KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Megtagadjuk az Aranybulla rendeleteit? Meg bizony!!!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Aranybulla-1222-bölAz Aranybulla szűkebb értelemben a II. András magyar király által az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott, függőpecséttel ellátott királyi okirat. Tágabb értelemben az aranybulla szó azt az arany pecsétet jelenti, mellyel a magyar királyok – III. Bélától kezdődően – megerősítették fontosabb okmányaikat.

Pirossal kiemeltük azokat a rendeleteket, melyeket a FIDESZ nem tart be. Mivel a “demokrácia” rendszerének alkalmazása miatt a magyar népre hárul a királyi hatalom egy része, így azt kell mondanunk, hogy a magyar nép a hatalma gyakorlása folyamán semmibe vette az Aranybulla rendeleteit és folyamatosan zsidókat ültet tisztségekbe, a hatalomba tévén ezáltal rendkívüli felelőtlenségről tanúságot.

II. András Aranybullája a magyar történeti alkotmány egyik legfontosabb törvényeként a megszületését követő későbbi századokban hivatkozási alap volt a rendi szabadság védelmében, a 16. századtól pedig egészen a 20. század közepéig az írott törvénycikkelyeiben vagy csak a szellemében.

Az aranybulla szövege a kevésbé fontos cikkek kihagyásával a következő:

„A Szentháromság és oszolhatlan egység nevében. Endre, Isten kegyelméből Magyar-, Dalmát-és Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia örökös királya. Mivel mind országunk nemeseinek, mind másoknak is Szent István királytól alapított szabadsága némely királyok hatalma által, kik néha haragjukban boszút állottak, néha gonosz emberek hamis tanácsira is hallgattak, vagy saját hasznukat keresték, igen sok részben rövidséget szenvedett: nemeseink fenségünk és elődeink füleit gyakor ízben verdesték kérelmeikkel és folyamodásaikkal országunk javítása iránt. Kik tehát tartozásunkhoz képest az ő kérelmöknek mindenben eleget tenni akarván, megadjuk mind nékik mind országunk egyéb embereinek a szent királytól megadott szabadságot; és országunk állapotának javítására tartozó egyéb dolgokat is űdvösen rendelünk eképen: Rendeljük, hogy évenként a szent király ünnepét hacsak némí súlyos foglalkozás vagy betegség által nem akadályoztatunk Székesfehérvárott tartozunk megülni. És ha mi jelen nem lehetünk a nádor kétségkivül ott leszen helyettünk s képünkben meg fogja hallgatni az ügyeket. Minden nemesek, tetszésök szerint, szabadon oda gyülekezzenek.

 • (I. p.) Akarjuk azt is, hogy sem mi, sem utódaink bármi időben le ne tartóztassák s el ne nyomják a nemeseket valamely hatalmasnak kedveért, hanem ha előbb megidéztették és törvény rende szerint elmarasztaltattak.
 • (II. p.) Továbbá semmi adót, semmi szabad dénárokat nem szedetünk a nemesek örökségén; sem házaikban, sem falvaikban meg nem szállunk, hanem ha meghivatunk. Az egyházak népeitől is teljességgel semmi adót sem szedetünk.
 • (III. p.) Ha valamely nemes meghalálozik fiú nélkül, lányát illesse birtokának negyedrésze; a többiről tetszése szerint rendelkezzék és ha a halál közbejötte miatt nem rendelkezhetik, a hozzá közelebb álló rokonra szálljon; és ha teljességgel semmi nemzetsége nincsen, szálljon a királyra.
 • (IV. p.) Ha a király sereget akar vinni az országon kivül, a nemesek ne tartozzanak vele menni, hanemha az ő pénzeért. Ellenben, ha sereg jönne az országra, mindnyájan tartozzanak menni.
 • (VII. p.) A nádor országunk minden emberei felett különbség nélkül biráskodjék; de a nemesek főben-és birtokbanjáró ügyeit a királynak tudomása nélkül el ne végezhesse.
 • (VIII. p.) Ha külföldiek, tudniillik tisztességes emberek, jönnek az országba, az ország tanácsa nélkül méltóságokra ne emeltessenek. (XI. p.) Fekvő birtok az országon kivülieknek ne adományoztassék.
 • (XVI. p.) Egész megyét vagy akárminemű méltóságot örök jószágul vagy birtokul nem adunk.
 • (XXIV. p.) Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek. Pénzváltó, kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbéli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.
 • (XXVI. p.) Hogy az országon kívül valóknak birtokot adni nem kell. Továbbá, birtokot az országon kívül való embernek ne adjanak. 1. § Ha valamelyest adtak vagy eladtak, azt a haza fiai válthassák meg.
 • (XXX. p.) E négy jobbágyurat: tudniillik a nádorispánt, a bánt, király országbiráját és királyné asszonyét kivéve, senki két tisztet ne viseljen.
 • (XXXI. p.) Kelt Klétusnak, az egyház prépostjának keze által a megtestesült igének ezer kétszáz huszonkettedik esztendejében. (…) Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtelenség szégyenvallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mind örökké. Kelt Keled kezéből, ki egri prépost és kanczellárunk; a testté lett ige után ezer-kétszáz-huszonkettedik esztendőben, mikoron tisztelendő János esztergomi, tisztelendő Ugrin kalocsai érsekek, Dezső csanádi, Róbert veszprémi, Tamás egri, István zágrábi, Sándor váradi, Bertalan pécsi, Kozma győri, Bereczk váczi, Vincze nyitrai püspökök voltanak, a mi királyságunknak tizenhetedik esztendejében.”

Forrás: hu.wikipedia.org

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

4 thoughts on “Megtagadjuk az Aranybulla rendeleteit? Meg bizony!!!

 1. szevasztok!

  Az az érzésem, hogy figyelnek bennünket – lopnak tőlünk – már meghirdették az ingyenes csipes új igazolványt, most nem találom a linket – én írtam erről ide idézem:

  “…Szevasztok!

  Véleményem nem változott és nem is fog – mindent, a szó szoros értelmében mindent meg kell tenni a cél érdekében!
  Javaslom, egy anyagi-bázis megteremtését is – az erkölcsi mellett – ami önmegbecsülést és hihetetlen erőt, büszkeséget ad – egy igazolvány elkészítése! A séma meg van az Apostoli Magyar Királyság igazolvány mintájára – vagy azt – vagy egy Erdélyi Köztársaság címen neven egyenlőre elkészíteni – az előbbi 1500 ft.-ért – igényelhető – de ne feledjétek az ARANYBULLA ezen cikkelyét – idézem:
  “…(XXIV. p.) Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek. Pénzváltó, kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbéli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek….”

  innen:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranybulla#Sz.C3.B6vege

  azért, hogy többet ne furakodjanak közénk halálos ellenségeink magyarnak kiadva magukat – a szűrő legyen oly sűrű, hogy csak a valódi menjen át rajta!
  Minden állam vezetőnek küldjétek el – mint írtam, ismerjék el – aláírásukkal amit visszaküldnek egy félgyőzelem már e küzdelemben!
  Sok sikert veletek vagyok – vagyunk! Csak okosan és kitartóan türelmesen ami meghozza gyümölcsét!
  tisztelettel: id, Kiss László
  ui: ehhez mit szóltok, kérem a véleményeteket privátban is lehet!

  íme:

  https://www.youtube.com/watch?v=I0V-C9ZVYak

  …..”

  szóval légy résen – jó úton haladunk – hallgasd meg ezt az elméleti futtatást
  itt:
  https://www.youtube.com/watch?v=5GxQJNfjCZQ#t=81

  tisztelettel:
  id. Kiss László
  ui: válassz:
  melyik állam formának akarsz hű tagja lenni – ne tagad meg önmagadat – mert volt Magyar Népköztársaság – volt Magyar Köztársaság – most van Magyarország – de még mindig él a jogalap az Apostoli Magyar Királyság!

  1. Kedves Olvasónk! Néha a linkjeit hasznosítjuk. Az Aranybulla linkkel is így tettünk. Remélem ezt pozitívan értékeli!
   Barátsággal
   Transyadmin

   1. Kedves Transyadmin!
    Természetesen – sőt különös érzés és hála övez ennek felismerésében – volt időszak, amikor azt hittem meghülyültem, mert, hogy csak én látom, úgy a dolgokat ahogy láttam akkor régen – és le is írtam különös kényszert érezve……. úgy lenne ötösöm a lottón, ahogy a dolgokat akkor leírtam – persze tudom, hogy a lottó is csalás – volt amikor többen is rájöttek erre, kár volt rá hivatkoznom, jutott eszembe….

    tisztelettel: id. Kiss László
    ui: megtiszteltetés részemre….

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: