HAZUGOK ÉS HAZUGSÁGOK ELEMZÉSE

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Az ókortól kezdve – napjainkig bezárólag -, különféle törvények, rendeletek, szabályzatok, rendszabályok, előírások, utasítások, parancsok, stb., stb., sokasága figyelmezteti az embereket azonnali, rövidebb vagy hosszabb távú tevékenység (magatartás, szándék) végrehajtására vagy tiltására.

A homo sapiens ezekkel a szabályzókkal biztosítja az emberek és/vagy a társadalom zavartalan létét, fejlődését, védelmét, ezekkel rögzíti (előírja) az egyének magatartási normatíváit, illetve szankcionálja az egyes embereket, csoportokat vagy a társadalmat zavaró (gátló, akadályozó, sértő, veszélyeztető) tényezők elkövetőit.

Az emberiség történelmében – talán – legismertebb és legszélesebb körben elterjedt ún. „Tízparancsolat” tartalmazza az Istent (a vallást), a családot, a munkát és az emberek közti magatartást érintő kérdéseket.

A következőkben a Tízparancsolat IX. (kilencedik) parancsolatához (ne hazudj!) kapcsolódó gondolatok, tapasztalatok és észrevételek elemzését érintjük, tekintettel arra, hogy ennek a parancsolatnak a megszegése okozta és okozhatja a legtragikusabb kimenetelű eseményeket egyes emberek, embercsoportok és (akár) egy vagy több állam számára is.

A példák (bizonyítások) többségét „hazai” tapasztalatokból merítettük, de a probléma jelentőségének érzékeltetésére bolygónk számos más pontjairól is „mintát” vettünk.

Történelmi tapasztalatok igazolják, hogy az egyes államok közti feszültséget gerjesztő államfők, miniszterek, politikusok, országgyűlési képviselők, pártvezérek, meggondolatlan nyilatkozatai és/vagy (főleg) hazugságai, ellenőrizhetetlen folyamatot gerjeszthetnek felheccelt hallgatóik körében. Ez pedig súlyos (fegyveres) konfliktusba torkolhat, és százezrek vagy milliók halála lesz a „tanulópénz” egy vagy néhány hazug (öntelt, akaratos, cezaromániás, alulképzett, paranoiás,) személy „istenítésének”.

A Hitler, Gőring, Goebbels, Eichmann, Mussolini, Lenin, Sztalin, Berija, Mao, Pol Pot, Ceausescu, Hruscsov, Kun, Szamuely, Rákosi, Kádár, Biszku, Marosán-féle szörnyetegek újra teremtődnek, ha lesznek olyan „rövidlátó” szimpatizánsaik, akik még a hibáikat is erényként emlegetik, mint például Gyurcsány hívei, akik még imádott vezérüknek sem hiszik el, hogy hazudott nekik, hogy beléjük rúgatott (ha ott voltak a 2006-os felvonulók között), hogy véres verejtékkel összekapart milliárdjaiban az ő zsebeikből kiszedett forintocskák is benne vannak.

Kijelenthető és igazolható, hogy hazugsággal szerezhető (kapható, elérhető,): hatalmi pozíció, anyagi és erkölcsi elismerés (díjazás, kitüntetés, előléptetés, stb.,), szobor, emléktábla, dísztemetés, (ágyútalp, zenekar, koszorú-halom, díszsírhely,), emlékszoba, emlékfilm, emlékkönyv,emlékbélyeg, emlékülés (ezen belül egyperces néma felállás), utcanév,díszpolgárság, valamint „hálás” szimpatizánsok sokasága.

Más megközelítésben: a hazugság a legolcsóbb „befektetésű”, a legnagyobb hasznot hozó, a leggyorsabban működő, a legnagyobb tömegeket befolyásoló eszköz (módszer), az ügyes, gátlástalan, merész, felelőtlen és a sánta kutyánál egy kicsit gyorsabban mozgó akarnokok (ügyeskedők) számára.

A „kiemelkedő” eredményeket elért hazugokra jellemző, hogy jó időben, jó tárgykörben, jó hangerővel és határozott fellépéssel, képesek voltakmeglepően nagyot hazudni, azt pedig szégyenkezés nélkül ismételgetni. Ezzel szinkronban,- többségük szükségesnek tartotta vélt vagy valós ellenfelei semlegesítését (lejáratását, félreállítását, likvidálását,), ésszimpatizánsai segítségével a tájékozatlan, passzív vagy alulképzettemberek sokaságának (rövidebb vagy hosszabb távú) megtévesztését.

Gondoljunk csak a fáraókra, az örült római császárokra, Rettegett Ivánra, Napóleonra, Hitlerre, Leninre, Sztalinra, Mao-Ce-Tungra, Benesre, Pol-Potra, Ceausescura, Hruscsovra, Kunra, Rákosira, Kádárra, Marosánra, Hornra, Gyurcsányra, Lendvaira, Demszkyre, Lamperthre, Királyra és hasonszőrű társaikra. A felsoroltak mindegyike gátlástalan hazugnak bizonyult, amely létrejöhetett: vele született adottságból, tudatlanságból, személyiségzavarból, egy vélt rögeszméhez való ragaszkodásból, önfejűségből (makacsságból), haszonlesésből (számításból), akár egy, akár több tényező hatására.

Igazolható, hogy a hazugok száma az elmúlt évtizedekben rohamos növekedést mutatott, miközben a „tetten ért” hazugok felelősségre vonása megfogyatkozott vagy elmaradt, sőt Justitia mérlegének rendellenes működése következtében átbillent a dicséret (jutalmazás, elismerés) kategóriájába.

Hazugsággal törtek ki háborúk (ezen belül a két világháború is), hazugsággal ítéltek halálra vagy fogságra emberek sokaságát, hazugságra alapozva telepítettek ki szülőföldjükről emberek százezreit vagy millióit, hazugsággal terjeszkedtek egyes államok szomszédjaik rovására, hazugsággal tiportak el forradalmakat, hazugsággal titkolták vagy feledtették a népirtásokat, hazugsággal járattak le politikusokat, egyházi vezetőket, tudósokat, feltalálókat, történészeket, orvosokat, mérnököket, valamint a diktatórikus rendszerek ellenzéki pártjait és vezetőit. A hazugság non plusz ultrájaként: hazugsággal védték a kapitális hazugokat!

„Etalon” példaként szolgáljanak (a teljességre való törekvés igénye nélkül) az alábbi „események”, a fenti megjegyzések bizonyítására:

a/ Az első világháború kitörése nem Ferencz Ferdinánd és felesége elleni (halállal végződő) merénylet miatt robbant ki, hanem a „háttérben” ugrásra kész nagyhatalmak közti (politikai, gazdasági, faji, területbirtoklási, vallási,) ellentétek fegyveres megoldását szorgalmazók akaratából. Így lett a két halottból 20 millió(!) halott, 45-50 millió sebesült, pusztítások, romhalmazok és földönfutók sokasága. A négy évig tartó öldöklő harcok utáni békekötésben rögzített jóvátételi összeg, valamint területi és lakossági veszteség nagyságrendje alapján hazánk lett a főbűnös! Az ítéletet kiszabó és indokoló Georges Benjamin Clemenceau elnököt (francia politikust, orvost, újságírót) és a tanács tagjait,- az elfogultság, a történelmi/földrajzi tájékozatlanság, a hazugságok hangoztatása és elfogadása jellemezte.

b/ A második világháború Lengyelország lerohanásával kezdődött, amelyben a németek és a szovjetek voltak az agresszorok. A szovjetek a Balti-államokat is (ordító hazugsággal) bekebelezték, majd Finnországot hadüzenet nélkül megtámadták, preventív támadásra hivatkozva, mert a nagy szovjet birodalom féltette Leningrádot a szomszédos kis finn állam, csekély létszámú és korszerűtlen fegyverzetű hadseregétől.

Amikor viszont a németek indítottak preventív háborút a szovjetek ellen, akkor hitszegésnek és orvtámadásnak minősítették a németek akcióját, lehazudva a nyugat felé készülődő (kb. öt milliós létszámú) haderejük szándékát, a védelmi berendezéseik (futóárkok, bunkerek, aknamezők, drótakadályok, stb,,) felszámolását, a gyorsjáratú harckocsik és páncélozott harcjárművek előrevonását, valamint a csapatok kelet- és közép-európai térképekkel való ellátását!

Mindez nem jelenti Hitler és bandája mentegetését, csupán a rideg (sokáig elhallgatott, titkolt vagy hazugságba burkolt) tények ismertetését szolgálja.

Azok, akik jó ideje hazánkra mutogatnak, mint Hitler utolsó csatlósára (az esetek többségében magukat védve), „bölcsen” hallgatnak arról, hogy ki volt Hitler első csatlósa(?), mivel ezért a címért versenyt futottak a szlovákok, olaszok, románok, finnek, horvátok, valamint az önkéntes spanyol, osztrák, norvég, cseh, belga, francia és norvég segédcsapatok!

Utolsóként,- geostratégiai és katonapolitikai helyzetünk figyelembe vételével (vis maior helyzetben), Magyarország is csatlakozott a németekhez, mert ha nem tette volna, akkor hazánk megszállását a németek kb. három évvel korábbi időpontra jegyezték volna elő! A békekötésben rögzítettek fintoraként, mégis minket marasztaltak el legjobban, jóvátételt kellett fizetnünk a Szovjetuniónak, Jugoszláviának és a csehekkel összeölelkezett szlovákoknak!

c/ A mai napig is, a hazugsággal szoros rokonságban lévő hallgatástalkalmazva, titkolják az illetékesek, hogy mi történt a hadifogságba eset magyar katonák zömével, valamint a mintegy 350 ezer málenkij robotra kihurcolt civilekkel?

A hazugság egyik alattomos változatát produkálták a szovjetek 56’-ban, amikor kormányszinten hazudoztak csapataik kivonásáról, tagadták (még az ENSZ-ben is) újabb hadosztályok Magyarországra irányítását, és amikor már az egész világ tudott a beözönlésről, akkor azt hazudták, hogy azok csak a kivonulók biztosítási feladatát látják el.

A lehazudott és biztosítási feladatra ideirányított szovjet csapatok viszont eltiporták forradalmunkat és szabadságharcunkat, rommá lőtték Budapestet és más városaink egy részét, biztosították a Kádár féle bábkormány létrejöttét és megerősödését, majd évtizedeken át megszállva tartották hazánkat, és Kádár hozzájárulásával nukleáris eszközök tömegét helyezték el a Dunántúlon, hogy egy esetleges VSZ-NATO fegyveres konfrontáció során mi kapjuk az első atomcsapásokat!

Bár Jelcin elnök 1992-ben a parlamentünkben elismerte a szovjet agresszió tényét és megkövette a magyar népet, a jóvátételről mélyen hallgatnak az illetékesek Moszkvában, Budapesten és Párizsban,

d/ Történelmünk legnagyobb hazugjai közé tartozott Kádár János, Király Béla és Gyurcsány Ferenc. Elmondható, hogy ez a trió kimagaslott a világ nagy hazugjai közül, veretlenül birtokolják a dobogós helyeket.

Kádár János (többek között) hazudott barátainak, elvtársainak, miniszterelnökének, külföldi államfőknek és a magyar népnek! Egy emlékezetes november végén elhangzott rádiós nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy Nagy Imrét és társait azért vették védőőrizetbe, mert attól tartottak, hogy az ellenforradalmárok provokáció céljából likvidálják őket, hogy a megalakult Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt vádolhassák a történtekkel. Kádár kihangsúlyozta, hogy Nagy Imrét és barátait akkor sem fogják elítélni, ha önként beismerik ellenforradalmi tevékenységüket! Példátlan méretű aljas, álszent és agyafúrt hazugság volt, megérdemli az első díjat.

Király Béla,- háromszoros dezertőr, tolvaj, spicli, hullarabló, számtalan hazugságai közt kiemelkedik az USA-ba érkezésekor (1956. december 30-án, New-Yorkban), a THE PROVIDENCE JURNAL-nak adott fényképes nyilatkozata, miszerint halálos ítélettel a feje felett öt évig volt börtönben és a szabadságharcosok szabadították ki a börtönkórházból október 28-án. November 4-én pedig, háromszáz emberével (Sic!) és 8 harckocsijával áttörte a Budapestet körbezárt szovjet csapatok gyűrűjét és a Dunántúlra távozott. Az igazság viszont az, hogy a halálos ítéletét másod fokon,- két hét elteltével törölték(!), a börtönből pedig már szeptemberben szabadult és azonnal kérte Bata István honvédelmi minisztert, hogy vegye állományba, mert a szocializmust szeretné építeni (kézirata is van erről a kérelméről).

Október 20-tól 28-ig pedig a Honvéd Kórházban volt kisebb műtéti beavatkozás miatt. Október 28-án, az esti órákban Nagy Imrét kérte, hogy szeretne az új honvédségben szolgálni (tehát nem a Nemzetőrségben). Kérését akceptálták és október 31-én a Minisztertanács kinevezteBUDAPEST KATONAI PARANCSNOKÁVÁ! Tehát, mindennemű állítás ellenére,soha nem volt a Nemzetőrség Főparancsnoka!

November 3-án, a Kilián laktanyában, a Forradalmi Karhatalmi Bizottság megszavazta, hogy Király Béla legyen a Nemzetőrség főparancsnoka, de sem a Minisztertanács, sem a miniszterelnök kinevezését nem kapta (nemkaphatta) meg, részben azért, mert előzőleg Nagy Imre ellenezte a Nemzetőrségnél Főparancsnokság megalakítását, de idő sem volt a kinevezésre, és új budapesti katonai parancsok kiválasztására, mert másnap (november 4-én) Király Béla BUDAPEST KATONAI PARANCSNOKA (!) minden bejelentés nélkül dezertált a fővárosból, magára hagyta katonáit és kormányát!

Budapestről kb. 3 gépkocsival és 35-40 nemzetőrrel távozott, harckocsija egyetlenegy darab sem volt! Az USA-ban elhitték a hazugságait, 6 USA tagállam díszpolgárává választották, a forradalom tábornokának nevezték, beutaztatták vele a „fél világot”. Hazatértét követően Göncz Árpád vezérezredessé léptette elő, országgyűlési képviselővé választották, Für Lajos intézkedésére pedig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA) tiszteletbeli doktorává avatták, majd elhunytát követően katonai dísztemetést rendeztek számára és Nagy Imre közelében hantolták el, akit 56’-ban cserben hagyott! Az 1950-ben, a Sólyom perben kivégzett 6 tábornok alighanem megfordult a sírjában…

2004-ben, az MTA Mindentudás Egyeteme rendezésében Király módosította az USA-ba történt „belépőjekor” elhangzott törtnetét és a TV nyilvánossága, valamint rendezvényen megjelentek előtt előadta, hogy egy felderítő nemzetőr zászlóaljjal távozott Budapestről, Nagykovácsinál megverte az oroszokat (Sic!), akik megrémültek és elmenekültek Nagykovácsi környékéről, mert egy silóba zuhant levegő-föld rakéta robbanása azt a látszatot keltette, hogy atomrobbanás történt.

Király hallgatósága vastapssal honorálta az előadást, a megjelentek köztSzabó Miklós vezérőrnagy (akadémikus), Mécs Imre a parlament Honvédelmi Bizottságának elnöke és Fónay Jenő egykori forradalmár vörösre tapsolta a kezét, alighanem azért, mert még Münchhausen báró sem volt képes akkorát hazudni a nagy nyilvánosság előtt, mint Király!

Király állításával ellentétben: Nagykovácsi csata nem volt, siló sem volt, Király sem volt ott, hanem a Nagykovácsi mellett lévő Kopasz-hegyi kilátóról szemlélte, hogy az oroszok hogyan ejtik fogságba a mintegy 17-főre leolvadt nemzetőreit, majd gépkocsiba ugrott és harmadik dezertálását is sikeresen végrehajtva, Ausztriába távozott. Azt sem derült ki a Mindentudás Egyetemén, hogy hová tűnt az USA-ban emlegetett 8 harckocsija? Elismerés illeti viszont Horváth Miklós egykori politikai tisztet (komisszárt), aki újdonsült hadtörténészként, szorgalmasan asszisztált Király előadásán, éshangját sem hallatva (is) képes volt szikronban és szinfázisban együtt hazudozni Királlyal, az előadás „színvonalát” emelő plakátok előkészítésével és mutogatásával. Nem ártana ezt az archívumban meglévő anyagot elküldeni a Jereváni Rádiónak, hadd tanuljanak valami újat!

Jelenleg az egykori ZMKA könyvtár közelében, emlékszobával tisztelték meg a példátlan karriert befutott hazug, szélhámos, kaméleon Királyt. Talán az emlékszobában megtekinthető Király pályafutására jellemző,- HORTHYTÓL, HITLERTŐL, MUSSOLINITÓL, SZÁLASITÓL, RÁKOSITÓL, GÖNCZTŐL, MEDGYESSYTŐL ÉS GYURCSÁNYTÓL kapott kitüntetés kollekciója, valamintRomsics Ignác akadémikus (történész) Király elhunytakor készített nekrológja, amelynek (a szó szoros értemében) minden egyes mondata valótlanságot tartalmaz!

Az ismert népi mondást új bővítménnyel „gazdagítva”, tolmácsoljuk a Tisztelt Olvasók felé: „ELHUNYTRÓL VAGY JÓT, VAGY SEMMIT, VAGY CSAK AZ IGAZAT”.

Gyurcsány Ferenc, a paranoid gyanús szimptómákat felmutató, gátlástalan hazudozó akarnok, kihazudott magának egy miniszterelnökséget, egy választási győzelmet, egy „dübörgő” gazdaságot és egy DK betűszavas törpe-pártocskát. Saját szavait plagizálva: hazudott reggel, délben, este és éjszaka! Ezzel múlatta azt az időt, amikor másfél évig, bandájával egyetemben, nem „csináltak” semmit! Ekkora ereje van a hazugságnak!

Akik pedig felháborodtak ellene, azok megkapták a könnygáz-sprayt, a Gergényi nagy nyilvánosság előtt lehazudott viperáit, a vízágyút, a lovas rendőr attakot, a gumi-lövedékeket, a szemkiverést, a véresre verést, a rugdosást, a zászlótaposást ésazőrizetbe vételt.

És hogy a hazugság mennyire ragályos, igazolható azzal, hogy Heller Ágnest is megfertőzte (nem először), és Brüsszelben, az EU szentélyében, lehazudta a 2006-os utcai eseményeket, lehazudta Gyurcsány hazugságait, lehazudta a csillagokat az égről! Bizonyítékok felmutatásáért rikácsolt (elcsúfítva arcát), mert vaksi szemeivel nem azt látta, amit a szemtanúk, vagy a magyar-és a fél világ TV nézői.

A hazugság nevű ragály terjedése igazolható azzal is, hogy Lenin, Sztalin, Kun és Kádár követőinek van egy elaggott (Thürmer vezette) pártjuk, van egy néhány éve megalakult az ún. Kádár Baráti Társaságuk, és felkapott lett a pufajkás, hazudozó, alkoholista Horn Gyula neve is, sőt már két emlékszobában is lehet elmerengeni a régi szép, akasztófákkal, munkatáborokkal, hiánycikkekkel, besúgókkal, csasztuskákkal, Trabantokkal, Wartburgokkal, Ladákkal és párttitkárokkal telített szép időkre…

A további nagy magyar hazudozók megemlítése alighanem untatná a Tisztelt Olvasókat, hiszen a „készlet” – sajnos – elég bőséges, gondoljunk csak az öt választási ciklust végig hazudó (semmi említésre méltót nem produkáló, de 50-60 milliárd HUF-ot „eltapsoló”) Demszky Gáborra, vagy a kisebb kaliberű Tabajdi Csabára, Kuncze Gáborra, Göncz Kingára, Bokros Lajosra, Lendvai Ildikóra, Vadai Ágnesre, Mesterházy Attilára, valamint vagy a hazugság feliratú stafétabot után nyúlkáló Kunfalvi Ágnesre, Szigetvári Viktorra és Botka Lászlóra.

Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a hazugok és a hazugság ellen ugyanúgy kell harcolni (fellépni), mint a többi bűnösök és bűnökkel szemben. Ha figyelembe vesszük, hogy – például -: a tolvajt, a rablót, a gyilkost, a rongálót, a randalírozót, a sikkasztót, a közbotrányost, az állatkínzót vagy a zsarolót a közvélemény is elítéli és törvényileg is büntethetők, ugyanakkor a nagyságrendileg nagyobb tragédiát (pusztítást, szenvedést, nyomort, ínséget, halált, stb.,) okozók többsége büntetlen marad,

Érdemes lenne megtudni annak is az okát, hogy maga a közvélemény is miért elnézőbb a hazugokkal szemben, mint más bűnözőkkel? Kádár, Marosán, Demszky, Kóka, Lendvai és hasonszőrű társaik hazugságát alig, alig teszik szóvá, és (egyes) parlamenti képviselők gyakori (szinte mindennapos) hazugságai felett szemet hunynak.

Véleményünk szerint sokkal kevesebb vita lenne a parlamentben és kevesebb valótlanságot tartalmazó hír a rádióban, az újságokban vagy a TV-ben, ha törvénybe foglalnák, hogy a hazugságot elkövető személyt azonnal el kell távolítani a közszolgálatból (természetesen egy etikai vizsgálat döntése alapján). A választópolgárok bizalmából lett hazudozó képviselő nem dolgozhat a közszolgálat területén, nem lehet sem parlamenti, sem önkormányzati képviselő!

Érdemes lenne meghallgatni és látni azt a reakciót, amelyet egy ilyen képviselői indítvány kiváltana a Tisztelt Házban! Vajon milyen arányban fogadnák el vagy vetnék el az indítványt azok, akik esküt tettek arra, hogy legjobb tudásuk szerint végzik a munkájukat?

Egy ország irányításában döntő szerepet játszó testületben nincs helye hazugoknak! Még egy harmadosztályú kiskocsmában sem tűrik meg a hazug embereket. Ez alól nem lehet kivétel a parlamenti képviselő sem. Sőt!

A Magyar Justitia Bizottság már többször javasolta azt is, hogy a foglalkozási egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ki kell terjeszteni az országgyűlési képviselői helyre pályázó személyekre is. Ha egy sofőr, szakács, hegesztő és vasöntő, vagy számtalan más munkakört betölteni készülő személy, köteles részt venni (saját és mások jól felfogott érdekében) ezen a vizsgálaton, akkor érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy óriási felelősséget vállalók miért nem vesznek részt ilyen vizsgálatokon?

Büntetőjogi felelősségünk tudatában állítjuk, hogy észrevételeink elfogadása jelentős mértékben segítené a közszolgálatban dolgozók munkáját, jelentősen csökkennének a parttalan viták és növekedne a közvélemény (megkopott) bizalma a képviselők, a pártok és a minisztériumok irányába.

Közreadta:

(Prof. Dr. Bokor Imre)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

7 thoughts on “HAZUGOK ÉS HAZUGSÁGOK ELEMZÉSE

 1. „A hazugság non plusz ultrájaként: hazugsággal védték a kapitális hazugokat!” Ennek kell véget vetni! Először itthon, Magyarországon, hogy végre méltó helyén álljon.

 2. Sajnálom, hogy nem esik szó a Fidesz gátlástalan hazugságairól, lopásairól, a többivel egyetértek.

 3. Eme cikk szetintem jó összefoglaló, mely nem csak a magyar, hanem a világ politikára is utal.
  A hamisságok miatt szinte minden híradó nézhetetlen, gusztustalan és felháborító!
  Mi lesz, ha nem lehet hazudni?
  Mikor már sokunknak felnyílik az álmodazó szemünk?
  Ha nem vesszük be a hazugságokat?
  Akkor bizony háború lesz, azok nem adják oda a hatalmukat, sokan meghalnak, meghalunk az írt hazugságok miatt.
  Kell a háború, nélküle sosem lesz béke.

  1. Kell a háború, nélküle sosem lesz béke….”
   Igen Kedves Atilla, de meg kel határozni milyen háború – a klasszikus amit eddig szítottak, amelyben ártatlan egymást nem ismerő és így nem is gyűlölő népek fiai lányai gyilkolják egymást kölcsönösen – vagy a SZÍTÓK elleni világméretű kartellba tömörülő nyomorgó nép lázadása nyommorogtatói a pénz urai ellen , összefogva végérvényesen pontot tesz a borzalom rémálom vissza-visszatérő ciklusosan – kísértetiesen azonos célzattal való megismétlésének a végleges befejezésére – az egész földön!
   itt leírom – olvasd el mire gondolok:
   de idézem is::
   „… Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
   Versenyfutás az idővel…
   Versenyfutás az idővel…A tervezetten kialakított világhelyzet társadalmi folyamatok sorát és változását indítja el nap mint nap, nem csak változásra célként megjelölt országokban vagy régiókban, de ott is, ahol a vélekedések szerint a folyamatokat generálják. Még most az elején kell tisztázni, hogy egyes országok világméretű kihatásokkal bíró manőverei nem az adott ország lakosságának döntéseit tükrözik. A világon Dél-Amerikától Kamcsatkáig, sehol sincs önálló döntéshozatal egyetlen kormány részéről sem. A mesterségesen gerjesztett konfliktusok ugyan egy átfogó terv részei, de a színen megjelenő politikai szereplők „tevékenysége” számukra jobb esetben bizonytalansági tényezőkkel tűzdelt stratégiai fontosságú betervezett lépés a Grand Chess sakktábláján, rosszabbik estben kényszerpálya. Ez utóbbi képez olyan-amilyen „perspektívát” a világ országainak túlnyomó részében, de nem kíméli azokat sem, akik a nem várt következményekkel vagy a menet közben átrendeződő erőviszonyokkal nem tudtak előre számolni, pedig a folyamatok elindításában meghatározó volt a szerepük.
   Mindezek a bizonyos szinten megrekedt, előregyártott tervezetek elővarázsolhatók, mint a nyuszi a kalapból, de a „végjáték” meglehetősen sok meglepetést tartogat. Ilyen a vegyes, keverék népesség kialakítási terveinek erőltetése (Kalergi-EU), vagy ezek megvalósított formáira törekvés, lásd USA, ahol különböző származású és nemzetiségű emberek és annak látszók mondják magukról, hogy „nemzet” és sokan még el is hiszik. Kipróbálták az NWO típusú felépítményeket is. Sztálin rémálom Szovjetuniója vagy Kína kommunistának mondott kapitalista-bolsevik diktatúra-egyvelege is érdekes, bár gyenge lábakon álló próbálkozás. Aki elhiszi vagy azt sugallja, hogy a Kalergi-terv megvalósítható, az másokat néz hülyének, és magáról állít ki hasonló tartalmú bizonyítványt. Soros, Merkel vagy az ún. „EU-irányítás” egészen más jellegű megbízást teljesít, melyről már többször írtunk.
   Az Európai Unió létrehozásának lakosság által elképzelt tervei messze állnak azoktól a megvalósított „vívmányoktól”, amelyekkel jelenleg az EU „dicsekedhet”. Európát zsidó-amerika európai zsidóbérenc kormányok segítségével több szinten kifosztotta, és jellemzően Trumpnak még van pofája nagyobb NATO költségvetési szerepvállalást szajkózni Európa részéről, hogy „a NATO költségvetését ne csak az amerikai állampolgárok adójából állják”, amikor az USA eddig is más országok kifosztásából tartotta fent magát és hadseregét. A mohóság nem ismer határokat. Egyszerre kívánják kifosztani, leigázni, polgárháborúba, arabok és oroszok elleni háborúba hajszolni és teljes kiszolgáltatottság állapotába taszítani Európa nemzeteit.
   Mindezt Amerika érdekeire hivatkozva, de valójában az AIPAC, az amerikai zsidó-lobby érdekeinek és hasznának növelése miatt kényszerítik ki. Ahogy előre látható volt, amerikai és európai zsidó, orosz, izraeli zsidó érdekek ütköznek. Magyarország Európa egyik legnagyobb (kazár) zsidó közössége Orbánostól, népszavazásostól tiltakozik a kötelező betelepítés ellen. Mivel Magyarország Izraeli gyarmat, orosz, NATO, amerikai és izraeli kazár-zsidó felügyelet mellett, nem elhanyagolható tényező az Izrael-barát amerikai és az amerikai kazár-zsidó szembenállás a „megálmodott” Eurázsiai Unió, a hamarosan létrejövő Kazária és Magyarország között. A muszlim „antiszemitizmust” jelentős veszélyforrásként értékelik azok, akik nem is sémi népcsoportok tagjai. Pedig, mint korábban jeleztem is, Európa képes lenne megvédeni magát zsidó kormányai és a szintén zsidó vagy zsidóbérenc EU irányítás nélkül. Ezt a koloncot csak Európa népei tudják lerázni magukról. Az EU-ról alkotott „népi elképzelés” ténylegesen ezt az egységet támogatta volna.
   Zsidó-ügyileg a helyzet bonyolult. A szemben álló felek két fő zsidó oldalra oszthatók. Egyik oldalon állnak az Ábrahám népe típusú vérfertőzöttek és kazár-zsidó vazallusaik, a másikon szintén kazár származású konkurencia, de ez utóbbiak is megoszlanak orosz, európai, kínai, izraeli és és amerikai Izrael-párti kazár-zsidókra. Az izraeli kazár-zsidók (Izrael lakosságának 98%-a) menekülne a közel-keleti csapdából, nem kívánva megvárni a Közel-Kelet totális háborúját, melybe a Bilderberg Group, a Goldman Sachs és New York-i zsidó világkormány tervei és tevékenysége alapján került. Hruscsov és J.F. Kennedy idejében még szovjet- amerikai preventív atomcsapást terveztek Izrael ellen atomfegyverkezése miatt. Mára Izrael jelentős atom ütőerő birtokosa lett és egyre gyakrabban keveredik összetűzésbe létrehozóival. Ettől függetlenül szerepe alapján egyre több a belső feszültség Izraelben is, és ezeknek a feszültségeknek a mintázata is kísértetiesen hasonlít az európai, de elsősorban magyar állapotokra. Soha nem látott politikai és személyes támadások zajlanak az egykori szövetségesek részéről Netanjahu és Avigdor Lieberman védelmi miniszter ellen, fasiszta veszéllyel riogatva minden médiaplatformon, csakúgy, mint Lieberman elődje Moshe Ya’alon. Véleményük szerint a rasszizmus, az erőszak és a szélsőségességek aláássák az ország erejét és káros hatással gyakorolnak az IDF-re (Israel Defense Force – Izraeli Védelmi Erők).
   Ya’alon szerint „a kormányt támogató bírák és a Legfelsőbb Bíróság a jogállamiság kárára tiszteletlenek”. A megalakuló félben lévő, ún „józan jobb-közép” tábor magát tekinti normálisnak, és nem normálisnak azokat, akik nem tartoznak közéjük (ahogy elmegyógyintézetben a betegek). Sokan nehezményezik, hogy eltűnnek a releváns hírek, az izraeli társadalom belefáradt a képmutatásba, politikai korrektség látszatának fenntartásába (bár ez némi értetlenséget válthat ki a világ túlnyomó részéből, mert ebből a látszat fenntartási kísérletből nem sokat lehetett tapasztalni), a szervezett bűnözés, a csalók, a nemi erőszakot elkövetők, a családi bűnözés takargatásába. A hatalmas egójú jogászokból is elegük van, akik képviselik a felsorolt bűncselekmények elkövetőit. A bűncselekmények lefedettsége aláásta a beteg és fáradt izraeli politikusok és a közvélemény bizalmát a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásaival szemben. Az izraeli társadalom elvesztette a hitét az igazságszolgáltatásban, a jogállamiságban. Ya’alon jogi reformokat sürget a korrupció és a bűnözés ellen (pedig meg sem fordulna a fejünkben, hogy Izraelben ilyen lehetséges). A közelmúltbeli politikai fejlemények azt jelzik, hogy az orosz bevándorlók, akik beléptek az izraeli politikába az 1990-es évektől, elérték, hogy a legbefolyásosabb pozíciókat szerezzék meg a kormányban. A volt védelmi miniszter szerint rémálom a „normális” tábornak, ha szaúdi király Salman és az egyiptomi elnök Abdel Fattah al-Sisi, együtt ülnek ugyanazon a pódiumon Netanjahuval és Liebermannal, és együttműködési megállapodást írnak alá. Számos nagy horderejű politikai szereplő úgy véli, hogy a Benyamin Netanjahu a legrosszabb dolog, ami történt a Izrael állam történelemében. Az „ígéret földje” ellenkezője lesz annak amit vártak. „Ez a föld nem létezett a múltban, és nem létezik most sem”.
   A fentieket Ya’alon együtt az ex-IDF vezérkarrral Gabi Ashkenazi és Benny Gantz, a cionista Camp pártelnök Jichák Herzog, a volt belügyminiszter Gedeon Sa’ar, az egykori Shin Bet belbiztonsági szolgálat főnöke Yuval Diskin és a korábbi külügyminiszter, Tzipi Livni egy csapatban látja így, és körülbelül hasonló bűnügyi állapotokat láthatunk Magyarországon is. De: „Amilyen a főnök, olyan a beosztott.” Mert az ún. jobboldali média Orbán és Matolcsy zseniális pénzügyi manővereiről áradozik, Bayer Zsolt, Bogár László és Boros Imre közös műsorában, miközben számszerűsítve kimondják, hogy az évi 10 ezer milliárd forintot meghaladó, a magyar GDP-ből, a „nyugat által ellopott zsákmányból” (valójában jelentős része a FED-hez vándorol) visszaosztanak 1-2%-ot, de szerintük ez már a múlté. Annyira nem az, hogy a Magyarországot sújtó zsidó uralom legalább 150 éve külföldre, többnyire az USA-ba „üldözi” a horribilis, a magyar államadósságot többszörösen meghaladó étékű találmányainkat felfedezőikkel, kifejlesztőikkel együtt. Most már Dr. Horváth professzort is…
   Valójában annyiban változott a korábbi Magyarországot eláruló bal-liberálisnak csúfolt kormányok privatizációs és költségvetési lopások, csalások bűnlajstromához képest a helyzet, hogy Magyarország lakosságának jelentős hányada külföldön jobban fizetett, belföldön messze a nyugat-európai bérek alatt vált rabszolgává. Elsősorban német cégek rabszolgáivá, amit egyre ferdébb szemmel néznek az osztozkodásból és részesedésből kizárt bal-liberálisok. Egyre gyakrabban hangzik el részükről, hogy „könnyű közpénzekből politizálni”. Sérelmezik a „kiválasztódás” alapjainak kisajátítását, ami egyúttal azt is jelenti, hogy egyre mélyül a szakadék a kiválasztott zsidó irányítás és a leszakadók között, bár ha nem emlékeznének rá, a magyarsággal ők is ugyanezt tették. Igaz, korábban, még tabunak számított a pénzügyi világot támadni, mert a zsidók és kazár-zsidók nyomban „antiszemitizmust” kiáltottak. Mára már ez is kimondható a médiában. Azzal együtt, hogy csak a pénzvilágot érte kritika, de a zsidóság reagált rá, magára véve a megalapozott vádakat. Akinek nem inge, ne vegye magára… de akinek inge, öltözködjön már fel! Nem mellesleg a FIDESZ-KDNP diktatúra alatt is ugyanúgy eltűnik a GDP tetemes része EKB-Bázel-FED vonalon, mint korábban.
   Az amerikai zsidók által szervezett európai „antiszemita” muszlimok bevándoroltatása jól mutatja összetartásukat. Az amerikai zsidók nagy ívben tesznek az európai zsidók érdekeire, ahogy Európa lakosságának is. Mivel széles körben ismerté vált George Friedman általunk is jól ismert beszéde, világossá vált, a militarista geopolitika nem csak napirenden van az angolszász-Amerikai Birodalomban, de törekvéseik is jól láthatók. Az „angolszász tengely” látszólagos előnye valóban csak látszólagos, mert e tengely olyan kerekekkel gurul, melyeket a becsapott népek adnak alájuk. Ennek a maffiacsoportnak 2009-ben már égetően szükségessé vált egy újabb és nagy gazdasági potenciállal rendelkező, kifosztható „gazdatest”. Európa és főleg az NSZK, az USA és Oroszország közé szorulva ugyanolyan helyzetben van, mint a múlt században az I. és II. Világháború idején. A páston ugyanaz a három hatalmi játékos rókázza össze a terepet.
   A játszma elemei fontos és 1954-ben előre tervezett lépéseként létrehozták az ukrajnai válságot, ami Európa orosz energiaellátását veszélyezteti. Fontos elem a görög válság létrehozása is, mert a görögök kifosztása, 2001-es EU-ba erőltetésükkel lehetővé tette a Goldman Sachs számára, hogy tönkre tegye a 2001-ig elég jól működő görög gazdaságot, leválasztva Görögországról az Égei-tenger gázmezőit és Ciprussal együtt a Leviathan-medencét. Manapság felelőtlen elemzők gyakran hibáztatják a görögöket, lustának adókerülőnek, a bevándorlók ellen nem megfelelően fellépő EU tagországnak nevezve, de már 2010. előtt is állandó problémát jelentett a görögök számára, hogy az EU kötelezte a menekültek fogadására, de támogatást ehhez nem volt hajlandó nyújtani. A „bevándoroltatáshoz” természetesen szükség volt az amúgy akkor még nem túl „zajos” Közel-Kelet feldúlására, mert különben nem lehetett volna elindítani a menekülthullámot. Az „Arab Tavasz” óriási hasznot hajtott a „befektetőknek”, és előkészítette a menekültáradat megindíthatóságát.
   Soros és Merkel végrehajtó tevékenysége lehetővé tette Európa harapófogóba szorítását, a kollaboráns kormányok és az EU irányítás velük közösen megásta Európa sírját, de még nincs lejátszva a meccs. Nem biztos, hogy az kerül a gödörbe, akinek szánták. Az előkészületek részleteiről és a megvalósítás fázisairól már többször írtunk a korábbi cikkekben, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyre több „rés nyílik a falon”. Egyre több az érdekütközés és egyre nagyobb azoknak a száma is akik perifériára kerültek a korábbi bűntársak közül, vagy a vesztüket érzik. Aki háborút akar nyerni, ne szaporítsa az ellenségei számát. Egy folyamat elindítása mindig együtt jár azzal, hogy az ellenzők és ellenérdekeltek reagálnak rá. „Ellenségem ellensége a barátom”, ami részben vagy ideiglenesen igaz is, viszont nincs hosszan tartó „ilyen barátság”, ha nincsenek tartós közös érdekek, és itt nem a kazár-maffia rablógyilkosságban közös bűnrészességét kell ez alatt érteni.
   Európa lakossága le tudja állítani a jelenlegi folyamatokat, ha tömegesen felismeri valamint a veszély nagyságát és súlyát megérti, felfogja, hogy a döntés „még” a kezükben van. A nyugati rendszerekben még eltávolíthatók a korrupt, megvásárolt vagy Európa elpusztítására kinevelt beépített kollaboráns politikusok. 2010. elején ennek tudatában adta ki az EKB a tagországok vezetésének szóló utasítását, melynek utolsó lépése a szükség/rendkívüli vagy hadiállapot elrendelése. Kelet-Európában Magyarország az a hely, ahol jog és törvényesség szerint még érvényes rendszer sincs, ami szintén nem véletlen, de lehetőséget nyújt egy helyreállításra vagy új rendszer kialakítására. Ez egy olyan fegyver, amit mindkét oldal felhasználhat, mert a magyarság és az etnikumok még nem kerültek lélekszám hátrányba a folyamatosan betelepülő kazár-zsidókkal szemben. Az Eurázsiai Unióban logisztikai központként erre már aligha lesz esély… Kelet-Európa többi részén szintén rosszabb a helyzet, mint Dél, Észak -vagy Nyugat-Európában, mert a bolsevikok utódaikról „gondoskodva”, átmentették a hatalmukat, ismételten, sokadszorra kirabolva az őslakosokat. A Balkán és Kelet-Európa lakossága meg sem kóstolhatta azt a „demokráciát”, ami nyugaton még most is többet nyújt, mint Kelet-Európában a boldogan megélt átverések időszakában, bár nem illik fekete-humorral elviccelődni e szomorú vonaglást. Elmúlt az az idő, amikor még összeesküvés-elméletnek tarthattak minden olyan előrejelzést, amelyek most valóságként néznek vissza ránk. És ezek közül nem a tömeges és fizetett (hivatásos) bevándorlók jelentik a legnagyobb problémát. Ez utóbbi kérdést megoldaná az 1989-előtti határőrség kicsit megerősítve modern technikával, de mit sem ér a lakosság hajlandósága, ha korrupt uniós irányítás ezt meggátolja.
   A fentebb említett izraeli Ya’alon volt védelmi miniszter sirámaival egyenértékű az az 1417 EU rendszerszintű csalásait taglaló jelentés is (a tényleges bűncselekmények száma ennek sokszorosa lehet) amit Dominic Raab brit államtitkár (jordán pozitív) emleget, de a bűnelkövetők származási szintjén Izralben és az EU-ban is ugyanaz a felhozatal. A brit kilépéspártiak június 23-án bizonyíthatnak, csak ügyeljenek arra, hogy ne azt a marokkói beszerzésű választási programot használják a szavazataik összesítésére, amivel a magyarországi választásokat szokták elcsalni. Feltétlenül ajánlható számukra az elcsalt osztrák elnökválasztás, vagy a szintén elcsalt skót elszakadási népszavazás tanulmányozása. És most ugrik a majom a vízbe: mi lesz a kifosztott tagállamokkal az EU felbomlása után? Merthogy felbomlik, az biztos! És City of London az USA-val, vagy helyesebben fogalmazva az IMF-el, a Világbankkal, a Wall-streettel, a Goldman-Schs-szal karöltve (bűnszövetkezetben) lelép a zsákmánnyal. Ez esetben nem csak Izland brit „befektetőknél” nyoma veszett 25 milliárd eurójáról, vagy a norvégok 40 trillió korona feletti eltűnt megtakarításairól van szó. Nem csak a Londoni Központi Bank és a Holland Központi Bank wolframra cserélt aranyrúdjait kell keresni, hanem azt a hihetetlen mértékű károkozást is, az ellopott tízezer milliárd eurók mellett, ami be sem került az emberek zsebébe, mert nem jöhetett létre.
   Hát ezért kell versenyt futni az idővel, nekünk és hozzánk hasonlóknak az életért, a még emberkategóriába sorolható tájékozatlanoknak azért, hogy utolsó lehelletükig teletömhessék az ismert körökhöz tartozó cégek, szolgáltatók „tulajdonosainak” zsebét, a kazár-maffiának meg szintén az életéért, előlünk és egymás elöl is… bár nehéz lesz kezelniük az olyan katonaságot, amelyik átáll az ellenségeik oldalára.
   A hazafiság manapság már nem a zsidók iránti lojalitást jelenti…
   „Lassan írom”, hogy Brüsszelben is megértsék (ez a TV-reklám helye): nem csak a magyarországi zsidók nem szeretnének antiszemita muszlim bevándorlókat, de az ország az ilyen tranzakciókat mindig megszívó lakossága sem kér semmilyen bevándorlókból, még izraeliből sem, ahogy a bűnöző EU irányításból, úgy a felhatalmazás és jogalap nélküli országfosztogatókból sem. A TTIP „szabályozásánál” is már figyelembe vették a kipróbált és jól bevált 1989-es magyarnak csúfolt, az MSZMP által összetákolt illegitim „Ideiglenes Alkotmány” bebetonozott „kollektív bizalmatlansági elvét”. Ennek örömére a Lisszaboni EU 2010-ben sérthetetlenséggel ruházta fel minden közszolgáját (még a leglenézettebb takarítónőt is), de zsidó-amerika konzorciumai már saját bíróságot akarnak. Ettől már csak egy lépés a kötelező vásárlás a hátrányos helyzetű milliárdosok megsegítésére (90% beszolgáltatása), és a gyárakban, üzemekben szolgálatot teljesítő rögtönítélő bíróságok és kivégzőosztagok kikövetelése. Mindez olyan „csekélységekkel” kezdődött, mint a felelősségre vonhatatlan, leválthatatlan, mentelmi joggal rendelkező képviselők, a médiacenzúra, majd a politikai „elit”(ta az eszét) törvénybe iktatott csalási, lopási, gyilkolási jogai, és a holokauszttagadás büntethetősége. Mi ez, ha nem visszarendeződés, visszafejlődés (hűbérurak, vármegyerendszer, pallosjog stb.)? A hülye bevándorló meg azt hiszi, hogy Európa az „ígéret földje”. Pedig ha tudná, hogy csak indoknak és hóhérnak kell, meg céltáblának, inkább az Antarktiszra vándorolna ki, de akkor Soros és az EU nem fizetné a fűtésszámláját…
   /Tulok/
   Soros hálózatok: Link
   · Tulok – 2016.05.26. 12:12· 75 hozzászólás · 14795 megnyitás ·Nyomtatás
   Hozzászólások
   Oldal: 8 / 8: 1…5678
   #71 | Aramis – 2016.06.21. 15:21:44
   A német különleges alakulatok több városban fegyverraktárakat foglaltal le. Kölnben egy Török szupemarket hütöházában tárólták afegyvereket. A német hatóságok hirzárlatot rendeltek el ez ügyben.
   http://www.anonymousnews.ru/wp-content/uploads/2016/06/SEK-findet-IS-Waffenlager-mit-schweren-Kriegswaffen-in-mehreren-deutschen-Orten-Nachrichtensperre-696×364.jpg
   #72 | Aramis – 2016.06.21. 22:36:20
   Dr.Professzor Horváth életet mentö oltóanyaga elhagyja országunkat, van e még eben az országban normálisan gondolkodó vezetés?
   YouTube Videó
   #73 | Renegat – 2016.06.21. 22:55:35
   Az Egyesült Államok fegyveres erőit a DEFCON 5-ös fokozatú harckészültségi skálán a 3. fokozatba sorolták.(gyorsított katonai választ jelent)
   themillenniumreport.com/wp-content/uploads/2016/06/DefConSystem-1024×248.jpg
   Valamire nagyon készülnek Szíriában és Európában.Az orosz katonai műholdakon helyzetváltoztatás történt, fokozott légi aktivitás tapasztalható a NATO és Oroszország légterében.A State Department és a Pentagon elrendelte az amerikai diplomaták családtagjainak és a katonai személyzetének keddi határidejű elhagyását Törökországból.Az USA-ban széltében-hosszában nehéz katonai járműveket és katonai felszereléseket szállító vonatszerelvények közlekednek.
   A helyzet azután forrósodott fel, miután Oroszország egyértelművé tette, hogy megsemmisíti a szövetséges Szíria ellen támadó idegen (NATO) katonai erőket.
   http://themillenn…who-tries/
   https://www.super…world/1504
   ***************************
   2016.06.22.
   http://stateofthe…m/?p=40790
   http://www.defcon…ystem.com/
   http://warmonitor.net/news/2016/06/20/us-possibly-on-increased-readiness-alert/
   http://beforeitsn…17440.html
   http://themillenn…more-30507
   http://stateofthe…m/?p=23524
   http://cosmicconv…g/?p=15044
   http://thelastgre…al-videos/
   ***************************
   Kiszivárgott Chemtrail fotók és sok más.Vigyázat, titkos fegyverként az internet is szándékosan tömegeket manipulálhat az emberek tudta nélkül.Manipulált vélemény, személyiség és viselkedés torzító hatással bír.
   http://revelation
   http://beforeitsn…ttedPage=0
   #74 | Hegel – 2016.06.22. 20:14:43
   „Vona Gábor szerint a TTIP Európának ártana, és az, hogy Colleen Belltől tudták meg, hogy az Orbán-kormány „egyértelműen támogatja” a szabadkereskedelmi megállapodást, meglepte a Jobbik elnökét, hiszen eddig Orbán Viktor ezt még sosem mondta a Parlament vezető politikusai előtt – erről a legerősebb ellenzéki erő vezetője beszélt az N1 TV Vona7 című műsorában. A Jobbik-elnök szerint ahogy az Európai Unió felfalta a csatlakozott kisebbeket, úgy most az Egyesült Államok mint „még nagyobb hal” felfalja Európát.” Eb kutymákok esete de valóban sunyiságot látok énis tipp meg migri vonalon is….https://jobbik.hu…-felemelni
   balradról idejutottam, hogy hogyan???FrownPfft
   Szerkesztés | Törlés
   #75 | spartakusz – 2016.06.23. 07:11:34
   Kedves Hegel!
   Be másolok egy cikket – linket, ami nagyszerűen elmagyarázza, egy szépség hibával, hogy amikor régen a halálos ellenség ellen alkalmazta a jó nép a „csalással viselj háborút…” addig a mai politikai köztörvényes bűnöző kalandorok egy nép nemzeten belül alkalmazza a népek nemzetek ellen, ami nem ugyan az, védi bűnözői uralmát ezzel….
   EGY KUTYA ALOM KÖLYKEI MIND A PÉNZ URAI ÉS HOLDUDVARA!
   ÉS A LINK:
   https://internetf…-elemzese/
   ÉS EZZEL SZEMBEN, MIVEL KARTELLBA VANNAK CSAK KARTELLAL LÉPHETÜNK FEL EREDMÉNYESEN!
   SPARI…
   ui: kartell= egységbe egyöntetűen egymás tevékenységét koordinálva tudva tevékenykedik…!
   innen:
   http://www.hungarianrealnews.com/news.php?readmore=442#c12887
   szóval – ugye értitek, a NE HAZUDJ” parancs azt jelenti, hogy mond a valót népednek nemzetednek, mert ellenkező esetben halálos ellenségé válsz a szemében!
   üdv.
   id. Kiss László

  2. Kell a háború, nélküle sosem lesz béke….”
   Igen Kedves Atilla, de meg kel határozni milyen háború – a klasszikus amit eddig szítottak, amelyben ártatlan egymást nem ismerő és így nem is gyűlölő népek fiai lányai gyilkolják egymást kölcsönösen – vagy a SZÍTÓK elleni világméretű kartellba tömörülő nyomorgó nép lázadása nyommorogtatói a pénz urai ellen , összefogva végérvényesen pontot tesz a borzalom rémálom vissza-visszatérő ciklusosan – kísértetiesen azonos célzattal való megismétlésének a végleges befejezésére – az egész földön!
   itt leírom – olvasd el mire gondolok:
   de idézem is::
   #74 | Hegel – 2016.06.22. 20:14:43
   „Vona Gábor szerint a TTIP Európának ártana, és az, hogy Colleen Belltől tudták meg, hogy az Orbán-kormány „egyértelműen támogatja” a szabadkereskedelmi megállapodást, meglepte a Jobbik elnökét, hiszen eddig Orbán Viktor ezt még sosem mondta a Parlament vezető politikusai előtt – erről a legerősebb ellenzéki erő vezetője beszélt az N1 TV Vona7 című műsorában. A Jobbik-elnök szerint ahogy az Európai Unió felfalta a csatlakozott kisebbeket, úgy most az Egyesült Államok mint „még nagyobb hal” felfalja Európát.” Eb kutymákok esete de valóban sunyiságot látok énis tipp meg migri vonalon is….https://jobbik.hu…-felemelni
   balradról idejutottam, hogy hogyan???FrownPfft
   Szerkesztés | Törlés
   #75 | spartakusz – 2016.06.23. 07:11:34
   Kedves Hegel!
   Be másolok egy cikket – linket, ami nagyszerűen elmagyarázza, egy szépség hibával, hogy amikor régen a halálos ellenség ellen alkalmazta a jó nép a „csalással viselj háborút…” addig a mai politikai köztörvényes bűnöző kalandorok egy nép nemzeten belül alkalmazza a népek nemzetek ellen, ami nem ugyan az, védi bűnözői uralmát ezzel….
   EGY KUTYA ALOM KÖLYKEI MIND A PÉNZ URAI ÉS HOLDUDVARA!
   ÉS A LINK:
   https://internetf…-elemzese/
   ÉS EZZEL SZEMBEN, MIVEL KARTELLBA VANNAK CSAK KARTELLAL LÉPHETÜNK FEL EREDMÉNYESEN!
   SPARI…
   ui: kartell= egységbe egyöntetűen egymás tevékenységét koordinálva tudva tevékenykedik…!
   innen:
   http://www.hungarianrealnews.com/news.php?readmore=442#c12887
   szóval – ugye értitek, a NE HAZUDJ” parancs azt jelenti, hogy mond a valót népednek nemzetednek, mert ellenkező esetben halálos ellenségé válsz a szemében!
   üdv.
   id. Kiss László

 4. „ha az embernek a szava nem ér semmit,akkor az ember maga,még annyit sem!
  Mert az a beszéd,mely nélkülözi az igazságot,fecsegésnek is hitvány.

 5. Kitűnő, példaértékű írás!
  Tiszteletem!
  A fent felsorolt köztörvényesek,akik politikusnak(?) vallották magukat,egy alkalmassági vizsgálaton is elbuktak volna,mert kimerítették pszichiátriai kórkép összes tünetét. idézet(?) vadaiágnes,nevezett, atv-s nyilatkozatából. ” édes a hatalom. Ön magáért kiált! Akár csak eszme és sors társa, ov-és csipet csapata, akik csoportostól felszállhatnának egy Szibériába induló expresszre, csere „munkaprogramból kifolyólag, hogy megtapasztalják, mi is az a „pozitív MUNKA !!
  Hitler első csatlósa, az az I.G.Fárben,akitől az első három millió márkát kapta támogatásként, és akikbe, belebukott.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük