KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Megoldható-e a gazdasági váltás, forradalom nélkül? – NIF kommentárral

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A gondolkodó embernek olyan az érzése, mintha nem látnánk a fától az erdőt. A közbeszédben ugyanis oly sok mindenről esik szó, hogy a lényeg folyamatosan elsikkad!

A címkérdést, csak az alábbiak megválaszolásával lehet megkísérelni. A válaszhoz segítő alapkérdéseket természetesen felteszem, de a válaszokat azonban maga a társadalom fogja kiizzadni magából! Remélhetőleg rövidesen!

– Ha megvalósul egy pozitív erkölcsi váltás, akkor ez magával hozza-e a magyar társadalom – pártoktól független – jövőképének kialakulását?

– Miért maradt eddig is jövőkép nélkül a magyarság, és elképzelhető-e kormány, vállalatok és a háztartások összefogása ebben a kérdésben?

– A „jelen” globális feltételei mellett a társadalmi jólét állami tényezői valóban egyet akarnak a néppel, vagy szemben áll a cél, amit kitűztek?

A válaszok kiizzadásához az alábbiakat tudom felajánlani segítségül:

A száz legnagyobb bevételt a földön, 58 ország és 42 multinacionális vállalat realizálja. Az utóbbiak tulajdonosi szerkezete azonban viszonylag szűk réteget érint, hisz ezekben a cégekben a mérvadó tulajdonosok száma összesen: 79.200.

Amíg az emberiség közel fele napi két dollárnál kisebb összegből él, (és ebből egy milliárd embernek naponta csak egy dollár jövedelme van) addig a bolygónkon élő gazdagabbik húsz százalék eközben az összes megtermelt jövedelem 75%-át birtokolja. Ám a legkirívóbb  igazságtalan tőkefelhalmozás csak  ezen a 20%-on belüli további 10%-nál jelentkezik igazán, mert övék az összes jövedelem 54%-a! Ha viszont a fogyasztás oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor még inkább tragikus a kép: a megtermelt javak és a szolgáltatások 96%-át a népességnek csupán 5%-a fogyasztja el.

A világ – szinte az összes nemzet tisztességes társadalomtudósa és filozófusa – a globális kapitalizmus kitermelte problémák megoldására keres új utakat. Ám a problémákat létrehozó okokat elrejti előlünk a jól megfizetett pártpolitika és a figyelemeltereléssel megbízott média világa. Amíg azonban a negatív gazdasági hatások okai fennállnak, s amíg a valódi okok nem lepleződnek le a társadalom tagjai előtt, addig az okozatok bővítetten újratermelődnek, s a megoldásra nem derül fény.

A lejárt szavatosságú kapitalizmust tehát, át kell cserélni egy emberarcúra!

Az egyértelműen felismerhető, miszerint nem társadalmi és környezeti jelenségek az alapproblémák, hanem ezek már okozati jelenségek és közös tőről is fakadnak. Éppen ezért az alapkérdések feltárására, s a jelentkező problémák mozgatórugóira kell fordítanunk figyelmet úgy, hogy közben ne egyéni vagy társadalmi részérdekek dominanciája érvényesüljön, hanem a közjóra törekvés.

A modern emberiség társadalmi életének vannak olyan területei, ahol a felgyorsult fejlődés már-már az emberiség fennmaradását is veszélyezteti. A jólétinek kikiáltott és a társadalmakat megnyomorító modernitás ugyanis, lassan a földi természet és az emberi társadalom tönkretételének is a végére ér. A felgyorsult élet ugyanis azzal jár, hogy az ember már nem az élet természetes szépségeit keresi, nem gyönyörködik a természet csodáiban, hanem inkább egy profitszerző tevékenységgé degradálja azt is, s ezzel egyre jobban szétnyílik az olló, amely a gazdagok és szegények közötti távolság növekedését is szimbolizálja. Tehát a profitmaximáló tőke és az értékteremtés egyszerű munkásai között mára, már szinte teljesen megszűnt az átjárás. Ám a száguldás függőségében sem a gazdag, sem a szegény nem érzi magát jól, nincs megelégedve a helyzetével, mert a felgyorsult élet nem engedi, hogy bármiről lemaradjon! Ebből adódik az a társadalmi türelmetlenség, amely valójában egy rossz célokért kiírt: gyilkos verseny. Nem marad idő semmire, hiszen a médiadiktatúra által elénk vetett szórakoztatás és a pénz utáni hajsza elveszi tőlünk az időt. Mi már nem tudunk megállni és gyönyörködni az alkotásunkban, vagy a természetben, mert nem engedi pozíciónk. Vagy azért, mert félünk a lecsúszástól, vagy azért, mert szeretnénk feljebb kapaszkodni a társadalmi ranglétrán. Csakhogy eközben a természetet tesszük tönkre, s maholnap már az „idő pénz” szemléletével, és a profitmaximalizálás bilincseivel a kezünkön – kivágjuk az utolsó fát, kiszivattyúzzuk az utolsó liter kőolajat. A száguldásunk eredménye pedig a föld teljes kimerülése, tönkretétele lesz. Az úgynevezett „haladás” oda fog tehát vezetni, hogy tűrhetetlenül szélsőségessé válnak a vagyoni egyenlőtlenségek, a környezet minősége pedig nem lesz képes megújulni többé olyan ütemben, ahogyan kirabolja az ember azt! A nyakunkon tehát a gazdasági hanyatlás, s az eddigi jólétünket biztosító fosszilis erőforrások, valamint a víz, a termőföld, a biológiai alapok egyre jobban beszűkülnek, de az emberiség önző módon nem akarja felismerni a közelgő katasztrófa teljes mélységét.

Nem merjük kimondani: a nem kívánt társadalmi és környezeti jelenségek oka egyértelműen az a pénzgazdaság, amely nem értéket termel, hanem csak biztosítja az értékjelet a gazdaság működéséhez, de egyúttal le is fölözi a termelőszféra hasznát. Ez utóbbi pedig azt is jelenti, hogy az értékteremtő gazdaság hasznaiból nem a közjót valósítja meg a virtuális pénzmultiplikátor, hanem a magánhatalom érdekében egyre inkább centralizálódik. (Lásd: EU) Eközben pedig naponta 24 ezer ember hal éhen a világban (egy ENSZ adat szerint ez a szám nagyobb, eléri a kb. 50 ezret – NIF szerkesztő), s egyedül abban bízhatunk, hogy ennek okait alaposan kielemezve megtalálhatjuk a megoldásokat. Az éhezés mellett még ráadásul 5000 ember hal meg naponta vízhiány, vagy éppen szennyezett víz miatt. A felszín alatti vízkészlet felértékelődését mutatja a multinacionális tőke érdeklődésének növekedése is a vízművek, de a víz-csatorna cégek iránt is! (hazánkban már többnyire meg is szerezték!)

A gazdaság elemzése közben olyan társadalmi és erkölcsi kérdések is felmerülnek, mint a rövidtávú egyéni érdek helyére lépő teljes társadalmi szolidaritás, az érdek-vezérelt fejlődés lassítása a fenntarthatóság érdekében (valószínűleg többsávos és progresszív adókkal!) és az emberhez méltó élettempó kialakítása. Mindehhez egy nagyon szükséges alap lenne a társadalmi tudat szintjének emelése, a jogok és kötelezettségek arányosítása. Tehát olyan alkotmányos jogrend felállítására lesz szükség, amelynek legfontosabb alapértéke az igazságosság és az ember, valamint a közösség szabadsága. (ezt egyébként a hagyományos magyar történeti alkotmányosság is biztosíthatta volna!)  Ha így a hagyományos jogfolytonosság helyreállna, lehetséges lenne a magánpénz monopóliumának visszaszorítása, az erkölcs és hatalom mellérendelése, az erkölcstelen pénzkapitalizmus profitmaximalizáló hajszájának fokozatos megfékezése.

         Világosan kellene látnia a társadalomnak azt, hogy a gazdasági teljesítmény megduplázódott a földön, de olyan áron, amely az ökoszisztémának 60%-os romlását eredményezte. Bolygónk javait a tőkenövekedésre beállított gazdaság nem képes igazságosan elosztani, hiszen a 200 leggazdagabb tőkés vagyona azonos a legszegényebb 3 milliárd emberének egész évi jövedelmével. Ez oly annyira igazságtalan, hogy ennek az aránynak a fenntarthatósága hosszútávon, szintén elképzelhetetlen. Földünk legszegényebb 50 országának éves GDP eredménye éppen annyi, mint a földkerekség három leggazdagabb pénz-kapitalistájának magánvagyona! Az évmilliók alatt felhalmozott kőolajkincset pedig, csupán néhány évtized múlva teljesen feléljük, s mivel azzal biztosíthatta a maga számára a pazarló és jóléti államot a pénz-kapitalizmus, így megszűnésével óriási válságra számíthatunk! Ez a válság azonban nemcsak társadalmi, pénzügyi, hanem a gazdaságot teljesen átalakító morális válság is lesz, s ezt nem lenne szerencsés káoszként és önszerveződő nemzetvédelmi erő nélkül megélni. (ezért nem egészen értem a fegyvertelen és soha bűncselekményt el nem követő Magyar Gárda elleni hisztériát az egyébként jogilag teljesen illegitim állam részéről)

A magyar társadalom számára sem az EU csatlakozáskor, sem azóta, nem készítettek a kormányok rövid-közép és hosszú távú gazdasági és népességpolitikai terveket! Így a társadalom jövőkép nélkül maradt, s a médiadiktatúra megmondó-embereinek elhiszi, hogy a beáramló tőke, megoldja a problémákat. Mivel azonban az elmúlt 20 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a bejövő tőke mindig ki is viszi a profitot, így szerencsésebb lenne olyan hazai tőkésekre építeni, akik itthon akarják tartani és újra befektetni a megtermelt nyereséget, s lehetne ez a tőkés például: maga a közösség is! Ha pedig nem készül reális terv, nem szűnik meg a profit kivitele, nem fizeti meg a gazdaság a munkaerő újratermelésének az árát, akkor képtelen lesz magát összeszedni a magyar társadalom, s nem tudja benne rejlő belső lehetőségeket kibontakoztatni. Egy része el fog menekülni és idegen lesz egész életében egy más nemzet tagjai között. De az itthon maradottak sem  tudnak majd, sem szembeszállni, sem alkalmazkodni a globalista kihívások kapcsán. Vajon valóban ez a célja a magyarnak nevezett politikai osztálynak? Mert ha igen, akkor ennek az európai-ősnép utód nemzetének a végső pusztulását fogja eredményezni a politika. ( hacsak nem térünk időben észre!)

Ahhoz, hogy meglássuk a fától az erdőt is, sok és komoly változás szükséges.

Meg kell változtatni azt, ami a jelen rendszerben hibás, s meg kell erősíteni azt a mi jó!

Mindez azonban csak úgy történhet, hogy először is visszavesszük azt az ősi alkotmányos alapokat, amelyek a történelem színpadán már bizonyítottak!

A hatékony demokrácia csak akkor jöhet létre, ha a szerves alkotmányosságunk fejlődését folytatjuk, s elutasítjuk azt a politikai és társadalmi rendet, amely egy tőlünk idegen jogrendre épül. A fejlődésében meggátolt magyar alkotmányosság ugyanis nem letagadni való szégyen, hanem örökké fejlődő értékrend, amely már eddig is csak azért nem volt népszerű az európai államok vezető politikusai számára, mert nem szolgálja a bankárkaszt, népellenes és pénzmanipulációs osztály érdekeit. Márpedig a politikusok, éppen a bankárkaszttól függnek!

Szeged, 2011-07-05                      Dr. Bene Gábor S.

NIF kommentár (beküldte Czakó István):

Évek óta mondom, de eddig soha senki nem vette komolyan, hogy egy betegséget minél tovább kezeletlenül hagyunk, a baj annál nagyobb lesz! Eljuthatunk oda, hogy a beteg testrész megmentése érdekében egyre nagyobb részt kell kioperálnunk, ami – mint tudjuk – nem megy egyelőre vér nélkül! Bár egyre jobbak a műtéti technikák, de még mindig nincs komoly műtét vér nélkül! Tehát, ha a társadalom testéből kell kimetszeni egy nagyobb darabot (ezalatt értem az élősködő kizsákmányolókat, tolvajokat és a jelenlegi, áruló politikai osztályt!), az nem fog menni vér, azaz forradalom nélkül. Bármennyire szeretnénk ezt elkerülni, sajnos, már annyira hagytuk ezt a problémát elüszkösödni, hogy vagy amputálunk, vagy a nemzet pusztul bele! Ez sajnos ma már nem fantázia, nem borúlátás, hanem szomorú valóság! Nézzük csak meg, ahogy elveszik honfitársaink feje felől a lakásaikat, minden ingó és ingatlan vagyonukat! S a hazug, áruló, bűnrészes politikai osztály mindezt engedi, anélkül, hogy a tetteseket (akik ide juttatták az országot) már rég börtönbe nem zárta volna! Mert nem a néptömegek a hibásak azért, hogy ide jutottunk. Ők tették a dolgukat, éjt nappallá téve dolgoztak, s bedőltek (tudatlanul, mert senki nem védte, tanította őket, hogy mire vigyázzanak) a hazug ámításoknak, csakhogy a kormányok (s a gengszterváltás mindegyik kormánya hibás ebben) nem vigyáztak rájuk az ordasan  rájuk támadó pénzoligarhia ellenében! Pedig ez lett volna a dolguk! Most pedig várhatják a következményeket (s nem tudnak ellene védekezni, akármit terveznek, mert az emberek elkeseredettsége hatalmasra nőtt). Csak idő kérdése, mikor fog kirobbanni a lázadás! Ne legyen igazam!

ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!

Czakó István

Nemzeti InternetFigyelő

26 thoughts on “Megoldható-e a gazdasági váltás, forradalom nélkül? – NIF kommentárral

 1. Igen tisztelt Bene Úr.
  Emlékszik?” Levelet hozott a posta”. Pont ezt a kérdést feszegettük. Úgy látszik nemcsak nekem az a véleményem, hogy sajnos katarzis kell a nép felébredéséhez.
  Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat: A nép sokáig tűr, nem váltogatja kormányait, de ha a szükség úgy hozza……….
  Bárcsak nekem se legyen igazam.
  Megdöbbentőek a számok. Gondolkozzunk és legfőképpen terjesszük.
  Még egy érdekes, figyelmeztető, elgondolkodtató adalék. Nem Vona Gábor írta ezt a cikket a Barikádba.
  Köszönettel: RK

 2. Anti globalista ABC: ne vásárolj, Alkoholt, Benzint, Cigarettát, és semmi feleslegeset. Megspórolod az adót, vámot, reklámot, meg minden rápakolt szemetet, amit észre se veszel! Ami a fő, magad nem mérgezed! Főleg nem külföldit, szállítási költséget rögtön nem fizeted, környezetet nem szennyezik neked! Ne ülj repülőre, inkább lődd le! Ott szabad 100000 tonna üzemanyagot elfüstölni, bérnőstényt látogatni Thaiföldön! Meg a MALÉV-et támogatni kell neked, ha igénybe nem is veszed, kifizettetik veled a hiányt, adóból!

 3. Egy biztos, sokáig ez így nem mehet!!!!!!!!!
  A baj az, hogy birka türelmes ez a magyar nép, de szerintem sokáig nem mehet ez így, valaminek történnie kell!!!!!
  Visszamenőlegesen a mandátumukat, amit csalással szereztek, a népnek október 23-án vissza kell vonni, békésen, de ha nem megy
  békésen, akkor másképp, csak takarodjanak, mert nincs olyan réteg, akit ne nyúznának, ők meg élnek, mint Marci Hevesen.

 4. Teljes mértékben kizárt, hogy a kormány és a lakosság egy platformra kerüljön! A kormány foggal-körömmel védi ezt az állapotot, mert ezeknek köszönhetik a hatalmukat, és csak addig maradhatnak ott, amíg eleget tesznek az gazdáik elvárásainak! A lakosság mindaddig tűr, amíg a leghalványabb remény is látszik, hogy valami változni fog! Ez napról-napra fogy, és minden nappal növekszik a földön futóvá tett emberek tömege! Amikor eléri azt a szintet, hogy már nincs tovább, akkor fognak lámpavasra kerülni a mai helytartók, mert ez az igazi nevük és foglalkozásuk!

 5. Szabadversenyes kapitalizmusnak nevez a cikk egy olyan dolgot, aminek ehhez semmi koze…
  A jelenlegi rendszer a merkantilizmus, ill. feudalizmus otvozete. Sokkal jobban jellemzi a Mussolini fele fasizmus, a vallalatok es az allam osszefonodasa a nepesseg kiszipolyazasara…

 6. Nem enged be a rendszer.Miert?
  Vagy a netkapcsolatával, vagy a böngészőjével lehetett valami baj, esetleg a WordPress-nél volt valami átmeneti hiba.
  Híradmin

 7. „Nem merjük kimondani: a nem kívánt társadalmi és környezeti jelenségek oka egyértelműen az a pénzgazdaság, amely nem értéket termel, hanem csak biztosítja az értékjelet a gazdaság működéséhez, de egyúttal le is fölözi a termelőszféra hasznát. Ez utóbbi pedig azt is jelenti, hogy az értékteremtő gazdaság hasznaiból nem a közjót valósítja meg a virtuális pénzmultiplikátor, hanem a magánhatalom érdekében egyre inkább centralizálódik. (Lásd: EU) ”
  „Nem merjük kimondani”??
  Helyesbitenek:NEM MERIK KIMONDANI,a „demokratikusan”valasztott vezetoink.
  De miert is „nem merik”?
  Mert az oket babkent mozgato jatekmesterek,a penzgazdasag magantulajdonosainak ,a globalis toke magantulajdonosainak magyarorszagi kiszolgaloi es a magyarorszagi privatizacio eredmenyekent milliardossa valo HITVANY MAGYARJAI azonnal kivonnak oket a „forgalombol”.De a PENZ es a HATALOM nagy csabero,ez mindig is igy volt,es igy is lesz.
  Drabik Janos,Bogar Laszlo es meg nagyon-nagyon sokan mondjak-regota.
  1913.az amerikai FED magankezbe kerul.Ennek 98 eve.Ami azota lejatszodott az USA-ban,az alabbi videon lathato.Kisse hosszu a film,de erdemes idot szakitani rea.
  Láthatatlan birodalom – Invisible empire [videó]
  http://radicalpuzzle.blogspot.com/2011/08/lathatatlan-birodalom-invisible-empire.html
  Amihez az USA-nak 98 eve volt,azt nalunk 22-25 ev alatt lezavartak ugyanazon ELVTARSAK vagy azok UTODAI,akik mukodtettek az elozo evtizedek kommunista -szocialista rendszeret.A KISZ is UTODOKAT NEVELT,pont ugy,mint most a Soros-fele CEU.Ugyhogy a JANICSAOK kepzese megtortent,folyamatban van,stb.
  Nem kell aggodniuk az elitjeinknek! „A teljes szabadsághoz, a világnak is meg kell tisztulnia…”
  A gyújtózsinór már ég!
  http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=122&c_start=0
  ,vagyis van meg egy kis idejuk a DOZSOLESRE,az INGYENKENYER fogyasztasra es a magyar nemzet BUNBOCSANATAT KERNI.Ez utobbit el ne felejtsek,mert a nemzet sen felejti:Mig az otthonat elraboljak tole,
  Fapipa – 2011.08.07. 07:00:03
  DEVIZAHITELEK
  A Kuruc infó és a Magyar Nemzet azonos szintre süllyedt?
  http://hunnio.com/news.php?readmore=163
  ,addig a demokratikusan valasztott vezetoknek:”JAR”??????!!!!!???a
  lakhatasi lehetoseg a RABSZOLGAK VERE ALTAL,mely lehetoseget OK ADJAK,SAJAT MAGUKNAK!Mert ez igy demokratikus,….es foleg IGAZSAGOS.
  „Durván 2 millió 45 ezer forint havonta a 12 államtitkár lakhatása.
  Kontrát Károly 55 éves, nős, egy 30 éves fia, és egy 26 éves lánya van.
  Répássy Róbert 43 éves, nős, két gyereke van.
  Halász János 48 éves, elvált.
  Tállai András 52 éves, nős, két gyereke van.
  Szászfalvi László 50 éves, nős, három gyereke van.
  Kovács Zoltán 42 éves, nős, két gyereke van.
  Szabó Erika 52 éves, házas, három gyereke van.
  Molnár Ágnes 55 éves, házas.
  Völner Pál 49 éves, nős, három gyereke van.
  Hoffmann Rózsa 63 éves, házas, két gyereke és két unokája van.
  Szőcs Géza 58 éves, nős, öt gyereke van.
  V.Németh Zsolt 48 éves, nős, egy 23, egy 20, és egy 16 éves fia van.
  Nem volt türelmem átbogarászni a vagyonnyilatkozataikat, de biztos nem a „nincs semmije” esetről van szó egyiküknél sem, egyszerűen csak ami jár, az jár, jelen esetben lakás vagy lakásfenntartási térítés.
  Ám szerencsére ez egy Takarékos Állam, így a többi harminc államtitkár, és maga Navracsics sem kért efféle támogatást.”
  http://vastagbor.blog.hu/2011/08/05/navracsics_es_a_harminc_sporolos
  folyt.kov.

 8. folytatas
  No,hat persze,a magyar rabszolga meg meg mindig varja,hogy :
  „…lobbizzunk a kormanynal…”
  „…bizzuk az okosakra…”
  „…ujat kell kitalalni…”
  „…Kina tartotta eletben ezt az atmeneti modellt…”szofordulatokkal elnek a jol megfizetett ,ALTATASUNKRA,KODOSITESRE tartott alkalmatlan magyarok.
  2011.08.06. 18:13
  Sarkadi-Szabó: ha Kína bajba kerül, összgazdasági recesszió lehet
  http://atv.hu/belfold/20110805_sarkadi_szabo_kornel
  Ideje vegre KOMOLYAN VENNI Herzl Tivadar gondolatait ,melyet szerencsere le is irt,”korszakalkoto muveben”:
  „…ha süllyedünk, a forradalmi proletáriátus élcsapatává válunk, ha emelkedünk, velünk emelkedik a ‘pénztárca’ szörnyű hatalma.”
  http://szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Ket%20torzs/Ket%20torzs-het%20torzs.htm
  …en mostmar komolyan veszem…es ertem is…es figyelni fogom a csapda-helyzeteket,…mert engem es a csaladomat soha senki nem karpotolt a magyar zsidok altal elkovetett rablasokert,gyilkossagokert,…es nagyon ugy latom:mindent megtesznek azert,hogy ezt soha,egyetlen,… kart,lelki-testi terrort elszenvedett magyar ne is erhesse meg.
  Titkos magyar- izraeli államközi megállapodás – 2004.04.14
  « Dátum: 2009. Március 24. – 20:08:54 »
  http://jobbagyi.extra.hu/forum/index.php?topic=348.0
  …es ugy nez ki,ZUR VAN IZRAELBEN….
  „világbirodalom és a zsidókapitalizmus haldoklik, a hullafoltok már mindenütt látszanak.”
  http://elhallgatotthirek-hungariannews.blogspot.com/
  Egyetertek a NIF kommentár (beküldte Czakó István)-nal es EPP ITT az IDEJE :a birosagok igazsagot es ne jogot szolgaltassanak.
  JOGTALANSAG nem szulhet jogot,meg a devizaalapu hitelek eseten sem,ezert ok kulonosen legyenek resen es ne felejtsek HERZL TIVADAR JOVOT LATO GONDOLATAIT !
  Ha szerencsenk van,akkor…most …sullyednek,….csak ne hagyjuk oket „forrodalmi elcsapatta „valni…bar mar probalkoznak,havi 1 millio fjovedelemert es juttatasokert…
  Hegedűs Zsuzsa ajándék malacaiból pörkölt lett Bővebben a mai Magyar Hírlapban
  http://www.magyarhirlap.hu/belfold/hegedus_zsuzsa_ajandek_malacaibol_porkolt_lett_.html
  ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!

 9. Javitas:
  a magyar nemzet BUNBOCSANATAT KERNI=a magyar nemzet BOCSANATAT KERNI A NEMZET ELLEN ELKOVETETT BUNEIKERT.

 10. Fontosnak tartom megjegyezni,meg mielott a megelhetesi(mert komoly penzekkel karpotoltatjak magukat!)ON-SAJNALOK megvadolnanak valamifele anti-szemetseggel:
  Soha nem az embert nezem/neztem,hanem a TETTEIT.
  1.—A Kadar rendszere egy hazaarulo,totalitarius rendszer volt.A birkakat (minket )nyirta,de adott neki fedelet es ennivalot.(Meg volt valamennyi esze!)
  2.—Ez a rendszer egy hazaarulo,totalitarius-sagra torekvo rendszer.Lasd a mar meghozott,a szukseges,de nem meghozott,illetve a tervbe vett orszaggyulesi torvenyeit vagy a kormany rendeleteit.
  Csakhogy ez a rendszer mar elvette a fedelet es az ennivalot,azaz levagta/levagja a birkat.(Mar nincs meg a „valamennyi esze”se!)
  Igaz,az elmenekult magyar helyere majd hoz mashonnan nem magyart.Mi ez,ha nem NEMZETIRTAS ?
  —A ket rendszerben az a kozos,hogy UGYANAZOK a MUKODTETOK.

  1. Ez az igaz, és színtiszta igaz, de ezt a rendszert működtetők kiszolgálói meg generációról generációra adják utódaiknak a hatalmat. Tehát kétfrontos harcot kell folytatni. A nemzettel szembeni aljasságokat megrendelők hazai fellelhetőségeit meg kell ölni, az őket kiszolgáló hazaárulókat vagy bebörtönözni, vagy szintén megölni. Ez más néven forradalom.

 11. Kedves Czakó István, éppen hogy legyen csak igaza, hiszen üszkös nálunk már a társadalom Fideszes-MSZP-s-LMP-s-meg a többi bukott pártos része, minden hozzájuk köthető személy, és szervezet, bíróságok, ügyészségek, önkormányzatok. És jó megállapítása Czakó úrnak, hogy az üszkös részek lecsonkolásával menthetjük meg a nemzet még egészséges részét, és a csonkolás véres művelet. Dr. Bene Gábor számszerű bemutatása a világ vagyonos és haldokló rétegeinek arányairól, elképesztő rohadtságára vall az emberiséget kiszipolyozó és uralma alatt tartó pénzügyi-politikai rétegeknek, amelynek csicska-patkány kiszolgálója a huszonegy éves magyar-izraeli politikai garnitúra, a fékét veszített Fidesszel az élen, amelyik nyíltan vállalja, és vállalta mindig is az izraeli kormányzó párttal a kapcsolatot, mi több, testvériséget. Az összes magyarnak fel kell kelnie, és bojkottálni ennek a bűnöző és hazaáruló diktatúrának még a lélegzetvételét is. De a teljes infrastruktúrájával együtt való megsemmisítése kell, hogy célul előttünk lebegjen, mely célhoz vezető úton haladéktalanul, és könyörtelenül indulnunk és haladnunk kell.

 12. Tisztelt feco0220 !
  Koszonom a reagalasat.Egyet ertunk,azaz megsem.Senki sem akar meghalni,de tovabb szenvedni az igazsagtalansagot(ehesen,fedel es munka nelkul)szinten nem akarja „az Istenadta nep”.
  Megoldható-e a gazdasági váltás, forradalom nélkül? -teszi fel a kerdest Dr. Bene Gábor S.
  Nos,en ugy gondolom,NEM!
  A megoldas :A VERTELEN FORRADALOM.Ismetlem:VERTELEN FORRADALOM!!!!!
  Ez nem a fulke-forradalom,azon mar tul vagyunk.Megoldast nem hozott,sot ujabb es ujabb nyomorusagot kaptunk az elmult masfel evben.
  Nemreg talaltam ra a Nemzeti Hirhalon Dr. Bene Gábor S.:Új – bombasztikus – korszak jön? cimu cikksorozatara.Nemzetunk szinte minden fajdalom-gocat erintette a 4 reszes sorozat.(Koszonet ezert a „tenyfeltarasert”dr.Bene Gabornak!)
  http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=beneg&cikk=5#cikk
  Az utolso reszben targyalja az izlandi peldat.Ha ok meg tudtak szabadulni a kalmarmarkoktol es az oket kiszolgalo ALKALMATLAN IZLANDIAKTOL (azaz,a hitvany,korrupt politikai es egyeb elitjeiktol) VERALDOZAT NELKUL,akkor erre mi is kepesek vagyunk!Gondoljunk az 56-os TISZTA FORRADALMUNK-ra.Az egeszen addig vertelen volt,mig az AVO bele nem lovetett a bekes tuntetokbe!
  „Ugyanígy gondolkodik ezekről a dolgokról Magyarországon egy ún. kulturális kreatívokból álló nemzetépítő mozgalom, amelynek közjogi sátrában lettek a következő célok kiírva:
  1./Valódi, mélyreható, nemzeti alapú, közhatalmi rendszerváltást akarunk!
  2./ A hagyományos magyar jogfejlődés alapján kell egy civil felsőház,
  amely: erkölcsi alapú, új politikai-társadalmi rendszert készít elő!
  3./ Minden hatalom az önzésmentes SZENT KORONÁNAK jár,
  tehát: az igazságos joguralomnak, s nem a pártoknak és tagjainak!
  4./ Az EU elfogadta az angol történeti alkotmányt, akkor a magyart ami fejlettebb: miért nem?
  5./ Nekünk a történeti alkotmány szerves jogfejlődését kell előkészítenünk!
  S abban csak reménykedhetünk, hogy mindez – ugyan úgy, mint Izlandon – rövidesen megvalósul, itt a Duna-Tisza közén is. Mert ha nem, akkor bizony jönni fognak Magyarországra a madridi tüntetések!”
  Termeszetesen ugyelni kell a BREIVIK TANÍTVÁNYOK-ra is,nehogy ugy jarjunk,mint a londoniak.
  http://elhallgatotthirek-hungariannews.blogspot.com/
  De ugysem jarhatunk,mint az amerikai nep kilenc-tizenegykor.

 13. Csak egy kérdés. Mi kovácsolja egységbe ezt a népet?
  / A fokozódó terror./ A gátlástalan kiszipolyozás.
  Csak abban reménykedhetünk, hogy a hatalmon lévők nem észlelik a határt. Ezért nem tudnak megálljt parancsolni maguknak.

 14. Minden „birodalom” a növekedéssel a megszűnés felé veszi az útját. A mai birodalmi törekvések embertelenek, és rosszabbak, mint a Római Birodalom, amely gladiátorokat és rabszolgákat adott vett. Ugyanis a mai birodalmi vezetés mindenkiből rabszolgát és gladiátort csinál. A Római Birodalomban a besúgók a jellemhibások által lehetett fenntartani a diktatúrát – amit akkor demokráciának neveztek -, ma viszont azoknak a besúgó, zavart keltő nemzetnek a tagjai uralkodnak a világ felett. Attól nem kell tartani, hogy nem lesz változás, de ennek a változásnak rettenetes következményei lesznek hamarosan. Az éhség, a nincstelenség, a csecsemőhalálozás, a kórházi ellátás megszűnése, a teljes európai csőd. Nem egy új világról kell beszélni – amit ma olyan nagyon erőltetnek – , hanem a világ normális kerékvágásba való visszatéréséről. Most lesz a liberalizmusnak és a kommunista, szocialista eszméknek, valamint a kapitalizmus embertelenségének a vége. Európa visszatér a keresztény eszmerendszerhez, és a sok nyomorúság a szeretet által visszaállítja az emberi lét értelmét, az egymás iránti megbecsülést. Vége a pártok hatalmi hazaárulásának, a megosztásnak az ostoba és lehetetlen pártvezetők elmebeteg vezérkedésének. A népeket a diktatúra és a nincstelenség fogja összekovácsolni, és minden nemzet újra szuverén, önellátó államban élhet ismét a maga által választott államforma szerint, amelyet én csak a királyság intézményében látok megvalósulhatni. Tehát most először egy rettentő fájdalmas világ következik, de rövid lesz ez az átmenet, és akkor következik a klasszikus erkölcsi és emberi értékek felértékelődése és a világ keresztényi szeretet által való újjáéledése.
  Ha a rosszat el akarnánk kerülni, akkor most, azonnal ki kellene lépni az unióból, mert ez esetben mentesek lehetnénk az uniót globálisan érő szörnyűségektől. De fel kell készülni ma egy amolyan római kori keresztényüldözésre is. De nem folytatom. Ma a túlélést és a szeretet világának az előkészítését kell szem előtt tartanunk, pártok és szervezetek hülye iránymutatása nélkül. Lehet most nevetni rajtam, de amit javaslok és ajánlok: vegyük elő a Bibliát!!!!!!
  Kedves Gyuri!
  Teljesen egyetértek! Először bekövetkezik egy rövid, de irtózatos romlás, az emberek könyörtelenek lesznek, eltapossák a gyengébbet, ahogy írva van a Bibliában:
  „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.” (2Tim 3:1-7).
  De azután a népek felismerik, hogy össze kell fogniuk, s a szeretet és keresztyén hit fogja összekötni Őket. Ekkor szűnik meg a New Age szörnyű globalista korszaka, elfordulnak a liberalizmus és kommunizmus pusztító eszméitől, kiteljesedik az Isten szerinti élet és világ. Bizony, keresztyénüldözésekre is fel kell készülnünk, de nekünk, akik hitben élünk még jobban kell ragaszkodnunk Krisztushoz. Ugyanis az igaz hívők miatt ezek a napok meg fognak rövidülni, s a Sátán tombolása csak rövid ideig fog tartani. Ez is benne van a Szentírásban.
  Üdv.: Híradmin

  1. „Európa visszatér a keresztény eszmerendszerhez, és a sok nyomorúság a szeretet által visszaállítja az emberi lét értelmét, az egymás iránti megbecsülést. ”
   Ezzel maximalisan egyetertek.Kezdhetik azzal(jo peldat mutatva),hogy a vatikani pincek judeokeresztenyi kincseit megsemmisitik.Ha ez nem megoldhato,akkor lesz EGY VILAGVALLAS,es valoban JON/JOHET a CSIP !

 15. „…csak a királyság intézményében látok megvalósulhatni. „Konkretan?Habsburg ?Nem volt meg eleg ?Figyeltuk am a gyongyospatai buzgalmukat!Meg a kolontarit is!
  Dehat dontson a demokratikus „valasztas”.Azzal jutottunk a tonk szelere.Kivetel a szuk kivalasztott reteg,mert ok regen is,most is ,es ahogy elnezem a jovoben is (?!)valahogy mindig megusztak–BUNTETLENUL.

 16. „…jobban kell ragaszkodnunk Krisztushoz.”
  Nekem megfelel JEZUS,O a kufarokat kiuldozte a templom udvarabol.Johetne most is.Hiszem,hogy jonni fog az ostoraval,a kufarokat elzavarja e foldi vilagbol.Aztan mar csak az szamit,ki mit tud es akar tenni a masikert.Ez utobbit nevezhetjuk akar szeretetnek is.
  A gazai gyereket,not nem kell szeretni?Hol volt akkor a magyar katolikus egyhaz tiltakozasa?Ha Jezus itt lett volna,biztos tiltakozik.Ja,es Jezus Tized-penzt sem szedne.
  Nem kell a kabitas.Nekem HITEM VAN,KERESZTENY HITEM.De ezt nem keverem ossze a vallasi felekezettel.Meg akkor sem,ha errol a parlamentunk mas torvenyt hozott.Ember tervez—Isten vegez.Nem kellenek a hamis profetak.
  Aki pedig EMBERNEK HITVANY,az MAGYARNAK ALKALMATLAN.Meg akkor is,ha megteveszteskent magyarul beszel es van magyar allampolgarsaga is.
  Akinek nem inge,ne vegye magara!

 17. Kedves kommentelők, álmodozók.
  Javaslom nézzék meg „Az algíri csata”című filmet. Nekem az volt a legemlékezetesebb, hogy a forradalom iránt elkötelezett vezetők mind meghaltak és a korrupt, kisstílű második vonal került a hatalomba. Mert azokkal meg lehetett egyezni a nép kárára!

 18. Nincs mit hozzá tenni. Igaz LÉLEKBÁTORSÁG, ez kell most!!!!

 19. Tisztelt stoffán!
  Tisztelt Híradmin!
  Nezzek,mit talaltam!
  Róna Péter: A gazdasági összeomlás elkerülhetetlen
  http://www.youtube.com/watch?v=ovFXTeag2pA
  Kerem Onoket,ne gyartsanak ideologiakat a fenti helyzetet megmagyarazando.Teljesen felesleges ezt tenniuk.Az „zemberek” altalaban pont annyi (vagy majdnem) jo es rossz tulajdonsaggal rendelkeznek,mint Onok.Legfeljebb nem „olyan iskolazottak”.Ami neha kulon elony,mert igy meg van arra remenyuk,hogy nem veszitettek el a „JOZAN PARASZTI ESZUKET”.
  Visszaterve a fenti videora:
  Rona Peter Ur kimondta azt,amit mar sokkal elobb ki kellett volna mondaniuk,sot,magat a ” haracsolast”,mint folyamatot,abba kellett volna hagyniuk.
  Az en olvasatom kisse elter Rona Peter Uretol.Nem vagyok kozgazdasz,sem penzugyi szakember.Nem vagyok „vilagmegvalto ertelmisegi” sem.
  Ugy ertelmeztem a fenti videon hallattakat,hogy a PENZUGYI GAZDASAG TULAJDONOSAI korulbelul 10-szer,azaz tizszer NAGYOBB HASZNOT KASZALTAK LE,mint amennyit a realgazdasag kitermelni tudott.
  Ebbol kovetkezik a mai helyzet.Ami bekovetkezett,az TORVENYSZERU!
  NEM LEHET TOBBET ENNI,MINT AMENNYIT MEGTERMELNEK.Ez igaz.
  Csakhogy ,szerintem nem a termelo realgazdasag etvagya nott meg 10-szeresere,hanem az azt elvileg szolgalni adatott penzugyi gazdasag TULAJDONOSAINAK ETVAGYA NOTT MEG 10-SZERESERE.Az urak meg csak fujtak a lufit,fujtak…fujtak.Az ostoba celebek, az ostoba kormanyok, az ostoba politikusok,az ostoba „ertelmisegiek”,az ostoba mediamocskok,stb. meg csak jartak az orult tancot es csipegettek a lehullott morzsakat.A HULYEK.Azt hittek,ez mar orokke igy lesz.
  A lenezett „magyar paraszt” meg csendben megjegyezte:
  NEM LESZ EZ IGY JO.NEM JO IRANYBA MEGY A SZEKER.
  De a musor ment tovabb.Az elmult 21 ev alatt ezek az ostoba nyikhajok mindent eladtak a TELHETETLEN UZSORASNAK.
  Itt allunk kifosztva,semmi nelkul,tele „adossaggal”.
  KI ADTA EL a NEMZET VAGYONAT ?
  A NEP ?
  A FRANCOT!A nepnek ehhez csak annyi koze van,hogy O volt a tulajdonos.De nem O adta el,hanem a fent emlitett HULYEK.
  Nos,jogtalansag jogot nem szul!!!!!
  PS:
  Amugy Onnek stoffan,van lakasa? Van autoja?
  Ha van,ne sajnalja a szerencsetlen „magyar paraszttol”,ha o is szeretne otthont (csaladot),kenyelmet (autot).Csak mondjuk ,hitellel tud hozzajutni.
  Inkabb segitse, azzal a FENE NAGY KERESZTENYI HITE-vel , a CSALO-UZSORAS-BANKTULAJDONOSOK ELLENI HARCOT!
  Ha ezt teszi,koszonom.
  Udvozli:a hosszu nicknevu (aki csak „egy magyar paraszt” a 9 milliobol)

 20. A penzugyi gazdasag TULAJDONOSAI MEG KOSZONIK SZEPEN,JOL VANNAK….es a jovoben is jol szeretnek erezni magukat.Ezert most KELET-nek veszik az iranyt,az ottani nepeket kizsigerelni.Aztan,majdha a nyugati paraszt magahoz ter,akkor jon vissza es HOZZA azt a TELHETETLEN BENDOJET is.
  Egy ujabb stoffan meg majd megint megmagyarazza a parasztnak,hogy sokat fogyaszt,meg hogy milyen bunos is ezert,meg hogy Isten-hit,meghogy szeretet,…ugyan stoffan!
  Magabol dol a „rizsa”.
  Igaz,most belolem is.
  Javaslom e targyban Drabikot olvasni,nezni.
  Meg ugyan,nezzen mar el az alabbi honlapra,ha megteszi,koszonom.
  http://www.hitelkarosultakert.hu/
  http://www.youtube.com/watch?v=qG_YOI_V6Pc
  http://www.youtube.com/watch?v=IHdaYrRAdR0&feature=related

 21. Duhos vagyok Magara stoffan!A magyar nepet szeretettel,finom humorral kell nevelni,ha mar azt maga ugy latja ,kell nevelni…
  De maga lebirkazza,hulye modon ostorozza,ahelyett,hogy szeretettel nevelne.
  Maga epp olyan ALSZENT es FARIZEUS,mint a FIDESz-KDNP papjai.
  VIZET PREDIKAL,de… . BORT ISZIK.

 22. Habsburgokat semmiképpen sem szabadna hatalomra juttatni, mivel ugyanannak a háttérhatalomnak a részei, mint a mai politikusok – csak őket még formálisan sem lehetne leváltani. Egy rossz királytól pedig az Isten mentsen meg. A jobbik pedig nem tökéletes, de úgy leszólni, hogy amellett elkötelezett fideszesnek lenni, se érdemes… Ha pártrendszerrel szembeni kritika, akkor már inkább a jövőnkinfó, de ott se „céltábla” a Jobbik.

 23. augusztus 2. Tobb mint egy het telefon- ujsag- es internetnelkuliseg utan most egy adagban atolvasva az elmult napok sajtojat nem ketseges hogy a norveg merenyletet es az amerikai adossagplafon koruli huzavonat leszamitva OV Tusnadfurdon elmondott gondolatai voltak azok amelyek a mult heten jobban felkavartak a honi kozelet allovizet.A Balvanyosi Szabadegyetemen elhangzott beszed a korabbi evek gyakorlatanak megfeleloen ismet kivagta a biztositekot a hazai liberaltak koreben pedig igazabol ma mar tenyleg nincs semmi meglepo abban hogy OV menetrendszeruen ezen az erdelyi forumon jatssza el a nagyon radikalis, nagyon felvilagosult nemzeti politikust Tovabb gorgetik a sz@rt 2011. augusztus 3. Nehany oraval a hatarido lejarta elott az amerikai szenatus 74-26 aranyban megszavazta az adossagplafon emeleset amely nelkul az Egyesult Allamok technikai ertelemben fizeteskeptelenne valt volna.

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: