Mentsük a keresztet

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Elmúlt hát a karácsonyi „szeretet-roham”, s megkezdődtek a szürke hétköznapok. Már nem kell annyira szeretnünk egymást, már a kis Jézus sorsa sem számít, hogy mi is lett vele ott a jászolban, s ki sem törődik az adventkor felállított kettős keresztekkel. Pedig jól jött egyeseknek, hogy bele rúghatnak néhány honfitársukba,… Kit érdekel már, hogy mit is jelképez a kereszt?
Ezzel kapcsolatos az az írás, amit most kaptunk a kaliforniai Ontarióban működő ún. Nyugati Magyar Egyház nevű szervezettől, s ezúton közreadunk. Megér néhány percet. (a NIF szerkesztői)
Íme az írás:
SZEBB, BOLDOGABB ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN MAGYARNAK
Ezt kívántunk tavaly is, s szomorúan állapíthatjuk meg, hogy nem volt elég a kívánság, nem volt szebb boldogabb év, mint az előbbiek. A kívánság Istentől adódna meg. És itt jönne számításba a hit és a vallás. A Megváltó Jézus születésére várva Adventot hirdetett a keresztény egyház. Voltak hívők, akik keresztet állítottak figyelmeztetésül, hogy keresztre feszítik a Megváltót, az igazság hirdetőjét. Többen csatlakoztak e nemes kezdeményezéshez és országszerte keresztet állítottak a hívők tereken, templomok előtt. Ezzel kapcsolatos alant közlünk részleteket különböző személyektől:
Adventi keresztállítás a körtéren.  A karácsonyváró adventi időszakban ismét keresztet állít a Jobbik Magyarországért Mozgalom a Móricz Zsigmond körtéren is, hogy felhívja az emberek figyelmét a bevásárlási lázban az ünnep valódi értelmére. A kereszténység elsőszámú jelképének hetedik alkalommal történő, ünnepélyes felállítására advent első vasárnapjának előestéjén, november 28-án 16 órától kerül sor. A cermonia szervezője hagyományosan: Musits Antal esperes. Felszólal Csuka Tamás püspök, Ungváry Zsolt újságíró, közre működik Dévai Nagy Kamilla.”
Tudjuk, hogy Isten tudta nélkül még a gondolat sem lehetett, nemhogy keresztállítás. Ha Jézus látta volna a keresztállítást, és az azt körülvevő hívőket, megkérdezte volna, hogy: „miért állítanak fel keresztet?”. Az ott lévők megmondták volna neki, hogy annak emlékére, hogy a gonoszok Jézust keresztre feszítették, mert az igazságot hirdette. „De mi a második kereszt?” – kérdezné Jézus. A gonoszok Magyarországot feszítették keresztre, szétdarabolták a nemzetet, arra emlékeztet a második kereszt. Jézus megvigasztalta volna a jelenlévőket, – mondván; imádkozzatok, az Istennél minden lehetséges, s ha többen kéritek, megadatik tinéktek. A jelenlévők megfogadták volna a tanácsot, elmentek volna a templomokba, hogy minél többen kérjék az Urat, hogy hallgassa meg a kérésüket. Megkeresztelték volna a békapapokat, püspököket, akik kettős keresztel a vállukon ékesen szólának, hogy: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békeség és az emberekhez jóakarat.
Ha a Sátán látta volna a keresztállítást, biztosan felháborodott volna. Az éj leple alatt összefűrészelte volna tűzifának. Persze az ördög nagyobb úr, minthogy ő csinálná meg a piszkos munkát, talál magának hitetlent, akivel elvégezteti akaratát.
Sajnos Jézus sem járt Magyarországon advent alatt, nem látta a keresztállítást. Még az Isten is elkerüli az országot mióta az ateista kommunistákat kiszolgáló papok, püspökök uralják az egyházat.
De ott járt a Sátán, s mélyen felháborodott. „Majd adok én nektek keresztet, – szikrázott a vasvillája, – s toporzékolva elindult az erdő felé”. Elhaladt a cigánysor mellett, ott látta a vajdát. Az nem megfelelő erre a feladatra, arra nem lehet számítani, mormolta magába. Ide egy kipróbált ember kell, aki tud a hívőkre hatni, az majd elintézi a kereszteseket.
Másnap közölte a média, hogy Erdő Péter a Magyar Katolikus Egyház legfőbb elöljárója, elhatárolta magát a keresztállítástól, és az ott szentséget szolgáltató saját papjától, vagy papjaitól. A tudósításból nem derült ki, hogy mivel határolta el magát a bíboros a saját papjaitól. Fa vagy vaskerítéssel, avagy zárdába vonult Húsvétig? Mindenesetre a Sátán nagyon meg volt elégedve, mert ropta a haláltáncot. Ezért nem kellett elmenni neki Debrecenbe, ott nincs kereszt a nagytemplomban, ezt utánozhatnák a katolikusok is, ökumenikus alapon. „Na, majd erre is lesz gondom” – nyugtatta meg magát Lucifer. „Azzal a Jézussal még mindig baj van” – ármánykodott magában. „Igaz az idő és a kommunisták nekem dolgoznak. Meg kell értetni a keresztényekkel, hogy volt Jézus, nincs Jézus, ezt el fogom érni a békapapok és a püspökök által, akiknek dupla fizetést, holtig tartó püspökséget fogok ígérni. Ezekkel a romlott lelkűekkel el fogom érni, hogy zene, kiállítási és báltermekké alakítsák át a templomokat, ott tüntessék ki a birkanép elnyomóit, akik jól tudnak hazudni. Ha nem hallgatnak rám, olyan hideget csinálok, hogy minden keresztet tűzifának használjanak majd el” – nyugtatta magát Lucifer.
Érthetően, nagy felháborodást keltett Erdő Péter a Magyar Katolikus Egyház legfőbb elöljárója kijelentése. Voltak hívők, akik írtak róla, mások kijelentették, hogy ide se megyünk többet, inkább itthon imádkozunk, mint olyan templomba, ahol Erdő Péter és hasonszőrű társai a kereszt megcsúfolását hirdetik. Alant közlünk egy pár írásból részletet:
„NYILT LEVÉL Erdő Péter Úrnak .
Uram, Bocsássa meg nekem, hogy ezúttal nincs kedvem a titulusait felsorolva, az önnek kijáró tiszteleti formulák útvesztőiben alakoskodni. Egy hír Önnel kapcsolatban felkeltette a figyelmemet. Ön, mint a Magyar Katolikus Egyház legfőbb elöljárója – a média híradása szerint – elhatárolta magát, egy bizonyos keresztállítástól, és az ott szentséget szolgáltató saját papjától, vagy papjaitól. – Mivel a média nem említette, hogy ezt a nyilvánosságnak szánt politikai nyilatkozatot, hivatali székéből, vagy magánemberként tette, engedjen meg egy laikus kérdést, a nyilatkozattal kapcsolatban. Nem világos előttem, hogy Önnek mivel, vagy kivel van baja? Jézussal, vagy a kereszttel, vagy az Urat, a keresztet tisztelő hívőkkel? Uram, Ön a politika – és ott is a pártpolitika – vékony jegére tévedt. Egy olyan területre, ahol Önnek nincs keresnivalója. Ha mindenképpen bele óhajtja ártani magát a politika egyre kétesebb dolgaiba, talán kezdhetné azzal, ami önre tartozik! Például, az egyházüldöző, ateista-kommunista hatalmat kiszolgáló – az Ön székét is egykor súlyosan kompromittáló, felső klérus viselt dolgainak nyilvános tisztázása! – Sokatmondó ez az önként vállalt, mély hallgatás! A mai hír Önre tartozó része, elkerülte a figyelmét. Az, hogy a felállított keresztet ismeretlen tettesek elfűrészelték, meggyalázták! Látja, ez meg a hívőket bántja, nagyon. Aztán a mártír Mindszenty bíboros ügyét is rendbe kellene tenni már. – Ez egy másik szép feladat, ami megoldásra vár. Ő, szolgálatban, elárulva, megtagadva halt meg. A sírban sem hagyták nyugodni. Az ún. rendszerváltás zűrzavarában, a hazahozatalához, az ateista hatalmat szolgáló magyar egyházi vezetők utasítására, rendőri erőszak árán bontották fel a sírját a máriacelli bazilikában. Földi maradványai védelmére, a sírkápolna bejárati vasrácsához odaláncolt titkárát és másokat,- zárt templomajtók mögött, osztrák roham rendőrök fűrészelték le a sírról. Az így elrabolt koporsót az ajtón kívül már a MTV Híradó kamerái várták, mintha mi sem történt volna a zárt ajtók mögött, odabent. – Mindez a pápalátogatás előestéjén történt. Itt aztán van mit megmagyarázni, – mert egyszer meg kell magyarázni, és elhatárolódni mindentől és mindenkitől, akik ezt elkövették! Újabban  – majd húsz év multán, szinte észrevétlen – Mindszenty kultuszba kezdtek, de, bocsánatot nem kértek hozzá senkitől! Ezt meg kellett említeni annyi „szép, eltévesztett” buzgalom láttán. A lassan kiüresedő, pusztuló templomok fájdalmas tényének számtalan oka van.  Talán ezek is közéjük tartoznak, nemde? Barátaink, és minden hívő honfitársunk nevében megfontolt tisztelettel, az Ön érdemi nyilatkozatára várva, Egy, a Krisztusban magára hagyott, a felbomló nyáj családjainak egyike. Kelemen József és Mária”
MÁS: „Elég volt a gyalázatból! Elég volt a tiltásokból! Elég volt a papok hajlongásából a hatalom felé! Még a kerámia figurák is belépirulnak a betlehemi jászol körül. De a papok egy része ezt nem látja. Vakok ők, vezetni alkalmatlan békepapok. És ezen a helyen cseppet sem érdekel, hogy az illető az egyházi hatalmi rendben milyen helyzetben van. Rosszabbak, mint a vörösök, az idegenből idetelepülni szándékozó, illegálisan özönlő megszállók. Mert egyetlen jószágukat meg nem védik. Egyetlen bárányuk oltalmukat nem élvezi. Papok és párttitkárok a sokgyertyás táncokon, ott vigadoznak rendszerük koldusai szeme előtt. Azok előtt ülnek idegen ünnepet, akiknek zsírjából oroztak, és akiket juhszélre penderítettek, vagy árokba rugdaltak. Kilövették a szemüket, telehazudták minden percüket. S most ráfér az arcukra előttük idegen táncot járni.
El innen hát! El a hamis papokkal, viselje bár a bíbor cingulust is. Nem kell szava az igaz magyaroknak. Hanem csak egy is akad köztük, aki híven és alázattal dicséri Urát, annak okáért átok őket nem éri. Pedig bizony mondom, átok az út, és átok kezükből még a szentség is, kik népüknek romlását idézik. Oktalan állat nem tesz olyat, hogy nyáját veszélybe sodorja, hát még a pásztor miként tehetné?! De ezek megteszik naponta ezerszer is ha kell, féltve hatalmukat és hírüket. Ó, jaj, sír a Szent Korona, mikor azt kell látnia, hogy kik Jézusról prédikálják a Jóhírt, naponta ütnek egy újabbat valamely szegének fején, hogy véletlenül le ne szállhasson a gerendáról hívei oltalmára. Szégyenben ég a keresztények arca, mikor ilyen papok hajlongnak az oltárok előtt! Bocsásd meg nekik Jézus, mert nem tudják, mit cselekszenek! Pedig hamarosan beteljesedhet, s akkor nem lesz kinek az ostyát nyújtani. Hová lesz akkor a hit helyett őrzött hivatal?
Kegyelmes Jézusunk! Bocsásd meg oktalan szolgáid vétkeit és hamis szavait! Hajlítsd lelküket igaz szolgálatra híveik tévedésbe ejtése helyett! Köszönjük néked felséges Urunk mindennapi igédet és a kenyeret. Megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, amint tanítottad nekünk. Amen.  Lengyel Károly”
MÁS: „Szeretnék templomba menni. Látni a pap arcán a szeretetet és alázatot, ahogy a hívők közt, gyalog jön misét tartani.  Szeretném, ha a lelkéből szólna. A szívéből imádná Istent, és élete célja lenne, hogy az embereket erre megtanítsa. Szeretném körülnézve látni az emberek szemében a megnyugvást, a békét Isten házában.    Somogyvár”                                                              .
MÁS: „Tüzifa… és nem Krisztuskereszt. Ennél nagyobb sértést nem lehetne a hazáját szerető, keresztény magyarság arcába vágni. Magyargyűlölő és keresztényellenes az ökumenista lelkész és társa nyilatkozata a Jobbik által felállított kettős keresztről. Bizarr dolog, hogy lelkésznek kell nevezni egy olyan embert, aki le tudja írni azt, hogy a ledöntött és elfűrészelt keresztet ne sirassuk, ne tekintsük krisztusi jelképnek, hiszen az nem is volt felszentelve. Nagyon is jól tudja a lelkész úr, hogy fel volt az szentelve. Felszentelt pap által. A baj itt a Jobbikkal van. Hogy jön a Jobbik ahhoz, hogy kereszteket állítgasson ebben az országban?   Dobos Attila”
MÁS: „ Szomorúság járja át templomaink falait, hogy sír, s nem kondul tornyában a harang. Temetőink fölé nemzetközi szemét telepedik, volnának, mint nemzetek felettiek. Hát nem látjátok, magyarok? Nem halljátok hívek? Érettünk, magyarokért emelkedik ismét tereinken a kereszt! Micsoda ország az, ahol ketté lehet fűrészelni a köztereken áhítattal felmutatott keresztet? A kettős keresztet! Mert szögezzük le itt és most, ez államiságunk egyik legrégebbi jelképe is egyben, s mint ilyen, törvényben rögzített védelmet élvez.”
Szinte hihetetlen, hogy egy keresztény államban megtörténjen, hogy egy keresztény szimbólumot egy keresztény egyházfő bár mily formában meggyalázzon. Vajon mit gondol egy más nemzet Magyarországról? Valószínű azt, hogy Magyarország nem egy keresztény állam, ahol ezt eltűrik. De hagyjunk a másokat, ki törődik velük, hogy mit gondolnak. Vajon mit gondolnak a magyarok? Itt két részre oszthatjuk a gondolkodókat. Az egyik rész mélyen elítéli, a kéménybe rakná füstölődni a keresztet megcsúfoló békepapokat, püspököket és a bíborost, hogy kiűzzék belőlük a sátánt. A másik része sajnálkozva mondaná; bízzuk a dolgot a békepapokból lett püspökök, bíborosok lelkiismeretére, majd csak megváltoznak. Nos, nem kell számológép hozzá, hogy megállapítsuk; az első esetben ott lennének a 2006. október 23-iki rendőrök vízágyúval, könnygázzal s kiszabadítanák a füstösöket a kéményből, akik a rendőrök sorfala között emelt fővel vonulnának el az átkozódó jobb magyarok előtt.  A második esetben; tévedésben vannak a jámbor hívők. Azok, akik a keresztfelállítás ellen vannak nincs lelkiismeretük, ők nem hisznek Istenben, Jézusban, a köntös, a palást, amiben álcázzák magukat, a sátán ajándéka, amit nem kaptak semmiért, azért meg kell szolgálni. Amint láthatjuk meg is szolgálnak. Ma a tereken állított kereszt kerül tűzifának, holnap a templomokban lévő keresztek kerülnek a tűzre.
Dolgoznak a kommunisták ügynökei, a sátánfiókák nyugodtan Magyarországon, a nép választotta kormány szabad kezet ad nekik, s meg is fizeti őket a Sátánnak tett szolgálataikért. Tehát nincs mit tenni, jöjjön, aminek jönni kell. Sokan megjósolták, többek között Dosztojevszky több mint 140 évvel ezelőtt, hogy a zabolátlan szabadság helyébe az önkényuralom kerül majd a jövő szintetikus társadalmában. Az emberiség egytizede uralkodik a másik kilenctized felett, akik el fogják veszíteni egyedi személyiségüket és valami dolgozó csorda féléké alakulnak át.” A katolicizmus megszűnt keresztény lenni és pogány bálványimádássá változott, a protestantizmus pedig rohamosan közeledik az istentagadás felé. … Nincs többé univerzális eszme. Minden ernyedt, petyhüdt, mindenből kiszállt az élet lüktetése, az emberek eltespedtek. Mind valamennyien kongunk az ürességtől. Történelmünk meghamisítva, templomaink kiüresedve, a történelmi egyházak vezetésében a kommunista ügynökök, a Sátán szolgái uralkodnak. Ezek a bibliát, mint mesekönyveket fogják árulni a templomok előcsarnokában, ha engedjük, hogy továbbra is, ők uralják az egyházakat. Fel tehát barátaim, a drága Jézus zászlaja alá.  Vegyük fel Krisztus keresztjét, tisztítsuk meg az országot az ateista kommunistáktól és ügynököktől, és építsünk fel egy szebb, boldogabb Magyarországot.
A kiadvány hiteléül: Bogár Gyula

3 thoughts on “Mentsük a keresztet

 1. Tisztelt magyarságért aggódók!
  Addig, amíg önök a judeokeresztény eszme mentén gondolkodnak, soha nem fognak a magyarság problémájára gyógyírt találni!

 2. Beszállok én is a pap kívánság kérésbe, én olyan papot szeretnék aki megvárja vasárnap hogy felkeljek, meg reggelizem a családommal elindulok, s ő figyeli mikkor már közel vagyok a templomhoz beharangoztat a sekrestyéssel és el kezdi a misét, de ha a Tv-ben, valami jó műsor van akkor ne mondjon szentbeszédet mert elkésem a filmet. Egyház adót nem kér mert hát az kiadás számomra, és az nem jó. Valamely családtagomnak valamely szentséget felkel vennie akkor jó lenne, ha megkeresne időpontot egyeztetne, ás az egyház érdekében megtenné a kötelességét. De ha ilyen pap nincs, akkor lehet hogy az is jó, amely Roma által ki nevezett Érsek, a püspök kérésére odarendelt a mi kis falunkba.
  A Pomázi keresztről lévén szó Legyen-szíves Írjon olyan valaki aki látta és úgy érzi hogy az a kereszt oda illő arra a helyre ahová azt állították. Este jártam arra és a feleségemnek rögtön mondtam, hogy a 56″- emlék mű elé rakni azt a kettős keresztet illetlen dolog, azért mert takarja, és nem a kettős kereszt véget építették azt a teret, hanem fordítva. Pilisszántón a hegy derekában messziről látható helyen félállítót kereszt senkit semmit sem takarva senkit nem irritált. Vajon miért?
  Az Érsek Úr levelét is jó lett volna idézni mégpedig azt a részt melyben nem a keresztel van baja hanem annak a politikába való behelyezésével, és ebben igaza van, és a kommunisták tiltották meg először a papok politizálását.

  1. Most sírjak, vagy nevessek?
   Először azt hittem, viccel ez az Imre ( nem inkább Jakab vagy Áron?), de aztán úgy tűnt, komolyan írja a hülyeségeit a virtuális térbe.
   A pomáziak a lehető legjobb helyre állították a kettős keresztet, oda, ahol sok ember megfordul, találkozhat vele, gondolkodhat az üzenetén. Kitakarja az 56-os emlékművet? Melyik bolygón? Ez eleve fizikai képtelenség, más szinteken viszont a kereszt és az emlékmű együtt olyan jelentéstartalmat is hordoz, amely megértéséhez Imre úrnak esélye sincs.
   Akit pedig egy keresztény országban irritál a kereszt látványa, legyen az bárhová állítva, arra csak azt lehet mondani, hogy a közösség ellensége, és egy egészséges öntudattal rendelkező nép megvetéssel kitaszítja magából. Próbálná csak ez az igen-igen okos Imre úr a keresztet gyalázni mondjuk Lengyelországban, vagy egy dél- amerikai keresztény országban…
   A keresztényellenes Érsek úr meg jobban tenné, ha eldobná reverendáját, mert méltatlan rá az, aki keresztény egyházi vezetőként a keresztállítást ellenzi.
   Bezzeg a Medgyesiékkel megértőbben viselkedett az igen tisztelt Érsek úr, és türelemre intett a büdös komcsik iránt. .Az esetben nem volt gondja az igen tisztelt Érsek úrnak a politikával.
   Az igen tisztel Érsek úrék most miért szólnak bele a magyarok dolgába, amikor egyetlen szavuk sem volt arra, hogy tönkre tették, megnyomorították, kirabolták a magyar népet.
   Ha eddig nem szólalt meg az igen tisztelt Érsek úr, akkor most már hallgasson örökre. És szégyellje magát!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük