A Nemzet Zászlója az Andrássy Úton - Drábik János gondolatai a rendezvényről

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

Gondolatok: Amit az egyházak is elfelejtenek felolvasni

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Címzés: Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek.

Mennyei bölcsesség (Jakab apostol levele)

1. Fejezet (Jakab apostol levele)

Öröm a megpróbáltatásban: Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér.

Hiszen tudjátok, hogy hitetek erőpróbája állhatatosságot eredményez, az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet.

Így lesztek minden fogyatkozás nélkül tökéletesek és feddhetetlenek.

Ha pedig valamelyiketek bölcsességre szorul, kérjen Istentől, aki mindenkinek bőven, szemrehányó szavak nélkül ad, és meg is kapja,

csak bizalommal kérjen és csöppet se kételkedjék. Aki ugyanis kételkedik, hasonlít a tengerhez, amit felver a szél és hullámait ide-oda hányja.

Ne gondolja hát az ilyen tétova ember, aki minden tettében határozatlan,

hogy bármit is kap az Úrtól.

Elfordulás a világtól.: Az alacsony sorú dicsekedjék méltóságával,

a gazdag ezzel szemben nyomorúságával, hiszen elmúlik, amint a mező virága.

Felkel ugyanis a nap, és perzselő hevével elszárítja a virágot: szirma lehull és színpompája odavész. Így enyészik el majd a gazdag is minden vállalkozásával.

Boldog az az ember, aki állja a megpróbáltatást, mert ha hűnek bizonyul, elnyeri az élet koronáját, melyet Isten azoknak ígért meg, akik szeretik őt.

Senki se mondja a kisértés idején: az Isten kísért engem. Isten nem kísérthető a rosszra, de maga sem kísért senkit.

Mindenki úgy esik kísértésbe, hogy saját kívánsága vonzza és csábítja.

A kívánság azután, mihelyt megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, ha végrehajtják, halált okoz.

Ne tévedjetek tehát, szeretett testvéreim.

Felülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik. Nála nincsen változás, sem árnyéka a változandóságnak.

Szabad akaratából hívott minket életre az igazság igéjével, hogy zsengéje legyünk teremtményeinek.

Tettekben megnyilvánuló hit: Értsétek meg, szeretett testvéreim: legyen minden ember készséges a hallgatásra, de meggondolt a beszédben és nehezen haragvó.

Haragjában ugyanis nem azt teszi az ember, ami Isten előtt igazságos.

Ezért vessetek el minden romlottságot és mindenféle gonoszságot, s fogadjátok szelíd készséggel a belétek oltott igét, mely meg tudja menteni lelketeket.

Legyetek megvalósítói az igének s ne csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok meg.

Aki ugyanis csak hallgatja az igét, de nem valósítja meg, hasonlít ahhoz az emberhez, aki tükörben szemléli természetes külsejét.

Magára pillant ugyan, de továbbmegy s menten elfelejti, milyen is volt.

Aki azonban figyelmesen beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, sőt el is mélyül benne, és nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldog lesz tetteiben.

Aki pedig vallásosnak tartja magát, de nem fékezi nyelvét, hanem önmagát áltatja, annak mit sem ér a vallásossága.

Isten, a mi Atyánk szemében ez a tiszta és igazi vallásosság: viseld gondját a nyomorgó árvának és özvegynek s őrizd magadat tisztán e világtól.

2. Fejezet (Jakab apostol levele)

Őrizkedjetek a személyválogatástól: Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók.

Például gyülekezetetekbe belép egy aranygyűrűs, fényes öltözetű férfi, s bemegy egy kopott ruhájú szegény is.

Ti a fényes öltözetűre figyeltek és azt mondjátok neki: foglalj kényelmesen helyet itt! A szegényre viszont rászóltok: te állj oda! Vagy pedig: ülj a zsámolyra, lábam elé!

Ugye különbséget tesztek magatokban és igazságtalan gondolkozású bírák vagytok?

Halljátok csak, szeretett testvéreim, ugye az Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká tegye őket a hitben, sőt örököseivé is annak az országnak, melyet az őt szeretőknek ígért?

Ti pedig lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok nyomnak el titeket erőszakkal s hurcolnak a törvény elé?

Nem ők becsmérlik azt a jó nevet, amelyről elneveztek titeket?

Ha ellenben az Íráshoz híven teljesítitek a királyi törvényt: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” – helyesen teszitek.

De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, s a törvény mint törvényszegőket elmarasztal.

Aki az egész törvényt megtartja, de egy dologban vét, az egész ellen vétkezik.

Aki ugyanis azt mondta: „Ne paráználkodjál”, azt is megparancsolta: „Ne ölj.” Ha tehát nem paráználkodol, ellenben ölsz, törvényszegővé lettél.

Úgy beszéljetek s úgy cselekedjetek, mint akik a szabadság törvényének felelősek.

Irgalom nélkül sújtja az ítélet azt, aki nem gyakorolt irgalmasságot. Az irgalmasság azonban győzelmet arat az ítéleten.

A jócselekedetek gyakorlása: Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek? Vajon üdvözítheti őt a hit?

Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a mindennapi élelemben szükséget szenved.

Ha mármost egyiktek azt mondja: „Menjetek békével! Melegedjetek! Lakjatok jól!” – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükségük van, ugyan mit használ az nekik?

Ugyanígy van a hittel is: ha nincsenek cselekedetei, önmagában holt.

De valaki azt is mondhatná: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet, akkor én tetteimből bizonyítom hitemet.

Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt azonban az ördögök is hiszik – és mégis rettegnek.

Akarod-e tudni, te oktalan ember, hogy tettek nélkül mennyire meddő a hit?

Vajon Ábrahám atyánk nem tettei alapján igazult-e meg, mivel fiát, Izsákot föláldozta az oltáron?

Ebből láthatod, hogy a hit közreműködött ugyan tetteivel, de csak a tettek által vált tökéletessé.

Így teljesedett be az Írás szava: „Ábrahám hitt Istennek, s ez megigazulására szolgált” és ezért „Isten barátjának” nevezték.

Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, s nem csupán a hit által.

Ugye a parázna Rácháb is a tettek által igazult meg, mert befogadta a kémeket, s aztán más úton bocsátotta el őket?

Amint a test lélek nélkül halott, úgy a hit is halott tettek nélkül.

3. Fejezet (Jakab apostol levele)

A nyelv megfékezése: Testvéreim, ne akarjatok nagyon sokan tanítókká lenni. Tudjátok meg, hogy ezzel csak annál súlyosabb ítélet vár rátok.

Hiszen úgyis sok dologban vétünk mindannyian. Aki szavában nem vét, az tökéletes férfi, az féken tudja tartani egész testét is.

Ha a lónak zablát vetünk szájába, hogy engedelmességre szorítsuk, egész testét irányítani tudjuk.

Lám a nagy hajót, még ha erős szél hajtja is, a kis kormány oda irányítja, ahová a kormányos akarja.

Így a nyelv is kicsiny testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Lám a csekély tűz mekkora erdőt gyújt föl.

A nyelv is tűz, gonoszsággal telt világ. Tagjaink közül a nyelv az, amely beszennyezi egész testünket, sőt, a pokoltól lángra lobbanva, egész életutunkat fölégeti.

Valamennyi vadállat, madár, csúszómászó és tengeri állat természete megszelídíthető, s az ember meg is szelídíti őket,

a nyelvet azonban senki emberfia meg nem szelídítheti, mert nyughatatlanul gonosz, s tele van halálos méreggel.

A nyelvvel áldjuk az Urat, a mi Atyánkat, de vele átkozzuk is az embert, bár Isten képmására alkotott teremtmény.

Ugyanabból a szájból ered az áldás és az átok. Testvéreim, ennek nem volna szabad megtörténnie!

Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból ont édes és keserű vizet?

S teremhet-e, testvéreim, a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? A sós forrás sem ont édes vizet.

Földi bölcsesség

A kétféle bölcsesség. Ki bölcs és értelmes köztetek? Bizonyítsa kifogástalan életével, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz.

Ám ha keserű irigység és vetélkedés van szívetekben, ne büszkélkedjetek, meghazudtolva az igazságot.

Ez nem fölülről származó bölcsesség, hanem földi, érzeki, sőt ördögi.

Ahol ugyanis irigység és versengés van, ott békétlenség uralkodik, meg minden más hitványság.

Az a bölcsesség azonban, amely fölülről származik, először is ártatlan, aztán békeszerető, szerény, engedékeny, (jóra hajló), irgalommal és jótékonysággal teljes, nem kérkedő és nem alakoskodó.

Az igaz élet magját békében vetik el azoknak, akik békeszeretők.

4. Fejezet (Jakab apostol levele)

Kapzsiság: Honnan a háborúskodás és pártoskodás köztetek? Honnan, ha nem bűnös kívánságaitokból, melyek tagjaitokban viaskodnak?

Kívántok valamit, de nem teljesül. Öltök és irigykedtek, de nem juthattok semmihez. Veszekedtek és pöröltök, s mégsem értek el semmit, mert nem kértek.

S ha kértek, nem kaptok, mert helytelenül kértek, hiszen bűnös kívánságaitok kielégítésére akarjátok fordítani.

Világias lelkület: Ti házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világnak akar barátja lenni, ellensége lesz Istennek.

Vagy azt gondoljátok, hiába mondja az Írás: féltékenyen szeret a Lélek, mely bennünk lakik?

Annál gazdagabb azonban kegyelme, amelyet ránk áraszt. Azért mondja másutt: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.”

Vessétek hát alá magatokat Istennek. Az ördögnek viszont álljatok ellen, akkor majd megfut előletek. Közeledjetek Istenhez, s ő is közeledni fog hozzátok.

Mossátok le kezeteket, ti bűnösök, s tisztítsátok meg szíveteket, ti ingadozó lelkűek!

Érezzétek nyomorúságtokat, szomorkodjatok és sírjatok! Nevetéstek forduljon gyászra, örömötök pedig búsulásra!

Alázkodjatok meg az Úr előtt, ő majd fölmagasztal titeket.

Szeretetlenség: Testvéreim, ne rágalmazzátok egymást. Aki rágalmazza vagy megítéli testvérét, a törvényt rágalmazza és a törvényt ítéli meg. Ha pedig a törvényt ítéled meg, nem vagy a törvény megtartója, hanem bírája.

Egy a törvényhozó és a bíró: ő, akinek hatalma van, hogy fölmentsen vagy elmarasztaljon. Te pedig ki vagy, hogy felebarátodat megítéled?

Evilági okosság: Rajta hát, mondjátok csak: „Ma vagy holnap abba a városba indulunk, ott töltünk egy évet, kereskedünk és nyerészkedünk.”

Hiszen azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Ugyan mi az életetek? Csak pára, mely rövid ideig látszik, azután elenyészik.

Ehelyett ezt kellene mondanotok: „Ha az Úr akarja, élni fogunk, s ezt vagy azt fogjuk tenni.”

Ti pedig kevélyek vagytok és dicsekvők. Minden ilyen dicsekvés rossz.

Aki tehát tudja, mi a jó, de nem teszi, az vétkezik.

5. Fejezet (Jakab apostol levele)

A gazdagság veszélyei: Rajta, ti gazdagok, zokogjatok s jajgassatok a rátok törő nyomorúság miatt!

Gazdagságtok megrothad, ruhátokat moly emészti! Aranyotok, ezüstötök megrozsdásodik!

Rozsdája vád lesz ellenetek és megemészti testeteket, mint a tűz! Még az utolsó napokban is (ítéletet hozó) kincseket gyűjtöttetek magatoknak.

Lám a munkabér, amelyet a földjeiteket learató munkásoktól visszatartottatok, az égre kiált, s az aratók jajszava a Seregek Urának fülébe jut.

Ti a földön bőségben éltetek és dőzsöltetek, és a leölés (áldozati levágás)  napjára hizlaltátok szíveteket.

Elítéltétek és megöltétek az Igazat, s ő nem állott ellen nektek.

Befejező intelmek

Intés a türelemre: Legyetek tehát türelmesek, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Hiszen a földművelő is nagy türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és késői esőt meg nem kapja.

Legyetek hát ti is türelemmel, és legyetek állhatatos szívűek! Közel az Úr eljövetele.

Ne zúgolódjatok egymás ellen, testvéreim, hogy el ne ítéljenek. A bíró már az ajtóban áll!

Testvérek, a bajok állhatatos elviselésében és a türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.

Lám, boldogoknak mondjuk azokat, akik kitartottak. Hallottatok Jób türelméről és tudjátok, hogyan intézte sorsát az Úr. Hiszen irgalmas az Úr és könyörületes.

Mindenekelőtt, testvéreim, ne esküdözzetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Igenléstek legyen: igen, tagadástok: nem! Különben ítélet fog sújtani titeket.

Intés a kitartó imádságra. Szomorkodik valaki köztetek? Imádkozzék. Jó kedve van? Énekeljen zsoltárokat.

Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház elöljáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében.

A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.

Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Sokat tehet az igaznak odaadó könyörgése.

Illés hozzánk hasonló (gyarló) ember volt. Buzgón könyörgött, hogy eső ne hulljon a földre. Nem is hullott három éven és hat hónapon keresztül.

Majd újból imádkozott, mire az ég esőt adott, a föld megtermette gyümölcsét.

Testvéreim, ha valaki jó útra téríti azt, aki letévedt közületek az igazság útjáról, tudja meg:

aki visszatéríti a bűnöst téves útjáról, a halálból menti meg a lelkét, és számos bűnre fátyolt borít.

NIF (S. GY.)

%d bloggers like this: