a vereségből
gyalázatból rettegésből
Meguntuk a börtönt bitót
a sok férget rongy besúgót
Elég már a szolgaságból
rombolásból és romlásból
Esedezve kérve kérünk
engedj újra szépen élnünk
Adj hazánknak tisztességet
bort búzát és békességet
méltó népet és virágzót
förgetegben is megállót
Fordítsd felénk derűs orcád
Tavaszodj ki Magyarország
Siklósi András (a HunHír.Hu munkatársa)
Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Siklósi András: Szabad hazát, nemzeti újjászületést!

 1. Bár minden magyarhoz eljutna ez az üzenet!
  Köszönet v. Siklósi Andrásnak

 2. A Bilderberg farok lemetszése: MAGYAR NEMZETI ÉRDEK!!!
  Szavazás azaz KERESZTVETÉS előtt (2010.04.11-én!) ez mindenkinek kötelező: http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=61820262
  Amint arról a földgolyót behálózó KÉNBŰZÖS! médiacsatornákból értesülhettek és jól fel is háborodhattak; – az az ősellenség elmúlt hetekben planetahírré dagadt cionista provokációja, amit a BILDERBERG CSOPORT alantas, sátán fattyjai kürtöltek világgá a VILÁG KÖZEPÉT URALÓ MAGYARORSZÁG ŐSLAKOSAI ELLEN, hogy azt mocsokba döngölve, megalázottan erőszakolják meg…- ÉLŐBEN és EGYENESBEN, ahogyan azt 90 évvel ezelőtt is TRIANONBAN tették!!!
  …de, hogy miért is kellett ezt a NEMZETI ERŐSZAKOT megint elkövetni?!
  KIKNEK ÁLLHAT ÉRDEKÉBEN MAGYARORSZÁG MEGKAPARINTÁSA?!
  … piti cionrabszolgák a MÁV-on és az OTP-n keresztüli megzsarolásunkkal keltették MAGYARORSZÁG rossz hírét, hogy ránk süttethessék az antiszemitizmus és a nácisodás oly mértékű „skarlát betűjét”, amitől terrorizmusra hivatkozva megakadályozhatják áprilisban MAGYARORSZÁGON a „SZABAD VÁLASZTÁSOKAT”!
  A századik zsarolás…Választáskor…
  Bajnai Gordonka mint a BILDERBERG csürhe magyarországi fullajtára az utolsó „parlamentális” napon, magyarírtó haverjaival az mszpszdsz – a fidesz tartózkodásával-megszavazta, hogy akár 3 évet is kaphatunk, ha nyilvánosan tagadjuk az ún. holokausztot.
  A „nemzetközi nagytőke” vagyis a VILÁGFAROK!!! által kirobbantott Nagy Háborúban (1914-1945) elesett kb. 1,4 millió magyar persze nem számít.
  …meg az utána következő judeobolsevista mészárlások tízmilliós hullahegyei sem számítanak tételként.
  …meg TRIANON sem, amit szintén ez a hírhedt és titkolódzós BILDERBERG CSÜRHE szervezett és vezényelt le magyargyűlölő véglényeivel.
  Érdekesség, hogy ha „érzéseiben bántunk” majd meg egy ilyen SORSTALAN őspatkányt, akkor is bíróság elé kerülhetünk…
  ŐSPATKÁNY BÍRÓSÁG elé persze – mert MAGYARORSZÁGON még nincs másik!!!
  Az őspatkány ennek örömére folyamatosan és büntetlenül tagadhatja a JÓISTENÜNKET!; – KÖROSZTÁSÚ JELZÉST azaz JÉZUS KRISZTUST, akinek maga a TEREMTŐ ISTEN küldette ANGYALI SZENT KORONÁNKAT!!!
  Nem véletlenül vetette rá dülledt szemeit a SÁTÁN és annak gyülevész klónjai, hiszen a VILÁGURALOMHOZ koronára van szüksége…
  ISTEN KORONÁJÁRA!!!
  …az meg, akárhogy is szemlélem: NÁLUNK VAN!
  …a MAGUNKFAJTÁNÁL!
  …a JÓISTEN BEVÁLASZTOTT NÉPÉNÉL!
  MINDÖRÖKRE!!!
  …és, hogy 1 JOBBIK VILÁGRA SZAVAZHASSANAK.
  Szíves örömest tudatjuk, hogy a Rise Against – Prayer of the Refugee számát feldolgoztuk és, hogy ezentúl a Pálos Trend formációtól ez a szám a zsidó terror hangoskönyveként, Ördögűző címmel fog futni a video megosztókon.
  Ja!
  …ha netalántán szinkronicitást vélnének felfedezni a zsidók palesztín mészárlása és a magyarországi zsidók és zsidóbérencek magyar népességírtása között, akkor az még „véletlenül” sem a „véletlen” műve…
  Mintsem inkább a SÁTÁN NÉPÉNEK ISTEN és SZŰZLEÁNYGYILKOS MIBENLÉTE, hiszen GYILKOLNI „SZÜLETTEK” és feláldozni…MÁSOKAT.
  Szeretettel: a magyar Pálos Trend

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük