KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Keresztény egység = egyetértés + megújulás (Vassula Ryden Szegeden)

Igaz Élet Istenben (IÉI) – Vassula Ryden (VR) Szegeden

 

 

 

Mottó: 1.) A gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Vajon szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? A jó fa nem tud rossz gyümölcsöt teremni, sem a rossz fa jó gyümölcsöt hozni. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.” (Mt. 7,16-20)

2.) „Én vagyok a Szeretet! Ne nyugtalankodjék a szívetek, sohasem hagylak el benneteket. Én, Jézus, mindig mellettetek vagyok.” (Üzenet, IÉI 1989-11-29)

3.) „Komolyan hiszem, hogy az Igaz Élet Istenben (IÉI) könyvei olyan isteni párbeszédet tartalmaznak, amelyet a Szentháromság, a Boldogságos Szűz Mária, és az angyalok folytatnak Vassulán keresztül az emberiséggel. Nem találtam bennük semmi kifogásolhatót, és semmi olyat, ami hit és erkölcs tekintetében ellentétben állna az Egyház hiteles Tanítóhivatalával. Mindenki számára lelki haszonnal jár e könyvek olvasása, és a tartalmukon való elmélkedés. Ajánlom őket minden kereszténynek.” (Felix Toppo SJ, Jamshedpur – India – római katolikus püspöke)

4.) „Magasztalom Uramat, és lelkem egyedül Őérte él, egyedül Neki szolgálok, ajkam egyedül Neki énekel; csak Őrá figyelek, és mostantól a szívem egyedül Őérte dobog. Ámen.” (VR)

 

Mindenszentek estéjén fölemelő élményben lehetett része annak az 5 600 főnek, akik elballagtak a szegedi Ifjúsági Házba. (Itt jegyezném meg, hogy noha a Vatikán – bár hivatalosan még nem ismerte el – már egyáltalán nem tiltja Vassula Ryden szerepléseit és könyveinek olvasását, az egész város egyetlen katolikus templomába sem fogadták be ezt a jeles rendezvényt, sőt a hirdetését sem engedélyezték. A papoknak és a híveknek pedig azt „tanácsolták”, hogy lehetőleg maradjanak távol. Ez sajnálatos, mert az üzenetek éppen Krisztus Egyháza iránti hűségre biztatnak.) Csupán a derék tápai plébános volt olyan bátor, hogy bevezetőt mert mondani az esthez. Röviden méltatta a 68 éves, ám ma is csinos és sportos megjelenésű, belső harmóniát és biztonságérzetet tükröző VR küzdelmes pályafutását s a kereszténység önzetlen szolgálatában elért eredményeit. Majd utána ráhangolódásként egy fiatalokból verbuvált maglódi együttes játszott ihletett egyházi dalokat.

VR vérbeli látnok, prófétai elhivatottságánál csak egyszerűsége és szerénysége megragadóbb. Nem először járt már hazánkban. Ez a mostani amolyan villámlátogatás volt, hiszen alig két napot töltött nálunk, ebből egyet Budapesten, egyet pedig Szegeden. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy szűkebb pátriánkban is fogadhattuk. Másfél órás előadását angol nyelven, egy fiatalember tolmácsolása mellett tartotta. Vassula rendkívüli szuggesztivitással kötötte le figyelmünket, ráadásul mélyen szántó, gondolatgazdag beszédét mindvégig sok-sok vidámsággal és finom humorral fűszerezte. Bizonyítva ezzel, hogy a modern keresztények nem szükségszerűen besavanyodott, rosszkedvű, aszkétikus figurák, mivel a jó kedély Istennek sincs ellenére, sőt bizonyára el is mosolyodik néha, ha híveit gondtalannak és boldognak látja.

VR elmesélte, hogyan történtek az első angyali jelenések, majd miképpen készítették föl őt az Istennel való találkozásra. Eleinte nagyon félt, s kézzel-lábbal tiltakozott a nyomasztó feladat ellen; de aztán szép lassan megbarátkozott szokatlan, személyre szabott küldetésével. (Példáját akár követhetnénk is, ha nem tudnánk, hogy nem rajtunk múlik, hogy valaha minket is közvetlenül megszólít-e a Fennvaló. Hiába, az Ő szándékai még mindig kifürkészhetetlenek!) Miután rászánta magát, hihetetlen fejlődésen ment keresztül Isten kohójában, ahol apránként lemállott róla minden fölösleges salak és elbizonytalanító kétely. Csodás adományokkal halmozta el, és kéz a kézben vezette Lelki Atyja egy számára még ismeretlen, felfedezendő világ felé. A rövid előadás keretében viszonylag kevés üzenetet oszthatott meg velünk Vassula, de sokkal többet talán föl se bírtunk volna fogni hamarjában.

Úgy érzem, itt nem egy „emberléptékű” életrajzot hallottunk, hanem inkább beszámolót egy nagy ívű s egyben gyengéd isteni kezdeményezésről, mely által egy pillanatig betekinthettünk a Teremtő titokzatos üdvözítő tervébe. VR fő megbízatása, hogy elősegítse Jézus Krisztus egyházszakadásoktól megroggyant Egyházának egyesítését. Napjainkban tán Isten legjelentősebb „szócsövét” becsülhetjük benne; ám ő ezzel párhuzamosan korunk asszonya is, akivel bárki szóba elegyedhet, hogy ráébredjen: Isten szeretete mindnyájunk közös kincse, és sokkal bensőségesebb, forróbb annál, mint ahogy képzeljük. Azoknak, akik még a sötét káoszban tapogatóznak, Vassula története a fényes hajnal felvirradását jelentheti. VR írásai annak jegyében születtek, hogy Jézus bennünk való életére hívja föl az emberek figyelmét, s indításokat adjon arra, hogy merjünk közelebb menni az Úrhoz. Vegyük észre, hogy Ő nem a vétkeinken keresztül néz minket, hanem vágyakozik arra, hogy az életünk az Övé legyen. Ismerjük föl azt, hogy minden gyengeségünk dacára is vár minket, és célja van velünk. Azok, akik őszintén, elfogulatlanul tekintenek az üzenetekre, rádöbbenhetnek, hogy valóban Isten szól hozzájuk.

 

VR nagy utat járt be a materialista (ő naturálisnak is nevezi) kezdetektől a megtéréséig, különleges egyéniségének kibontakozásáig. 1942-ben Egyiptomban született, de görög származású, görög ortodox vallású és két fiúgyermek édesanyja. Második férje – Per Ryden – egy svéd diplomata (a FAO alkalmazottja), aki többnyire harmadik világbeli országok mezőgazdasági „segélyezésével” foglalkozik. Vassula korábban sohasem gyakorolta vallását (nem is nevelték erre), s emiatt nem támadt bűntudata, lelki hiányérzete, hanem megelégedetten múlatta az időt. Figyelmét lekötötték a felsőbb társadalom szerteágazó kapcsolatainak ápolása s a mindennapok dolgai; közben műkedvelő festőként és teniszezőként ért el sikereket. Fiatalon (első házassága alatt) Európában, majd középkorú asszonyként főként Afrikában és Ázsiában élt, követve párját mindenhova. 1985-ben, Bangladesben jelent meg először Dániel nevű őrangyala, aki segítette abban, hogy bűnbánatot tartson, és fölkészüljön Isten üzeneteinek befogadására.

Lelki elmélyülése, tökéletesedése után a mennyből hozzánk hajló, szívünkben lakhelyet építő Krisztus arra a szolgálatra hívta meg, hogy világszerte közvetítse Igéit az embereknek. Azóta csak Neki él, az Ő Szavára éhezik-szomjazik, naponta 4-6 órát imádkozik, s már semmi mást nem keres, mint a Jézussal való egyesülést az örök életben. Tudatában van korlátainak, nem rendelkezik különösebb bölcsességgel, tanítói tekintéllyel, viszont a kegyelmek kiáradását kísérő ragyogás a sajátja. VR az IÉI (a név is Istentől ered!) üzeneteit belső hangok és látomások formájában kapja, s amikor (elragadtatásában) papírra veti őket, megváltozik a kézírása. Az üzenetekben a Szentháromság, Szűz Mária és néhány szent nyilatkozik meg, tiszta, félreérthetetlen nyelven; együttérzéssel és lángoló szeretettel telve, hogy segítse Isten vonásainak megismerését, s átadja spirituális ajándékait. Vassulán keresztül mindannyiunkhoz szólva hív bennünket (vallási felekezettől függetlenül) az általa kijelölt ösvény követésére. Azért jön, hogy békességet, reményt, hitet s szeretetet csepegtessen szívünkbe, és gyógyulást, erőt sugározzon belénk.

VR 1988 óta 80 országban járt már, számos vallási vezetővel, szerzetessel (a keresztényeken kívül muszlimokkal, buddhistákkal, hindukkal, zsidókkal is) találkozott, s 900-nál több előadást tartott. Fáradozásaiért ellenértéket, anyagi juttatást nem fogad el, még az eddigi 15 + 2 könyve után sem kért szerzői jogdíjat, mivel az Úr ezt mondta neki: „Ingyen adtam neked, ezért te is ingyen add tovább!” (1987-08-20)

Magán-kinyilatkoztatások – melyekben nincsenek új tanítások! – mindig léteztek, tehát manapság is vannak. (Az ellenben példátlan, hogy valaki 25 éven át rendszeresen és ilyen hatalmas mennyiségben kapja őket.) Ezekben Isten közvetlenül szól az általa kiválasztott, különös karizmájú lelkekhez. Közéjük tartozik a VR által közvetített IÉI is, melyben az Úr alázatos bűnbánatra, megbékélésre, igazságosságra, kiengesztelődésre, jótettekre hív bennünket, s az egyházak egységét szorgalmazza. „Ortodoxok, katolikusok, protestánsok! Mindannyian Hozzám tartoztok! Mindannyian Egyek vagytok a szememben!” (1987-10-27) A könyveket 40 nyelvre (köztük magyarra) fordították le eddig, s komoly olvasótáboruk van mindenütt. Az üzenetek híres hittudósok, szakértők szerint is hitelesnek tűnnek, nincs bennük mesterkéltség, semmilyen hamisság; hatásuk katartikus, s gyakran vigasztaló, megvilágosító erejű. Misztikus tartalmukkal Isten nemcsak Vassulát vezeti egyedülálló módon, hanem az olvasók tízezreit is megragadja, s kitörölhetetlenül beléjük égeti magát.

A kereszténység általában elismeri a magán-kinyilatkoztatásokat (mint egyéni megtapasztalást), azonban az egyházi hierarchia szigorú vizsgálatokat végez velük kapcsolatban; s szellemiségüket, stílusukat, hangnemüket, származási körülményeiket főként a hivatalos (kanonizált, dogmatizált) Kinyilatkoztatással (a hit letéteménye!) veti össze. VR írásait eleinte kifejezetten tiltotta a Katolikus Hittani Kongregáció (Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa állt akkor a néhai „szent inkvizíció” élén), azonban VR személyes megbeszéléseken meggyőzte őket, hogy sem benne, sem az üzenetekben nincs semmi ördögi, de még „mezei eretnekség” sem. Miután kielégítően megfelelt Róma minden aggályoskodó kérdésére, a további vegzálások okafogyottá váltak; a félreértések tisztázódása után mintegy varázsütésre megváltoztak az addigi elmarasztaló vélemények, s ezt Ratzinger egy levelében határozottan le is szögezte.

 

Foghíjas maradna VR bemutat(koz)ása a most következő idézetek nélkül. Bevallom, nem könnyű kiválasztani több ezer remekmívű, magasan szárnyaló üzenetből a legmarkánsabbakat s a leginkább tetszőket. Ezért akképpen gyűjtöttem csokorba egypárat, mint mikor egy reményteli halandó találomra virágot szed a szeretteinek, egy színorgiában pompázó, finom illatú, gyöngyharmatos réten. Lássuk tehát, ízleljük meg őket, s töprengjünk el az értelmükön! Ne feledjük: közvetlenül Üdvözítőnk nyilatkozik meg bennük, tűzként lobogó, poétikus nyelven.

„Isten Országa a szívekben levő szeretet, béke, egység és hit. Esedezve kérem gyermekeimet, hogy egyesüljenek lelkükben és szavaikban, és a szívükben építsék újjá Fiam ősegyházát. Azért beszélek Fiam ősegyházáról, mert annak alapja a szeretet, az egyszerűség, az alázat és a hit volt. Nem arra gondolok, hogy új épületet kell létrehoznotok, hanem arra, hogy a szívetekben kell újjáépítenetek. Arra gondolok, hogy le kell bontanotok szívetekben a régi téglákat, a széthúzás, a türelmetlenség, a hűtlenség, a kiengesztelhetetlenség, a szeretetlenség tégláit, és újjá kell építenetek Fiam Egyházát a kiengesztelődés által. Arra van szükségetek, hogy igen szegények legyetek lélekben, és igen gazdagok a nagylelkűségben.” (1991-09-23)

Sok embert hoz majd vissza hozzám az üzenet. Soha ne feledd azonban, hogy én keltem őket életre! Senkit sem taszítok el magamtól, legyen bűnös vagy méltatlan, mind az én gyermekem. Üzenetem a szeretet üzenete, amely eredetetekre, Szavamra és létezésemre emlékeztet benneteket. Ne tőlem féljetek, hanem inkább attól (a Sátántól), aki azzal ámít titeket, hogy ő nem létezik, és álnokul a halálba sodor benneteket. Én vagyok a Világosság.” (1991-05-18)

„Boldogok, akik nem tesznek különbséget egymás között az én szent nevemben, hanem alázatuk és szeretetük által mutatják ki egységüket. Így fogják nevezni őket: Isten szentélyének oszlopai és alapja.” (1991-04-14)

„Egyházam nagysága fölülmúlt mindent, és minden földi teremtményt, mert az Oltáriszentség (Eucharisztia) volt Egyházam élete. Ha Egyházam ma elvesztette ragyogását, az azért van, mert sok egyházam megszüntette Örök Áldozatomat.” (1991-11-25)

„Édesanyám Szeplőtelen Szíve egyesült az enyémmel. Mindegyikőtöktől azt kívánom, hogy úgy tisztelje az ő Szeplőtelen Szívét, ahogy megérdemli. Látod leányom, mennyire elborítják szívünket az emberek tövisei, akik csak hálátlanságot, szentségtörést és szeretetlenséget nyilvánítanak felénk – bűneik összességét. Vassula, én az Ige, szeretem és tisztelem őt, azt kívánom tőletek, hogy úgy közeledjetek Édesanyámhoz, és úgy tiszteljétek őt, ahogy én tisztelem. Azt kívánom, hogy minden térd meghajoljon az ő tiszteletére, azt kívánom, hogy imádkozzátok a Rózsafűzért, és köszöntsétek szent Édesanyátokat. Azt akarom, hogy tegyétek jóvá bűneiteket, kérjétek meg őt, hogy tanítson meg benneteket erre.” (1988-01-25)

„Legyetek állhatatosak a gyónásban, kisgyermekeim, hogy olyan gyakran fogadhassatok engem az Oltáriszentségben, amilyen gyakran csak tudtok! Böjtöljetek kenyéren és vízen hetente kétszer, hogy engesztelést nyújtsatok, és áldozatot hozzatok!” (1991-08-02)

„Ha hozzám jöttök, előbb készüljetek fel arra, hogy fogadjatok engem. Vizsgáljátok meg magatokat, legyetek összeszedettek. Adjatok nekem tökéletes tiszteletet azáltal, hogy bűnbánatot tartotok, és gyakran gyóntok.” (1988-09-29)

„Jaj annak, aki azzal bánt meg, hogy visszautasítja a gyónást és a feloldozást, és bűnösen fogadja Fiamat! Bánjátok meg bűneiteket! Tartsatok bűnbánatot!” (1991-03-20)

„Megremegnek az ég oszlopai, és angyalaimat szomorúság tölti el, mert látják, hogy ez a nemzedék a Sátánt követi. Azért szállok le trónomról, hogy mindannyiatokat elérjelek. Nem, senkiről sem feledkezem meg. Leülök a nyomorultak közé, és nem fognak félni tőlem. Barátságot kötök velük, és elmondom nekik, hogy sohasem voltak apátlanok. Azért nem ismerték a mennyei Törvényt, mert nem volt a közelükben senki, aki elmondta volna nekik; pedig ők is a Mindenható ivadékai. Akkor majd összegyűjtöm őket, mint a bárányokat. Szívemre szorítom őket, és mintha titkot mondanék nekik, ajkamról fogom őket táplálni – a Miatyánkkal. Majd megmondom nekik, hogy a Szeretet áll előttük. Az Élő Kenyér az, aki közöttük ül, aki most velük beszél, aki értük élt, és értük halt meg. Senkit sem hagyok éhezni, vagy szegénységben, mert áldásom gazdagság, és szeretetem mindenkit betölt. Az én utam gyönyörűséges, ösvényem az örök életre vezet. Megmondom a nyomorultaknak és a szegényeknek, hogy a Mennyei Atya az ő őrző és védelmező Istenük. Emlékeztetni fogom őket, hogy ők is Isten gyermekei, és Atyámnak szólíthatják Őt. Ha megkérdezik, mi ennek a föltétele, így válaszolok: A föltétel, hogy minden bűnt kerülnötök kell!” (1993-10-11)

Meg fogom menteni népemet. Minden fajtából és minden nyelvből kiválasztok férfiakat és nőket, és megkérdezem őket: Akartok-e követni? Azt felelik: Veled megyünk, mert most megismertük az igazságot. És egymásután mindegyiket visszaviszem Szívembe, hogy ott éljenek.” (1993-02-03)

„Belefáradtam fennkölt stílusuk hallgatásába. Lehet, hogy számukra megfelelő és választékos, de számomra csak olyan, mint a gongütés, mert kong az ürességtől. Először azért szóltam, hogy gondjukat viseljem, majd könyörületből, de a mai napig sem halkította le egyikük sem a hangját azért, hogy az enyémet meghallja. Ki az első erényes ember közöttetek, aki kész meghajolni és a háttérben maradni, hogy engem lássanak? Jaj nektek, akik azt mondjátok, hogy engem szolgáltok, és közben megakadályozzátok, hogy Országom egységre jusson, és megszilárduljon!” (1992-12-21)

„Menj el minden nemzethez, és mondd meg azoknak, akik beszélnek ugyan az egységről, de folytonosan mást gondolnak, és továbbra is másképpen élnek, hogy megosztottságuk elválasztotta Szívemet az övéktől.” (1991-10-07)

„Testvéreim, vajon el kell viselnem még egy évszakon át azt a fájdalmat, amit évek óta viselek? Vagy most pihenést nyújtotok nekem? Innom kell-e még egy évszakon át megosztottságotok kelyhét? Vagy megpihentetitek Testemet, és a kedvemért egyesítitek Húsvét ünnepének dátumát? Ha megegyeztek Húsvét közös dátumában, enyhülést hoztok fájdalmamra. Örvendezni fogtok bennem, és én tibennetek. Sokaknak visszaadom a látást.” (1991-10-14)

„Ne félj! Nem téged törlek meg, hanem vetélytársaimat. Csupán küzdeni fogok bensődben. Tekintettel leszek törékenységedre is. Engedd meg királyodnak, hogy uralkodjék feletted! Engedd meg Uralkodódnak, hogy kormányozzon téged! Semmi sem kerüli el tekintetemet, tisztaságom minden kis tisztátalanságot legyőz és megsemmisít. Világosságom továbbra is izzani fog benned, és Lelkem úgy árad lelkedben, mint folyó.” (1992-01-20)

„Óvakodjatok azoktól, akik megtartják a vallás külső látszatát, de elvetik belső erejét! Azt a belső erőt, ami az én Szentlelkem. Tegyétek számra fületeket, ez a száj lehelt belétek életet! A föld porából keltettelek életre benneteket, hogy meghódítsátok a Földet. Megérintettelek és megkértelek benneteket, hogy figyeljetek szavamra ezentúl. Jöjjetek, rendbe kell hozni szíveteket, hagyjátok el a bűnöket, amelyek beszennyezik lelketeket, és egész szívetekkel szenteljétek meg Nevemet!” (1992-12-13)

„Leszálltam trónomról, hogy szobátokba jöjjek, udvaroljak nektek, és arra emlékeztesselek, hogy Országom örökösei vagytok. Eljöttem lakóhelyemről, és bejártam a pusztaságot titeket keresve… Boldog az a szív, amely nem járkál többé az éjszakában, és igazán kibékül testvérével. Nemcsak kegyeimnek fog örvendeni, hanem valóban fel fogom fedni előtte Szentséges Szívem kimeríthetetlen gazdagságát! Sugárzó szépségén csodálkozva azt fogják mondani a körülötte lévő emberek: ’Valóban benne él az Isten!’” (1993-02-3)

„Fáradt vagyok gőgöd és merevséged miatt, amit akkor látok, amikor az egység érdekében kellene összegyűlnötök. Egyházam a ti megosztottságotok miatt hever romokban. Csak kevesen fogadják el tanácsomat, és valósítják meg kívánságaimat.” (1993-02-18)

„Szentlelkem a Tűz, amely meghajlítja és megolvasztja a szíveket, hogy kövessék tanításomat, és elfordítja szemeteket a hiábavaló képekről. Szentlelkem, Szavaimnak nagylelkű Ajándékozója indít titeket arra, hogy teljes elmétekkel és szívetekkel keressétek a Bölcsességet. Különösen ezekben az időkben kérjétek teljes szívetekből Szentlelkem adományait! Ő lesz Fáklyátok, hogy megmentsen a haláltól, és megóvja lábatokat a botlástól, és ó, mit meg nem tenne értetek Szentlelkem! Szentlelkemnek lényeges feladata van Egyházam újjáépítésében: ő az én Egyházam Szegletköve, de a ti nemzedéketek visszautasítja őt.” (1993-06-11)

„Magamra vettem bűneiteket, kiengeszteltelek benneteket az Atyával, életemet áldoztam értetek. Mit tehetnék még értetek, amit nem tettem meg?” (1992-01-20)

„Azt szeretném, ha gyermekeim egyesülnének. Gondold meg, hogy milyen súlyos a ti megosztottságotok, milyen sürgető a felszólításom, és milyen fontos a kérésem! Csupán szeretetet kérek, hogy letörjem megosztottságotok kerítéseit.” (1991-10-20)

„Országom eljövetele hamarosan bekövetkezik, és akaratom is teljesülni fog a Földön éppúgy, ahogy a mennyben, és a ti szívetekben fogom újjáépíteni Egyházam egységét. Most már igen hamar veletek leszek ismét, barátom, és beteljesedik főpapi imám az Atyához: ti is egyek lesztek, ahogy mi egyek vagyunk a Szentháromságban.” (1991-05-02)

„Csak egyetlen szót kellene mondanom gyülekezeteitekben, és ezzel az egyetlen szóval egyesíteném Egyházamat. De a mennyei dicsőséget a Szegénységtől, a Nyomorúságtól és azoktól fogom kapni, akiket ők megvetnek.” (1991-10-13)

„Emeld fel hangodat házamban, és kérdezd meg pásztoraimat: ki az, aki hajlandó eréllyel és szeretettel dolgozni düledező házam felépítésén? Van-e benne valaki, aki e házat kész megvédeni? Van-e valaki, aki megérti, amit mondok? Van-e az Úr házában valaki, aki hajlandó kiterjeszteni Isten Országát?” (1998-10-20)

 

A fönti szellemi-lelki „csemege” után végezetül térjünk még vissza néhány magvas gondolatra VR Szegeden és másutt tartott előadásai kapcsán.

Emlékezzünk arra, amikor Krisztus az Utolsó Vacsorán áldást osztott, kezébe vette a kenyeret, és ezt mondta tanítványainak: „Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az Én Testem”. Majd kezébe vette a kelyhet, hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az Én Vérem, az új és örök Szövetségé, amely értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára.” Ez Krisztus parancsolata, amelyet mindnyájunknak követnie kell. Miképpen mondhatjuk, hogy Krisztusban élünk, ha nem kötöttünk békét, és nem engesztelődtünk ki egymással? Eszébe jutott-e valaha az Egyház tagjainak, hogy napról napra a megosztottság bűnében élnek? Ha viszont mindez már ismert, a pásztoroknak és nekünk, mindnyájunknak választanunk kell! – Két lehetőség van. Az egyik Istennek tetsző és Istentől való: szeretetben, békében, alázatban, kiengesztelődésben és egységben élni. A másikat a Sátán kínálja fel: gyűlölködés, háború, gőg, haragtartás, önzés és megosztottság. A választás nem nehéz. Ha azonban úgy döntünk, hogy Isten oldalára állunk, és mégsem a szerint cselekszünk, úgy számot kell majd adnunk, és meg kell fizetnünk minden önteltségünkért, előítéletünkért, gyűlölködésünkért, szívtelenségünkért, fukarságunkért, hidegségünkért, önzésünkért, minden egymás ellen kiejtett szavunkért, és így tovább, mivel megszegtük Krisztus Parancsolatait. Mindez ennyire egyszerű. – Azok a keresztények, akik megosztottak maradnak, nem élnek az Igazságban; bármennyire hitelesnek és igaznak akarnak is tűnni a világ szemében, és bármennyi rózsafüzért vagy egyéb ájtatosságot végezzenek is, mert a szeretet és alázat hiánya olyan nyilvánvalóan leplezi le őket, hogy azt mindannyian látjuk.

Az Egyháznak is alázatosan meg kell hallania a mi kiáltásainkat, a laikusokét, akiknek szintén jogában áll kinyilvánítani a véleményünket, és akik kétségbeesetten keressük az egységet, a közös szentáldozás lehetőségét… Laikusok nélkül nincs Egyház… Mi, laikusok, mindnyájan várva várjuk az egységet. Krisztus így imádkozott az Atyához: „Amint te, Atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21)

Azt mondja az Atya az IÉI-ről: „Szerelmes levél ez gyermekeim számára, akiknek joguk van megtudni, hogy mit írtam. Bár gyermekeim megfeledkeztek Istenükről, Istenük mégsem feledkezett meg róluk.” Szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogy ez az üzenet nemcsak az én számomra, hanem mindenki számára íródott. Azt kéri tőletek Jézus, hogy ahol az üzenetben az én nevem, Vassula áll, oda helyezzétek a saját neveteket, hiszen nektek is szól az üzenet. Ezek valójában az irgalmasság üzenetei. Olyanok, amelyek arra szólítanak, hogy engesztelődjetek ki egymással, kössetek békét Istennel és mindenkivel, aki körülöttetek él!

Őrangyalom megmutatta nekem azokat a bűnöket, amelyeket elkövettem. Gyakorlatilag egész bensőmet kifordította. És bűneimet többé nem a saját szememmel, hanem Isten szemével láttam, ahogyan Ő látja. Mi valahogyan lekicsinyítjük, másképpen látjuk bűneinket, mint Isten. De az Ő szemében a legkisebb bűn is rettenetes. És Isten fényében látva lelkemet, úgy találtam, hogy az gyakorlatilag egészen leprás. Nem tudtam elhinni, hogy lelkem ilyen iszonyatos állapotban lehet. Annyira fájdalmas volt ez, mintha tűz égetett volna. Napokon át sírtam. Rádöbbentem, az a legszörnyűbb vétek Isten ellen, ha ajándékait, amelyeket nekünk ad, egyszerűen elvetjük, megtagadjuk. Istennek leginkább az áldások visszautasítása fáj. Minden nap sok áldást ad, amelyekről egész egyszerűen nem akarunk tudomást venni. Olyan ez, mintha valakitől ajándékot kapnánk, és az illetőnek az arcába vágnánk.

A Szűzanya szavait idézem: „Kértem, hogy imádkozzatok. Sokan imádkoznak, de szeretet nélkül. Sokan böjtölnek, de szeretet nélkül. Sokan beszélnek üzenetemről, de kevesen követik, mert nincs szeretet a szívetekben. Mélyen meghajoltok, és követitek a törvény betűjét, de nem értitek a lényegét. Sokan beszéltek az egységről, de ti vagytok az elsők, akik elítélitek azokat, akik egységre lépnek, mert nincs szeretetetek. Ha mindazt, amit kértem, szeretet nélkül teszitek, akkor még sötétségben vagytok, még nem akartok békét, hanem háborút.”

Az Isten Szent, és nekünk el kell ezt ismernünk, ugyanakkor gyermeki közvetlenséggel kell közelednünk Hozzá. Azt szereti, ha olyan nyitott szívvel szólunk Hozzá, ahogyan a kisgyermek szól apjához.

Isten bánkódik, mert a világ föllázadt ellene. A törvényei ellen. De Isten megpróbál elérni bennünket nyomorúságunkban. Ki akar emelni közömbösségünkből, langyosságunkból, ami megöli lelkünket. Isten nem szereti a langyosságot, föl akarja szítani a bennünk lévő kicsi lángot, hogy hatalmas lobogással égjen. Jézus mondja: A kedvetekért koldussá lettem; és ha Isten odasántikál hozzátok, s a járókelők mégsem ismernek föl, az azért van, mert elborít engem a vér; s elborít e romlott és bűnben élő nemzedék köpése. Ó Föld, milyen mocskos vagy! Megszűntél létezni. Istened jött el hozzád, de te nem ismerted föl.”

Amikor engem megkért az Úr, hogy szüntelenül imádkozzak, azt mondtam, hogy ez lehetetlen, én nem tudok szüntelenül imádkozni. Mert más feladatom is van. Hogyan imádkozhatnék szüntelenül, amikor például autót vezetek, vagy amikor dolgozom? Amikor imádkozni kell, vagy amikor magamtól akarok, akkor persze, hogy imádkozom, de szüntelenül, egyfolytában nem tudok. És akkor az Úr így szólt: „Jaj, de sajnállak, Vassula! Nem értettél meg engem! A szüntelen imádság nem azt jelenti, hogy neked 24 órán át kell térdelned. A szüntelen imádság azt jelenti, hogy állandóan tudatában vagy jelenlétemnek. A szüntelen imádság azt jelenti, hogy szomjazol rám. Azt jelenti, hogy vágyakozol utánam, a te Istened után. Ez szavak nélküli imádság. Ez a lélek szomjúhozása Istenre. A lélek vágyakozása Isten után. Ez a szüntelen imádság. Ez a főparancs, mert Isten ismeri a szívedet; és ilyen módon ez az imádság szívtől szívig árad. De ahhoz, hogy elérkezz erre a pontra, szükséges, hogy bensőséges kapcsolatba lépj Vele. S meg fogja adni akkor a kegyelmet, hogy képes legyél Őt szomjazni és dicsőíteni.”

Mi Isten városa lehetünk. Mert Isten bennünk él. Mi lehetünk az Ő szentélye. Lehetünk a kertje, a palotája. Lehetünk a temploma, a sátra. Ma olyan a lelkünk, mint a pusztaság, de holnap olyan lesz, mint az édenkert. Mert Isten Szentlelke az életadó, meg fogja tisztítani lelkünket. A Szentlélek úgy fog eljönni hozzánk, mint tisztító víz, mint folyó. Jézus mondta, nem számít, hányan akarják föltartóztatni ezt a folyót, mert senki sem lesz képes megállítani.

Istennel kiengesztelődni annyit jelent, hogy kiengesztelődünk Isten törvényeivel, amelyek arra tanítanak bennünket, hogy szeressük Istent és felebarátainkat. Egy olyan életszakasz után, amikor nem éltünk Isten törvényei szerint, vissza kell térnünk Istenhez. Mindig háborúban állunk Istennel, amikor nem engedelmeskedünk parancsainak. Mondhatja-e valaki, hogy a szeretet főparancsát a maga tökéletességében képes teljesíteni? Mondhatja-e valaki, hogy teljes szívéből, teljes elméjével szereti Istent? Mondhatjuk-e, hogy úgy szeretjük felebarátunkat, mint önmagunkat? Nem. De ha ezt még nem értük el, kérhetjük Istent, hogy legyen a segítségünkre. Ha elhagyjuk, lecsupaszítjuk önmagunkat, a Szentlélek csodát tud bennünk tenni. Megtalálja lelkünkben azt a teret, amire szüksége van. Új életet adó lelket, a feltámadás lelkületét leheli bele, és életre kelt bennünket.

A „diabolosz” görög szó, azt jelenti: „az, aki megoszt”, „aki két részre vág”. Tehát a megosztottság soha nem Istentől van, ez bűn! Mit csinál az ördög? Legyetek nagyon óvatosak! Ha például úgy látjátok, hogy köztetek és más emberek között valami zűrzavar vagy széthúzás van, ez mindig egy nagyobb megosztottság kezdete. Az ördög mindig azzal kezdi, hogy zűrzavart próbál támasztani, félreértéseket és viszályokat kelt. Akkor érezzétek, hogy az ördög közel van hozzátok. Ilyenkor ne beszéljetek, menjetek be inkább a szobátokba, és imádkozzatok. Akkor távozik az ördög. Tehát ez az ördög három lépése: zűrzavar, utána jön a vita, és végül a megosztottság. – Az idők végét (nem a világ vége!) két jelről fogjuk megismerni: az egyik a hitehagyás, a másik pedig a lázadás lelke. Az a lélek, amely Istent játszik majd, utálja Istent, és bitorolni akarja Isten trónját. Ez azt jelenti, hogy a lázadás lelke, az Antikrisztus lelke. Sok antikrisztusi lélek van, akik ellene mondanak Istennek a mi időnkben, és a saját törvényeiket viszik véghez (például az abortuszt). Istent elvetik, és Őt kívánják utánozni abban is, hogy uralkodni akarnak a világon. Ma nagyon sok gonosz erő van, akik pusztítanak, rombolják a hitünket. Agymosást végeznek Isten népénél, és azt állítják, Isten nem létezik, nem fontos. – Egyesek szerint a feltámadást csak szimbolikusan kell érteni. Ez lázadás! Nagyon sötét dolgok történnek, de nem kizárólag alantas események! Ezeket mind megjövendölték már. Az egész menny megrázkódik, megremeg, hiszen hogyan nézhetné Isten tétlenül, hogy a Sátán fölemészti az Ő népét? Azt képzeljük, hogy Isten csöndben szemléli mindezt? Nem, a mi Atyánk soha nem tenne ilyet! Eljön újra, hogy kinyissa a szemünket, és elmondja, mit fog tenni. Más, jó dolgok is történnek. Amikor Jézus kezdetben hozzám beszélt, a papjait Káinokhoz és Ábelekhez hasonlította. Ma szellemi harc folyik. Vannak, akik elhagyták a hitet, és vannak, akik tökéletesen próbálják megtartani Isten törvényét. Ezek a papok Krisztus igazi Ábelei. Mit csinál tehát Isten, amikor ennyire erőteljes a Sátán működése, és megpróbálja tönkretenni az Egyházat? Isten elküldi a Szentlelket a maga teljes erejével, hogy megmentsen bennünket!

Kezdetben, amikor Jézus a második pünkösdről beszélt nekem, nem értettem, hogy hogyan fog ez majd megvalósulni. Amikor nem értek meg egy próféciát, egy jövendölést, akkor nem próbálom meg analizálni a saját eszemmel. Várok addig, amíg Isten fényt nem ad, hogy felfogjam, vagy az ismeret szava által, vagy pedig úgy, hogy egy megvilágosodás által megláthassam, mit is jelent, és így elmondhassam nektek. Tételezzük fel, hogy van valaki, akit ismertek, aki teljesen halott lelkileg, végletesen közönyös Istennel szemben, nem érdekli az imádság. Az ő halott lelkének kínja elér az égbe. Isten irgalmából hirtelen elküldi a Szentlelket ennek a halott személynek, anélkül, hogy bármiféle érdeme lenne. A Szentlélek a feltámadás lelkét leheli belé, felemeli őt, új életet ad neki, és egy tüzet, egy lángot helyez el ennek az embernek a szívébe. Aki ezáltal tanúvá válik, (új) célja lesz. Szomjazik Isten után, és csak iránta van már benne vágy, semmi más után. Az egész élete megváltozott. Egy második pünkösdöt kapott. – Látom mindenhol a világban, amerre utazom, hogy sokan jönnek el hallani Isten szavát, mert szomjaznak Istenre, meg akarják tudni, milyen is Isten, mert szeretni akarják Őt. Ezek az emberek az utolsó idők apostolai, amelyről már korábban szólt a jövendölés. Azért vannak, hogy megelevenedjen az Egyház, és megváltozzon az egész világ. A második pünkösd az Egyház megújulása lesz. Amikor az Írás új égről és új földről beszél, ez nem fizikai értelemben vett teremtésre utal. Csak a Szentlélek által válhatunk olyan tisztává, mint a menny. Az új ég tehát bennetek lesz, s telítődtök fénnyel, mert a régi ég elsötétül. Az új föld pedig azt jelenti, hogy a szívünk sivatagából az Úr egy új paradicsomot, egy új Édent alakít. Mi mindnyájan Isten városává, Isten kertjévé, az Ő szentélyévé lehetünk! Ha Isten bennünk él, akkor már az Ő lakhelye vagyunk. Az új város tehát a mi lelkünk megújulása lesz.

Mennyei Atyánk mondta nekem, nekünk, ami nagyon megérintette a szívemet: „Reggel hintsd el a szeretet magjait, délben hintsd el a béke magjait, este meg a kiengesztelődés magjait! Majd menj, gyűjtsd be a termést, és ajánld föl nekem, mennyei Atyádnak! És mondom neked, a te jóságod, gyermekem, megkapja jutalmát a mennyben! Hívlak benneteket odaföntről, jöjjetek, engesztelődjetek ki velem, és áldásom lesz rajtatok! Térjetek vissza hozzám, és örökké fogtok élni!”

Inkább vállaljuk a szegénységet, a nyomorúságot és mindazt, amit a tanultak és a bölcsek megvetendőnek tartanak; és kérjük arra az egyház(ak) vezetőit, hogy Krisztus Szeretetéért hagyják abba egymás közötti civódásaikat, ne legyenek közömbösek és képmutatóak az egység iránt, és engedjék meg a Szentléleknek, hogy vezesse őket. Hallják meg a Lélek sóhaját, amint kéri, sőt parancsolja, hogy egyesüljünk egy Oltár körül, osztozzunk egy Kelyhen és egy Kenyéren, és együtt, egy hangon hirdessük, hogy egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van.

 

A lenyűgöző, Istent dicsőítő, egész bensőnket megragadó szakrális estét egy Vassula Ryden által hozott (2006-11-13-án kapott) imádsággal és közös énekléssel zártuk.

Ördögűző ima

Az Úr így szólt: „E szavakkal bánják meg bűneiket az emberek előttem:

Uram, Te éveken át elviseltél engem bűneimmel együtt, és (még) meg is könyörültél rajtam! Minden módon félre lettem vezetve, de most már nem fogok vétkezni. Megbántottalak, és igazságtalan voltam, de többé nem leszek ilyen. Ellene mondok a bűnnek, ellene mondok az ördögnek, és ellene mondok a gonoszságnak, ami beszennyezi a lelkemet. Szabadítsd meg lelkemet mindattól, ami ellenkezik a Te Szent voltoddal! Esedezve kérlek Uram, ments meg minden gonosztól! Jöjj Jézus, jöjj most, és végy lakást a szívemben! Bocsáss meg Uram, és engedd meg, hogy megpihenjek Benned, mert Te vagy Védőpajzsom, Megváltóm, Világosságom, és Tebenned bízom! A mai naptól kezdve mindenkor áldani foglak Uram. Ellene mondok a gonosznak és minden más istennek és bálványnak, mert Te vagy a Magasságbeli, aki messze felülmúlsz minden más istent. Erős karoddal szabadíts meg a betegségektől, a megkötözöttségtől, a nehézségektől, és győzd le ellenségemet, a Sátánt! Óh Szabadító, siess segítségemre! Ámen.”

[slideshow]

Siklósi András

Nemzeti InternetFigyelő


Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

One thought on “Keresztény egység = egyetértés + megújulás (Vassula Ryden Szegeden)

  1. Nagyszerűen és igaz módon kaptunk tájékoztatást Vassula szegedi találkozójáról. Alig tudom elhinni, hogy a világi sajtó (legyen az írott, elektronikus vagy világhálós) ilyen tisztán, hitelesen és ha talán akaratlan módon is, de igen meggyőzően mutatja be korunk egyik legnagyobb prófétáját. Szívből köszönöm a szerzőnek és Isten gazdag áldását kérem rá és életére, a lap működésére is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük