Dr. Halász József: A konföderatív gondolkodási mód közjogi rendszere is szükséges

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

eussrLogoAz EP-választások kampányidőszakában látszólag kakukkfióka annak a hírnek a „felkarolása” a fősodratú médiában, mi szerint Orbán Viktor 2017-es államelnöknek akarja választatni magát, „félprezidenciális” szerkezetűvé változtatva a jelenlegi parlamentáris hatalomgyakorlási rendszert. Ez a közjogi állapot változás – Wiener György alkotmányjogász szerint – „a hazai hagyományoktól idegen”[i].

A „félprezidenciális” közjogi rendszer a konföderáció természetes hatalomgyakorlási rendszerének eltorzítása a nyugati civilizációra „átszabva”.

A diktatúra válságát jelenti önmagában az a tény is, hogy felmerül a diktatúra helytartóinak a körében a hatalomgyakorlás közjogi rendszerének változtatása, méghozzá euszkeptikus módszerrel: a föderáció hátrányos következményét a konföderáció eszközével akarják orvosolni.

Mielőtt a hatalomgyakorlás föderatív és konföderatív közjogi rendszerének különbségét részletesebben kifejtem, szükségesnek tartom négy idézettel bizonyítani, hogy a konföderáció természetes, tiszta, értékre épülő rendszerének felismerése és szükségességének elismerése hogyan mutatkozik meg korunkban.  

1. Brüsszeli üzenet 2008. október 4-én: „A Szent Korona a legveszélyesebb szélsőség az európai civilizációra.”

Az üzenetből ered:

 

a./ A Szent Korona ereje azé, aminek/akinek a jelképe. Ez az erő abban az iránymutatásban nyilvánul meg, mi szerint az ember igényeit alá kell rendelnie – és így kell összhangba hoznia – élettere által biztosított lehetőségekkel. [„A Teremtő a Szent Koronát az ember fejére tette, hogy ezen keresztül a Lélek ereje uralja és formálja az anyagot.” – Magyar (Kramer: Paralel) Biblia] Ennek megfelelően nem az élettér lehetőségeinek elkülönített kínálatával kell irányítani (manipulálni) a keresletté alázott igényt. 

b./ A Magyarság Küldetése a Szent Korona erejének a közvetítése és nem öncélú kisajátítása. („Mintát adni az emberiségnek az emberi életre” – Németh László)

2. Idézet Pongrátz Gergely „A harmadik út és a forradalom elárulása” c. cikkéből, amely a „Százak Tanácsa” kiadványában jelent meg (https://www.youtube.com/watch?v=w-mbTlaHaz8&feature=youtu.be):

„Mit akartunk mi ötvenhatban?

Szabad és független Magyarországot.

Azt akartuk, hogy Magyarország végre legyen a magyaroké.

Egy középutat kerestünk a kapitalizmus és a szocializmus között. Egy harmadik útról álmodoztunk, amely nem a tőkéseknek és nem a kiváltságos kommunistáknak szolgálják az érdekeit, hanem az egész magyar népnek.”

A „harmadik út” meghatározásából ered:

 

1956 (és korábbi szabadságharcaink) ennek az erőnek a tiszta forrásként feltörését jelentették, mert a Szent Korona jelenti a diktatúramentes „harmadik utat”. („A Szent Korona búvópatakként kísérte a magyarság útját, és amikor szükséges volt, felemelkedett, hogy tiszta forrásában megmártózhassunk” – Bálint Sándor)

3. Csak értelmi különbség van a legokosabb burzsoá osztályérdek és a legokosabb proletár osztályérdek felfogása között.”(Bibó István: „A kapitalista liberalizmus és a szocializmus–kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte” –http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/699.html)

A diktatúra két formájának felismeréséből ered:

 

A diktatúra (vagyis a természetellenes, tisztátalan és értéktelen társadalmi, politikai és gazdasági rendszer) a megosztottságra építi hatalmát (divide et impera). A megosztottságot a diktatúra változatai között is fenn kell tartani azért, hogy az emberek úgy érezzék, csak a diktatúra változatai között választhatnak. A megosztottság áldemokratikus megjelenési formája a pártrendszer.

4. Az „Új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona”. c. jogszabály-gyűjtemény (Püski, 2008 – http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdfmegjelenésekor egy vezető magyar politikus véleménye: „Eddig azt lehetett mondani, hogy a szocializmusnak csak egy alternatívája van: a kapitalizmus. Te ezzel a könyveddel ezt az állítást cáfoltad meg.”

A diktatúra tényleges alternatívájának megfogalmazásából ered:

 

A tényleges alternatíva megmutatása (vagyis a látszat-alternatíva leleplezése) a „legveszélyesebb szélsőség” a diktatúra minden változatára.

____________________________________

A föderatív paradigma törvényszerű következménye a „demokrácia-deficit”, ami a világválság hatására Európában – az eurobarometer tanúsága szerint is[ii] – átlépte a türelmi küszöböt. Be kell tehát iktatni a hatalomgyakorlásba egy olyan intézményt, amely a végrehajtás ellenőrzését látja el. Ezt szolgálja az irányítást adó államfő hatalmának kiterjesztése a végrehajtást vezető miniszterelnök hatalmi jogosítványainak visszaszorításával.

Az a tény, hogy ez a magyar fősodratú médiában az EP-választások kampányfinisében vált vezető hírré, azt mutatja, hogy a folyamatba épített ellenőrzés és ez alapján a visszacsatolás, mint szervezéstechnikai megoldások Magyarországon keresztül válnak európai mintává, az 1958 óta működő francia félprezindenciális rendszer tapasztalatainak felhasználásával.

A „félprezidenciális” rendszer a konföderatív gondolkodási mód „irányítás és vezetés kettős egysége” elvének hibás környezetbe történő átültetése.

Ez az elv a konföderatív Szent Korona Értékrend szerinti jogrendszer „Hatalomgyakorlási főtörvényében”[iii] (a természetes mátrix-szemlélet gyakorlati érvényesüléseként) így szerepel:

8. §

 

(1)     Az irányítás és a végrehajtás egymással örök és szétválaszthatatlan kapcsolatban áll, ezáltal kettős egységet alkot, éppúgy, ahogyan a Szent Korona testének két alkotóeleme, a terület és a személy is kettős egységben él.

(2)     Az államhatalom irányítást és végrehajtást végző szervezetei tevékenységüket keresztösszefüggések rendszerében végzik. Ezzel válik az államhatalom irányítása kettős egységgé, ami a társadalmi érdekérvényesítés ellenőrizhetőségének alapja.

(3)     Az irányítás szervezetei:

a./   a Nemzetgyűlés,

b./   Magyarország elnöke,

c./   a Nemzeti Tanács,

d./   a Honvédelmi Tanács,

e./   a Bíróság,

f./    az Ügyészség,

g./   az Állami Számvevőszék és

h./   a Magyar Nemzeti Bank.

(4)     A végrehajtás szervezetei:

a./   Magyarország miniszterelnöke,

b./   Magyarország Kormánya,

c./   az Országgyűlés alsóháza,

d./   az Országgyűlés alsóházának elnöke,

e./   az Országgyűlés felsőháza,

f./    az Országgyűlés felsőházának elnöke,

g./   a települések önkormányzata,

h./   a polgármester,

i./    Társadalmi csoportok önkormányzata,

j./    Társadalmi csoport önkormányzatának elnöke.”

Ez akár szerepelhetne is az Alaptörvényben, az Alaptörvény átírásával, és megfelelne az euszkeptikus paradigmának, hiszen sem a kínálatmonopóliumot (a liberális-kapitalista alapelvet és az ahhoz tartozó Lisszaboni Szerződés cikkeket), sem a választási rendszert(ami a „demokrácia-deficit” közvetlen forrása) nem érintené. Ennek következményeként változatlanul maradna a megosztottság(pártrendszer) és a felülről leosztás intézménye is.

Ahhoz, hogy az irányítás és vezetés kettős egysége (amely hagyományainkban a kündü és a gyula közjogi méltóságaiként jelenik meg)ne legyen hibás környezetben, a közszabadságot kell szolgálnia.  

A konföderatív Szent Korona Értékrend szerinti jogrendszer iránymutatása (Szabadság Alkotmánya[iv]), irányelvei (Alaptörvény[v]) hatalomgyakorlási3– és választási[vi] főtörvényei, valamint az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet[vii] az ősi civilizáció közjogi gondolkodási mód mintájában (paradigmájában), zárt rendszerként tartalmazza a hibátlan közjogi környezetet (ez alapjaiban különbözik a nyugati civilizáció közjogi elveitől).

____________________________________

A 2014-es EP-választásokon listát állító pártok közül egyedül a Jobbik jelent reményt arra, hogy a „demokrácia-deficit” csökkenjen,majd megszűnjön, hiszen egyedül az ő programjukban pontosították a „Nemzetek Európája” fogalmat, mi szerint ezen a kifejezésen a konföderatív Európát értik.

A Jobbik nem ítéli el az államelnök hatalmának kiterjesztését, és ezzel annak a folyamatnak az elindulását, amely az irányítás és vezetés kettős egysége konföderatív elv kiteljesedéséhez vezet.    

Mindenkiről van terhelő adat a titkosszolgálat adatbázisában és a mindenkori hatalomgyakorlóktól függ, hogy mikor, kinek az adatait, milyen célból veszik elő[viii], ezért a Kovács Béla ügyet nem tekintem lényeg-meghatározónak.

Ennek ellenére az éberség felelősségével kell kísérni az ő tevékenységüket is (a többi pártéval együtt) a magyar és az EU Parlamentben egyaránt, hiszen programjaikban a liberális-kapitalizmus paradigmája a domináns (ld. EU helyett az azonos liberális alapelvekre épülő Eurázsiai Unió), és a „leleplezés”. Ezen kívül az euszkeptikus szemlélet érvényesül ígéreteikben a konföderatív szemléletű újjáteremtés helyett. 

A Jobbik EP-listájára fogok szavazni, de az http://ogyeuelemzo.com/ honlapon minden itthoni és az európai képviselőcsoport (frakció) munkáját folyamatosan és nyilvánosan elemzem, havonta értékelve a képviselők személyenkénti munkáit, javasolva a nemzet érdekeinek érvényesítése helyett a magyar érdekek feletti érdekérvényesítést támogatók elítélését és mandátumuktól megfosztását.

Kelt Szegeden, 2014. május 22. napján.

dr. Halász József

Ui.: Egy olvasó szóvá tette, hogy a „Jobbik: remény szerint jó” c. írásomban hivatkozott Zoltai interjú („mi is országalapítók vagyunk”) az általam megadott címén nem érhető el. A MTV Híradó videófelvételt lementettem és most feltettem a youtube-re. Címe:http://youtu.be/DCQLEEC7A6I.  HJ


[i] Orbán teljhatalmú államfő lehet? – http://nol.hu/belfold/orban-teljhatalmu-allamfo-lehet-1463435
 
[ii] Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá – http://nemzetiegyseg.com/Kiutavalsagbol.pdf
 
[iii] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona 113-178. oldal – http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
 
[iv] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona 11-20. oldal – http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
 
[v] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona 21-112. oldal – http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
 
[vi] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona 179-212. oldal – http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
 
[vii] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (magyar: 229-324. oldal, német: 325-412. oldal, angol: 413-488. oldal) –http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf
 

[youtube=http://youtu.be/w-mbTlaHaz8]

[youtube=http://youtu.be/DCQLEEC7A6I]

[youtube=http://youtu.be/mAtHSL9PFn0]

Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó:

Nyilvánosan kell értékelni a képviselők munkáját – Halász doktor Ellenőrző Testületet hoz létre
Nem ártana, ha a Fidesz szavazói felfognák végre…, no meg a többiek is!
 
 

0 thoughts on “Dr. Halász József: A konföderatív gondolkodási mód közjogi rendszere is szükséges

  1. Ez a görény riporter alapvető dolgokkal ni9ncs tisztában! A bejátszásban még csak véletlenül sem lehet felfedezni futásra utaló gyorsabb lépéseket! A kémkedés vádjával először saját magát kellene illetnie mivel minden megnyilvánulása a Magyarok ellen irányul és a zsidókat szolgálja! Ez a féreg Magyarország ellen követi el a lakhelyárulást szemben a vádak szerint Kovács az eu a gyarmatosítóink ellen kémkedett ami kötelessége lenne minden MAGYAR EMBERNEK! A „szakértő” gyerek meg ha igaz akkor besúgó famíliából származik, a hitelessége ennél fogva a nullával egyenlő!
    kató rudi

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük