KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Magyarország – Törvény a koronavírus elleni küzdelemre (Politikai és jogi állásfoglalás)

Azok a súlyos és összpontosított támadások, amelyek a koronavírussal szembeni védekezést célzó magyar törvény elfogadása után diktatúra létrehozásával és a parlament kiiktatásával vádolták meg Magyarországot és miniszterelnökét, Orbán Viktort, szükségessé teszik a jogi tisztázást, már pusztán azért is, mert a szemrehányások egyike sem állja ki egy alapos vizsgálat próbáját, hiszen mindegyik nyilvánvalóan hamis és igaztalan állításokon alapul.

 1. Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy Magyarország ellen már 10 éve folyik egy kampány szerte Európában, azóta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök közvetlenül az első kétharmados többségre támaszkodó kormányának hivatalba lépését követően, egy parlamenti beszédében szót emelt a szétválasztott banki rendszer mellett – a kereskedelmi bankok és a befektetési bankok szétválasztásáért -, és azóta, hogy ennek nyomán Magyarország búcsút vett a Nemzetközi Valutaalaptól, a súlyos gazdasági körülmények ellenére lejárat előtt visszafizette a hiteleket és kinyilvánította a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét a nemzetközi pénzügyi rendszertől.

A pénzügyi világ, amelyet sokkhatásként ért mindez, már akkor elfordult Magyarországtól, és a médiában ennek megfelelő reagálások jelentek meg. (Le Figaro: „Magyarország veszélyes“; Der Standard 24.07.2010: „Jó görög, rossz magyar“ – mert Magyarország, ellentétben Görögországgal, nem engedelmeskedik a pénzügyi piacok elvárásainak.)

 1. A következő időszakban is minden egyes törvénytervezetet, különösen a médiatörvényt és egy új alkotmány elfogadását, ürügyként használták fel a vádaskodásra arról, hogy az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokrácia leépítése zajlik. Ennek a vádaskodásnak az oka a keresztény európai értékek hangsúlyozása, a család, valamint a férfi és nő közti házasság védelmezése, továbbá az állami szuverenitáshoz való ragaszkodás volt. A szemrehányások egyikét sem lehetett egyetlen ténnyel sem alátámasztani, mindegyik szertefoszlott, ám a médiák ennek ellenére mindegyiket tovább ismételgetik.
 2. A támadások 2015-ben jutottak csúcspontjukra, amikor Magyarország az összes EU-szabályt és nemzetközi előírást betartva határkerítést hozott létre a déli határa mentén, hogy meggátolja az illegális migrációt, és ezzel Nyugat-Európa védelmét is szolgáló intézkedéseket tett. A tömeges migráció elutasítása miatt harsogó kritika csak akkor némult el hirtelen, amikor sokan felismerték a migráció hátrányos következményeit és a magyar példát követve az összes határ védelme mellett emeltek szót.
 3. A támadások jelenlegi csúcspontját azonban a koronavírussal szembeni védekezésről szóló törvény elfogadása utáni koncentrált vádaskodások jelentik Magyarország és miniszterelnöke ellen, amelyek szerint a kormányfő korlátlan hatalom megszerzésére tör, kiiktatja a parlamentet és felszámolja a demokráciát. Az Európai Unióban büntető intézkedéseket követelnek Magyarország ellen, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága az aggodalmát fejezte ki és a nemzetközi jog tiszteletben tartását követelte.
 1. A koronavírussal szembeni védekezésről szóló törvény tartalma és célja

A törvény tartalma és célkitűzése a vírus miatt keletkezett és a továbbiakban is szélesedő válsággal szembeni védekezés. Jóllehet Antonio Guterres ENSZ-főtitkár 2020. 03. 26-án „világméretű szükséghelyzetet” hirdetett ki a vírus miatt, és 2020. 04. 01-én ezt a válságot minősítette a 2. világháború óta legnagyobb kihívásnak, amely az egész emberiséget fenyegeti; jóllehet Ferenc pápa az összes kormányhoz intézett nyomatékos felhívásában óvott attól, hogy a gazdaság szempontjait a lakosság védelme elébe helyezzék, mert ez „vírus okozta tömeges népirtás” kockázatával járna; jóllehet számos kormány hirdetett ki szükségállapotot és léptetett hatályba rendkívüli helyzetre vonatkozó rendelkezéseket (Egyesült Államok, Franciaország, Spanyolország, Izrael és más országok is), Magyarországnak ezt a jogát, hogy védelmezze az embereket és saját lakosságát, nem ismerik el.

 1. A vád Magyarország ellen úgy hangzik, hogy rendeletek útján hatályon kívül helyez törvényeket és rendeletek meghozásával törvényi rendelkezéseket helyettesíthet.

A szemrehányás hangoztatói figyelmen kívül hagyják, hogy szükséghelyzet esetén a rendszer alapvető sajátosságai közé tartozik, hogy nem a parlament, hanem a végrehajtó hatalmi szerv hoz meg intézkedéseket. Ennek előfeltétele egy alkotmánytörvényben meghatározott rendeletalkotási felhatalmazás (ahogyan például Ausztriában a Szövetségi Alkotmánytörvény 18. cikk. 3. bek. rendelkezik erről). Jogsértés tényállása csak akkor lenne megállapítható, ha nem létezne ilyen rendeletalkotási felhatalmazás.

 1. Magyarországon az alkotmányjogi alapot a magyar alkotmány (Alaptörvény) 53. cikke adja meg. Eszerint a kormány az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető veszélyek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdethet ki és olyan rendeleteket bocsáthat ki, amelyek egyes törvények hatályát felfüggeszthetik, valamint további rendkívüli intézkedések meghozatalára is mód van. Az alkotmány előírja, hogy egy ilyen rendeletnek 15 napra kell korlátozódnia, hatálya azonban a parlament felhatalmazása alapján meghosszabbítható. A veszélyhelyzet megszűnése viszont mindenképpen megszünteti a rendelet hatályát.
 2. Ennek az alkotmányos rendelkezésnek megfelelően hirdette ki a kormány 2020. 03. 11-én a veszélyhelyzetet, azzal az indoklással, hogy a koronavírus-járvány miatti tömeges megbetegedések következtében veszélybe kerül a magyar állampolgárok élete és egészsége, valamint tulajdona. A veszéllyel szembeni védekezés felelőseként a rendelkezés a miniszterelnököt határozta meg. A veszélyhelyzetbeli szabályozás céljából kormányrendeletek útján került sor rendkívüli intézkedések elrendelésére, miközben a kormánynak folyamatosan felül kell vizsgálnia az intézkedések fenntartásának szükségességét.
 1. Ezen az alapon történt meg 2020. 03. 27-én egy kormányrendelet kiadása, amelynek lényegi tartalma egy részletesen meghatározott kijárási korlátozás, a szociális kapcsolatok korlátozása volt, valamint más személyektől való kötelező 1,5 méter távolság betartásának megkövetelése.
  Az alkotmánytörvényi rendelkezés alapján ennek a kormányrendeletnek a hatályossága 2020. 03. 28-tól 2020. 04. 11-ig áll fenn.
 2. Minthogy a koronavírus-válság befejeződésének ideje nem belátható, viszont a kormányrendelet hatályának meghosszabbítása csak a parlament által megadott felhatalmazással lehetséges, 2020. 03. 30-án a parlament elfogadta a koronavírussal szembeni védekezésről szóló törvényt, amelyet a nyugati elitek alkotmánysértő és a demokráciának véget vető „szükségállapot-törvénynek” minősítve kifogásolnak. A magyar miniszterelnököt azzal vádolják, hogy a koronavírus-válságot arra használja fel, hogy korlátlan hatalomgyakorlási lehetőséget biztosítson magának.
 3. Ezek a szemrehányások nem csupán alaptalanok, hanem szinte abszurdak is. Ellentmond a józan észnek, miért is törekedne a miniszterelnök a parlament megkerülésére, miközben a pártja 2/3-os többséggel rendelkezik ebben a parlamentben. Érdemes megjegyezni ehelyütt, hogy a miniszterelnököt emiatt a 2/3-os többség miatt már eddig is diktatórikus kormányzással vádolták, most pedig a koronavírus-törvényben vélik felfedezni a demokrácia végét.
 4. Az önkényesen előrángatott vádak arra utalnak, hogy a törvényt egyáltalán el sem olvasták, hanem – az eddigi gyakorlatot folytatva tovább – tényszerű megalapozottság nélkül kürtölnek ki a világba olyan vádaskodásokat, amelyeket azután készségesen és a tények megvizsgálása nélkül terjeszt tovább az egy húron pendülő mainstream szféra.
Ez is érdekelheti:  Trump, Orbán, Putyin: Miért ragaszkodnak a „diktátorok” a békéhez?

13.1.1.  Az átfogó hatalomgyakorlás

A törvény az általános jogi felfogás szerint nem felel meg egy szükségállapot-törvény szabályozásainak (amilyen például a Német Szövetségi Köztársaságban volt az 1968-as törvény a szükségállapotról), mivel az általános jogi felfogás az, hogy a szükségállapot-törvény minden törvényhozói aktust a végrehajtó hatalom illetékességébe utal. Ahogyan már a magyar törvény elnevezése is jelzi, a tartalma kizárólag a koronavírus miatt keletkező veszélyek elhárítására és ezzel összefüggésben az állampolgárok életének, egészségének, tulajdonának és jogbiztonságának, valamint a gazdasági stabilitásnak a védelmére korlátozódik. Nincs szó ezen túlmenő törvénykezési szándékokról, azok kapcsán továbbra is az alkotmányosan meghatározott parlamenti eljárásoké az illetékessége.

A törvény semmiféle átfogó jogi szabályozást és hatalomgyakorlást nem tesz lehetővé, pusztán a koronavírussal szemben védekezés keretében ad jogszerű módot intézkedésekre.

13.1.2.  A parlament megfosztása a hatalmától

A következőkben sor kerül a számos hamis beszámoló helyreigazítására, a támadások kapcsán ezek ténybeli alapjainak vizsgálatára és magyar jogi helyzet világossá tételére.

A konkrét vádak:

Az a sugalmazás is valótlan és ellentétben áll a törvény egyértelmű szövegezésével, hogy a miniszterelnök a koronavírus-váltságot kihasználva növelné saját hatalmát és a jövőben a parlament megkerülésével kormányozna.

A kormány köteles a parlamentet rendszeresen, a nyilvános üléseken tájékoztatni a meghozott intézkedésekről. Ha a parlament nem tud összeülni, az országgyűlés elnökét és a parlamenti frakciók vezetőit kell tájékoztatni (id. törv. 4. §).

A parlamentnek tehát lehetősége van a megtárgyalásra és megvitatásra, valamint indítványok előterjesztésére is.

Egyébként a törvényt a kormánypárti frakció nem is keresztülveréssel fogadta el a parlamentben, hanem figyelembe vette az ellenzék indítványait is.

A parlament illetékességeit a koronavírus-törvény egyetlen más vonatkozásban sem érinti.

13.1.3.  Az alapjogokat önkényesen korlátozó intézkedések

A lakosságnak a koronavírussal szembeni védelmét szolgáló intézkedéseket már tartalmazta a 2020. 03. 27-i kormányrendelet is, amely 2020. 04. 11-ig hatályos. Ez a rendelet tartalmaz korlátozásokat a szociális kapcsolatok tekintetében, előírást 1,5 méter távolság betartására más személyektől, valamint a tartózkodási helyet illeti korlátozásokat, amelyeknek szabályozása igen részletes. Ezek az intézkedések más államokhoz képest kevésbé korlátoznak alapjogokat, nem terjednek ki digitális ellenőrzésre, ahogyan ez Ausztriában napirendre került, nem szólnak a titkosrendőrség bevetéséről, ahogyan ez gyakorlat Izraelben, és nem irányozzák elő a katonaság bevetését, ahogyan sokan követelik a Német Szövetségi Köztársaságban.

Annyi helytálló, hogy a jelen állásfoglalás tárgyát képező törvény alapján lehetőség nyílik további intézkedések elrendelésére. A törvény azonban kifejezetten megköveteli az elérni kívánt céllal való arányosságot és a szükséges mérték betartását (id. törv. 2. §, 2. bek.).

13.1.4.  Az időbeni korlátozás nélküli felhatalmazás

Egy további szemrehányás úgy szól, hogy a rendelkezések meghozatalára való felhatalmazás időbeni korlátozás nélkül történt, és így lehetőséget ad diktatúra kiépítésére.

Ez is érdekelheti:  Trump, Orbán, Putyin: Miért ragaszkodnak a „diktátorok” a békéhez?

Ez a vád is hamis. A rendeletekre való felhatalmazás hatályon kívül helyezéséről a döntés nem a miniszterelnök illetékességi körébe tartozik, hanem a felhatalmazás a koronavírus-válság időtartamára korlátozódik. A veszélyhelyzet befejeződését és ezzel a törvény hatályon kívül helyezését nem a miniszterelnöknek, hanem a parlamentnek kell megállapítania (id. törv. 8. §).

Ezen túlmenően, a parlament azt a rendelkezési felhatalmazást, amelyet ez a törvény megad, jogosult bármikor visszavonni (id. törv. 3. § 2. bek.).

13.1.5.  Az alkotmánybírósági kontroll

Nem igazolható az a szemrehányás sem, hogy a törvény kikapcsolja az alkotmánybíróság felügyeleti szerepét.
A törvény kifejezetten megerősíti, hogy az alkotmánybíróság akadálytalanul folytatja tevékenységét (id. törv. 5. § 1. bek.).

Magyarországon jól működik és politikailag független az alkotmánybírósági szerep betöltése, ahogyan ezt számos határozat bizonyítja (ld. a bírák nyugdíjazásáról szóló törvény ügyét). A magyar alkotmánybíróság kiterjedtebb illetékességekkel is rendelkezik, mint a legtöbb európai állam alkotmánybíróságai (és megjegyzendő ezzel kapcsolatban, hogy nincs is alkotmánybíróság minden államban).

A magyar alkotmánybíróság felülvizsgálhatja minden jogi rendelkezés alkotmányosságát, és a magyar alkotmány az alapjogok és szabadságjogok rendkívül széles körére terjed ki (28 alapjog). Az alkotmánybíróság eljárását kérő indítvány tételére jogosult a kormányon kívül az országgyűlési képviselők egynegyede (!) is, továbbá az alapjogok ügyében illetékes biztos (ombudsman). Mivel az ellenzék a parlamenti helyek negyedénél többet birtokol, bármikor módjában áll az alkotmánybírósággal megvizsgáltatni, hogy alkotmányos-e, illetve tiszteletben tartja-e az alapjogokat és szabadságjogokat a törvény, valamint a törvény alapján kiadott rendeletek.

Így megállapítható, hogy rendkívül széleskörű lehetőség van az alkotmánybírósági kontroll gyakorlására.

13.1.6.  A választások

A következő országgyűlési választások akadályozásáról szóló vád is valótlan.
A törvény pusztán az önkormányzati választásokat és a népszavazásokat nevezi meg azzal összefüggésben, hogy ezeket a kihirdetett szükséghelyzet idején nem lehet megtartani. Az országgyűlési választásokról nem történik semmiféle említés a törvényben.

Összefoglalás

A súlyos vádak, amelyeket a politika és a médiák összehangolt vádaskodása hangoztat Magyarország ellen, mindennemű alapot nélkülöznek és a valósággal ellentétes tartalmúvá forgatják ki a tényeket. A Magyarországon kibocsátott jogi előírások és intézkedések tartalma teljes mértékben megfelel a jogállamiság minden követelményének.

Óhatatlanul felvetődik ezért az a kérdés, hogy vajon milyen célt akarnak elérni a nagyszabású támadások. Erre a kérdésre megadta a választ Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter: „politikai karanténba” kell zárni Magyarországot. Ennek a célnak az elérésére törekednek már 10 év óta, és a szándék az, hogy most megvalósítsák.

14.1.  Összhangban az európai és nemzetközi normákkal, Magyarország ragaszkodik identitásának megőrzéséhez, különösen nemzeti alkotmányának megvédéséhez, és felhívja a figyelmet az önállóságát alátámasztó alapelvekre, mindenekelőtt a demokrácia és a szabadságjogokat szavatoló jogállamiság, valamint a hatalmi ágak szétválasztásának elvére (az Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikke).

14.2.  Ezt az elvet nem Magyarország, hanem az Európai Unió ássa alá, amely fentről történő autokratikus, központi irányítással, mindennemű demokratikus legitimáció nélkül – egyebek mellett különösen a demokratikus legitimációval nem bíró Európai Bíróság segítségével – háttérbe szorítja a tagállami jogot és állami törvénykezést. Az államok törvényhozó szerveit az Európai Unió végrehajtó szerveivé akarják degradálni. A szubszidiaritás egyezményesen rögzített elvét a visszájára fordítva alkalmazzák, felhasználása nem az EU ellenében, hanem a tagállamok ellen irányul.

14.3.  Aggodalomra ezért nem Magyarországnak az alkotmányos önállóság alapján, az alapvető jogok és szabadságjogok tiszteletben tartásával meghozott jogi előírásai és intézkedései adnak okot, hanem az, hogy a tagállamok szuverenitását semmibe veszi az Európai Unió, amely egyre nagyobb mértékben igyekszik az alapjogokat sértő önkényes központi irányító szerepet ragadni magához, az egyes tagállamokban kinyilvánított választói akarat kikapcsolásával.

14.4.  Azt, hogy az Európai Unió ennek ellenére – vagy valószínűleg inkább emiatt – nem képes konstruktív koncepciókra jutni, tanúsítja az EU kudarca a migrációs válság kapcsán – és most már a koronavírus-válság kapcsán is. A sokat emlegetett szolidaritás, amelynek nevében Magyarországot rá akarták kényszeríteni a határok jogellenes megnyitására és a tömeges bevándorlás miatti destabilizálódás eltűrésére, tehát károk elszenvedésére, nem volt téma Olaszországgal szemben, amely kétségbeesetten könyörgött segítségért a tömeges koronavírus-megbetegedések folytán kialakult drámai állapotok kezelésében. A szolidaritást az EU csak válságok létrehozása és elmélyítése érdekében szorgalmazza és gyakorolja, válságok elleni küzdelemre és válságok megszüntetésére nem.

Alapos okkal gyaníthatjuk tehát, hogy az Európai Unió a Magyarország elleni támadásokkal és Magyarország miatti aggodalmak hangoztatásával a figyelmet akarja elterelni a saját kudarcáról és alkalmatlanságáról, valamint arról, hogy maga az EU sérti meg állandóan a saját jogrendjét és a nemzetközi normákat.

Ez is érdekelheti:  Trump, Orbán, Putyin: Miért ragaszkodnak a „diktátorok” a békéhez?

14.5.  Nem a megfelelő helyre címezték 14 állam nyilatkozatát Magyarország koronavírussal összefüggő intézkedéseiről, a figyelmeztetést a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető értékek tiszteletben tartására, valamint az utalást az európai elvek és értékek megőrzésének szükségességére. A felhívást a helyes címzett felé, nevezetesen az Európai Unió felé kellene intézni.

14.6.  Hogy milyen mértékben semmibe veszi az Európai Unió az elemi alapjogok és szabadságjogok értékeit, az ijesztően megmutatkozik abban, hogy az Európai Unió jogrendje változatlanul elfogadja a jogot emberek megölésére felkelés vagy lázadás esetén. Az Alapjogi Chartához fűzött magyarázatok és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. kiegészítő jegyzőkönyve, a 2. cikk hatályosként átvétele szerint ez még mindig az Európai Unió jogrendjének része.

Eszerint egy állam kiszabhat halálbüntetést olyan tettekért, amelyeket háborús időkben vagy közvetlen háborús veszély idején követnek el. Megengedett az emberölés egy lázadás vagy felkelés leverése céljából is (EJEE 2. cikk. 2. bek. c. p.).

14.7.  Ami okot ad aggodalomra:

A halálbüntetés lehetőségének fenntartása és emberek megölésének igazolása lázadás vagy felkelés esetén, a legalapvetőbb jog, az élethez fűződő alapjog megsértése.

A tulajdonképpeni probléma az, ahogyan az Európai Unió szisztematikusan figyelmen kívül hagyja a polgárok alapvető értékrendjét és az államok szuverén jogait.

Ez az igazi botrány, ami okot ad az aggodalomra és félelmet kelt a most Európára törő, rendkívül súlyos vírusválság idején.

Ez ellen miért nem tiltakozik senki?

Dr. Barki Éva Mária, Bécs, 2020. április 03.

 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

9 thoughts on “Magyarország – Törvény a koronavírus elleni küzdelemre (Politikai és jogi állásfoglalás)

 1. midezekben Barki asszonynak igaza lenne … , csak egy miatt nincs neki.
  Ez pedig az, hogy a Benes dekrétumok ellenére mi bekéredzkedtünk az EU-ba. Ezen dekrétumok alapján így nem csak a felvidéki magyarok de az ún. anyások (a mai, a csonka) Mo. állampolgárai is jogcsorbultak …

  az ami érdekes, külös itt, hogy épp ezen jogásznak kellene ezt tudnia igazán …

  ha én egy magyar állampolgár lettem volna ’04 tavaszán, én az EU
  belépés ellen licitáltam volna e miatt. Ahol nincs egyenjogunk, helyünk
  sincs … (persze egész biztos senki sem hallgatott volna rám …) …

  szeretettel, L

  1. A fenntebbi írás igazsága oly messze van mint Makó (bár itt is vannak nem tesók), jeruzsálemtől (itt aztán nincsenek tesók).

   Az a faj, mert nem hívják magukat népnek, amelyek kiválasztottaknak hívják magukat és a tóra tejét jobban szívják, mint az anyatejet, annak nincs világszava.
   Hallgasson, ők tették nyomorúvá a világot (minden háborút forradalmat ők indítottak a nyerészkedés miatt) , most is ezt teszik.
   Nem fognak nyerni, mert a világon több az igaz ember, aki nem hatalmat akar, boldogságban szeretne élni.

   Ha csak nem jön be az Agenda 21 protokoll. Megölnek. Nekik csak 500 millió ember kell, akik kiszolgálják őket.
   Itt van ez a valami „féreg” , ami bejut a sejtbe, az 5G segítségével, és ezzel átveri az immunrendszet, és a fertőzött sejtet így lehet szaporítani.

   A világ, a hazám nem erre tart.
   A hazám idegeneket fogad be, itt van kb. 20.000 migráns, rogán migránsai, jönnek már régóta a jeruzsálemi repülők, a terv: 500.000 zsidó, aki leszar…. talmud. Ezt valamennyi párt aláírta!!!

   Mdf, mszp, kdnp, fidesz…. Csurkát nem hívták meg, stb.

   Itt van a parlament, a bíróság, az ügyészség, az összes stratégiai cég, vállalat, rendőrség, katonaság, a kormány, apeh, minisztériumok, lehet folytatni a sort.

   Ez a haza nem a MI hazák, a miénk, de elvették tőlünk, elvették a szabadságot, az igazsághoz való jogot, az énünket, a média átprogramozta testvéreinket.
   Ezt akarják mindenkivel tenni, akit nem sikerül az megy valamely stadion átnevelőébe, vagy a halálba.

   Ha én talmudista lennék, akkor azt mondanám, hogy, ha egy zsidó beleesik a szakadékba, akkor nyújtsd felé a kezed, húzzzzad, mikor kiér a peremre, engedd el. FOLYTATVA: A ZSIDÓ NEM EMBER, HANEM ÁLAT.

   ŐK EZT ÁLLÍTJÁK A TALMÚDJUKBAN, CSAK A GÓJOKRÓL.
   Én is mondhatom, de nem mondom én egy népséghez tartozom, a magyarokhoz, MAGYAR VAGXOK!!!!

   Atilla

  2. Kedves Lajos!

   Az eu szavazás csalás volt.

   Szinte csak azok mentek el szavazni, az a 20-25%, aki igennel szavazott.
   Ebben a 20-25 % – ban kevés volt a nem szavazó.
   Tehát nem a szavazó képes százalékot nézték, hanem a megjelentek arányát „százalékolták”.

   Ha érdekli, én ellene „kampányoltam” a környezetemben, de hülyének néztek.
   Most is, mert más a nézetem.

   Atilla

 2. Egy kis adalék a szabadköműves, zsidó hordához:
  A világ kevesebb, mint 1%-a.

  Ezen családok listája a következő:

  1.Rothschild (Bauer or Bower)
  2.Bruce
  3.Cavendish (Kennedy)
  4.De Medici
  5.Hanover
  6.Hapsburg
  7.Krupp
  8.Plantagenet
  9.Rockefeller
  10.Romanov
  11.Sinclair (St. Clair)
  12.Warburg (del Banco)
  13.Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

  Ezek a királyi vérvonalak közel 500 trillió, vagy még ennél is jóval több pénzt birtokolnak, és különféle gazdasági
  érdekcsoportokon, szálakon és csatornákon keresztül a világ összes pénze hozzájuk köthető szervezetekhez áramlik.

  Ezen családok, és generációik úgy éltek mindig is, hogy soha nem kellett dolgozniuk, és legtöbbjének még csak a munka látszatát sem kellett megteremtenie.

  A Rothschild-család például az összes Központi bankot birtokolja a VILÁGON.

  Minden nagyobb háborúban kiszolgálták különféle titkos csatornákon keresztül MINDKÉT FELET.

  A világhatalmi elit családjai kezében van a média, és az összes jelentősebb hírforrás, gyár, így a híreket és a közvéleményt is úgy tudják befolyásolni már most is, ahogyan akarják.

  Néhány megdöbbentő adat pluszban:
  London városa pénzügyileg teljesen független, és NEM RÉSZE az Egyesült Királyságnak ily módon.
  Az Amerikában található privát bankok többsége ugyancsak nem része az USA-nak, mert a Rotschildok kezében van.
  Vatikán városa is más, privát érdekeltségek kezében van titokban, így az sem része Olaszországnak.
  Washington D.C. szintén nem része a különféle ipari mennyiségű pénzcsövek lévén az USA-nak, hanem ezen 13 szupergazdag család kezeiben vannak.
  Csak idő kérdése, hogy ezen hatalmasságok mikor adnak véglegesen zöld utat az Agenda 21 tervezetnek, és mikor kezdik el bevetni az Orbán Új világrend elveit, és törvényeit, eltörölve a nemzeti jogokat és országhatárokat világszerte.

  MÁSOLAT!!!!!

  Atilla

 3. Mindenesetre egy szép nap eltűnnek a színtérről , a hamis liberálisok és velük együtt a békétlenség ,meg a kivagyiság , A cikk minden téren kifejti a valóságot —

 4. Tisztelettel Mindenkinek!

  Azért vártam, hogy néhányan hozzá szólnak. De ez nem így történt.

  Ez a MI Országunk!

  Nem kell félni, mert a félelem megöl, add ki magadból, ami benned van, ha mindenki kiadja, nem tudnak erőszakot alkalmazni.

  Így sosem lesz változás, de kell….Te, Ön, a szeretett Unokák, az a jövő, amit tovább adunk.

  Ha meghalunk akkor mi van?

  Hát, van, talán lesz változás, talán nem lesz, ha kevesen vagyunk. Ne adjuk fel az emberi mi voltunkat. Legyünk hívek őseink örökségéhez. A szkíták, a hunok, az avarok,..és még rengeteg nép, mert volt keveredés, miért ne lett volna, osztottuk magvainkat, akit arra érdemesnek tartottunk.

  Kérem higgyétek el, higgye el, világforradalom kell.
  Ezt a háttérhatalmat, aki a világ összes kormányát irányítja, nem a világ jótétét szeretné megvalósítani.
  Őket milliárd emberekkel lehet legyőzni.

  Teljes diktatúrát, mely nem jó szó, teljes kiszolgáltatottságot akar az emberektől, írhatnám, hogy rabszolgaságot, de ez is már egy elcsépelt szó. Nem is azt akarja, azt szeretné, ha mindenki robot lenne, a parancsot mindenki gondolkodás nélkül fogadja el.

  Erre halad a mi szeretett kormányunk is, én amatőr kormánynak hívom őket, semmi komoly, konkrét dolog, amivel egyet lehetne érteni.
  (Én definiáltam nekik, hogy mi az idős fogalma, mert én pl. a határon vagyok, akkor én mi vagyok. Másnap mondták, az idősek a 65 felettiek. Bár nemzetközileg 64 év…!)
  Ez azért fordulhat elő, mert teljesen felkészületlenek. Ezek szerint a soros is az, vagy a soros barom iskola, vagy olyan ember kell, akinek a gyomra beveszi az agy manipulált tanodát.
  És még rengeteg apró dolog, amivel az emberek nem foglalkoznak, rengeteg csúsztatás, a rossz nem átgondolt fogalmazásil….ez mind azt jelzi:
  le vagy szarva Paraszt!
  Utólag definiálnak olyan dolgokat, amelyeket a kihirdetéskor kellene.

  Én 2010-ben a fideszre szavaztam, bár tudtam, egy hátsó füllel, hogy ők a multik érdekeit fogják figyelembe (bankok, autógyárak, kereskedelmi egységek…) venni. Ez igaz is lett. 2012-ben mondom a jobb-oldalinak vélt kollégának, ezek rosszabbak, mint az mszp. A válasz: mi vagy te mszp-s? (Ezóta nem járok szavazni).
  Valamennyi szavazás csalás, vagy, ha nem az, akkor megfélemlítik, megölik a nyerőt (Ausztria).

  Én MAGYAR vagyok, még, ha esetleg a DNS vizsgálat mást is mutatna ki, nem akarok osztozni más kultúrájú népekkel, sem arabokkal, sem zsidókkal és senkivel.
  Én keresztény vagyok. ISTENBEN hiszek, Ő a TEREMTŐ, Nélküle nem lennétek, nem lennénk.

  Ezt megtagadni nem lehet, de, ha arra gondolok, hogy a vatikán, a pápa a világ piszkos pénzét kezeli, ő a piramis szeme. Miért ne lehetne? Jezsuita!

  A zsidó helyzet: most biztosan jól vannak rogán zsidói.
  Migráns helyzetről nem tudok, bár néhány milliárdot kapott a migráns helyzet; kell a migránsoknak.

  És még arról tudok, hogy a soros, (sajnos megteheti, őt is irányítja a háttér) befolyásolta a forintot. Ha szar a gazdaság és nem járnak csúcson a matolcsi eszmék, akkor szar lesz minden, befolyásolásra alkalmas „projekt”. Akkor jöhet a soros, intézheti az ország 99%-nak a rossz létét, mert a kormány és a kormányhoz közeliek ezt nem fogják érezni, (simán megszavazzák maguknak a 100% béremelést). Megélhetési politikusok, sokuk azt sem tudja, hogy mire szavaznak, az nem lényeges, ha őt nem érinti. Vagy, ha szólt a frakció, hogy ez mekkora …..nem is tudják miről van szó.
  Nem a jól teljesítő gazdaságunk, ami nincs. Amit elloptak a Magyaroktól úgy 20 éven keresztül, mert volt itt minden, tudjátok.

  Ami a szívemet, lelkemet gyötri az sokkal több „irományt” igényelne, de aki érti, az ezt is megérti.

  Örüljünk, vagy sírjunk!

  Atilla

  1. Az a helyzet , hogy bírálsz itt össze -vissza , de a Szózat, legalább két sorát nem ismered –Ha van tükröd néz már bele –Angliában megkérdeztek sok fiatalt , hogyan látja a miniszterelnökük sorsát – az egyik ezt mondta ,, habár nem értek egyet az elveivel , de akkor is tiszteletben tartom ,mert a mi miniszterelnökünk ”
   –Nos

   1. Kedves szekelyse50!

    Te 50 vagy? Vagy 50-ben születtél?
    Én 64 vagyok.
    Ha 50 vagy, a mostani politikai, gazdasági, egészségügyi helyzet miatt leszel 64?
    A világra erőltetett helyzetek miatt kérdezem.

    Bár szerintem 50 vagy! Az írásaid stílusa
    miatt gondolom.

    Lehet, hogy jobb a te memóriád az enyémnél, az enyém rettenetes.

    Én pedig azt állítom, hogy gyermekded a gondolkodásod.

    Ne aggódj a memóriám nem fog már jó írányba változni, de a te gondolkodásod még sok logikai tornával, válogatás nélküli olvasgatással javulhat.

    Atilla

    1. Nem valami helyes az olyan tökéletes gondolkodó személynek mint te , ezekben az időkben okoskodni , na meg jóslatokba bocsátkozni — főleg tanácsokat osztogatni .hiszen tele van a beírásod a szerencsétlen kudarcaiddal

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük