ifj. Hegedűs Lóránt nem büntetést, hanem kitüntetést érdemel – a Nyugati Magyar Egyház levele

harang

NYUGATI MAGYAR EGYHÁZ

[email protected]

In Pro Per

BUDAPEST ÉSZAKI REFORMÁTUS

EGYHÁZMEGYE BÍRÓSÁG


LUCIFER, SZABÓ ISTVÁN, HORVÁTH            )                      ÜGY SZÁM: ?

GYÖRGY, CSEPREGI BOTOND,                        )

BÖLCSKEI GUSZTÁV és MÁSOK       )

1-től 100-ig                                                    )                      FELLEBBEZÉS és

                                    Felperes,                     )                      BÜNTETÉS A HAMIS

                        vs.                                              )                      FELJELENTŐKNEK

                                                                            )

IFJ. HEGEDŰS LÓRÁNT,  )

                                                        )

                                   Alperes,   )

___________________________________________         )

            A BUDAPEST ÉSZAKI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE BÍRÓSÁG Tisztelt  BÍRÓNŐnek, LUCFERnek, SZABÓ ISTVÁNnak, HORVÁTH GYÖRGYnek, CSEPREGI BOTONDnak, BÖLCSKEI GUSZTÁVnak és ÜGYVÉDJÜKnek, és MINDEN SZEMÉLYnek, aki az ügyben érdekelve van.

            A NYUGATI MAGYAR EGYHÁZ építői, és minden józanésszel rendelkező hívő református személy világszerte, ezúton FELLEBBEZIK az alperes, ifj. Hegedűs Lóránt lelkész 2014. március 7-én kihirdetett ítélet ellen a következő indokok alapján:

     1.         a) Az ítéletet a Magyarországi Református Egyház Törvény IX Fejezet, IV. Rész, 30. § f) pontjára alapozta a bírónő, mely: olyan cselekmény vagy mulasztás, amely az evangéli-um mértéke szerinti tiszta erkölcsbe ütközik, vagy a viselt egyházi tisztség tekintélyét sérti, az egyház hitelét rontja, – és a tisztségéhez szükséget bizalmat megingatja,”

            A törvény nem határozza meg, hogy Máté, Márk, Lukács, vagy János evangéliuma mértékét kell követni, mert a bibliát olvasók tudják, hogy sok esetben nem egyeznek meg írásaik. Tehát a bírónő ítélete nem világos s így az nem fogadható el.

            b).   A bírónő nem közölte milyen mértékkel határozta meg a tiszta erkölcsbe ütközést.

            c).   Az írónő nem közölte a tiszta erkölcs határát melybe az alperes magatartása ütközött.

            d).  A bírónő az ítélet bizonyítására nem hozott fel a református egyház történelmében    hasonló ügyet, melyre alapozta volna ítéletét. Így a saját maga által, meghatározatlan mértékkel hozott ítélete egy jogállamban elfogadhatatlan, érvénytelen.

            e).    Nincs elfogadható bizonyíték, hogy az alperes olyan cselekményt vagy mulasztást, amely az evangélium mértéke szerinti tiszta erkölcsbe ütközött, vagy a viselt egyházi tisztség tekintélyét sértette, az egyház hitelét rontott, – és a tisztségéhez szükséges bizal-  mat megingatta. Közismert, hogy ifj. Hegedűs Lóránt, tetteit, prédikációját az igazságot tudó emberek, nagyra becsülik, még a rabbik is New Yorkban. A Hazatérés Temploma, mint egy világító torony áll a kommunisták által elbutított népek országában. Az alperes templomát nem hagyják el a hívők, mint a III/III-as püspök templomát, melyet, ha így folytatódik, hangversenyteremnek használják. Alperes nem büntetést, hanem kitüntetést érdemel cselekedetei miatt, amit meg is fog kapni nem az elvtársaktól, hanem a Mennyei Atyától, akit híven szolgál.

            2.         A bírónő döntése emlékeztető az istentelen, vallásüldöző kommunista koncepciós perekre melyekben az igazságot hirdető egyházi vezetőket, Mindszenty hercegprímást, Ravasz László, Ordas Lajos püspököket elítélték. Sajnálatos, hogy akkor az Egyházi Bíróságok, hallgattak, papok beálltak az egyházellenes III/III-as csoportba ügynöknek, szolgálni az istentelen kommunistákat. Ezt bíráskodást nem engedhetik a hívők újra visszajönni, s el kell tiltani, hogy az hamis vádak alapján ítéletet hozó bíró ne mocskolja be az egyház evangéliumi tisztaságát. Felelőtlen, alaptalan, jogtalan ítéletével, kárt, szégyent okoz nem csak a reformá-tusságnak, de az ősz-magyarságnak is, s el kell tiltani a bíráskodástól.

            3.         Az ítélet a november 3-i Szabadság téri istentisztelet és Horthy-szobor avatás kapcsán történtek miatt született. Ismeretes, és filmen látható, hogy a református egyház történel-mében egyedülálló botrány volt a Hazatérés Temploma előtt és a rendőrség akadályozta meg, hogy a tudatlan, félrevezetett csőcselék ne törjön be a templomba. A tudatlanok tüntetése előre meg volt tervezve. Az egyházi bíróság nem tett semmit, hogy az evangélium mértéke szerinti tiszta erkölcsbe ütköző magatartások a templom előtt ne történjenek meg. Pedig ha, Szabó István és a Zsinat elnöke Bölcskei Gusztáv az igazság bajnoka a keresztfán a kezükben kérték volna a tudatlan tömeget, hogy távozzanak békében, biztos hallgattak volna a III/III-as besúgó ügynök szavaira. Ennek elmulasztásáért az egyházi bíróságot, Szabó Istvánt és Bölcskei Gusztávot kell elítélni és eltávolítani a meg nem érdemelt állásukból.

            4.         Az alperes lelkész a Hazatérés Templomában, melyet a presbitérium vezet a világi és az egyházi törvények szerint. Horthy-szobor avatása az igazságot tudó egyháztagok és a presbiterek határozatára történt, melyet a lelkésznek nincs joga megakadályozni. Ha Jézus lett volna az alperes helyett a szószéken és látta volna, hogy az ördög fiókái mily gonosz módon támadnak az igazak és Istenháza ellen, kiűzte volna belőlük az ördögöt és mint disznók hagyták volna el a Szabadság teret. Tehát az alperest jogtalanul, hamis módon vádolták és elmarasztaló ítélet nem lehet jogos ellene.

            5.         A Horthy szobor-avatása nem egyházi ügy, tehát nem tartozik az egyházi tövé-nyek és az egyházi bíróság hatáskörébe. Úgy látszik, hogy ez a hamis ügy Bölcskei Gusztáv újabb kísérlete, hogy az igazságot hirdető lelkészt palástvesztésre ítéljék. Bölcskeit kellene elítélni, ha már az elvtársai nem ítélték el polgári perben az egyházi bíróságnak illene elítélni, a  III/III-as ügynöksége miatt, mert az N. N. alezredes nem leánynézőbe járt hozzá két éven keresztül, és a püspökségét nem az Isten és a hívők szolgálatáért kapta. Bölcskei Gusztáv cselekedetei az evangélium mértéke szerinti tiszta erkölcsbe ütközött, és a viselt egyházi tisztség tekintélyét sértette, az egyház hitelét rontotta, – és a tisztségéhez szükséget-bizalmat megingatta. Bizonyítható, hogy a református hívők elhagyták az egyházat, akik ismerték, hogy Bölcskeit 1986 augusztus 5-én a Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztálya nyilvántartásba vette, mint titkos megbízottat, aki az ügynöki szolgálatát az egyházi reakció elleni elhárítás területén foglalkoztat. Úgy látszik, hogy Bölcskei még mindig folytatja ügynöki tevékenységét, az Istent és a hívőket szolgáló ifj. Hegedűs Lóránt lelkész és egyháza ellen.

            6.         Aki Horthy Miklós kormányzóval kapcsolatban akar ítélkezni annak tudni kell a valóságos történelmet. Sajnos a kommunisták elbutították az embereket. Horthyra fogták, hogy ő felelős az németek által gázkamrában elégetett zsidókért. A valóság az, hogy a világon nem volt olyan ember, aki jobban mentette volna a zsidókat, mint Horthy. Ezért hálából zsidók gondos-kodtak ellátásáról élete végéig. Szégyen, hogy a református egyház egy darab kenyeret sem adott a száműzetésben élő reformátusok kiemelkedő tagjának. Aki Horthy Miklós kormányzóval kapcsolatban akar intézkedni annak tanulmányozni kell a valós történelmet. Egy jogállamban nem engedhető meg, hogy egy tudatlan tehénpásztor bíráskodjon egy lelkipásztoron. A fenti ügyben bíráskodókat vizsgáztatni kellett volna a történelemből, felelni oly kérdésre, hogy ki érdemel szobrot Magyarországon Sztálin e, vagy Horthy. Az alperesnek joga van ismerni a felette ítélkező bíró jogi tudását az ellene folyó ügyben. Ily vizsgálat nem volt, a bíróság határozata nem fogadható el mivel az kétes jogi és értelmi alapon jött létre.

            7.         Ez az ügy, hasonló a Rákosi idejében alkalmazott koncepciós perekre, melyeket az istentelen kommunizmus és vezetői ellen felszólalók ellen folytattak. Ismeretes Mindszenty hercegprímás elleni per, mely koholt vádakon, hazugságokon alapult. Ezt az ügyet Bölcskei Gusztáv kezdeményezte immár negyedszeri próbálkozás, hogy palástvesztésre ítéljék ifj. Hegedűs Lórántot, személyes bosszúból és saját érdekében. Ismeretes, hogy Bölcskei III/III-as ügynök volt a kommunista rendszerben. Megbízása és ügyködése titkos volt, a mai napig titkos, hogy kiknek ártott az egyházi reakció elleni elhárítás területén. Az, hogy tettei ismeretlenek, nem egyedülálló az országban, Bölcskeitől nagyobb, akasztófára való elvtársak nyugodtan élnek a magas nyugdíjból (ala. Biszku) Azzal senki sem törődik, hogy Magyarország világrekordon szerepel a fagyhalál területén. Bölcskeinek személyes érdeke az alperes elhallgattatása, mert ha ifj. Hegedűs Lóránt folytatja az igazság feltárását előbb, utóbb a III/III-as ügynök püspökre is rákerül a sor. Bölcskeinek nemcsak az a bűne, hogy besúgó ügynök volt, hanem mint a Zsinat lelkészi elnöke segíti és palástolja, diáktársa Szabó Sándor hamis pap csalásait, gyilkosságra való felbujtását, az egyház pénze eltulajdonítását. Bölcskei az egyház pénzén elment Ontarióba, de ott nem volt hajlandó szóba állni az egyháztagokkal. Bölcskeinek többször el lett küldve a Szabó Sándor bűnös tettei miatt a feljelentés, de nem tett semmit annak megakadályozására, sőt támogatta, hogy a hamis pap tovább fosztja ki az egyházat.

            A jelenlegi és az előző három ügy ítélete bizonyíték, hogy Bölcskei jogtalanul vádolta, palástvesztésre akarta büntettetni az alperest. Ez az alattomos, becstelen tett egyedül álló a Magyar Református Egyház történelmében. Bölcskei átlépte a háromszoros bűncselekmény elbírálása határát, szégyent hozott a reformátusságra és a püspök névre.

            A BÍRÓSÁGNAK JOGA és KÖTELESSÉGE MEGBÜNTETNI a többszörös visszatérő hamis feljelentőt, aki jogtalanul vádol valakit azzal a szándékkal, hogy annak erkölcsi és anyaga kárt okozzon. Nem engedhető meg, hogy a református egyház bárhol Maffia Egyházzá süllyedjen, ahol hamis papok lopnak, csalnak, hazudnak, tönkreteszik az egyházat a Zsinat elnöke tudtával és beleegyezésével.

 

            A fentiek alapján kérem/kérjük a Tisztelt Bíróságot hogy a református egyház és tagjai,   érdekében hozzon határozatot a következők szerint:

            1. Semmisítse meg az előző határozatot az alperes ellen.

            2. Büntesse meg a hamis feljelentőket a per költségei megfizetésére. Plusz 100,000 forint

                 pénzbüntetésre, elrettentő példakép, hogy ne akadjon más, aki hamis módon feljelent                                                                  valakit a Bíróságon.

            3. Büntesse meg a hamis feljelentőket az alperes e perrel való költségei megfizetésére.

            4. Távolítsák el Bölcskei Gusztávot a Zsinat lelkészi elnöki állásáról

       5. Rendelje el, hogy minden református egyháznál a lelkipásztorok juttassanak el minden szavazattal bíró tagnak szavazó lapokat és borítékot melyen a tagok szavazhatnak, hogy akarják-e, hogy Bölcskei Gusztáv püspök legyen, vagy kit akarnak helyette.

Kelt: 2014. Március 14.

Bogár Gyula, in Pro Per

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások


0 thoughts on “ifj. Hegedűs Lóránt nem büntetést, hanem kitüntetést érdemel – a Nyugati Magyar Egyház levele

 1. Ki a fene ez a Nyugati magyar egyház?
  Bogár Gyuláról nem is beszélve, hogy lenne mérhető Bölcskei Gusztávhoz?
  Egy senki akit vagy megkértek, vagy nincs is…
  Azért rendkívül szellemes Lucifernek címezte, kb ennyi ész szorulhatott bele.
  Mondanom kell nem is moderálták ki ezt az ostoba kekeckedő senkit, aki a címét elfelejtette oda írni.
  Kovács József

 2. Hiszek benne, hogy vannak csodák és a besúgó patkány ( bölcskei) elnyeri jutalmát. azaz kitakarítják a református egyházból!
  kató rudi

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Petőfiért! – Kidőlt MTA-pillér a Petőfi-kutatásban
Nem elég emlékezni – harcolni kell! – Morvai és Gaudi strasbourgi beszélgetése március idusán
Éljen március tizenöt?
Close