KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

EU ellenes tüntetők ultimátumot intéztek az Európai Bizottsághoz

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

eu (1)2014. május 1-jén a felhívásomra Budapesten az Európai Bizottság magyarországi képviselete előtt megtartott földvédő és EU ellenes tüntetésen (felszólaltak: Budaházy György, dr. Boór Ferenc, dr. Drábik János, dr. Halász József, Tamási Béláné, Hegedűs Lorántné, Hegedűs Loránt, dr. Morvai Krisztina és jómagam) a több száz résztvevő egyhangúlag öt pontból álló ultimátumot (ide link) fogadott el. Az ultimátumot – miután azt senki nem vette át tőlünk, Szűcs Tamás az EU Bizottság képviseletének janicsár vezetője és egyik fullajtárja sem – kiragasztottuk a gyarmati helytartóság főbejáratára.

Az ultimátum kiemelten rögzíti: a csatlakozási népszavazás tisztességtelensége és illegitimitása miatt nem ismerjük el hazánk EU kényszercsatlakoztatásának hatályát, ezért hazánk EU tagságát illegitimnek tekintjük.

Arra szólítja fel a Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdje meg a hazánk EU csatlakozási szerződésének felülvizsgálatára irányuló tárgyalásokat Magyarország Kormányával a szerződés által megsértett alapelvek érvényre juttatása, ezen belül a magyar termőföld tőke javak szabad áramlása köréből történő kivétele érdekében.

A tüntetők ultimátuma arra is felhívta a Bizottságot, hogy tartózkodjon minden olyan cselekménytől, amely sérti, illetve veszélyezteti Magyarország alapvető nemzeti érdekeit, különös tekintettel a jelenlegi tagsághoz kapcsolódó kifizetések bármilyen jogcímen történő visszatartásától, továbbá arra, hogy
30 napon belül kezdje meg a magyar gazdáktól megtagadott, a nyugati gazdáknak teljes körűen megfizetett, elmaradt támogatási összegek kifizetését.

Felszólítja az ultimátum a Bizottságot, hogy magyarországi képviseletét 30 napon belül zárja be és vigyék magukkal az ott hazánk rabtartásán munkálkodó janicsárokat.
Az ultimátum végül világosan rögzíti: az eddigi eszközök nem bizonyultak elégségesnek, ezért most a szabadságküzdelmet új módszerekkel is kell folytatni, úgy mint a polgári engedetlenség, együtt nem működés, bojkott, blokád, sztrájk és más, most közelebbről megjelölni nem kívánt eszköz minden, gyarmatosításunkat fenntartó, előmozdító intézkedéssel, szervezettel és személlyel szemben.

Az ultimátum azzal zárul, hogy élni kell mindazon módszerekkel, amelyekkel a rab népek a történelem során éltek, illetve a jelenben élnek, különös tekintettel az írekre, baszkokra, koszovóiakra, indiaiakra és kelet-ukrajnai oroszokra.

A tüntetés végén azt határoztuk el, hogy az Országgyűlés május 6-i alakuló ülésével egyidejűleg (várhatóan 9 órától) nyomásgyakorló tüntetést tartunk a Kossuth téren annak érdekében, hogy kikényszerítsük a hazaáruló földtörvény mielőbbi hatályon kívül helyezését, a külföldiek tulajdonszerzését megtiltó és az EU tagságról szóló népszavazás lehetőségét megteremtő Alaptörvény módosítást, továbbá egy olyan országgyűlési határozat kivételes eljárásban történő elfogadását, amely a kormányt felszólítja a csatlakozási szerződés nemzeti érdekű felülvizsgálatára, a termőföld tőke javak fejezetből történő kivétele érdekében.

A nemzeti ellenállás új szakaszába érkezett: tarts velünk Te is nemzeti önrendelkezésünk kivívásáért és a magyar termőföld nemzeti kézben tartásáért !

Budapest, 2014. május 1. éjfél

Dr. Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

Ultimátum az Európai Unió Bizottsága részére

Mi, akik a magyar nemzet képviselőiként ma a gyarmatosító Európai Unió budapesti helytartósági épülete előtt megjelentük hazánk hazug, megtévesztő és tisztességtelen népszavazást követő kényszercsatlakoztatásának és gyarmati létünk 10. gyászos évfordulóján, amely naptól a Szent Korona fennhatósága alá tartozó magyar termőföld tulajdonjoga és használati joga külföldiek számára hazaáruló döntések következtében megszerezhetővé vált, közfelkiáltással elfogadtuk az alábbi nyilatkozatot, amely a magyarság ultimátuma a gyarmattartókhoz
 
A)      Miután Magyarország az élet minden területén a nemzeti iparunk és mezőgazdaságunk leépülését, a lélekszám fogyását, fiatalok nagyszámú külföldre menekülését, családok eladósodását, nemzeti újraegyesítésünk megvalósításának megrekedését jelentő drámai mértékű károkat szenvedett tíz évvel azután, hogy hazánkat az Európai Unió halálos csapdájába csalták egy metternichi ravaszsággal megtervezett és haynaui kegyetlenséggel kivitelezett pusztító folyamat keretében a nemzetvesztő 1991-es társulási megállapodást, majd a 2003-as tisztességtelen és ezért legitimnek nem tekinthető népszavazást követően egy olyan uzsorás szerződésnek minősülő, gyarmatosító csatlakozási szerződéssel, amely számos elemében sérti az EU saját értékeinek is számító elveket (esélyegyenlőség, egyenjogúság, diszkriminációmentesség) és a nemzeti önrendelkezés elvét és
B)       Miután a hazaáruló kiárusítók és az Európai Bizottság tárgyalásai nyomán véglegesített magyar-EU csatlakozási szerződés a magyar termőföldet az Európai Unióról szóló Szerződés azon 345. cikke rendelkezésével ellentétben (miszerint az EU nem érinti a tagállamok tulajdoni rendjét) a tőkejavak szabad áramlása fejezetbe sorolta a régi tagállamok földjeivel ellentétben és ezáltal nemzetünk fennmaradását veszélyeztető módon megnyitotta a magyar termőföld külföldiek általi megszerzését
C)       ebben a kártékony folyamatban az Európai Unió, illetve annak fő végrehajtó szerve, az Európai Bizottság  gyarmatosító, központosító, nemzetállamokat szétzilálni törekvő hatása meghatározó szerepet játszott,
ezért szükségesnek tartjuk közölni Önökkel az alábbiakat:
1. Közöljük Önökkel, hogy a népszavazás tisztességtelensége és illegitimitása miatt nem ismerjük el hazánk EU kényszercsatlakoztatásának hatályát, ezért hazánk EU tagságát illegitimnek tekintjük.
2. Közöljük Önökkel, hogy mindezek a körülmények a történeti alkotmányunk legjelentősebb garanciális zárkövének, az ellenállási jog gyakorlására világos és egyértelmű felhatalmazást adnak, ezért ennek keretében minden parlamenti képviselettel rendelkező párthoz és megválasztott országgyűlési képviselőhöz eljuttatandó nemzeti követelésünk, hogy a magyar Országgyűlés legkésőbb 15 napon tegye meg az alábbi alkotmányozó és jogalkotási lépéseket, amelyet már a legutóbbi választásokat követő első 2014. május 6-i ülésnapján kezdjen meg:
2.1
– történeti alkotmányosságunk jogfolytonosságának helyreállítását, az elmúlt évtizedek nemzetárulói felelősségre vonását lehetővé tevő, illetve egy nemzeti érdekeket védő, jelenlegi párt-diktatórikus rendszert felváltó kormányzati rendszer létrehozatalát célzó Nemzetgyűlés döntéseinek meghozataláig csupán ideiglenesnek tekinthető, egypárti Alaptörvény módosítása a külföldiek termőföldszerzésének megtiltása, továbbá hazánk EU tagságának megszüntetése érdekében mielőbb megtartandó népszavazás lehetővé tétele és 2003. április 12-i népszavazás idején hatályos korábbi szabályok szerinti megtartása érdekében,
 
2.2
– a hazaáruló földtörvény (mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény) hatályon kívül helyezése, a termőföldet hazai kézben tartó és egyúttal az oligarcháktól is megvédő Nemzeti földtörvény, illetve üzemszervezési törvény elfogadása, továbbá ezen törvények megalkotásáig a korábbi termőföld-forgalmazási szabályok alkalmazását lehetővé tevő törvény meghozatala, ideértve mindennemű termőföldszerzésre irányuló szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének moratóriumát is,
2.3
– országgyűlési határozat megalkotása, amely felülvizsgálati szempontokat és tárgyalási alapelveket is egyidejűleg meghatározva Magyarország Kormányát felszólítja arra, hogy haladéktalan kezdeményezze az Európai Bizottságnál az EU csatlakozási szerződés teljes körű, nemzeti érdek alapú felülvizsgálatát, addig pedig tartózkodjon minden olyan, nemzeti érdekeinkkel össze nem egyeztethető jogszabály kezdeményezésétől, megalkotásától és végrehajtásától, amely az EU tagság miatt válna szükségessé.
3. A fentiekre tekintettel felszólítjuk Önöket, hogy
– 3.1
Haladéktalanul állítsanak le minden hazánk ellen indított kötelességszegési eljárást, illetve tartózkodjanak minden ilyen eljárás megindításától, különös tekintettel a külföldiek földszerzési tilalmát elrendelő rövidesen megalkotandó jogszabályi rendelkezésre.
– 3.2
Haladéktalanul kezdjék meg a hazánk EU csatlakozási szerződésének felülvizsgálatára irányuló tárgyalásokat Magyarország Kormányával az 1.3 pont szerinti országgyűlési határozat szerinti keretek között, különös tekintettel a csatlakozási szerződés által megsértett alapelvek érvényre juttatása, ezen belül a magyar termőföld tőke javak szabad áramlása köréből történő kivétele érdekében.
– 3.3
Tartózkodjanak minden olyan cselekménytől, amely sérti, illetve veszélyezteti Magyarország alapvető nemzeti érdekeit, különös tekintettel a jelenlegi tagsághoz kapcsolódó kifizetések bármilyen jogcímen történő visszatartásától.
– 3.4
30 napon belül készítsék el a pontos kimutatást arról az összegről, amelyet hazánk csatlakozás magyar gazdákat érintő uzsorás feltétele miatt a magyar gazdák nem kaphattak meg, ellentétben a földjeinket most elrabolni készülő, illetve már részben bitorló nyugati gazdákkal.
-3.5
30 napon belül kezdjék meg ezen elmaradt támogatási összegek kifizetését a meglopott gazdáknak.
–  3.6
Haladéktalanul kezdeményezzék az Európai Unió alapszerződéseinek olyan tartalmú módosítását a tagállamok bevonásával, amely lehetővé teszi, hogy a jelenlegi központosított szuperállamból az EU átalakulhasson minél rövidebb időn belül a tagok egyenjogúságán és kölcsönös érdekein alapuló, önrendelkezést tiszteletben tartó Nemzetek Európájává.
– 3.7
Haladéktalanul kezdjék meg azon jogalkotási munkát, amely az EU területén, számszerű kisebbségbe szorítottan élő hagyományos nemzeti közösségek (köztük a trianoni diktátummal szétszabdalt, önrendelkezési jogától megfosztott magyarság) számára mielőbb lehetővé teszi, hogy amíg a Nemzetek Európája modell meg nem valósul etnikai alapú régiókat, autonóm területeket hozhassanak létre.
– 3.8
Haladéktalanul kezdeményezzék a kollektív bűnösség elvén alapuló, magyarokat és németeket máig sújtó Benes-dekrétumok érvénytelenítését és ahhoz fűződő minden hátrányos jogkövetkezmény megszüntetését, illetve az érintettek jóvátételben részesítését.
 
4. Ezúton közöljük Önökkel, hogy ez a mi Hazánk és nekünk csak ez az egy Hazánk van, amely egyesítésre vár és hazafias kötelességnek teszünk eleget, amikor ebben a sorsfordító időszakban a cselekvés útjára lépünk és mozgalmi erővel gyakoroljuk a nemzeti ellenállás jogát a Szent Korona tulajdona és dicső eleink hosszú sorának vérével oltalmazott, s megtartott Nemzetünk szabadsága védelmében.
Mivel az eddigi eszközök nem bizonyultak elégségesnek, ezért most a küzdelem új útjára kell térnünk, szabadságküzdelmünk új módszerekkel is kell folytassuk, úgy mint a polgári engedetlenség, együtt nem működés, bojkott, blokád, sztrájk és más, most közelebbről megjelölni nem kívánt eszköz minden gyarmatosításunkat fenntartó, előmozdító intézkedésekkel, szervezetekkel és személyekkel szemben.
Nemzeti ellenállási hagyományunk a janicsárokkal, labancokkal és hódítókkal szembeni kíméletlen fellépés.
A nemzeti önrendelkezésünk érdekében folytatott küzdelmünk új szakaszában élni kívánunk mindazon módszerekkel, amelyekkel a rab népek a történelem során éltek, illetve a jelenben élnek, különös tekintettel az írekre, baszkokra, koszovóiakra, indiaiakra és kelet-ukrajnai oroszokra.
5. A fentiekre is tekintettel felszólítjuk Önöket, hogy magyarországi képviseletüket 30 napon belül zárják be és vigyék magukkal az ott hazánk rabtartásán munkálkodó janicsárjaikat, vigyék el Brüsszelbe, ahol a multikulti sokszínű világában megélhetik azt, amit hazánkban kívántak megvalósítani.
 
Isten óvja és vezesse Magyarországot !
 
Budapest, 2014. május 1.

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “EU ellenes tüntetők ultimátumot intéztek az Európai Bizottsághoz

 1. Egy baj van. De az nagy! „Elfelejtettünk” először saját házunk előtt söprögetni, azaz azonnal visszahívni és keményen megbüntetni azokat, akik magyar(?) létükre Brüsszelben áskálódtak hazánk ellen. Ámbár jobb későn, mint soha!

 2. A magyar földet úgy sorolták a tőkejavak közé, hogy Magyarország előtte 400 évig a Habsburg-ház és az Osmann-ház közösen felosztott gyarmata, majd 50 évig a Szovjetunió gyarmata volt. A agyar gyerekeket éppen úgy fogdozták össze, mint afrikában a niggereket. A niggerek ügye elismert fajüldözésnek számít, a magyarok rabszolgapiacra hurcolása és janicsár gyilkológéppé nevelése nem ügy. Ez a magyar rabszolgakereskedelem és magyarirtás éppen olyan ügy, mint az afrikaiak ügye. De, valahogy a kártérítésünk nem merült fel.
  Azután, a török kiverésekor nem engedték visszatelepülni a magyar tulajdonoskat, lakosságcserét hajtott végre a Habsburg. A Wesselényi per címén a még megmaradt 300 magyar főúri család vagyonát konfiskálta el. A magyar faj szisztematikus üldözésének eredménye, a magyarok tőkeszegénysége, vagyontalansága.
  A II. Világháború után Magyarország 50 évi szabad kifosztási jogával, emberanyagának kontrollálhatatlan felhasználási jogával fizették ki a Szovjetuniót. Továbbá, ennek fejében nem vonult tovább a SZU nyugatra, hogy oda is elvigye a kommunizmus gyönyörét.
  Európa még nem köszönte meg Magyarország népének és a többi közép-európai népnek, hogy megfizettük helyettük az ő felszabadításuk árát, s hogy mi voltunk az ár, hogy Nugat-Európát a SZU ne szovjetizálja és ne kommunizálja.
  1945 után mindenkit minden vagyonától megfosztottak! A parasztokat brutálisan elverték a földjétől, a kereskedőtől elvették az üzletét, a gyárostól elvették a gyárát. Következett 50 év szellemi és gazdasági kolhoz. Bűn volt a tulajdon! Ez után kérdezi „nyugat”, hogy a magyarnak miért nincs tőkéje.
  A „rendszerváltás” cirkuszát a genetikai alapon hatalomban lévők szervezték, és törvénytelenül lenyúlták az addig felhalmozott nemzeti vagyont. A magyar népet bűnszövetkezetben kisemmizték!
  És akkor most számon kérik, hogy miért nincs a magyar őslakosnak vagyona, amivel a magyar is „tőkésként” jelenhetne meg a földpiacon. Hiszen szabad versenyről szól az EU!
  Ez igaz, de a magyar ímmár 500 éve szervezett gyarmati kifosztást szenved el, ahol a „nyugat” szisztematikusan a magyarokkal fizetik ki az őket keletről (tatár, török, szovjet) fenyegető hódítókat. Az EU tagállamai jelentős összegű kártérítést fizetnek a gyarmatosítással okozott károkért.
  Kérdezem: A magyarok miért befizetők ebbe az alapba, és miért nem kártalanítottak?
  Miért hazudják, hogy esélyeink egyenlőek? A 400 évi gyarmati sorsért se a Habsburgok, se nyugat-európa, se az Osmann-törökök jogutódja nem kártalanítottak bennünket. Nyugat-európa nem szenvedte el az 50 éves szovjet kifosztást.
  Ezeket az anomáliákat egyetlen magyar tárgyalófél sem vetette fel akkor, amikor a EU-ba való belépést tárgyalták. Magyarország az előtárgyalások idején is megszállt állapotban volt. Kormányon minden esetben idegen érdekeket kiszolgáló cion-csicskák bitorolták a hatalmat. Teljesen mindegy, hogy D-209, Pufajkás Gyula, vagy Fodros-Olstein Viktor a miniszterelnök. Ha ezek az emberek zsarolható, fogott emberek, akkor ki kellett volna állni a tömeg elé, és feltárni, hogy őket zsarolják, és a nemzet legyen óvatos. De ezt a hazaárulók egyike sem tette meg!
  Mindegyik a globális háttérhatalom kegyéből lehetett hatalmon, és együttműködött kitartóival! Ezért maradt el sok minden más mellett a Magyarországot megillető kártalanítás és vagyoni jóvátétel. Ennek igényét föl sem lehetett vetni.
  Ezért, mindezek hiányában, Magyarországon egyenlő piaci feltételekről szó nem lehet. tessék megnézni, hogy mennyi ma az 1 főre jutó bankbetét Hollandiában, belgiumban, Dániában, Egyesült Királyságban. Ezek mint gyarmatosító országok voltak, míg mi fél évezreden át: gyarmat! Ezekkel kell nekünk „egyenlő feltételek” mellett földet vásárolnunk. Hol van „egyenlő esély” olyanokkal szemben ahol az átlagos 1 főre (csecsemő-aggastyán) jutó bankbetét 20 millió forint? Ha ide jön egy holland család, az autójában 100 millió forint keres földet a magyar ugaron. Mig a gazda 25 éve még bűnöznek számított, ha földbirtokos volt! Erről talán nem tudnak az EU-ban?
  Magyarország EU-ba léptetése egy törvénytelen folyamat végeredménye, amit a nép manipulálásával, csalással bonyolítottak le. A részemről soha nem tekintettem érvényesnek Magyarország EU-tagságát. Mindaddig, amíg Magyarországot nem kártalanítják a 400+50 éves gyarmatí sorsáért, én addig nem vállalok hazám kifosztóimmal és nemzetem gyilkosaival semmilyen közösséget.
  Varga László

  1. A magyarságot a bugris magyar uralkodóréteg tette tönkre. Nem más.
   Andrásfalvy Bertalan professzor világosan beszél erről. Hogyan üldözte el a magyar (székely) parasztot Moldvába a magyar földesúr, és hohyan hozott helyébe alázatos románokat. Hogyan lett jogfosztva a lakosság 95 százalékát kitevő magyar parasztság a Dózsa-féle parasztháború után a saját magyar uralkodórétegünk által.
   Több előadása is szól erről, az életét tette fel arra, hogy felvilágosítsa végre erről a magyarságot, hogy hagyjuk végre az olyan hazug, önigazoló, másra mutogató mantrákat, mint amit te itt is előadtál.
   Az ide vágó rész 1 óra 22 percnél kezdődik, de persze az egész előadást is érdemes végighallgatni, ha rászánjátok az időt:
   https://www.youtube.com/watch?v=an48VScc9vs&feature=player_detailpage#t=4925
   üdv. Aranyapa

 3. Isten óvja és vezesse Magyarországot !
  Sajnos a demokrácia az állatias erő társadalmi berendezkedése. Tiltakozhatunk ahogy akarunk. Ha nincs elég erőnk nem lesz semmi foganatja. Ha teljesen gyenge a tiltakozás, semmibe veszik. Ha veszélyesnek ítélik, fizikailag megsemmisítik, (ne legyenek kétségei, kedves Tamás és tüntetők) mielőtt kinőhetné valódi erővé magát az ellenállás. Jog?? Ugyan már. Javasolom tanulmányozni a teljesen hamis cion bölcseinek jegyzőkönyveit, valamint mélyebb elgondolkodást arról, hogy mit is jelent tisztátalan, lélektelen állatnak, goj-nak lenni.
  Ha leesik miről van szó, meglátszik az is, hogy egyetlen megoldás létezhet.
  Szükség lenne egy új Nimród-ra, aki kinyitja a világ népeinek szemét. Aki megláttatja az emberekkel, hogy azok, akiket vezetőinek fogad el, a pusztulásba vezeti őket.
  Isten óvja és vezesse Magyarországot !

 4. Ezeket a bugrisokat ne zavarja, hogy Fideszes oligarchák százezer hektár számra szerzik meg a magyar termőföldet???? Ellenük miért nem intéznek ultimátumot? Miért kussoltok róla a nemzeti(?) oldalon a Jobbikkal az élen? Simicska földlopási nem zavarnak benneteket?
  http://444.hu/2013/10/08/16-milliard-agrartamogatas-simicskaeknak/
  Vagy már ti is a zsebükben vagytok Gaudi, Vona és a többiek? Kinek akarjátok megmenteni a földet a külföldiektől? Ezeknek??? Ahol egy párt-oligarcha csak egyetlen céggel 18 ezer hektár (18000 hektár!) termőföldet tud venni csak úgy, miközben egy dolgozó magyar embernek egy-két hektár is álom! (egy hektár termőföld ára jelenleg 1-2 millió fornit)
  Ez az a híres nemzeti politika? Ez a jövő? Ez a „szebb jövő”???

Várjuk hozzászólását!

%d bloggers like this: