MAGYARSÁGTUDAT ÉS NEMZETI STRATÉGIA

Patrubány székelyharisnyában. Orbánék levágták a MVSZ-nek évente járó 2 milliárd forintot. Ezt a szocik sem merték megtenni!
Patrubány székelyharisnyában. Orbánék levágták a MVSZ-nek évente járó 2 milliárd forintot. Ezt a szocik sem merték megtenni!

A MVSZ-ben tartott nemzetstratégiai kongresszusra előkészített és vitára bocsátott anyag. Elfogadottsága ellenére azóta sem valósult meg belőle semmi!

Az alábbi 2 szerző a Stratégiai Bizottság alapítói, Patrubány vezérfunkcióba kerülése óta, a MVSZ környékére se járhattak. Ilyen-olyan módon el lettek távolítva. A Horn-kormány Sebestyén Istvánt a legszélsőségesebb és legveszélyesebb embernek tartotta a MVSZ-ben, akit el kellett távolítani. -adta hírül még annak idején egy titkárnő, aki egy ilyen MVSZ-Kormány-meghallgatáson részt vett.

Hirdetés


Transylvanian Federalist Party,
7. August 2013

MAGYARSÁGTUDAT ÉS NEMZETI STRATÉGIA
DR. MARÁCZ LÁSZLÓ – DR. SEBESTYÉN T. ISTVÁN, 1995
4. rész

1.5 Az MVSz a magyarok szellemi parlamentje!
1.5.1 Feladatok
A fenti program kivitelezéséhez 16 millió rendíthetetlen nemzettudattal rendelkező magyar kell. A fenti rövidtávú célok teljesítését, kivitelezését sem lehet elvárni csak egyetlen-egy újonnan alakult önszerveződő társadalmi egyesülettől, mint az MVSZ. Az MVSz azonban egyfajta útmutató, faltörő kos szerepet játszhat. Ehhez viszont egy elkötelezett, korrupcióval szemben ellenálló, hatékonyan működő elnökségre van szükség!

1. Az MVSz-nek a magyarok legfontosabb -önálló gazdasági háttérrel rendelkezö- NGO-szervezetévé kell válnia!
-Ahhoz, hogy az MVSz a magyarság szellemi parlamentjévé alakulhasson, a nemzetközi fórumokon az összmagyarság érdekében hathatósan felléphessen minél sürgösebben át kell alakulnia önálló gazdasági háttérrel rendelkezö nem-kormányzati-szervezetté (NGO).
-A magyar kormánytól követelni kell, hogy a kétoldali szerzödések megkötéséhez elözetes feltételként kérjék az utódállamok kormányaitól, tegyék végre lehetövé a leszakított nemzetrészek számára saját, magyar bankok megalapítását!
Kellékek: gazdasági szakbizottság
Termékek: önálló gazdasági háttér megteremtése; saját bank és egyéb gazdasági egységek megalapítása Magyarországon valamint bankfiókok alapítása a leszakított területek magyarsága gazdasági fejlödésének támogatására az utódállamokban; bekapcsolódás a privatizációba!
Költségvetés: …
Idörend: minél elöbb;

2. Meg kell fogalmazni a nemzeti chartát, az összmagyarság önrendelkezési jogának követelményrendszerét! 
A Chartának tartalmaznia kell a magyarság egyesülésének, a mai európai politikai konstellációnak megfelelöen, jogi, szellemi, érzelmi, történelmi követelmény rendszerét. Tartalmaznia kell a mindenkori magyar kormány összmagyarsággal kapcsolatos erkölcsi-politikai kötelességének alapelveit. Törekednünk kell arra, hogy azt a gyakorlatot megszüntessük, ami az Önrendelkezés egész sulyát a leszakított területek megfélemlített magyarságának vállára teszi. A Charta alapállása a következö legyen: 
Addig a magyarországi magyarság nem tekinthetö szabadnak, amig a Kárpátmedence perifériáján az utódállamok kormányai magyarok millióit tartják tuszként fogva és rajtuk keresztül számottevöen befolyásolják a magyar politikát.
A chartát nemzetközi nyelvekre le kell fordítani és minél több nemzetközi fórumon elö kell terjeszteni, minél több fórummal el kell fogadtatni.
Kellékek: chartabizottság; vitaindító anyag (lásd melléklet).
Termékek: több nyelven megjelenö magyar nemzeti charta 
Költségvetés: …
Idörend: minél elöbb

3. Az MVSz-nek nagy példányszámú, elöre tekintö, kiutat keresö, jövöbe mutató saját médiára van szüksége!
-Megengedhetetlen, hogy a magyar nemzeti érdekeket nem képviselö média uralkodik Magyarországon, melyek a magyarság problémáit agyonhallgatják, ezáltal egy társadalmi vita kialakulását és a kiútkeresést megakadályozzák.
Kellékek: média szakbizottság
Termékek: önálló, kizárólagosan a nemzet érdekeit szolgáló propagandaapparátus megteremtése; a leszakított területek magyarsága tudatának erösítése; egységes összmagyarság koncepció terjesztése;
Költségvetés: …
Idörend: minél elöbb!

4. Eurószkeptikus Bizottság létrehozása.
-A jelen pillanatban Magyarország menekülésszerüen, alternatívák nélkül akar a Közös Európába integrálódni. Ahhoz, hogy az integrálódás méltóságteljesen, a magyar érdekek szem elött tartásával történjen létfontosságú egy eurószkeptikus csoport létrehozása. 
-Az eurószkeptikus csoport a nemzet érdekeinek megfelelö módon:
-„fékezi“ a menekülésszerü integrációt és 
-ellenörzi a magyar érdekek teljesülését. 
-Ennek a csoportnak:
-fel kell venni a kapcsolatot más nyugateurópai eurószkeptikus parlamenti bizottságokkal Angliában, Svájcban, stb;
-szorgalmaznia kell egy magyar parlamenti eurószkeptikus csoport megalakítását.
Kellékek: szervezöbizottság; 
Termékek: magyar nemzet érdekeinek megfelelö ritmusú integráció; az integrációból adódó veszélyek, pl. szétszóródás, minimálisra csökkentése.
Költségvetés: …
Idörend: minél elöbb

5. A Kárpátmedencén kívül élö magyarság hazatelepítési programját kormányszinten be kell indítani és koordinálni!
-Az 1994 októberi MVSz-közgyülésen a kazahsztáni magyarok hazatelepítése meg lett szavazva. Ennek a hazatelepítési folyamatnak föpróbának (pilot-projekt) kell lennie a nagyobb méretü, összefogott visszatelepítési folyamat kidolgozásához.
Kellékek: szervezöbizottság; 
Termékek: egységes magyar nemzet koncepció „minden magyar felelös minden magyarért!“ erösítése; súlyos demográfiai helyzetünk javítása.
Költségvetés: …
Idörend: minél elöbb

6. Összeállítandó a „Magyarok fehér könyve“, mely összeírja a magyarság Trianon óta ért jogsértéseit és veszteségeit!
-Jelenleg ilyen, a magyarság türhetetlen helyzetét feltáró, összefoglaló könyvek nincsenek. 
Kellékek: szervezöbizottság, szerkesztöbizottság
Termékek: több nyelven megjelenö fehér könyv; a magyarság tarthatatlan helyzetének megvilágítása a nemzetközi politikai döntéshordozók számára
Költségvetés: …
Idörend: minél elöbb

7. A magyar kérdésröl szóló anyagokkal tele kell szórni a világot! 
-Ezek az anyagok, mint például a határon túli jelentések -részben- megfogalmazódtak és elhangzottak az MVSz-gyüléseken az elmúlt években. Ezeket a jelentéseket minél elöbb füzetbe kell összekötni, publikálni nemzetközi nyelveken, és eljuttatni a nemzetközi politikai porond fontos döntéshordozóihoz, döntéselökészítöihez. A nemzetközi politikai porondon közismert indirekt-stratégiai, ill. civil-engedetlenségi szakkönyvek kiadása magyar nyelven Magyarországon és az utódállamokban sürgetö és elengedhetetlen.
Kellékek: határon túli jelentések szerkesztöi, szerkesztöbizottság, fordítók, könyvkiadói tevékenység.
Termékek: több nyelvre fordított határon túli jelentések a nemzetközi politikai lobbizás fontos eszközei, könyvkiadói tevékenységhez megalakított saját Kft.
Költségvetés: …
Idörend: minél elöbb

8. Az MVSZ legyen házigazdája egy nemzetközi civil-engedetlenségi konferenciának! 
-Témája a Közép-Kelet-Európai elnyomott nemzeti közösségek emancipációs harca békés-ellenállási eszközökkel. A konferencia fövédnökei a tibeti Dalai Lama és Tökés László.
Kellékek: a határon túli elnyomott magyar nemzeti közösségek képviselöi mellett koszovói albánok, dél-tiroli németek, kárpátaljai ruszinok, baszkok, katalánok, északír katolikusok, korzikai öshonosok, svájci Jura kantonbeliek, kurdok, stb.; szervezöbizottság.
Termékek: a magyarság kérdése szellemi-lelki eszközökkel vívott emancipációs harcnak minösül; a magyar kérdés mivel része lesz a nemzeti imperializmus elleni harcnak tágabb, globális ügynek minösül; a tibeti Dalai Lama jelenléte a magyarság keleti vonalát fejleszti; a magyarság immunrendszerét erösíti.
Költségvetés: …
Idörend: párhuzamosan az államalapítás 1100 éves évfordulójával 1996-ban

9. A nemzeti ünnepségek magyar jellegének megteremtése, koordinált megszervezése!
-A jelenlegi nemzeti ünnepek kaotikus, unalmas, ad-hoc, jellegtelen vagyis nem-magyar benyomást keltenek. A nemzeti ünnepek szervezését forgatókönyvszerüen kell összeállítani azért, hogy a világ magyarsága ugyanabban az idöpontban ugyanazt tegye, ugyanazt érezze, lélekben együtt lehessen.
Kellékek: szervezöbizottság, szerkesztöbizottság
Termékek: a nemzeti ünnepek forgatókönyve; összetartozásunk tudatának erösítése.
Költségvetés: …
Idörend: 1995 augusztus 20-án Szentistván napja már legyen ilyen “új” tipusú nemzeti ünnep.

10. A magyar östörténeti kutatáshoz, a magyar nyelv eredetének kutatásához, a szomszédnemzetek pszichológiájának és magyar képének tanulmányozásához pályázatokat kell kiírni.
Szükséges:
-a magyar krónikák kiadása; 
-a finnugor nyelvészet helyett a magyar nyelvészet alapjainak a megfogalmazása, tekinttel a többi eurázsai nyelvekre is; 
-a magyar kultúrtermékek, a rovásírás, a magyar harci eszközök, stb leírása, hangsúlyozott nemzetközi terjesztése;
-a szomszédnemzetek sajtójának elemzése és más felmérési módszerek alapján lelkiviláguk és magyarságképük pontos kielemzése.
Kellékek: zsüribizottság
Termékek: tanulmányok; önmagunk jobb megismerése; az ebben az írányban máig is ható tiltás lebontása; stb.
Költségvetés: pályázati díjak
Idörend: állandóan

11. Fel kell térképezni a magyarság pontos földrajzi elterjedését, létszámát és az új demográfiai kutatások, felmérések alapján a magyar valóságnak megfelelö térképeket, statisztikákat kell készítni és nemzetközileg terjeszteni! 
-Szükség van tárgyilagos demográfiai kutatásokra: ahhoz, hogy tudjuk pontosan hányan és hol élnek magyarok a Kárpát-medencében és azon kivül. 
-Megengedhetetlen, hogy:
-a Kárpátmedence magyarságáról az utódállamok manipulált statisztikái keringjenek a nemzetközi emberjogi „piacon“.
-az utódállamok manipulált adatai alapján rajzoljanak térképeket a Kárpátmedence magyarságáról. 
-A demográfiai eredményeket vizualizálni kell a jobb és gyorsabb érthetöség kedvéért. 
-Ahhoz, hogy a visszatelepítési folyamatot meg lehessen szervezni szükség van a Kárpátmedencén kivül szorványban élö magyarság pontos földrajzi elhelyezkedésének és számának felmérésére nem feledkezve meg -három generációig visszamenöen- a leszármazottakról sem.
Kellékek: szakbizottság 
Termékek: a nemzetiközi lobbizáshoz létfontosságú valós statisztikák
Költségvetés: …
Idörend:minél elöbb

12. A határokon innen és túlról származó tehetséges fiatal magyar politikusok felkutatása és kiképzése.
-A magyar kérdést meg kell tanítani elöadni a nemzetközi emberjogi fórumokon!
-Meg kell ismertetni a nemzetközi lobbizás játékszabályait!
-Ki kell alakuljon végre a kizárólagosan magyar érdekeket képviselö fiatal politikusok, újságírók rétege!
Kellékek: fiatal tehetséges magyar politikusok, újságírók
Termékek: nyugati tanulmányutak révén megismerkedni a nemzetközi emberjogi “piaccal”; a magyarság negatív képének helyettesítése egy pozitív képpel. 
Költségvetés: pályázati díjak
Idörend: állandóan

1.5.2 Felhívás

Kérjük:

1. a jelenlegi gyűlés szavazásra jogosult résztvevőit az 1.5. fejezetben felsorolt 12 feladatot megszavazni!

2. szerzőknek írják meg a jelen dolgozatban felvázolt elképzelésekről véleményüket, fontosnak tartott kiegészítésüket! 
————————————-
Megj.: Az összes pont ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg lett szavazva! Igy a Magyarok világtalálkozójának végre lett egy központi témája, a Nemzetstratégia!
Azonban a kivitelezés helyett a MVSz-e inkább a szétesés útjára lépett, hisz annyira tele volt tömve ügynökökkel, hogy nem lehetett hasonló kaliberü, a nemzetnek fontos ügyeket megvalósítani.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Facebook hozzászólások


One thought on “MAGYARSÁGTUDAT ÉS NEMZETI STRATÉGIA

  1. Köszönet Transyadmin! A hajnalban megjelent finomítása után (kellékek…) nemcsak dereng, de napfény világítja meg a felszín alatti különböző munkálatokat.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Az angolszász jogrend térnyerése, mint az unipoláris dominancia eszköze
FELKELÉS! MOTIVÁCIÓS VIDEÓ NYITOTT ELMÉJŰEKNEK
Törökország és a NATO az Iszlám Állam olajának legnagyobb felvásárlója-áll a norvég jelentésben !
Close