Tímár Imre: Eladó az Isten!

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

1994 karácsonyán leültem a TV elé, abban a reményben, hogy a világ legnagyobb vallásának, a kereszténységnek születéséről megnézzek esetleg egy aktuális filmet, vagy programot. Joggal reménykedtem, mert Svédország igaz, hogy szégyenlősen, de kereszténynek nevezi saját magát néha.

Miután átnéztem a harminckét csatornát, csalódottan kellett megállapítanom, hogy a világnak aligha van valamicske fogalma arról, hogy ki is volt Jézus valójában és mit akart elérni küldetésével. Évekkel ezelőtt mutattak be egy filmet ezzel a címmel: „A názáreti Jézus.” Most télapónak öltözött bohócok ugra-bugráltak a képernyőn és kórusban énekelték harsogva, hogy „Hozsanna néked Dávid fia”, „Jézus a zsidók királya” stb. Az éjféli szentmisét közvetítették ugyan Rómából, de a beteg és fáradt pápa személyisége, vagy nevezzük úgy, hogy ” Isten földi helytartója” aligha sugárzott lelki frissességet és reményt a hívek felé. A pápai trónuson üldögélő Szentatya szürkesége méltó tükörképe volt az elfásult kereszténységnek. Az újságok nem mutatták semmi jelét a hovatartozásuknak, azaz mégis, pl. az Expressen karácsonyi különkiadását gyerekeknek ajánlotta ajándékként a címlapján röhögő buzeráns színész, Rikard Wolff, arcképével és többoldalas elbeszélésével. Jahve kapta a főszerepet ezen a karácsonyon minden kétséget kizáróan.

Magyarországon ugyanakkor műsort sugároztak arról az ismert cionista állításról, hogy Jézus sohasem létezett. Tehetik nyugodtan, mert nem kell tartaniok még egy enyhe tiltakozástól sem a Paskai-féle békepapi gyülevészhad részéről.

Nemrégiben napirendi téma volt Svédországban az üres templomok sorsa. Többen követelték, hogy adják el ezeket az épületeket és használják fel valami hasznos célra. A dolognak volt azonban egy kínos kérdése is, hogy miért hagyták cserben a hívek a templomaikat. Nem mondták, mert nem merték kimondani, hogy nem az épületeket hagyták el tömegesen, hanem az Istent. Vagy még egy pontosabb kifejezéssel élve; a világ eladta Jézust a kufároknak és szerződést kötött Jahvéval. Ez a világ kereszténységének a tragédiája, hogy eddig nem vettek tudomást róla, mert lassacskán kufárok fognak prédikálni nekünk a szószékekről, illetve a TV-n keresztül.

Elgondolkoztató, hogy a zsidóság miért nem tiltakozik a „judeokereszténység” elnevezés ellen, vagy miért nem tagadják ki Jézust vér szerint is, hiszen tény Jézus nem zsidó származása. Kell, hogy legyen a dolgok mögött valami ravaszság. Kiszivárgott hírek szerint a rabbihivatal kidolgozott egy hosszútávú tervet, mert Jahve nem minden zsidó előtt modern, hiszen pl. az Ószövetségből teljesen hiányzik a túlvilág képe. No,  egyelőre nincs semmi baj, de minden eshetőségre fel kell készülni. Például a világ minden vallása – kivéve a judaizmust – örömmel veszi az új híveket, tekintet nélkül faji hovatartozásukra. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a judaizmus a világ egyetlen rasszista vallása, ahol még a zsidók is elutasítandók, ha nem anyai ágról jön a vérvonal. Ezen alapkövetelmények után nyugodtan állíthatjuk, hogy a judaizmus elnevezés nem felel meg sem a vallás, de még a szekták követelményeinek sem. Legmegfelelőbb kifejezés talán az lenne, hogy a judaizmus törvényei csak saját magukra vonatkozó, elkülönült kisebbségi csoport (maffia) belső házi szabályai. Ezek után kérdezhetnénk, hogy mi keresnivalója van a Szentszéknek a judaizmus körül. Gondolok itt az évente megrendezendő zsidó – keresztény konferenciákra. Milyen csalás készül megint a hátunk megett? Miért nem teszik közzé ezeknek a konferenciáknak az anyagát?

Jézus saját maga választotta ki az apostolait. Saul rabbi (Pál) saját magát nevezte ki apostolnak egy állítólagos látomás után. Az Egyház elég szigorú manapság a jelenések és csodák elfogadása terén, de sohasem merték megkérdőjelezni Saul rabbit. Ugyan miért? Hiszen ő sohasem találkozott Jézussal és a tanításait sem ismerte. Csalás történt itt a javából, mert Saul rabbi belepiszkított az induló kereszténység sátrába, amit ezidáig sem takarítottak ki.

De hát hogyan történhetett mindez, mindjárt az elején? – kérdezhetnénk jogosan. Ha Júdásnak az árulónak helyet adott Jézus az asztalánál egy darabig, akkor elképzelhető, hogy Saul rabbi árulása is a folytatásnál, hiszen ő megrögzött keresztényüldöző volt, de amikor belátta, hogy nem tud gátat vetni a terjedésnek, akkor a napjainkban is jól ismert eszközhöz folyamodott, hogy belülről rombolja szét a szervezetet. Régi taktika, de igen jól bevált ezidáig. Az én példabeszédem erről így hangzik: Kiss-Kovács Jóska kivonult a sivatagba és megalakította homokszemcsiszoló pártot. A párt egyetlen feladata az, hogy reggeltől estig csiszolják a homokszemcséket. Néhány év elteltével az újságok írtak az eredményes homokszemcsiszolásról, amikor megjelentek a zsidók és kifejezték rosszallásukat az iránt, hogy miért nincs egyetlen egy zsidó sem a pártban. Biztosan Kiss-Kovács antiszemita. A békesség kedvéért azonnal alkalmazták Ábrahámot és Izsákot, mint szakértőket. Azóta eltelt néhány év és a helyzet a következőképpen néz ki: Kiss-Kovács Jóska boldog lakója egy elmegyógyintézetnek, a párt pedig nevet változtatott Ábrahám és Izsák pártja névre. Ugye ismerős a mese?

Hát ezt csinálta Saul rabbi mindjárt az elején. A felénk bemutatott kereszténység valóban magán viseli a „judeo” szégyen bélyeget, de ennek semmi köze az igazi Jézushoz. A visszatérés fájdalmas lesz, de egyelőre semmi jele annak, hogy az egyházi hatalmasságok komolyan vennék a problémát.

Ezerkilencszázkilencvenöt januárjában a magyar nemzet mint egy kerge birkanyáj keresne kiutat a karámból, de a jó pásztor nem látszik sehol sem a láthatáron. Költőink által megénekelt namzethalál elérhető közelségbe került napjainkban. Hány magyar érzi mindezeknek a súlyát? Van tizenkét igaz ebben a szerencsétlen hazában egyáltalán, hogy megérdemeljük a kegyelmet? Rövidesen választ fogunk kapni rá.

Tímár Imre
Svédország
Jövőnk.info
(Megjelent 1995. február 5-én a Magyarok Vasárnapjában)
http://www.jovonk.info/2010/02/01/elado-az-isten

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “Tímár Imre: Eladó az Isten!

 1. Hát nem tudok ellentmondani.
  Ezért vagyok otthonhívő, és ritkán megyek templomba.

 2. Szemben az elöttem szólóval, én tudok ellentmondani. Nem kell túl nagy tájékozottság hozzá, csak minimális elfogulatlanság.
  1. A szerző evidenciának kezeli az Újszövetség azon állításának tagadását, hogy Jézus Betlehemben született zsidó anyától, Máriától(Miriam). A zsidóknál az anya zsidósága a zsidó származás előfeltétele. Vélhetően valamilyen magánzseni kinyilatkoztatásait alapulvéve teszi ezt.
  2. Állítja a szerző, hogy Saul egyedül ment téríteni és azt mondott amit akart. Ezzel szemben jó ideig párban jártak, mégpedig az apostolok adtak mellé minden alkalommal általuk választott kísérőt. Talán csak a görög területen maradt egyedül, amikor akkori kísérőjével valamin összekülönböztek. További állítása, hogy Saul nem ismerte Jézus tetteit, tanítását. Ez sem felel meg a valóságnak, mert miutám a Damaszkusz felé vezető úton látomása volt, 3 napra megvakult és megtért, társai úgy vezették be Damaszkuszba egy Ananiás nevű keresztényhez, akinál visszanyerte látását majd vele maradt két és fél évig. Tehát bőven volt módja Jézus tetteiről és tanításáról hallani.

 3. 2000-éve még a magyar ősvallást nevezték igazhitűnek őseink.Én ezt tartom szomorúnak hogy amikor újra lehetőségünk van rá nemigazán nagy az érdeklődés.

 4. „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap, az Úrnak, a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet a tengert és mindent, ami azokban van, a HETEDIK napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.”- szóval szombatról van szó, mint a hetedik, megszentelt napról, és nem pedig vasárnapról.

 5. Jézus egy kitalált figura!! Az emberi intelligencia megnyomoritására!! 46-évet megéltem boldogságban-egészségben-szerelemben Sohasem loptam csaptam be másokat igyekeztem erkőlcsőssen igazságosan élni,én a hitetlen!! De nézzűk hogy élnek a hivők?? Lopnak csalnak hazudnak az egyház nevében őlnek!!!!!! Bemennek atemplomba imádkoznak,kijőnnek azonnal átkozodnak!! Ez az emberiség vallása!!!!

  1. Mara!
   Nem írhatom, hogy kedves, mert aki megsért, azt nem tarthatom kedvesnek. Ön most dicsekszik példás életével, és hitetlenségével. Nincs okom kétségbe vonni, hogy valóban tiszta, becsületes az élete. Csakhogy ez kevés az üdvösséghez. Tudja, aki az ajtó előtt áll, de nem lépi át a küszöböt, az bármilyen közel is van, kívül marad. Lehet Ön a világ legjobb embere, de ha tudatosan tagadja az Isten létét, Jézus váltsághalálát, akkor Ön nem fog üdvözülni. Ha egy őserdei eldugott zugban élne, ahol soha nem hallott még Istenről, Jézusról, megváltásról, akkor elég lenne a becsületes, jó lelkiismeretű élete. De Ön hallott az előbbiekről, és tudatosan tagadja ezek létét, valóságát, tehát azt a bűnt követi el, amit Jézus Szentlélek-káromlásnak nevez. Ez az, ami nem nyerhet bocsánatot, hiszen tudatosan, szabad akaratával utasítja el az Istent, tehát az Ön felé nyújtott segítő kezet. Az ilyen emberen pedig men lehet segíteni, főleg akkor nem, ha tényleg tiszteletben tartjuk a szabad akaratot.
   Önnek fogalma sincs arról, hogy ki a hívő ember! Keveri a vallásost, azt, aki magát nevezi hívőnek (de tettei nem azt mutatják) azzal, aki valóban megtért, valóban hívő, s ezt élete, cselekedetei is igazolják. Így Ön durván megsértett engem, és sok hívő társamat. Senki nem mondta, hogy a megtértek tökéletesek, de két tulajdonság alapvetően megkülönbözteti a többitől (legyen az magát vallásosnak tartó avagy hitetlen). Éspedig egyrészt az, hogy napi önvizsgálata során felismeri, ha valamit nem jól tett, és ezt mélyen megbánva kéri annak megbocsátását, először attól, akit megbántott, másodszor az Istentől. Másrészt az különbözteti meg, hogy nem tesz olyat, ami a jó lelkiismeret, a tisztességesség, a becsületesség ellen való, és az Isten által tiltott, súlyos bűn. Hibát (az is lehet bűn) követhet el, mert csak Jézus volt földi élete során tökéletes. De szándékosan gonosz, erkölcstelen, aljas dolgot soha, egyetlen igazán hívő ember nem követ el. Hogy ki az igazán hívő, azt csak ő és az Isten tudja, de az élete, cselekedetei mások számára is láthatóvá teszik.
   Én hívő ember vagyok. Soha nem tettem olyat megtérésem óta, ami miatt szégyellni kellene magamat. Bizonyára volt olyan, hogy megbántottam mást (általában akaratomon kívül, de még az is lehet, hogy szándékosan), de amint ez világossá lett számomra, igyekeztem jóvá tenni, bocsánatot kérni, holott ez ma nem „trendi”. Családomban (negyedik generációs hívő vagyok) sok olyan embert ismertem, akik – bár ők sem voltak tökéletesek – nagyon komoly hívő emberek voltak, s egész életük minden ember számára példa lehet.
   Mint tudja, a hitetlenek között is sok-sok gyilkos, aljas ember van, én mégsem sorolom Önt közéjük, ezért (sok igazi, becsületes, tisztességes hívő nevében is) kikérem az általánosítását. Súlyos hibát követett el, tehát máris rácáfolt arra, hogy tisztességesen él. Higyje el, Ön sem tökéletes. Ami pedig „az emberiség vallása” kijelentését illeti, naná, hogy az, kié lenne? Talán a páviánoké?
   Üdvözlettel: Czakó István

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük