KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Kiáltvány Trianonra emlékezve Kárpát-medence és Európa nemzeteihez

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Trianon01920Előszó 2013-ban

Trianon és a Lisszaboni Szerződés

Nem kell változtatnom a 2010-ben megírt trianoni beszédemet.

Nem is változtathatom, hiszen az Trianon okának megszűnését követeli.

Nem változtatom, annak ellenére, hogy a „történeti alkotmány” szerint gondolkodók nem fogadták el kiáltványomat. Ennek okát mindenki megtalálja akkor, ha elolvassa, meghallgatja a beszédet.

Nem kell változtatnom, csak egy kiegészítést kell hozzátennem, mintegy az EU-tagságunk megszűntetésére beterjesztett népszavazás kezdeményezés jogosságának alátámasztására.

Láttatni akarom mindenkivel, hogy a június 4-i gyalázatot a megosztottsággal elgyengített nemzetek nem orvosolhatják a diktatúra (az Európai Unió) szenvedhetetlen igája alatt, akkor sem, ha az alábbi kiáltvány szelleme megindítja a Csonkaország és az utódállamok Szent Korona Tagjainak egységesülését, mert az erre vonatkozó közös akaratnyilvánítást tiltja a Lisszaboni Szerződésnek „Az Európai Unió működéséről szóló szerződés” részének 19. cikke:

(1)  A Szerződések egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül és a Szerződések által az Unióra átruházott hatáskörök keretén belül a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy  meggyőződésen, fogyatékosságon, koron  vagy  szexuális  irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadhatja a tagállamok által az (1) bekezdésben említett célkitűzések elérése érdekében tett intézkedéseket támogató uniós ösztönző intézkedések alapelveit, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását.

Kelt Szegeden, 2013. Napisten havának 3. napján.

___________________________________________

Kiáltvány Trianonra emlékezve Kárpát-medence és Európa nemzeteihez

 

1920. június 4-én Trianonban a szeretet és a gyűlöletkeltés közötti háború egy csatája ért véget, ahol a gyűlöletkeltés győzött,vesztessé téve Kárpát-medence és Európa összes nemzetét.

Igazságot, szabadságot hazudtak a győztesek azoknak, akiket megfosztottak attól az erőtől, ami a természetes együvé tartozás szabadságát adja a szeretet és a sorsközösség vállaláshoz való hűség kettős egységében.

Szétszaggattak egy szerves egységként működő testet, amely nem fogadta el az idegen érdekek uralmát önmaga fölött.

Ennek a csatának a győztesei tébolyult dühöngéssel készítették elő saját végleges vereségüket, hiszen évezredek óta minden világhódítási törekvés a gyűlölet hatalmának belső háborúja volt: egy elfajzott embercsoport tagjai akartak világuralmat szerezni, egymást is eltiporva, feláldozva.

Most ennek az őrjöngésnek éljük végnapjait, amelyben a gyűlöletkeltés hatalma az egész emberiséget akarja magával rántani a számára már elkerülhetetlen halálba.

A fenevad Trianonban kapott halálos sebet, azzal, hogy megszegte az eredendő erkölcsi szabályokat, és testvérgyilkosságba kergette a megtévesztett nemzeteket, embereket.

Mindenki kapott és adott sebeket. A fenevad a gyűlöletkeltés fokozására használta időleges győzelmét: mindenkit csak saját kapott sebeire emlékeztetett. Ezt az aljas cselekedetet a gerinctelenné tett emberek kezébe adott szócső, a média fel- és kihasználásával hajtotta végre.

Az embertelen hatalom szabad prédájává, megalázottságában akarat nélküli kiszolgálójává vált az érzelmileg megosztott Kárpát-medence és Európa.

A fenevad halálos sebét azzal akarta gyógyítani, hogy bűntársává tette gyarmatbirodalma helytartóságait. Ehhez a megosztás eszközével, a pártrendszerrel, az elkorcsosított demokrácia bábjátékát használta fel, amelyben a bábok a félrevezetett emberek.

A fenevad célja időlegesen valósult meg, mert újabb sebeket kapott, amelyek meggyorsították végső pusztulását.

Előbb Európa erőszakos szétszakításával létrehozott keleti szövetségi állam, a szovjet birodalom szűnt meg, amelybe a Kárpát-medence trianoni utódállamait kényszerítették, majd maga a gyarmatosító, a Szovjetunió is. Ez a szétesés indította el azoknak a szövetségi államoknak a felbomlását, amelyeket Trianonban utódállamként hoztak létre. Ez bizonyította, hogy a Kárpát-medence minden, testvérként teremtett nemzetére kiterjedt az egymással szembeni gyűlöletkeltés mételye,teháthazugság volt az az állítás, hogy Trianon a magyarok által elnyomott nemzetek felszabadítását jelentette.

A „vörös veszély” megszűnése után a gyűlöletkeltők bekebelezték a darabjaira tört birodalmat, de az emberiséget fenyegető veszély nem szűnt meg, ellenkezőleg: színváltással még embertelenebb életet szabadított mindannyiunkra, a diktatúra liberális-kapitalista változatának hittételével – vagyis a gyarmatosító érdekeit kiszolgáló állammal -, megcsúfolva a szabadság és demokrácia eszméjét.

Azt gondolta a Sátán birodalma, hogy meghódíthatja a világot. Hazug okokat gyártva fegyverrel akarta és akarja érdekeit érvényesíteni.

Amit évtizedek óta tesz Palesztinában, Vietnámban, Irakban és Afganisztánban, kimeríti a népirtás fogalmát. A vietnámi megalázó vereség nem volt elég figyelmeztetés, tovább akarja gyilkolni a világot, de a csatákat sorra elveszítette, elveszíti. Véres fejjel, megalázva kell hazatakarodnia rövidesen Irakból és Afganisztánból is. Ez sem elég lecke neki: előkészíti Irán megtámadását, amit szándéka szerint – az ottani törvényszerű kudarc után – más államok követnek.

Ez a gyalázatos lelki, szellemi és anyagi mészárlás az egész gyarmatbirodalmat erkölcsi, gazdasági és társadalmi válságba sodorta. Ennek váltak társtetteseivé a trianoni utódállamokban élő nemzetek, érdekük, akaratuk ellenére, önmaguk fekélye, a helytartók gyülekezetének hazaárulásával.

Trianon üzenete minden Kárpát-medencében, Európában, sőt a világ bármely országában élő emberhez szól:

Vessétek le a gyűlöletet, vegyétek észre, hogy nektek bocsánatot kérni nem kell egymástól, hiszen nem szabad akaratotokból, hanem egy lelki, szellemi és anyagi erőszak áldozataként fordultatok egymás ellen.

 Ezért egységben fellépve kell újjáteremteni Magyarországot, Európát és a Világot, megszűntetve a mindannyiunkat lelkileg, szellemileg és anyagilag nyomorító erőszakot!

Váljatok ismét EMBERI EGYSÉGGÉ!

A Szent Korona államlapító és államalkotó nemzetei tagjainak Trianon üzenete a Magyar Küldetés teljesítésének kötelezettségét adja, mert nekünk kell mintát adni az emberiségnek az emberi életre.

Jól vésse mindenki fejébe, szívébe és e szerint cselekedjen:

Ok nélkül nincs okozat. A magyar ember ezt így mondja: a fogadjisten csak az adjonisten után hangzik el.

Az okozat hatása azonos erejű az okkal. Ez magyarul: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

A gyűlöletkeltés megszűntetése nem gyűlöletkeltés, hanem szeretet.

A terrorizmussal – vagyis az erőszakkal megszerzett vagy fenntartott hatalommal – szembeni ellenállás nem terrorizmus, hanemönvédelem.

Trianon üzenetével megerősített Magyar Küldetés tehát a következőt jelenti:

1.  Meg kell szűntetni a gyűlöletkeltést, mert ezzel megszűnik a gyűlölet és uralkodóvá válik a szeretet.

     A gyűlöletkeltés forrása a diktatúra szocialista-kommunista és liberális-kapitalista változata egyaránt, tehát annak jelenlegi Európai Helytartótanácsát, az EU-t kell megszűntetni és helyére a szabad államok szerves egységét kifejező, az államok érdekeinek összehangolásával létrehozott Államszövetséget (Európai Konföderációt – Nemzetek Európáját) kell állítani.

     Ehhez az kell, hogy az államok alapeszméjévé, alkotmányává az állam és ember szabadsága, a szabadság feltételeinek, és megvédésének kötelessége váljon.

     Mivel Trianon utódállamai a Szent Korona területének részei, a gyűlöletkeltés megszűntetésének a Kárpát-medencében kell kezdődnie. Ezért az elindított polgári kezdeményezést (ami az EU Európai Konföderációvá átalakulását jelenti) Trianon utódállamaiban szabaddá vált embereknek kell támogatniuk.

2.  Meg kell szűntetni a terrorizmust, vagyis önvédelmi harcot kell folytatnunk, a szeretet jegyében. Ez azt jelenti, hogy a közszabadság érvényesülésével kell kimondani a diktatúra minden változatának hatalomfosztását, és az újjáteremtést jelentőtársadalmi együttélés szabályainak (jogrendszernek), valamint az azt létrehozó, alkalmazó és számon kérő elöljáróságainak(államhatalmi szervezeteknek) hatalomba helyezését.

     Erre egyedül az Alkotmányozó Nemzetgyűlés jogosult.

     Tehát a terrorizmus megszűntetéséhez Alkotmányozó Nemzetgyűlést kell összehívni, amelynek döntései csak akkor szűntetik meg a politikai és gazdasági hatalmat erőszakkal bitorló (vagyis terrorista) liberális kapitalista diktatúra-változatot, ha az Alkotmányozó Nemzetgyűlés a Szent Korona meghatározó lélekszámú tagjainak egységes akaratnyilvánítását jelenti.

 

3.  A gyűlöletkeltés és a terrorizmus megszűntetésének alapfeltétele, hogy azok, akik ezeket okozták, ne vehessenek részt a nemzet sorsát meghatározó döntésekben.

     A hatalom gyakorlását jelentő állampolgárság meghatározásánál tehát nem elég az, hogy az állampolgárság a Szent Korona minden tagját megilleti (tehát a Csonkaország határain kívül élőket is), hanem ki kell mondani: a hatalmat adó állampolgárság jogát Magyarországon csak a Szent Korona államlapító és államalkotó tagjai gyakorolhatják, ezért azok, akik vendégszeretetünket élvezik, nem szólhatnak bele a társadalmi, gazdasági és politikai irányításba!

     Minden európai ország, és a világ minden országának önvédelmi érdeke, hogy hazájában az államalapító és államalkotó őslakosok kizárólagos kiváltsága legyen a hatalomgyakorlás joga.

Ez az a három gyökeres (radikális) lépés, aminek egyetemes teljesítését Trianon üzenete megköveteli a Szent Korona minden tagjától.

Ez jelenti azt a gondolkodási mód (paradigma) váltást, amellyel megváltoztatjuk az eddigi óhajként elhangzott jelmondatot, ami így szólt:

„Vesszen Trianon!”

és a cselekvést vállalva mondjuk helyette:

„Veszítsük el Trianont!”

 

Magyarország, a Kárpát-medence és Európa Újjáteremtéséhez kérem a Szent Korona minden tagja számára a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét.

Így lesz!

Kelt Szegeden, 2010. Ígéret havának 20. napján

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József

NIF

0 thoughts on “Kiáltvány Trianonra emlékezve Kárpát-medence és Európa nemzeteihez

 1. Ez leleplezés-értékű!
  Egyetértek – csak a világ számos országának meg kellene tennie ezt!
  – akkor visszamászhatna a csigaházába a fenevad!
  Kiss Tibor

 2. Azt az alapvető jogot kellene nemzetközi törvénybe foglalni, hogy egy bizonyos területen élő népesség alapvető joga, hogy (szavazással) dönthessen arról, hogy minek vallja magát nyelve, történelme és hagyományai alapján és hogy hová akar tartozni. A Krimi választást történelmi jelentőségűnek tartom. A választást megelőzően ki kellene dolgozni a lehetséges következményeket és azok tudatában és elfogadásával kellene a választásokat lebonyolitani, amik eredményét be kellene tartani, ha szükséges ENSZ rendfentartó erőkkel.
  Zol

 3. Nem értek egyet népszavazás ötletével mert az legalább olyan káros következménnyel jár mint a 2004-es magyar állampolgárságról történő, vagy az eu-ba és nato-ba való belépés estén történt! Mikor fogják már végre felfogni a magukat vezéreknek gondoló politikai bűnözők, hogy olyan mélyre süllyedt az emberek erkölcse, gondolkodás képtelensége, hogy bármit meg lehet szavaztatni saját maguk ellen! Ha valami véletlen folytán megengednék ezt a szavazást ugyanolyan szégyen lenne a végeredmény mint a 2004-es Magyar állampolgársági szavazás! Akik ilyen baromságot akarnak keresztül vinni fogalmuk sincs az ország állapotáról, nyugodtan lehet őket hazaárulónak nevezni! Ahhoz hogy változzon a helyzet az erkölcsöt, gondolkodást kellene helyre tenni ami a NŐK megváltoztatásával kezdődik! Sajnos olyan szinten megalázzák magukat, hogy az égvilágon semmi nem érdekli őket csak maguknak legyen kis siker élményük! Valamikor kerülte az ember az olyan nők társaságát akik „keresettek” voltak azaz sok „barátjuk” volt a mai szó használattal! Szégyen volt olyan nő társaságában megjelenni bárhol ahol újjal mutogattak rá, hogy milyen bőkezűen osztogatta bájait! „Vért” kellett izzadni egy nő kegyeiért és óriási sikerélmény volt mindkettő számára ha kapcsolat alakult ki közöttük. Egy nőnek is megtiszteltetés volt ha partnere oldalán akivel elmehetett bárhová! Most meg még a nevét se tudja a másiknak de már lefeküdtek! Újból el kell érni, hogy legyen tartásuk és ne az legyen a céljuk, hogy ki tud undorítóbb, feltűnőbb módon megbotránkoztatni bárkit! Bárki bármit is mond a világot a nők irányítják és ezt ki kell használni őket kell először jó irányba terelni és elfelejtetni velük médiás mocskokat! Amikor a szülőanya elmagyarázza a gyerekének, hogy miért rossz ha hazudik, lop és csal! Nem lesz követendő magatartás mint jelenleg amikor csak az érvényesül aki ezek szerint él! Itt kezdődik trianon és a liszaboni szerződés elleni küzdelem! Ha őket megnyerjük a célnak akkor sikert fogunk elérni ellenkező esetben olyan elhanyagolható bejegyzés lesz a Magyar nép mint az indiánok voltak!
  kató rudi

 4. A politikai élet vezetőinek
  Tisztelt Uraim! Önök mind óhajtják, remélik a népszerűséget, támogatottságot, elismerést, stb. Mindezek elérésének egyetlen eszköze van: a hitelesség. Hiteles ember, politikus az, akinél a gondolat, a kimondott szó és a tett egybeesik. Ha nem akarja, vagy nem mondhatja el az igazságot valami okból, akkor inkább hallgasson az ember, mint hazugsággal mentse magát, leplezze gondolatait vagy szándékait.
  Ezt a magyar külpolitika az átlag magyar polgár számára is átlátható hitetlensége okán mondom. Mert épeszű román, szlovák, szerb, horvát stb. nem hiszi, nem hiheti el, hogy magyar politikus (és aminek ezzel együtt kellene járnia: hazafi, a magyar érdekek képviselője) önként és dalolva lemond a magyar területek tízezer négyzetkilométereiről és népek százezreiről! Tudom, hogy saját erőtlenségük és a kisantant feltámadásának félelme munkál Önökben, s a „kompromisszum robotosaiként” folytatják a gyűlöletes kádári meghunyászkodást.
  De ez a magatartás nem lehet megoldás. Gennyedő seb leszünk Európa testén, és belepusztulunk, ha ki nem tisztítjuk, rendbe nem tesszük.
  Mondják ki végre az európai közvéleménynek: Igazságot Magyarországnak! Megrablóinknak szegezzük vissza saját érvüket, a magyar lakosságú terület csatlakozzék vissza Magyarországhoz, mégpedig az 1913-as állapot szerint. Sőt, azok a területek is, amelyeket a magyar királyok telepítettek német-száz betelepülőkkel, az is magyar, és nem szlovák vagy román terület. De tárgyalási alap lehetne például a terület négyzetkilométer/lakosság arányban történő el(meg)osztása az 1913. évi népszámlálás szerint. Azért az akkori, mert, azóta a jelenlegi bitorlók a saját javukra erőszakkal javították saját arányukat.
  Az így, hosszú tárgyalássorozat eredményeként kialakult, egyeztetett határt önkéntes lakosságcserével összekapcsolva lehet csak szerződésileg véglegesnek elismerni. Csak így szűnhet meg a térség Európa veszélyzónája lenni. E nélkül a közös NATO-tagság a Habsburg-monarchia utódállamaival, a kölcsönös ellenérdekeltség egy akolba zárásával ugyanolyan anakronizmus, mint volt a monarchia maga.
  A magyar külpolitikai propagandának arról kellene szólni, hogy a trianoni utódállamok elvesztették
  erkölcsi alapjukat a területszerzésre, mert sokkal aljasabbul bánnak a magyarokkal, mint azok ővelük, pedig a kisebb bűnökért minket sújtott a nemzetközi önkény. És emiatt ma is azt hiszik, hogy igazuk van. Azért meri Meciar azt mondani, hogy elmehetnek a magyarok. A tolvaj idegességével, mert attól fél, hogy a lopott földet egyszer vissza kell adni. Az ő rossz közérzetük, félelmük a mi igazságunk legfőbb bizonyítéka.
  Megengedhetetlen ás káros az a gyávaság, amelyet önök tanúsítanak. Ezt a gyávaságot ők önzetlenségként fogják föl, és nem hiszik el. Ki kell mondaniuk: mi nem akarunk háborút, de adjátok meg nekünk azt, amit magatoknak ki-és megköveteltek. Csak az igazság és a becsületes területi és kisebbségi jogrendszer lehet alapja a magyar és az utódállamok jövőjének!
  A T. Ház kisgazda alelnöke levélben megkérdezte, neki ezek után mi a teendője.
  Békés Gábor Megjelent a Demokrata hetilapban, 1996 körül

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: