Budaházy György a Hír TV Célpontjában (videó)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Több mint egy éve tartják előzetes letartóztatásban Budaházy Györgyöt, akit terrorcselekmények szervezésével vádolnak, de tárgyi bizonyítékokat ellene felmutatni eddig nem tudtak. Hogyan lehet akkor mégis egy embert ennyi ideig szabadságától megfosztani?

A terrorizmus vádja 2001. szeptember 11-e óta, George W. Bush amerikai helytartó kiadott parancsa nyomán minden írott és íratlan törvényt felülír. Ha valakire ezt a bélyeget rásütik nem igazolják bűnösségét, csupán a „terrorista” jelző elegendő, hogy törvényeket felülírva, embereket jogtalanul, a regnáló hatalmi rendszer érdekei szerint emberi méltóságuktól megfosztva, a külvilágtól, családjuktól elzárva leginkább megalázó körülmények között tartsanak. Ennek áldozata Budaházy György is, aki a sukorói és más korrupciós ügyekben megindította társaival a nyomozást, ami nagy valószínűséggel kiválthatta a Bajnai-Gyurcsán rezsim elementáris dühét.

Budaházy előzetesben, a közben megtörtént hatalomváltás pedig mindössze annyi változást hozott, hogy a Hír TV bebocsátást nyert a váci fegyintézet falai közé, hogy egy év után megszólaltathassa azt az embert, aki ellen több mint húszezer oldalas „vádirat” gyűlt össze egy koncepció nyomán.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6Ij12vX_YmM&feature=player_embedded]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=41_XPWD_osY]

Nemzeti InternetFigyelő

8 thoughts on “Budaházy György a Hír TV Célpontjában (videó)

 1. Egy kis háttérinformáció :
  http://kuruc.info/r/26/64045/
  „Beismerés: valóban találkozott Orbán a Sukorót elpanamázgató zsidóval”
  Kérdés: Nem ezért ül még mai napig Budaházy börtönben, és a fenti cikkben foglaltak miatt „természetes” következmény az, hogy Gyurcsány még nem?

 2. EGY DOLGOT LEHET CSINÁLNUK GYURI ÜGYÉBEN ALÁIRÁS GYÜJTÉST KELL SZERVEZNI KISZABADITÁSA ÉRDEKÉBEN.

 3. ORBÁN! – SZABADSÁGOT BUDAHÁZYNAK!!!
  Azt re­mé­li a ha­ta­lom, hogy a se­gít­sé­get, amit ma­gunk­tól vagy Budaházytól vár­hat­tunk vol­na már nem kap­juk meg, mert a zsi­desz ci­o­nis­tá­i­nak ke­gyet­len meg­nyil­vá­nu­lá­sai be­etet­ték az em­be­rek­kel, hogy egye­dül va­gyunk és, hogy Budaházy ter­ro­ris­ta.
  Vagyis, hogy min­den­ki 1 szál ma­gá­ban fe­le­lős min­de­nért, – olyan, hogy csa­lád, kö­zös­ség, tár­sa­da­lom, nem­zet nem lé­te­zik.
  Aki meg még­is meg­kér­dő­je­le­zi en­nek a gyil­kos esz­mé­nek a gyö­ke­rét, ak­kor ab­ban a mi­nu­tá­ban an­ti­sze­mét­nek és ter­ro­ris­tá­nak csip­pe­zik!!!
  Ott tar­tunk má­ra, hogy a fe­ne­vad ha­zát­la­nok, a zsi­dó bí­rók, vér­bí­rók töm­ke­le­ge, (rém­tet­te­ik is­me­re­té­ben is!) to­vább­ra is be­ad­hat­ják a szánk­ba… a ter­ro­ris­ta csut­kát…
  Téve mind­ezt úgy, hogy név sze­rint is­mer­jük azo­kat a vér­bí­ró elő­dö­ket akik­nek nem mást, mint a MAGYAR NEMZETHALÁLT oko­zó TRIANONI DIKTÁTUMOT „kö­szön­het­jük”
  Tragédiánk, hogy azt is ké­pe­sek vol­tak el­hi­tet­ni, hogy úgy le­le­dzünk itt a vi­lág­egye­tem­ben, mint egy tak­nyos orr, ami­nek nincs gaz­dá­ja!
  Pedig mind­nyá­jan tud­juk – mi az hogy! – hogy hon­nan is frö­csög ez a szür­csö­gős…​orrmány kam­pány!
  Ezt a fel­ve­tést te­re­bé­lye­sí­ti a gén­hi­bá­sok és el­faj­zot­tak ak­tu­á­lis hír öm­le­nye is, ami gőz­erő­vel igyek­szik sa­rok­ba nyom­ni Budaházyt.
  Ezért kö­nyö­köl­ni, hen­ge­rel­ni kell: vagy­is, 30 ezüs­tért kút­ba kell vet­ni min­den együtt­ér­zést, ke­gyet, ér­té­ket, em­ber­sé­get, csa­lá­dot,
  a ma­gyar em­be­rek­ben együ­vé tar­to­zá­sunk spi­ri­tu­á­lis él­mé­nyét!
  Nonszensz, NA! Nonszensz.
  Már csak azért is, mert ki­ké­rem ma­gam­nak, hogy ócs­ka, hold fá­zist uga­tó tör­pék fúj­ják, a több­ség sze­re­nád­ját.
  Igenis, ki­ké­rem ma­gam­nak név sze­rint: Orbán ta­ka­rodj el a slep­ped­del együtt ha még ar­ra is al­kal­mat­la­nok vagy­tok, hogy ki­sza­ba­dít­sa­tok 1 MAGYAR HAZAFIT, BUDAHÁZY GYÖRGYÖT!!!

 4. Azt álmodtam, hogy AK-47-ek, Magnumok, meg Uzik hullottak az égből. Nem is maradt egy cigány, egy zsidó, egy MSZP-s, egy Fideszes egy LMP-s, egy zsidó bankár sem élve másnapra. Ja, meg egy Orbán sem. Pintért, az álmomban az elsők között lőtték fasírttá. Csak úgy fröcskölt. De szép álom volt!

 5. III.ANRÁS HALÁLÁVAL 1301 NEM HALT KI AZ ÁRPÁD-HÁZ.MERT ANDRÁS VELENCÉBEN FELESÉGÜL VETTE SYBILLA CUMARÁT AKIT KÉT FIA IS SZÜLETETT FÉLIX ÉS MÁRK.A FRANCIA ORSZÁGBAN ÉLŐ CROY-CHANEL CSALÁD MA IS HONFOGLALÓ VEZÉRÜNK EGYENESÁGBELI UTÓDJÁNAK VALLJA MAGÁT.MIVEL VIKTÓRKA NEMAKAJA A MAGYAR SZENT KORONA ALKOTMÁNYT AMI NEMCSAK ISTEN ELLENI BŰN.DE KIMERITI A HAZAÁRULÁS FOGALMÁT IS.MERT MI IS A HAZAÁRÚLÁS?A HAZA IRÁNTI KÖTELES HÜSÉG MEGSZEGÉSE.EZÉRT HIVJUK HAZA MIT SZÓLTOK HOZZÁ.?

 6. „Bevett szokás!
  A magyarországi Parlament zsidó „képviselői” és a MOSZAD gyilkosai a magyar emberek agyába az elmúlt hetekben mintegy 750 alkalommal festettek horogkeresztet.
  Több száz éves talmudi trükk bukott le MAGYARORSZÁGON:
  „A nyomozás azonban meglepő eredménnyel szolgált: A kamera felvételei alapján kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a zsidó Draskovics és gengsztertársai maguk festették úgy a saját mint a „közvélemény agyába!” a szvasztikákat. Indítékaikról nem árultak el semmit, ám igen valószínű, hogy a jó példát izraeli erőszakolásra hozták, hiszen a zsidóság évszázados trükkje hogy az antiszemita veszedelemre való hivatkozással együttérzést és részvétet csikarjon ki a többségi KERESZTYÉN! társadalomból.”
  Vonatkoztassunk is ebből az esetből rögvest a MAGYAR valóságra!
  Szajkózzuk éjt nappallá téve a válságra a REFORM nagyszerűségét.
  Imigyen egyből belevághatunk egy nemzet jövőjének a közepébe, ami kezdődjön az oktatás át és + reformálásával!
  Fakítsuk ki világszínvonalát úgy, hogy tegyük a szabadelvűség kacatjává az iskola elvégzését. Akiknek még mindezek dacára is marad kedve és indíttatása…- szóval azoknak az elszántaknak, emeljük fel a tandíjat.
  Hamisítsuk meg a történelmet, irtsuk ki a hagyományokat, és minden olyan szentséget degradáljunk, ami a JÓISTEN NÉPÉNEK mielőbb kikövezi a sírhoz vezető útját.
  Tegyük koldussá és döntsük romba a saját stratégiai iparágaikat!
  Züllesszük le honvédelmüket, nemzet megtartó erejüket, sorvasszuk el.
  A rendőrségükből csináljunk striciket és buzikurvákat, akik alkalmatlanok a bűnözés megfékezésére, de felvonultathatók a MOSZAD bábkormányának erő demonstrálására.
  A kilóra vett médiával megfertőzzük és elgyengítjük a lakosság értelmi szintjét.
  Állati sorba kergetjük őket úgy, hogy felfokozzuk kielégíthetetlen fogyasztási vágyaikat.
  Direktbe beléjük oltjuk, hogy az általunk rájuk ültetett rend (DEMOKRÁCIA!) az egyetlen bölcs választás, minden más fasizmus, rasszizmus, antiszemitizmus.
  Az egészségügy tönkretétele csak tajték a haláltengeren, amit az alulfizetéssel, a halmozott kötelesség vállalással mulasztunk ki és a hálapénz démonával mocskolunk be.
  Így helyreállíthatatlanul megbomlik a bizalom orvos és betege között, ami után nyílt határt biztosítunk a pálya elhagyóknak idegen országokba.
  Ugyanezt lejátsszuk a többi kiemelkedően jó szakemberrel is, akiket a magyar állam több tízmillió forint/fő áron képzett ki emberséges szaktekintélyekké.
  Ja, hogy miként tesszük mindezt?!
  Átláthatatlanná szőjük az adózást, a társadalombiztosítást.
  …az EU normákra hivatkozva minden téren olyan isten és élet ellenes követelményeket állítunk, és olyan törvényeket hozunk, amelyek teljesítése lehetetlen, vagy teljesítése esetén hosszú távon garantált az állam csőd.
  A nemzet haláltusájának jól hangzó agonizálása közepette pedig betelepítjük az összes létező zsidót, az ehhez a klánokhoz köthető rablóvállalkozásokat, amelyeket úgy aposztrofálunk mintha olcsó, a lakosságot szolgáló, munkahelyek százait, ezreit teremtő cégek lennének.
  Az már csak természetes, hogy ezeket a befektetőket, a törvények felett álló előretolt helyőrségként működtetjük, őrző-védő cégeknek álcázva fegyveres hadtestként, rendre az áruló kormány védelmére bocsájtva; – így nevetve teljesítik a látszólagos hatalmat gyakorló pribékek minden követelésünket.
  Ezután nincs más, mint a tulajdonunkká tenni az olcsó bérrabszolgákat és jól fogyasztó bólogató, szavazóbázissá tömöríteni őket.
  Ehhez kiváló technikánk része a létminimum alatti minimálbérek intézménye, tarkítva a léleknyomorító, nyugdíjakkal, segélyekkel és az apró betűs, ellehetetlenítő hitelekkel.
  A kölcsönökre UZSORA kamatokat vetünk.
  Ez a stratégia látványosan felgyorsítja a kerékbe tört társadalom pusztulását.
  …a szemlesütve tántorgó leányok a gyermektelenség, a meddőség, az abortuszok tízezreinek biográfiai apokalipszisébe fulladnak.
  Az így is ellenállókkal szemben ott a rabbi média, amely alantas és megvető jelzőkkel címkézi tele az anyaság szentségét hűen vallóit és vállalóit.
  Csellel és ármánnyal viszont a köztudatba ékelünk látszólag az ő oldalukon álló egyedeket, szervezeteket, jogászokat, akik nagy nyilvánosság előtt megtörik a nép bizalmát irányukban.
  Innentől már nincs is másra más, mint befeketíteni szabadságharcosaikat, bátor ellenszegülőiket, akiket aztán jó szokásunkhoz híven…kivonunk a forgalomból.”
  NE FELEDJÜK: 2010.09.13.18.00 Kossuth tér
  FORR A DALOM…- BUDAHÁZY GYÖRGYÉRT!!!

  1. Kedves „Pálos”!Minden szavad igaz,és köszönet érte !!
   Ott leszünk-reményeim szerint nagyszámban-2010.09.13-án este 6 órakor a Kossuth téren! Ez minden igaz magyar KÖTELESSÉGE! KIFOGÁS NEM LEHET!!!
   SZABADSÁGOT BUDAHÁZY GYURINAK,ÉS MINDEN HAZAFINAK!!!!!!

 7. Kedves Miniszterelnök úr!
  Kötelező! Youtube: Nemzeti ellenállás 2009
  Ha csak tizede bátorsága is van mint Budaházy Györgynek, akkor a saját arcával meri felvállalni és bevallja a MAGYAR NÉP előtt, hogy idegen hatalmak parancsára záratták börtönbe és vádolták meg a HAZAFIT…a terrorizmus „vádjával”.
  …ha csak a tizede bátorsága is van, akkor mindezt egy nemzetközi sajtótájékoztatón vallja be, ahol jelen lesznek a meghívottak között a gyarmattartók írásra képtelen, de gyilkolásban élenjáró ügynökei is.
  ..s, hogy mindezt miért?!
  A MAGYAR NEMZET szabadságán túl a saját maga szabadságáért is!!!
  …hogy végre valahára kortársként érezzük a FELSZABADULÁS EXTÁZISÁT!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük