Bank of America: készülünk az Egyesült Államok adósságtörlesztési csődjére

KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (6. tétel)

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

Jelen írásom egy sorozat része, mely sorozatnak a célja bebizonyítani, hogy a Szentkorona Eszme az élet minden területén alkalmazható, és Magyarország, de talán egész Európa egyetlen esélye a túléléshez, ha időben elkezdi alkalmazni, használni úgy, ahogyan azt eleink is tették, méghozzá sikerrel! Sorozatom minden fejezetének végén olvasható két felhívás, kinek van füle, hallja!

 1. A Szentkorona Eszme jogfolytonossága

A Szentkorona Eszmét már a kezdetek kezdetén próbálták ellehetetleníteni. Az ellenállási jog (ius resistendi et contradiscendi) ellen már az Aranybulla kiadása után azonnal felléptek a döbrögi-mintájú uraskodó főurak, akik el is érték, hogy 1231-ben (második Aranybulla) már csorbult az ellenállási záradéknak nevezett jog. Utoljára Ferenc József idejében született törvény, mely hangsúlyozta az ellenállási záradék érvénytelenségét. De miért tartotta fontosnak Első Ferenc József, Isten kedvező kegyelméből stb. (itt címeinek, rangjainak hosszan való felsorolása következik, majd) urunk és uralkodónk, hogy az 1867. évi II. törvénycikkely (a kiegyezésről) 1. paragrafusában – miután hangsúlyozza, hogy minden korábbi törvényt, szokást stb. megtart – leszögezze:   „kivéve mindazonáltal dicsőült II. András 1222-ik évi törvényének azon megszüntetett záradékát, amely így kezdődik: »Quodsi vero Nos«, ezen szavakig: »in perpetuum facultatem«.”  Figyelmezzük: a már megszüntetett záradék érvényességét nem ismeri el!  Szigorúan jogi értelemben e paragrafus valódi értelme (1867-ben): kiegyeztünk, a nemzet megbékélt az uralkodóval, az uralkodó megbékélt a nemzettel, s tiszteletben tartja a nemes magyar hagyományokat, szokásokat, törvényeket, kivéve az 1222-ben kelt ellenállási záradékot. Kiegyeztünk, nincs szükség további ellentmondásra, ellenállásra.  Ám épp e paragrafus érvénytelenségének hangsúlyozása bizonyít egy egyszerű tényt, hogy 1222. és 1867. között – hol elismerten, hol nem elismerve, de hatott, és jelen volt a magyar jogi közgondolkodásban.

Viszont szigorúan jogi értelemben ekkor értelmetlen, hisz a jogalkotók Pesten és Bécsben egyaránt pontosan tudták, hogy az Aranybulla 31. cikkelyének 2. paragrafusát már többször megszüntették királyi törvények és rendeletek, s bár az alkotmányos királyság játékszabályai szerint illik a királynak megerősíteni vagy elvetni korábbi törvényeket, 1867-ben aligha volt elképzelhető, hogy a magyar nemesség II. Endre törvényére hivatkozva óhajt ellentmondani felséges és apostoli uralkodójának – akivel épp most egyezett ki. De tévedés azt hinni: csacska jogászok ügybuzgalma révén került 1867-ben törvényeink közé az ellenállási záradékot hatálytalanító jogi formula. Szigorúan jogi értelemben nem volt szükség e paragrafusra, de nem jogi megfontolásokból volt szükség arra, hogy a kiegyezés után királyi törvény mondja ki: ellenállási záradék pedig nem létezik.   A Habsburg hatalom ugyanis félt.   Félt és tartott a magyar nemzet erejétől, tartott tőle, hogy ismét feltámad az ősi magyar virtus.

Az Aranybulla jogi értelemben nem alkotmány. De Mohács után, az önálló magyar államiság megszűntekor erkölcsi kapaszkodó lett: a független, szabad és alkotmányos, tehát rendezett jogviszonyú magyar haza jogi záloga.  Nem az Aranybulla szövegét magyarázták a magyarok; az Aranybulla létezésének tényét hangsúlyozták. Van alkotmányunk, kell lenni országunknak is!  S ha egyszer megfogalmaztuk a kötelességünket az ellentmondáshoz, ellenálláshoz való jogunkat, királyi rendeletek azt nem hatálytalaníthatják. Mert ha hiszünk abban, hogy van jogunk szembeszállni a hatalom rossz intézkedéseivel, ha hiszünk abban: nem korlátlan úr fölöttünk a király, ha van bátorságunk tiltakozni, amikor emberi s nemzeti jogainkat sértik a hatalmat kézben tartó hatalmasok.

Ha merünk szembeszállni az ellenünk vétkezőkkel – megmaradunk.

Ha hisszük, hogy van jogunk ellenállni, ellenkezni, tiltakozni! – akkor igenis van jogunk ellenállni, ellenkezni, tiltakozni.

A hit teremti a jogot!

Hogy önmagában elég az erős hit, arra álljon itt egy példa: 1795. május 20.-án Martinovics Ignácot és négy társát lefejezték a Vérmezőn. Június 2.-án még ketten követték a túlpartra a kivégzetteket. Nagy csend volt a Habsburg-birodalom magyar szögletében. Egy szelíd, szomorú mosolyú paptanár (Virág Benedek) nekilátott lefordítani az Aranybulla szövegét. „Megszólalt” magyarul az ellenállási záradék, hogy a nagy csendben se feledkezzenek meg a magyarok arról: már hatszáz éve kivívták a jogot arra, hogy elnyomásuk ellen tiltakozzanak, elnyomóiknak ellenálljanak. Hogy a király nem erősítette meg az Aranybulla ellenállási záradékát? Jogi kérdés. Majd a Corpus Juris Hungarici kötetében apró betűvel szedik a 2. paragrafust, jelezve: e jogunkat nem erősítette meg királyi pecsét, ellenállni, tiltakozni nem törvényes jogunk, csak jogos követelésünk – ahogy ez a kisbetűs nyomtatás a Corpus Jurisban nem volt ritkaság.

Ferenc József nem szerette, ha önállóan álmodnak a magyarok. Fontosnak tartotta ezt a kiegyezés pillanatában – törvényben – hangsúlyozni.  Virág Benedek magyar nyelvre fordította II. Endre királyi okiratát: ismerje meg, tanuljon belőle minden magyar.

Az Aranybulla jogi értelemben nem alkotmány. Az Aranybulla öntudatunk alkotmánya.

Ferenc József ezért hangsúlyozta érvénytelenségét!

Virág Benedek meg ezért fordította le magyarra!

Miért fontos ez ma? Azért, mert ma ugyanúgy nincs törvénybe iktatva a Szentkorona Eszme, az ellenállási záradék és a többi jogos követelésünk, jogunk. De higgyük, de tudjuk és érezzük, hogy él, hogy hat, mert mint a fenti példa is mutatja hatszáz év után is képes feléledni. Mert a hit teremti a jogot! A Szentkorona Eszme az öntudatunk alkotmánya!

A Szentkorona Eszme azon jogelvei, melyekből a fenti gondolatok eredeznek, a következők:

 • Az egyetemes nemzetet megtestesítő állam örök szabadsága. (Hungaria semper libera)
 • A Szent Korona hatalmának megosztása
 • Ellenállás joga (ius resistendi et contradiscendi)
 • A Szent Korona Tagjai a FŐvel együtt alkották a Szent Korona egész Testét. A kettő együtt tehát a totum corpus Sacrea regni Corone, totum Corpus Regni.
 • Az egyetemes nemzet minden tagjának egy és ugyanazon szabadsága. (una eadem libertas)

Mindezek ma sajnos nem így működnek, de a Szentkorona Eszme szerint így kellene, mert ez következik belőle. Csak következetesen, kompromisszumok nélkül gondolkodjunk, akkor egyértelművé válik a világ előttünk!

Folytatom! (A jogkiterjesztés)


Felhívás!

 1. Politikusok, közszolgálati dolgozók, közfeladatot ellátók, kinevezett közalkalmazottak, választott társadalmi funkcionáriusok!

Az a dolgotok, hogy a magyarságért, a magyar emberek közösségéért tegyetek, ne magatokért! Ezért kötelességetek a Szentkorona Eszmét alkalmazni, és azt mindenkor, mindenkivel betartani és betartatni! Ne feledjétek!

 1. Magyarok!

Nektek az a dolgotok, hogy a Szentkorona Eszme szerint szemetek a választott emberek tevékenységén legyen! Jogotok, de egyben kötelességetek is az ellenállás joga – Ius Resistendi – szerint megakadályozni, hogy a Szentkorona Eszme sérüljön, vagy bármely vezetőtök a magyar nemzet ellen tehessen! Éljetek és tegyetek e szerint! A Szentkorona Eszme útmutatást ad az élet minden területén, hogy mi a teendő! Éljetek vele!

Budaörs, Csíki-dűlő 2017. Jégbontó (Böjtelő) havának 1. napján

Dr. Safáry-Kollár Lajos                                                                                         jogász, közíró

Korábbi részek: 

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (1. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (2. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (3. TÉTEL)

A SZENTKORONA ESZME IGENIS ALKALMAZHATÓ A XXI. SZÁZADBAN (4. TÉTEL)

A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (5. tétel)

13 thoughts on “A Szentkorona Eszme igenis alkalmazható a XXI. században (6. tétel)

 1. Kedves Cikkszerző!

  Sajnálatosan közlöm Önnel, hogy ez a cikke már a témakörrel való teljes tudatlanságát bizonyítja. Hogy miért:
  1. A legfontosabb tény, hogy a Magyar Szentkorona az Atilla társfejedelem hun királlyá koronázására készült. Ezért a Kr.u. 445. évi keletkezésével nem hordozhatja magán a feudalizmus tanát, sem az ön által emlegetett: “Az Aranybulla öntudatunk alkotmánya” szlogent.
  2. a Szentkoronánk a keletkezése kori ősi nemzetségi társadalmunk tanát tartalmazza, mely totálisan ellenkező az abban a korban még nem is létező feudalizmus eszmeiségével. A korona alá tartozó népek és a személyek EGYENRANGÚSÁGÁNAK elvét hordozza magában, és nem a nemesi osztály egyeduralmát.
  3. Ha tudni szeretné a teljes igazságot, ajánlanám a TERMÉSZETBIBLIA című könyvem tanulmányozását. Ajánlását a honlapomban megtalálhatja.

  1. Tisztelt T. István!
   1. A feudalizmus szót le sem írtam a cikkben! A Szent Korona készítésének idejéről már sokkal többet tudunk, nem Atilla nagykirály idejében készült, továbbá e dolgozat nem a Szent Koronáról szól, hanem a Szentkorona Eszméről.
   2. A nemesi osztály (kommunista definíció) egyeduralmáról sem írtam, feudalizmusról még mindig nem! Sajnálom, hogy nem értette meg a dolgozat mondandóját, de nem is elvárható, hogy mindenki értse!
   3. T. István című honlapot nem ismerek.

   Baráti üdvözlettel: a szerző

   1. Semmi baj, ha nem sértődött meg nagyon, akkor helyrehozhatók a nézeteltérések. Sajnos az Aranybulla bizony a legteljesebben a feudalista Magyar Királyságban készült, és kizárólag a nemesi osztály részére, amelyből az elnyomott paraszti osztály, amelyik egyébként is a nemzetfenntartó népesség volt van és lesz, a teljes kirekesztésével.

    Az sem baj, mert a ma uralkodó antimagyar osztályok sem mondják, vagy elhallgatják Ön elől is, hogy az eredeti Szentkoronatan az a készítése kori társadalmi eszmeiségére készült, a magyarság legdicsőbb ókori nemzetségi társadalmi-, és vallásmodelljére, az egyenlőség eszmeiségében és az Ősi- Szentháromság hitelvére. Ennek okán a jelenlegi feudális Szentkorona tan, amit tévesen belemagyaráznak a mai értelmiségek, a legteljesebben a hazugságok tárháza.
    A honlapom:
    http://www.fiberweb.hu/taara
    Ennél részletesebben megbeszélhetjük a honlapcímemen megtalálható e-mai címen, ha érdekesnek találná dolgaimat.

    A NIF adminnak üzenve, ha hajlandó lenne leközölni az erre készült dolgozatomat, jelezze vissza, akkor az T. Olvasók is olvashatnák az igazságokat.

  2. Tisztelt T. István!

   Ön írja: “Sajnos az Aranybulla bizony a legteljesebben a feudalista Magyar Királyságban készült”. Bizony, bizony! Akkoriban nem voltak olyan okosak az emberek – még uralkodók sem – hogy 800-900 évvel előre tudjanak gondolkodni, a mai politikai rendszerek szerint! Így kénytelenek voltak abban a világban gondolkodni, és élni, amiben léteztek! Eléggé el nem ítélhető módon, ez kifejezetten a ma feudalizmusnak mondott korban történt. Egyebekben akkor, nekik, szegényeknek nem volt fogalmuk sem, hogy az feudalizmus, de ez őket akkor nem nagyon zavarta.
   Ismételten hangsúlyozom, hogy dolgozatomban megkísérlem a mai modern, XXI. sz.-nak megfelelő politikai helyzethez illeszteni a Szentkorona Eszmét. Nem osztályharcot folytatok, hanem felhívom a marxizmus-leninizmus osztályharcaiban nem teljesen elhülyült nemzettársaimat, hogy esetleg gondolják végig ennek az állameszmének az összefüggéseit, és eszméljenek rá, hogy ez ma is alkalmazható. Nem vitatom, hogy a marxista történelemfelfogás szerint az akkori társadalomszemlélet úgyszólván teljesen nélkülözi a leninizmus, sőt a lukácsizmus alapvető gondolatait is, de ennek mérhetetlen nagy veszteségeit nem tisztem feldolgozni. Javaslom, hogy folytassa tovább az osztályharcot, én viszont maradok továbbra is eredeti törekvésem mellett, hogy egy modern állameszme-rendszer alapjait vessem meg, az ősi Szentkorona Eszménk alapján, amely mintául szolgálhat – a majdani elkészült formájában – egész Európa politikai megújulására, és hasznára válhat sok-sok nemzetnek, amelyek meg kívánják tartani szuverenitásukat, kultúrájukat, és nyelvüket!
   Ismételt baráti üdvözlettel: a szerző

 2. Aki nem ismeri az Alázat fogalmát,az semmit nem tanult az életben !! Függetlenül a bizonyítványától,vagy mit hozott létre. Nem a megalázkodásról van szó,hanem a szó nemesebb értelméről, hogy tudatában van,hogy mindenki szolgálni van e világon. Akinek nincs(?) kit,az vesz magának egy ölebet.
  Az igazán Nagyok, Jézus, Buddha, Krisna, de még OSHO sem, írtak könyveket,de mégis tanítottak, gyógyítottak, s Maradandót “alkottak. De Ők ismerték az alázatot!
  Is!!

  1. Nem tudom, Tóth úr az most sumákol, nem mer állást foglalni, vagy egyszerűen beijedt az igazság leheletétől.
   Nem tudom, ön hova tartozik, azokhoz, akik ájtataskodva immár 1000 éve pusztítják, rabolják, gyilkolják a magyarokat? Ha azokhoz, akkor nincs miről beszélni.

   Egyszer már megájt kellene parancsolni azoknak a hazug és népbutító írásoknak, amelyek mérgezik és megölik a magyar életet.

   Kérdezem: vajon az igazságokért miként fog kiállni! A válasz, vagy a kérdés után?

 3. ” a válasz,soha ne előzze meg a kérdést! Fordítva ha érdekes,figyelnek is rá!

 4. T.István Úr!
  Köszönöm érdeklődését a “hovatartozásom felől!? Ha az eddigi válaszaimból ez nem derült ki,akkor az sajnálatos! Magyar Ember ,amit gondol,azt is mondja,mert a kimondott szava szent! Nem kell esküdöznie,vagy tanúkkal bizonygatnia azt. Én Büszke vagyok Magyarságomra és megtisztelnek Őseim,hogy ha csak a nyomukba lépkedhetek!
  Ha a megélhetésre fordított időt sumákolásnak(?) hívják, “bizonyos körökben, ( én inkább dolgos hétköznapoknak) akkor valamelyikőnk irányt tévesztett!
  Az hogy az igazságért,hogyan és miképpen állok ki,azzal nem hencegek, de azt érzem,amikor szólnom,vagy tennem kell.
  “ha valaki azt gondolja,hogy minden gyümölcs akkor érik mint amikor a szamóca,az semmit sem tud a szőlőről.

 5. “ha az ember fiatal arcáról eltűnik a tavasz, melynek első jele a petyhüdt bőr,kénytelen a bölcsesség legelőjére tévedni !
  Ha valaki elhiszi és megcáfolhatatlan tényként kezeli azt ,amit könyvekből olvasott, vagy tanult, akkor letévedt a bölcsesség felé vezető útról. Túl sokat foglalkozni akár a földrajzzal, matematikával, vagy a történelemmel(?) felesleges,mert egy élet is kevés hozzá. Legalább annyira,mintha kihúznák egy szál gyapjút a pulóveremből és megakarnám keresni hozzá a birkát,amelyből való.

 6. “a tudósoktól is óvakodjatok! Gyűlölnek titeket: mivelhogy ők meddők! Szemük hideg és kiszáradt,nekik minden madár megkopasztatott.
  Az ilyenek hivalkodnak,hogy nem hazudnak: de a hazudni képtelenség még távolról sem jelenti az igazság szeretetét. Óvakodjatok!
  Láztól való mentesség még távolról sem megismerés!
  Kihűlt lelkeknek nem hiszek. Aki nem tud hazudni,nem tudja ,mi az igazság. (N.F)
  ” nemo sit alterius qui suus esse potest ! ” (P)

  1. Itt egyetértünk Kedves Tóth úr: óvakodjatok a tudósok hazugságaitól.

   Mára már oly nagy a baj, hogy a KÖNYVTÁRAK váltak a hazugság hegyek tárhelyeivé. Egyszerűen mára nem lehet találni bennük olyan természeti igazságokat hordozó könyvet, amit szívesen elolvasna az ember, Legfeljebb csak a kutatható forrásanyagaikat lehet részben hasznosítani.

   Valami súlyosat mondok: a mai könyvtárak megértek az újabb szelektált könyvégetések időszakára!

 7. Kérdem, én tudatlan: mire jók a törvények, patagrafusok?

  Ezeket nem kell megalkotni, ezeket nem kell megtanulni.

  A világ összes törvénye benünk él, génjeink spiráljaiba kódolt gyertya fény.

  Amely pislákol a megalkotók által megalkotott, életremény, mely fényét veszti, keresi a labirintusból kivezető utat.

  Az a fény haldoklik, …., de a megalkotók eszményisége is halványul.

  Atilla

  1. Nagyon szépen ír, Kedves Attila, idézem: “A világ összes törvénye bennünk él, génjeink spiráljaiba kódolt gyertya fény.”

   Csak egy baj van, hogy vannak az írott törvények és paragrafusok, melyeket nem az igazságra, hanem a mi, a közemberek elnyomatására írták, ártó és gonosz sötét lelkek. Mondhatjuk, a Tóra szerint.

   Tehát az nem elég, hogy arról ábrándozunk, hogy bennünk él a szeretet és a teremtés tiszta lángja. Ha azt ellenséges bitang hatalmak elnyomják, abból csak halál és gyász lehet. Valami tennünk is kellene ellene! Na ez az, ami már hiányzik a mai társadalmakból.

   Sajnos nincs remény!!!

Várjuk véleményét itt!

%d bloggers like this: