Kretének Uniója…vagy az államszövetség kelekótyái?

Stoffán György cikkét olvasva megörültem annak, hogy az értelmiség nem csak egymás között, hanem végre nyíltan is kimondja, leírja a valós gondolatait. Már éppen gratulálni akartam ragyogó írásához, amikor felfedeztem a cikkben pár mondatot, amelyet meg kell kifogásolnom. Nem a tudálékosság, vagy a másik lenézése motiválja soraimat, hanem éppen ellenkezőleg.

A nagyrabecsülés az igazmondás okán, de nyílt pontosítása a beidegződött pontatlanságnak, valamint az írástudók alkotmányos tudatának visszaszerzése, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy legyűrjük a liberális és bolsevik kreténeket. A következőkben idézett mondatokat egyenként világítanám át: „Fáj ennek a gyalázatos proli söpredéknek az új, tervezett alkotmány, amely Istennel és a kereszténységgel kezdődik majd – reményeim és az ígéret szerint.”

Hirdetés

Stoffán úr talán nem tudja rólam, de nem vagyok proli, de hívő igen. S mégis fáj, hogy ennyire sikerült a bolsevik trükk, mivel a magyar politikai osztály tagjai – sőt újságírók is – szinte egy-emberként hiszik azt, hogy új alkotmányra van szükségünk. A bolsevik trükköt – amely ráírta egy hatalmi szabályzatra, hogy: alkotmány –, 1949-ben azért alkalmazták, mert féltek attól, hogy a társadalom keresni fogja azt a vésőernyőt, amely megvédte őt – minimálisan ezer esztendőn át. A trükk abból ált, hogy a sztálini hatalmi szabályzatot kikiáltották alkotmánynak, s még ma is úgy tanítják az egyetemeken a jövő jogászait, hogy Magyarországnak addig nem volt írott alkotmánya, s ez nagyon negatív volt a régi jogbiztonságra nézve. Csakhogy ennek éppen az ellenkezője igaz! Mivel az európai „fejlődés” eredményeképpen létrejött jogrendek, ún. „kartális alkotmányaival” kezdődően – pontosabban a liberálisok által nagynak minősített francia forradalomtól kezdve –, vezették be a Guillotin nevű nyaktilót, s így mindent viszonylagossá téve: egy bizonytalanná relativizált jogrendet sóztak a társadalomra. Európa attól kezdve, akár naponta írhatta át a kartális alkotmányait a napi politikai érdekek mentén. Anglia és Magyarország kivételével tehát megszűnt a(pl: a jogi) tradíciók hatása, s maradt az európai államok számára az isteni erkölcstől egyre jobban elrugaszkodó ember „demokratikus” vagy a királyuk oktrojált jogalkotása.

Nekem tehát nem az 1949 évi XX.-as számú ál-alkotmány megtartása a célom, s nem azért fáj az új alkotmány kifejezés, hanem a hagyományos magyar közjogi gondolkodás semmibevétele miatt! Csak olyan országnak kell ugyanis új alkotmány, amely: vagy addig nem rendelkezett közjogi alapokkal, vagy ha egy véres vagy vértelen globál-bolsevik forradalom akarta/akarja a hagyomány jogtudatát teljesen eltörölni és kiirtani az országot létrehozó nemzet gondolkodásából!

Megjegyzem: az alkotmány nem egyszerűen a jogrend megalapozója, hanem hit, kultúra, szokásjogi életvitel és erkölcs is.

Mivel eddig soha, senki nem alkotmányozott még Magyarországon, kivéve az olmützi (1849. március 4-énHabsburgok által kiadott) oktrojált alkotmányt. Így a történelem szerves időszűrőjén keresztül fejlődött történeti-szokásjogi rendszerünk alkotmányossága, 1956-os szabadságharcunk alulról épült népképviseleti rendszeréig mutatnak tökéletes fejlődési ívet. Ennek a bevált történeti alkotmányosságnak írott és törvényi elemei pedig a Vérszerződéstől, az Aranybullán, Mátyás törvényein át egészen az 1926. XXII. felsőházi törvényig terjed. Ezt az egyedülálló ívet, és a szokásjogok erkölcsiségét törte meg 1944 megszállása, 1946 törvénytelensége, s 1949 buharini ál-alkotmánya! (ez utóbbit Sztálin közvetlen parancsára eröltették át a kommunisták!)

Miután ennek a globalista érdekből történő 1989-es átdolgozása is csődöt mondott a gyakorlatban, most van történelmi esély arra, hogy az ősi jogelveinkre, az igazságos és az államot is kordában tartó Szent Korona alkotmányosságra lehetne ráépíteni azt, amit a Fidesz szeretne most megalkotni.(ehhez csak politikai akarat kellene!)

„Fáj ez a liberális Úniós csürhének. Fáj nekik, hogy nemzetünket az állampolgárság visszaszerezhetőségének lehetőségével újra egyesíti a magyar keresztény kormány – ha csak félmegoldás is ez egyelőre…….”

Stoffán úr talán nem tudja rólam, de nem vagyok „Uniós csürhe”, de még liberális se! Ám nagyon fáj, hogy ennyire sikerült a liberális trükk, s a magyar politikai osztály és a lakájmédia szinte egy emberként hirdeti azt, hogy új alkotmányra van nekünk szükségünk! Nekünk: Európa legrégibb alkotmányos államának – egy és ugyanazon szabadsággal bíró – polgárainak? Az állampolgárság ügyében pedig már 2000 táján is megszólaltam. Sőt hiszem, hogy a Szent Korona tagságnak olyan óriási szerepe lehet még Európa történelmében, mint semmi másnak eddig. A mai, magyar keresztény kormánynak tehát azért is ki kell nyilvánítania a jogfolytonosságot a valaha volt történelmi magyar államok sorával, mert ma (sajnos) a Rákosi-kádár rendszerrel áll fenn a jogfolytonossága. Ez egy tény, amiről nehezen lehetne vitát nyitni! Az Unió egyébként valóban nem tesz mást, mint gyarmatosít. Igaz, egészen újszerű és szokatlan megoldásokkal. A nemzeti szuverenitás elvesztését azonban nem az Unió, hanem a magyar alsóház szavazta meg, ha olvasatlanul is. Uniós csürhe ténylegesen létezik, de aki nem a csürhéhez tartozik, az is kiszolgálja a velejéig romlott és szemétre való rendszert, melyet Stoffán úr jól jellemzett cikkében. A nemzetegyesítésről pedig csak annyit, hogy amíg nincs meg a Szent Korona tagoknak, az alkotmányos jogtudata, addig a jelenlegi állampolgárság – a belső-Magyarországon is – csupán a „politikai színház” része. Márpedig én nemigen láttam vagy hallottam még arról, hogy az iskolákba bevezetik azt a tárgyat, amely alaposanmegvilágosítaná annak az eszmének az alapjait, amely viszonylagos harmóniát teremtett a Kárpát-medencében minimum ezer éven át.

„Igen, rossz időben és rossz helyre születtem. S születtünk még sok-sok millióan Európában.

Tehetetlenek vagyunk, mert a demokrácia voltaképpen a sok hülye proli és a zsidó pénzemberek uralma az értelmiség fölött”

Igaz még soha nem éreztem, hogy rossz helyre születtem volna, s mindig büszke voltam a magyarságomra, de a demokrácia nevű szörnyszülöttet valóban meg kell vizsgálnom, különösen Arisztotelész szemüvegén keresztül. Ő bírálta az akkoriban fennálló rendszereket, melyek között az uralkodó réteghez tartozók száma és vagyoni helyzete alapján tesz különbséget. Mivel szerinte a jogrendnek mindig az adott kor szükségleteihez kell fejlődnie, ezért a legkedvezőbb az, ha a szellemi és vagyoni középréteg adja az állami élet súlypontját. Államformákat határoz meg, s két csoportra: jókra és rosszakra bontja. A jók közé tartozik a királyság, az arisztokrácia és a „politeia” azaz a joguralom, ahol a közérdek uralkodik a magánérdek felett, míg a szélsőségesdemokráciában a magánérdek a közérdek fölé kerül, ezért rossz államformák közé tartozik, amelyek a jók elkorcsosulásával jöttek létre. A társadalom szélsőséges elemeit – a nagyon szegényeket és az igen gazdagokat – korlátozni akarja hatalmi törekvéseikben, aminek egy széles bázison nyugvó és kiegyensúlyozott állami stabilitás lenne a következménye. Szerinte a joguralom jó törvényeinek kell érvényesülni, amelyek mindenkire lesújtanak, még az állam törvényszegő vezetőire is. Nagyon fontosnak tartotta a jó törvények, jó alkalmazását, amely nélkül az emberek „…mit sem különböznek a legvadabb állatoktól.”

Ha tehát elfogadjuk Arisztotelész érvelését – s miért ne tehetnénk – akkor az lesz látható, hogy a demokráciát már ő is túlhaladta. (I. E. 384-322) Bizony mindez kb. 2350 évvel ezelőtt történt, így már igen aktuális lehet!

Ha pedig ma azt látjuk – hiszen Stoffán úr is ezt írja! –, hogy:Tehetetlenek vagyunk, mert a demokrácia voltaképpen a sok hülye proli és a zsidó pénzemberek uralma az értelmiség fölött.” akkor ezen feltétlen el kellene gondolkodni! Mert elcserélni a jelen demokráciát, ahol „prolik és pénzemberek” tehát a társadalom szélsőséges elemei uralkodnak: bizony úgy lehetne a politeia nevű joguralomra, hogy a nagyon szegényeket és az igen gazdagokat is a középosztály felé mozdítjuk el a joguralmi állam eszközeivel. Ilyen eszköz pedig csak nekünk áll rendelkezésünkre egész Európában: a történeti alkotmányosságunk Szent Korona eszméje, amely megszüntetné az eddigi tehetetlenséget, amely lehetetlenné tudná tenni a monetáris diktatúra rákos burjánzását, s a kufárság magánhatalmi intézményesülését!

Kedves Stoffán György!

Nem belekötni akarok tehát írásába, hanem pár szót pontosítani. S arra kérem, hogy az alábbiakat fontolja meg, s ha lehetséges: közös harcunk elkövetkezendő szakaszaiban,alkalmazza is!

1./ Új alkotmányt nem! Viszont jogfolytonosságot helyreállító és nemzetvédelmi törvényt minden további nélkül hozhat a törvényhozás! (tehát törvényhozás van, alkotmányhozás azonban fogalmilag sincs, hiszen az szervesen fejlődik!)

2./ A magyar keresztény kormánynak a Szent Korona minden tagját kellene megszólítani. S az EU gyarmatosítás helyett lenne szükséges létrehozni a Szent Korona Országainak Konföderációját, ahol az államok a legteljesebben őrzik meg a függetlenségüket, azonban a békeszerződésekben is vállalt tradicionális autonómiát – háromszintű megoldással -, minden ország biztosítja polgárainak!

Ezzel lehetne újra egyesíteni a természetes egységet, a mi Kárpát-medencénket!

3./ A demokrácia helyett, a kb. 2350 évvel ezelőtt Arisztotelész által kidolgozott joguralmi államhoz kellene visszatérnünk, amelyet a magyar Szent Korona állameszmében tökéletesen megtalálhatunk. S amelyet – ha bizonyos hibákkal is –, de 1944-ig a magyarság működtetett, hiszen a főhatalom az állam fölött álló igazságos és méltányos jogé – a Szent Koronában megtestesülő alkotmányé volt!

Szeged, 2011-02-08 Dr. Bene Gábor S.

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó: Kretének uniója…

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “Kretének Uniója…vagy az államszövetség kelekótyái?

 1. Dr Bene Gábor most is mint mindig jót és igazat alkotott. A baj csak az, hogy a közvetlen címzett (de ezt bizonyosan a szerző is tudja) az internacionalista, unió párti csoport oldalán van. Az alkotmányozás kapcsán egyszerűen arról van szó, hogy (Júdáshoz hasonlóan) megtagadjuk-e őseink életét, értékrendjét és múltunkat. Sajnos én biztos vagyok benne, hogy a kiküldeni kívánt körlevelek tartalmától függetlenül a “2/3-os felhatalmazással minket bízott meg az ország népe” kormány amolyan kommunista pökhendiséggel fogja ráerőltetni tákolmányát a magyar emberekre.
  A cikkhez gratulálok és kívánok további jó munkát.

 2. Ez mind igaz, de egyetlen dolgot kihagyott Bene doktor úr. Lehet szépen beszélni a Szent Korona jogrendről, a hagyományokról, és mindenről, ami egykor biztonságot és jövendőt bizotsított a magyar állam számára. csakhogy: ennek a történelmi alkotmánynak, ennek a hagyományos és ésszerű jogrendnek a bábáit – azaz a magyar nemességet – maga a magyar nemzet irtotta ki, rabolta szét, tette a földdel egyenlővé. Majd pedig elkövetett és folytat máig egy alávaló bűnt, az abortuszt. Sem a nemességet, sem a magzatgyilkosságot, illetve a legyilkolt magzatokat nem lehet visszahozni. Álomvilág az, amit ma Bene doktor emleget, mert nincs alapja. Nincs támasztéka, fundamentuma. Ma “hozott anyagból” lehet csak dolgozni, azaz csak a mai politikai befolyás érvényesülhet, nem pedig egy olyan nemzeti, hazájáért elkötelezett társadalmi réteg befolyása, amelynek a génjeiben volt mindaz, amiről Bene doktor beszél. Nem egy láncszem, hanem sok méter lánc hiányzik a múlt nemes és nemzetmegtartó szokásjoga és a mai kor között. Mindig is korcs marad minden, amit 1945-től máig tesznek a politikusok. Bene doktor álomvilága pedig nem megvalósítható, mert elveszett az az elkötelezettség, amely őrizte egykor a Szent Korona felsőbbségét. Vitatkozni persze lehet, de az sem visz előbbre ebben a kérdésben. Tudomásl kell venni, hogy az alapok elporladtak, és a földszint után nem lehet tizedik emeletet építeni. Ma csak egy valamit lehet tenni. Krisztusban, a keresztény szellemiségben egyesíteni az országot, és ha ez sikerül, akkor arra az egységre lehet építeni egy új egységesa keresztény Magyarországot. A mai politikai és társadalmi viszonyokat és kulturáltságot tekintve azonban ez épp olyan álom, mint Bene doktor Szent Korona Alkotmánya.

  1. Stoffan!
   Semmi nem porladt el.Ez igy csusztatas.Marpedig akik ezt hangoztatjak,elakarjak tagadni multunkat(igen van rossz mult-is es jo mult is)Az 1945-utani politikai trukkok ezrevel mutatjak—de kulonosen az elmult 20-ev politikai partjai,es vezetoi,hogy csak a nyelvcsapdosassal egy kaftanosokat kiszolgalo senkihaziak hada hangoskodasa tolti ki a Karpatmedenceben.

   1. ÉRTÉKES ENERGIÁIDAT MEGINT A ZSIDÓZÁSBAN MERÍTED KI BARÁTOM. pEDIG MOST NEM ERRPL VAN SZÓ. A ZSIDÓZÁS EGY JOBBOLDALI, MOST ÉPPEN VONÁÉK ÁLTAL TERJESZTETT SÚLYOS, ÉS MINDEN MÁSRÓL A FIGYELMET ELTERELŐ BETEGSÉG. BE KELLEE FEJEZNI. lASSAN OLYANNÁ VÁLIK A ZSIDÓSÁG, MINTHA A MAGYAR EMBEREK SEMMI MÁS MIATT NEM ZSIDÓZNÁNAK, MINT AZÉRT, MERT RETTENETESEN IRIGYEK A ZSIDÓKRA. TISZTA ÓVODA, KOMOLYAN MONDOM. HA EGY KÉST ARRA HASZNÁLUNK, HOGY ÖLJÜNK VELE, AKKOR AZ EGY GYILKOS FEGYVER, HA KENYERET VÁGUNK VELE MÁSOKNAK ÉS MAGUNKNAK, AKKOR EGY HASZNOS SZERSZÁM. HA TETSZIK ÉRTENI!

 3. Az un. Történelmi Alkotmányt, a hatalmat idegen fegyverek árnyékában megszerző kommunistátknem helyezték hatályon kívül és fel sem függesztették.
  Egyszerűen diktatórikus eszközökkel kreáltak és bevezettek egy újat, a régivel nem törődve.
  Jogi szempontból a Történelmi Alkotmány ALKALMAZÁSÁNAK semmilyen akadálya nincsen, nem beszélve egyéb okokról, indokokról. Hága sem tiltakozhatna!
  Az alkalmazás Magyarország számára létfontosságú előnyöket biztosítana és helyzetünkön gyökeresen javítana.
  Valószínűleg ezért nem akarja Orbán Viktor, hogy a
  Fidesz által készítendő alkotmányt népszavazás erősítse meg.

 4. Ez jó néhány féligazság Stoffán György! Egyrészt a magyar nemességet nem irtotta ki magyar nemzet a nemességet. Maga a magyar a nemesség. Nemesnek lenni nem a kutyabőrt jelenti, hanem a nemes lélek és a nemes test egységét. Azt a bizonyos kiirtást javarészben az 1918-19-es vörösterror és a II VH utáni ÁVH-s terror irtotta ki. Vagyis az embereknek az a szinte gondolkodásra képtelen 30-40%-a ami mindenkor megvan egy társadalomban. Ha nem tudná, kik irányították azt a terrort, olvassa el Tormay Cecile Bujdosókönyv-ét, vagy Marschalkó Lajos Országhódítók című könyvét. Akkor is csak azért tudta ezt megtenni, mert időben leszerelték a katonaságot, begyűjtötték a fegyvereket főként annak a ‘nemes’ embernek az utasítására, akiben megbíztak. Károlyi Mihály volt az. Utána a Horthy korszakban az ország felemelkedett, világra szóló kulturális és gazdasági csodát végrehajtva. Utána ismét jött és azóta is tart az a korszak, amiben Kohn Béla, Schwartz József, Landler Jenő stb leszármazottai irányítják azt a tömeget, aki gondolkodni ugyan nem, de ölni képes. Ezért van szükségük az úgynevezett demokráciára. Az abortusz pedig mikor is kezdődött? A fent felsoroltak rokonsága által irányított szovjet vörös hadsereg erőszak hulláma után, amikor szinte minden magyar nőt megerőszakoltak. Ezeket a gyerekeket nem akarták kihordani az asszonyok, teljesen jogosan. Aztán valamelyiküknek eszébe jutott, hogy ez milyen jó módszer a magyarok számának csökkentésére. Nem csak, hogy nem kell, hanem vétek lenne hozott anyagból dolgozni. Van nemes ember a ma országában is, de a demokrácia miatt egyenlőre meghurcoltatásban van részük a bizonyítottan hazaárulók és esküszegők helyett. A Szent Korona Tanon alapuló alkotmány éppúgy mint a Szent Korona Jogrendje nem az Árpád házi királyoktól függ, hanem a Szent Koronától. De ezt éppolyan jól tudja, mint Bene doktor, csak szándékosan ferdíti a mondani valóját illetve hallgatja el a tényeket. Egy dologban van igaza, a politikusok minden tette korcs, mert nem a Szent Korona szellemisége, hanem egész más könyvek, tekercsek tanai vezetik a lépéseiket. Minden hazugság 80%-a igaz, ezért lehet félrevezetni az embereket. Vajon miért van az, hogy a föld tulajdon a világnak csak 2 országában éppen a Szent Korona jogrend alapján kezelik, de a Szent Korona országában ez tilos. Azt hiszem, pontosan tudja melyik az a két ország.

 5. Ha megtagadod bármilyen szinten a “nemes” múltadat,soha a büdös életben nem épitheted “nemes” jövődet!
  Nincs jogod hozzá!

 6. Orbán Viktor:
  “A Likud egy nemzeti párt, kormányzópárt és
  nemzeti párt Izraelben. Mi is nemzeti párt vagyunk Magyarországon,
  az elveink is közel vannak egymáshoz, szeretnénk, hogyha
  a jövőben az együttműködésünk az még szorosabb
  lenne, mint a múltban volt. Ennek a jövőre nézve lehet jelentősége”
  Izrael, 2005. június
  23.
  Ezek után mit várunk ettöl az embertöl!

 7. Rákóczi imája
  A TE KEZEDBEN VAN SZÍVÜNK, URAM,
  DÖFD ÁT SZERETETED NYILÁVAL,
  GYÚJTSD FEL A LOMHÁKAT,
  VEZESD VISSZA AZ ELTÉVELYEDETTEKET,
  VILÁGÍTSD MEG A VAKOKAT,
  LÁGYÍTSD MEG A HAJTHATATLANOKAT,
  BÁTORÍTSD MEG A HABOZÓKAT,
  TANÍTSD A TUDATLANOKAT,
  GYARAPÍTSD BENNÜNK A HITET,
  GYÚJTSD FEL A KÖLCSÖNÖS SZERETET LÁNGJÁT,
  S ÚJRA ÉS ÚJRA KÉRLEK,
  ADD, HOGY SZERETETED GYARAPODJÉK,
  HOGY EZ AZ ISTENI LÁNG
  EMÉSSZE FÖL VISZÁLYKODÁSAINKAT.
  Ezen kéne inkább elgondolkodni T. Stoffán Orbán-fan.

 8. Na akkor még egyszer: – Nézze meg mindenki azokat a kastélyokat,. amelyeke máig nem adtak vissza, amiket a helyi parasztok hordtak szanaszét, mihelyst a gróf menekülni volt kénytelen a megszállók elől. Egyetlen magyar ember sem állt ki a földesúr, a “kizsákmányoló” országépítők mellett, de olyan is volt, aki a búvóhelyét feladta, és ezért kiirtották a kommunisták az egész nemesi családot. Szóval, a társadalom nem egészen ártatlan ebben a dolgoban. Hadd tegyem jozzá: Szent István az országgal együtt annak a nemességét külön felajánlotta a Szűz Anyának, pontosan a szent Korona védelmére.
  Az abortusz pedig lehet, hogy ott kezdődött, ahol Ön mondja, de nem fejeződött be!!!! MÁIG, pedig hol vannak már az oroszok által megerőszakolt nők. Aki pedig a mai készülő alkotmányról népszavaztatni akar, az hülye! Ugyanis azzal legitimálja az alkotmányt. Miért nem tud gondolkodni a nemzeti oldal Kedveseim? Ma semmi más nem folyik a nemzeti oldalon, mint a mellveregetés, a sajátos önbecsülés, a minden nemzetiség elleni gyűlölködés (lásd a svábok ellen Novák Előd megnyilatkozása – tehát nem csak a cigány és a zsidó a baj….) és a pofázás meggondolatlanul. A Szent Korona Alkotmány vagy visszaáll magától, vagy nem. DE HANGSÚLYOZOM ISMÉT SZERETETT FELEBARÁTAIM: VOLT EGY NEMESSÉGÜNK, AKIÉRT A TÁRSADALOM SEMMIT NEM TETT, AMIKOR EZ A NEMESSÉG BAJBAN VOLT. VÉGÜL ELÜLDÖZTÉK ÉS MEGÖLTÉK. ŐK VOLTAK A GARANCIA EZER ÉV ÓTA A SZENT KORONA ALKOTMÁNYRA. MA NINCSEN NEMESSÉGÜNK, ÉS CSAK ÚGY LEHET ÚJRA SZENT MAGYARORSZÁGOT TEREMTENI, HA: 1. MINDENKI MAGÁBA NÉZ MELLDÖNGETÉS NÉLKÜL!
  2. KERESZTÉNY NEMZET KERESZTÉNYKÉNT KELL HOGY ÉLJEN. MERT A SZENT KORONA CSAK ISTENHEZ ÉS A KERESZTÉNYSÉGHEZ KÖTHETŐEN MŰKÖDIK CSAK. ÉS BE KELL FEJEZNI AZ ABORTUSZT, AZAZ AZ NEMZETI ÖNGYILKOLÁST. HA KELL TÖRVÉNNYEL, HA LEHET HITTEL ÉS ISTEN IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGBŐL. MINDEN MÁS ZSÁKUTCA. KÜLÖNÖSKÉPPEN AZ OKOSKODÁS… AMI MINT TUDJUK, A TETT HALÁLA!

  1. A kommunista szarháziakra gondol,akik ráadásként még “hazaszeretö” zsidók is voltak?
   Nem de bár?…

  2. volt egy 1918 vérvörös veresterror is.
   az sem elhanyagolhato és ott sem romai katolikusok oktatták véres szájjal a komonizmust.

  3. Választ kapott a 2.pontra-hivatalosan!!!a tegnapi napon elhangzott Fidesz-Kdnp sajtótájékoztatóval -az abrotusszal kapcsolatban- és remélem “fényt deritett” az elméjére!!!!Ha nem akkor az Ön “készülékében van a hiba”.Mostmár lehet tovább “hadakozni” azokkal,akik megirták véleményüket hozzászólásához,csak felesleges.Az elvakultsága nem betegség,egyszerűen,és vulgárisan :hülyeség,amire gyógyir lehet a tényekkel való szembenézés-ha képes rá-amiben kételkedem!

 9. Stoffan!
  Mielott vadaskodnal(szemelyeskednel)–engem *Jewstatsz*.
  Az elmult 20-ev politikai partjai,es vezetoi(csak ket jellemzo nevet-akik haza,es nemzetarulok–Gyurcsany–OrR-Ban)
  Persze te tiltakozhatsz ellene eleted vegeig.Az egyik a Werbert hasznalta hatvednek–a masik a Likud-ot.
  Ha te ezt nem latod illene lenne mar a *tukor*ele allni ,es gyakorolni .

 10. Stoffan úr
  Ön mindenhez hozzá szól.(Termékény közíró.) Mindent tudnivél.Szeret vitát generálni,másokat kioktatni.Sokszor túlfűtött érzelmekkel.Időnként jó ügyet szolgál,de sokmindent nem jól lát.Tanuljon,tanuljon meg más nézőpontokat megismerni.Képezze magát.Sokszor, mint most is részigazságokkal érvel.

 11. Dr Bene Gábor szép okfejtését a készülő alkotmány bírálatával a többi hozzá fűzött értekezéssel együtt végig olvastam. Nagyon fegyelmezett írások.Sejtelmeimet megerősítik a hozzá szólók a hazáért elkötelezett nemesi réteg hiányát illetően.Az átkos rendszernek a vezető erejét még a felszabadulás után hatalomba iktatott garnitúra alkotta.
  Kedvelt ékesítő szólása volt az MSzP-nek is az élcsapat kifejezés. Az ifjabb liberális generáció a maga a kapcsolat rendszerével igyekszik egy olyan image-ot formálni magáról mint ami a nemzet hagyományain alapuló nemesi rendet jellemzi. Utóbbiak átvesznek bizonyos nemzeti allüröket de egyúttal beágyazottak a nagy nemzetközi pénzpiacot uraló oligarchiába is. Így egy kettősség jellemzi kötődésüket.
  Nagyon hiányzik a nemzeti nevelést kapott önállóan gondolkozni képes nemesi réteg. Ővelük nem fordulna elő az értelmiségiek árulása.

 12. Stoffán György! Én mint magyar ember és talán mások nevében is beszélhetek, nem irigylem a zsidókat. Mit irigyeljek bennük? Azt, hogy magukon kívül nem tisztelnek semmit? Vagy azt, hogy szerencsétleneknek olyan tanok jutottak, amik miatt ellenségüknek és eszköznek tekintenek mindent még egymást is? Vagy a rövidlátó ostobaságukat, ami miatt nem látják, hogy a zsidókhoz való viszonya minden népnek maguk a zsidók.
  Vagy az olyan ‘barátokat’, akik csak az anyagi előmenetelül miatt védik őket? Én inkább félek tőlük. Nem akarok olyan embert tudni magam körül, aki bármikor a szemembe hazudhat, aki meglophat és megölhet mert én a szemében semmi vagyok, de elvárja, hogy az én szememben ő valaki legyen. Dr Fejér Lajostól tudhatjuk, hogy az a zsidó aki ezt képes belátni, gyakorlatilag már nem is zsidó. A nemesség megöléséről, a kastélyok széthordásáról (ami nem is baj, mert nem a széthordásuk az igazi probléma, hanem a megépítésük, és nem csak nálunk, hanem minden népnél) pedig ismét csak azt tudom mondani, hogy ’18-’19-ben, ’45 után és azóta ennek az országnak folyamatosan zsidó vezetése van. Kénytelen vagyok kimondani, ha már az előzőekből nem ért. A zsidók mindig is kihasználták azt az alaptételt, hogy bármely tevékenységét nézzük is az életnek, mindig kevesebb ember képes még művelni is, (hát még jól művelni) mint nem. A demokráciát magasztalók éppen ezért Isten és ember elleni bűnözők, de szükségük van a hamis demokráciára alantas és végzetes céljaik elérése érdekében. A un. demokratikus választások a politikusoknak önmaguk lejáratása, ugyanis azt jelenti, hogy bárki irányíthatja úgy egy nép életét, hogy az a népnek jó irányba hasson. Ez még a zsidókra sem igaz, mert a 65 éve tartó uralmuk a magyar nép számára nem hozott jót, de a zsidók számára is csak a megvetést és félelmet hozta el.
  Egyben viszont igaza van. Az alkotmánynak nevezett izé megszavazása valóban nem hozhat jót, de csak abban az esetben, hogyha nem lehet választani a történeti alkotmány és a kormány által tákolni kívánt között. Ha lehet választani, akkor is félő, hogy még hisznek annyian a kormányban (mert gondolkodni nem képesek), hogy habozás nélkül a nekünk és önmaguknak is rosszabbik változat mellett döntenek. Újra mondom : nemes szív és nemes gondolat pedig van elég, mert az nem kutyabőr kérdése.

 13. Még egy szót Stoffán György! Bizonyára már olvasta az interneten, hogy az ön által folyamatosan dédelgetett jelenlegi kormány, hasonlóan Rákosi és a Kádár rendszerhez, nem hajlandó a magzat védelmét rögzíteni az alkotmányban. A ‘felesleges viták elkerülése’ okán.

 14. Az a baj, hogy nem cáfolnak az urak, hanem ellenkeznek. Nem arról beszélnek, amiről kellene: Abortusz, hit, szeretet és kereszténység – és az ebben való egység. Azaz, nem a megoldásról. Megy a fideszezés, a zsidózás, a féligazságok emlegetése, de konkrét ellenérv nincs. Lassan egy MSZP ülésen érzem magam… Elbeszélnek ugyanis – mint ott szokás – a lényeges és a döntő dolgok mellett… Érveket kérek urak, hogy lehessen vitatkozni és a vitán épülni.

 15. Stoffan!
  Erveket kersz?
  Hat nem irtam mar az elobb is,hogy a Medai altal felrevezetett egyszeru emberek mar nemtudnak latni tovabb a *Gyozike*show-nal.Igen 1945—1990—lehetett volna maskepp is—–HA az ertelmiseg elnem arulja a tomeget.
  Ja,es akkor jossz te a Keresztenyi osszefogassal.
  Kituno pelda erre az elmult 20-ev politikai partok,es vezetoik.
  Nos ervnek ideirnam,hogy mar 1000-eve is rakenyszeritettek az osmagyarsagra a SAULI keresztenyseget.Atilla urunk meg odavagott.
  DE–maradjunk a jelen idoben!
  Te szerinted az elmult 20-ev politikajat kik iranyitottak a hatterben?
  (A Hottentottak???)
  Razd mar meg a FEJED!

 16. Stoffan!
  Cafoljal ervekkel,hogy nem egy konspiracio van az elmult 20-ev mogott az osszmagyarsag ellen!!!

 17. Ebben a pillanatban fejeztem be SGY.irásának olvasását a Hunhiren.Hát mit mondjak-de azért mégis!!!-a bumeráng visszaütött,és kapott egy rendes szembepiszkitást a narancsködös képébe.
  Sajnos mi is,-ami a lényegen nem változtat-akik hónapok óta skandáljuk(igaz még nem sokan),NEM VÁLTOZOTT ITT SEMMI,CSAK A SZIN-kiegészitve a “nemzeti” szóval ,ami ugye mostmár bizonyos hogy nem ránk magyarokra értendő.

 18. Kedveseim! Az elmúlt húsz évben a magyarság ártott magának a legtöbbet. Újongott az antalli hazaárulás idején, nem verte pofán húsz éve TGM-et, amikor ő a jobboldali újságárusok pultjait akarta felborogatni, Mindent elfogadott, és visszahozta a Horn-féle gyilkosokat a hatalomba. Majd belement az antalli abortusztörvénybe, nem tiltakozott, és nem pakolta ki bútorostul a Parlamentet, amikor itt lett volna az ideje. Nem azzal a pár ezer vakmerő emberről beszélek, aki mert valamit csinálni, hanem az otthon behúzódó és legfeljebb a neten pofázó szarháziakróül beszélek. Összességében a magyar társadalom életrevalóságát kérdőjelezem meg. Pártok miatt egymásnak esni, nem magyarként egységesen gondolkodni…, kik találták ki a pártokat Kedveseim? Elfelejtettétek a bölcsek irományát? Elérték a céljaikat, Lehet normálisan vitázni bármely nemzeti honlapon anélkül hogy az ember vagy zsidóbérenc, vagy elvtárs, vagy kommunistabérenc legyen? Nem. Na akkor hogyan tovább? Bevitték az egész társadalmat a csőbe, ráadásul úgy, hogy kard ki kard, még egymás ellen is fordul mindenki. Na erre mondom a kereszténységben való egység megteremtését. Abban nincsenek kérdések és viták, az axioma. Az ilyen Attila királyunkos majomkodás viszont értelmetlen, mint a saulinak nevezett kererszténységről való ostoba handabandázás is. Inkább ne szólj bele “A Hun”… Én váéltozatlanul azt az iréányt tartom jónak politikailag, amit eddig, de az abortusz-ügy kiakaszttott, mert ellenkezik a józan ésszel, Istennel, és az erkölccsel. Ha marad, kétségessé válik a Fidesz hitele előttem…

  1. Én nem vagyok a kedvese Stoffán György! Örömmel látom, hogy ismeri a ‘bölcsek irományát’. A magyar nemzetre korlátozni a megállapításokat elég szűk látókörű dolog, mert minden ejrópai országban (meg azon túl is sokban) ez van ahova a ‘bölcsek’ ivadékai megvetették a lábukat. Bizonyára ismeri a mondást, hogy mindenki magából indul ki. A ‘bölcsek’ és ivadékaik alapból hazudoznak, hát felkészülnek rá. Egy becsületes ember viszont hisz a szavak igazában. A hazugság leleplezésének előfeltétele a bizalmatlanság, annak pedig a jól működő ösztönök. Az lehet születéskor örökölt, de akkor is szert lehet tenni rájuk, ha valaki már szembesült a hazugsággal, bár maga nem él ezzel az alávaló és önmagát lealacsonyító eszközzel. Aki ugyanis csal, az ezzel elismeri, hogy önmagát nyíltan felvállalva képtelen elérni a céljait. Hát (nem csak magyar országon) ezért hisznek még mindig elég sokan a ‘bölcsek’ ivadékainak. Ja, akkor az ‘Isten választott népe’ meg hasonló majomkodás ugye szintúgy teljesen ostoba dolog?!

 19. Zsidozzak vagy hánnyak?
  Undort keltö mindkettö.
  Ez az egész “mondom a magamét” baromság.
  Itt 1918-ban meghalt Magyarország.
  Aki ezt nem látja,az egy hülye.
  Béke poraira!

  1. Tisztelt smittfranci!
   Gratulálok érdemi hozzászólásához és tisztelettudó stílusához!

   1. Nem kell hogy gratuláljon.
    Fölösleges.
    Amig a poshadt viz kioltja az emberekben a tüzet,addig nincs mirol beszélni.
    A tüz és a viz soha nem voltak jobarátok.
    Bár az elmúlt 20 év nem ezt mutatja.
    Ez pedig csak szánalomra méltó farizeusság narancsba,szekfübe és tulipánba rejtve.

  2. smittfranci! Én nem 18-at mondanék, hanem 44-et. Akkor szegezték le végleg a koporsót. Schluss! Nincs tovább. Ez már csak valami végső vonaglás. Ez látom a hozzászólók “bölcsességéből” és mindenből, ami ebben az országban van. Itt soha nem lesz összefogás, béke, és normális alkotmány. Nincs hozzá sem ész, sem elkötelezettség. Ez egy olyan ország, aminek nincs gazdája 65 éve. Mert a demokrácia nem más, mint az anarchia egy finomabb, de ugyanazt a célt szolgáló és elérő változata. Ahol pedig nincs rend, ott vége a normális emberi létnek. Tehát, amit én szeretnék látni: Az olajszőkítőket, a szoci-liberális kormányok vezetőit, az ország kirablóit stb… láncon. Vagy kötélen. De ez az, amit soha nem fogunk látni, mert mindenki benne volt, aki ezt az országot vezeti.

 20. Stoffan!
  Mar nemokozol meglepetest.Osszevissza hamukazol.A keresztenyek osszefogasarol beszelsz,mikozben helyesled azt,hogy az elmult 20-ev politikai majomsag idejutatta a nemzetet ahol ma.Majomsagnak nevezed azokat akik oseink szokasaira,dolgaira hivja fol a figyelmet.Most fogyelj megegyszer nagyon jol!
  NEM akarok osszefogni a sauli majmokkal–de osszefogast ajanlok,es szorgalmazok minden igaz,es hazajahoz hu emberrel ,es csoporttal.Tovabbra is okolom a volt *ertelmiseget*akik cserben hagytak az egyszeru embereket.Mert azok is csak a sajat koncukat lestek.Idefigyelj te nagyon okos–az egyszeru ember mit tudott csinalni ,amikor a cucilista parlament *iranyt*valtott ugyanazokkal a szemelyekkel?
  Mert merte azt a hazikeszitesu palinkajat a garazsokban–meg a nagyker aron vasarolt sort—mikozben a volt cucilista bunozo banda jo hatteriranyhitassal ravetette magat a volt KOZVAGYONRA!
  Stoffan!
  A szarhaziakat meg odahaza a parlamentben keresd!
  Hidd el ,hogy az igaziak ott vannak,akik hatalmuknal fogva egy nepet tettek tonkre!
  Csak nem latsz a narancsos szemedtol.

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Mik a holokauszt – és a kommunizmus bűnei tagadásának kritériumai?
MJB: Szereptévesztők
Két, abszolút felelőtlen kijelentés: Vona kontra Balavány
Close