A Magyar Gárda védelme – A NEMZET JOGVÉDELME


Kérjük ossza meg a tartalmat! Csak egy kattintás!

A HÍR!

A Legfelsőbb Bíróság öttagú felülvizsgálati bírói tanácsa 2009. december 15.-én reggel 9 órakor nyilvános tárgyalás keretében hozza meg a jogerős felülvizsgálati határozatát a hazai, a jelenleg még érvényes jogrend utolsó stációjaként, a Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület felülvizsgálati kérelméről.

A rendkívüli jogorvoslati kérelem, a Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület bírósági bejegyzését megszüntető és feloszlatását elrendelő Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla ítéleteinek a hatályon kívül helyezését és a kereset elutasítását, illetve a felülvizsgálati bírósági döntés meghozataláig, a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését indítványozta.

Az egyesületet továbbra is a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, dr. Gaudi Nagy Tamás ügyvéd képviseli

Kedves Barátaim, Honfitársaim, Nemzettársaim!

Régen készülök arra, hogy méltó keretbe foglalva, egyszerűen és közérthetően mutassak be olvasóimnak, egy már jelenben is megvalósult, a jövőképünket is előre vetítő, példaértékű, követendő, egy nagyon fontos vállalkozást, és annak a nemzetünkre folyamatosan gyakorló hatását.

Ez a vállalkozás a szó nemes értelmében, az egységes nemzetben gondolkodó érdekeket képviseli és megjeleníti, nemzeti alapintézményi célokat és érdekeket tűz maga elé, valamint az államra szabott feladatokat kényszerül magára vállalni, a közös hazánk jelenlegi sajátos helyzete következtében.

A valójában csak az „íróasztal fiókjában maradt rendszerváltás pártdiktatúrája” tombol hazánkban a demokrácia paródiájaként, eközben a leendő társadalom működtetésének pártokon kívül megfogalmazni hívatott civil struktúrája hosszú, sokéves téli álmát alussza, és jelenleg nem nagyon van esélye munkához látni, mert a parlamenti pártok szándékoltan jegelik azt.

A ritka, jól működő kivételek egyike, a dr. Zétényi Zsolt elnök és dr. Gaudi Nagy Tamás ügyvezető vezetésével öt éve megalakult Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat, az NJSZ. Ennek a tipikusan nonprofitként működő civil szervezetnek a hatását, csak a megalakulásának a hiányában tudnánk lemérni.

Szerencsénkre léteznek és egyre erősödnek. Közel száz ügyvéd dolgozik önzetlenül a szolgálat képviseletében, köztük szép számmal elszakított nemzeti közösségeink képviselőiként a szűkebb hazájukban.

Sajátos eszközeikkel teszik lehetetlenné a remélhetően már csak rövid ideig regnáló jelenlegi hatalom akaratának korlátlan érvényesülését, a jog eszközeit, az igazságosságot használják fel nemes céljaik érdekében.

A szervezet sokirányú szolgálatával leplezi le a velejéig korrupt hatalom, sanda, diktatórikus szándékait, és folyamatosan rámutat a joggal történő szándékos visszaélés felhasználásával lefolytatott, többségében politikai koncepciós eljárásokkal elítélni szándékolt, a nemzetünk legjobbjai ellen indított, politikai célzatú hadjáratokra.

Egyúttal ez a szervezet megteremti egy valódi, a későbbiekben remélhetőleg lefolytatandó széleskörű törvényes eljárások alapjait, a jelenlegi tömeges gazdasági és politikai bűnelkövetőkkel szemben.

Nem vállalom magamra, hogy olvasóimat a jog rejtelmeivel terheljem, akik a további részletekre kíváncsiak, honlapjukon kimerítően részletes tájékoztatást kaphatnak. /www.njsz.hu/

Az alapítvány sikeres működése elválaszthatatlan az Orbán kormány bukása után történtektől.

Csak néhány tényt önkényesen kiemelve, emlékeztetőül!

A 2002. és a 2006. évi parlamenti választások szavazatainak újraszámlálása érdekében fellépő civil tüntetések.

Az elhíresült Gyurcsány féle Őszödön titokban elmondott beszéd kiszivárogtatása után kialakult helyzet és az ezt követő folyamatos tüntetések.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóján történtek, amely eseményeket a hatalom tetteinek az eltakarására, a látszat kivizsgálásokra, fedőszervként létrehozott, ún. Gönczöl Bizottság ellensúlyozása érdekében megszerveződött Civil Jogász Bizottság, a CJB kimerítően megvizsgált és jelentését széles körben közzé tette.

A hatalom szándékainak a lelepleződését, kemény bolsevik eszközökkel történő diktatúra életbe léptetésével bosszulta meg, visszanyúlva jól bevált eszközeihez, a megtervezett félelemkeltéshez, a kormányzati szintig megvalósuló bűnözés eltakarására.

Nemzedékek tehetsége, áldozatai vére által fölhalmozott nemzeti vagyonunknak a külföldi kezekbe adását, az országunknak a tartós bérletbe átjátszását, a népünk döntő többségének, millióinak földönfutóvá tételét, kilátástalan jövőjét okozta, az önmagát már régen törvénytelenné degradált hatalombitorló kormányzat aljas tevékenységével.

A hatalom egy szűk lakáj réteget megvásárolva, azokat törvényeken felüliként kezelve, példátlan gazdagodásukat elősegítve, tevékenységével szörnyű gazdasági helyzetet teremtett hazánkban.

Országunkban tort ül a diktatórikus hatalomgyakorlás következményeként, a mindent áthálózó, megtorlatlan bűn, eközben ártatlanok százait, ezreit vonták és vonják különböző eljárások alá, a soha be nem bizonyított vádak alapján. Sajnos ki kell mondanunk, hogy mindez történik a megvásárolt vagy gyáva bírói karunk erre hajlamos részének a felhasználásával, mert büntetlenül történik a többségük elítélése.

A bíróságok ennek ellenére, a nemzeti jogvédők szívós küzdelme következtében sorra kényszerülnek felmenteni a koncepciós perekben ártatlanul megvádoltakat és sajnálatosan az adófizetők és nem a tettesek pénzéből, már megkezdődött és tovább folytatódik a szolgálat áldozatos és kiváló szakmai munkát végző munkatársai segítségével, a kártérítési perek sorozata

Ennek nyomán már közel húsz jogerős ítélet és további húsz egyezség alapján jutott méltányos kártérítéshez több mint 30 megvert, megkínzott, kilőtt szemű önkényesen fogva tartott áldozat.

A 2006 óta zajló kormányellenes tüntetések során meghurcolt, önkényesen elfogott és koncepciós eljárások alá vont hazafiak százainak adtak jogi védelmet a nemzeti jogvédők, hozták ki őket a fogdákból és érték el felmentésüket vagy büntetésük enyhítését.

A diktatúra szellemiségét idéző jogtipró jogszabályokat /lex tojás,lex gárda stb./ az Alkotmánybíróságon támadták meg, megsemmisítésüket kérve.

Nemzeti vagyonunk talán legfontosabb, nem túlzás szakrális jelentőségű részét a nemzeti földvagyonunkat, most készülnek átjátszani a többségében elfedett árnyékbirtokosok részére.

Nem óhajtok ennek bizonyítására részletekbe belemenni, mert leleplezésükkel több lap és hírportál kimerítően foglalkozott a közelmúltban, a szolgálat figyelemfelkeltő tevékenysége következményeként.

Az NJSZ nemzeti vagyonvédő munkacsoportot alakított a rablóprivatizáció felülvizsgálata és a nemzeti vagyont védő szabályok kidolgozása érdekében.

Az éber jogvédők figyelmét hála Istennek nem kerülte el a sanda kormányzati szándékokat eltakarni igyekvő, sajátos hatalmi struktúrára jellemző minisztérium által létrehozott virtuális „ködhivatal” rendeletére hivatkozó, pontos jogforrások megjelenítése nélküli földárverések sorozata.

A nevetséges árakon, idegenek részére törvénytelenül átjátszott termőföldek „szerződéseinek” a felülvizsgálata, egy valóban jól működő, egy leendő tényleges nemzeti érdekeket képviselő kormány elsőrendű feladatai közé tartozik majd.

Az NJSZ, hasonlóan a magára vállalt kötelességei befejezésével megszűnt CJB, egységes nemzetben gondolkodó, jövőképét határozottan kialakító szervezet, ilyen módon tevékenységével komoly mértékben járul hozzá a valódi nemzetté válás folyamatához.

A jelen cikk írója több évtizedes kapcsolatai segítségével, több szakmai út szervezését magára vállalva, járult hozzá az NJSZ tevékenységének a kibővítéséhez a szétszakított nemzetünk magyar közösségeinél történt látogatások során, a további megalapozott hivatkozásaiknak a kiszélesítéséhez.

A Székelyföld, a Felvidék, a Délvidék és Kárpátalja közösségei ilyen módon több alkalommal kaptak az önzetlen segítségemmel hiteles információkat az NJSZ tevékenységéről. Számos jogász nemzettársunk csatlakozott a szervezethez ezzel bizonyítva, hogy csakis egységes egészként kezelhető a nemzetünk jogvédelme.

A cikk írója vélelmezésében most talán jogvédő tevékenységének a legfontosabb állomásához ér az NJSZ!

A Magyar Gárda Egyesület és a tőle független mozgalom ellen indított kormányzati hajtóhadjáratának, jelenlegi jogrend szerinti utolsó lehetősége, a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott, szakmailag tökéletesen megalapozott módon előterjesztett, jogi érvek és bizonyítékok hosszú sorát felsorakoztató, felülvizsgálati kérelemnek nyilvános felülvizsgálati tárgyalás keretében történő elbírálása.

A Magyar Gárda Egyesület érdekében nyíltan felvállalt nemzeti elkötelezettséggel előterjesztett, szakmailag megalapozott, dr Gaudi Nagy Tamás ügyvéd által jegyzett 29 oldalas beadvány, a cikkíró egyéni álláspontja szerint, magabiztosan és jogszerűen bizonyítja, úgy az elsőfokú, mint a másodfokú bírósági ítéletek érveinek a teljes bizonyíthatatlanságát, ebből következően a hivatkozott bírósági jogerős ítéletek teljes jogi és tényállási megalapozatlanságait.

Teljesen világosak a szolgálat azon szakmai megállapításai is, természetesen ezekkel a cikkíró is egyetért, hogy az egyesület és a Magyar Gárda Mozgalom betiltása, a hatályos törvények lábbal tiprásával, jogszabályok tömegének a figyelmen kívül hagyásával történt.

A bírósági ítéletek üzenetei, a személyes álláspontom szerint, szándékoltan a közös nemzeti értékeinket és érdekeinket hűen megjelenítő és képviselni kívánó Magyar Gárda Mozgalom megtervezett ellehetetlenítésével, az egész össznemzeti közösségünket kívánta megfélemlíteni

Természetesen álságos lenne, ha kikerülném a legfontosabb feltehető politikai kérdést itt és most!

Akad-e vajon jelenlegi alkotmányos berendezkedésünk egyik legfontosabb alap pillérének számító, elvileg független Legfelsőbb Bíróságunk tárgyaló bíró tagjai között öt olyan egyéniség, aki a szakmai vizsgálata tárgyául kizárólagosan, a szigorúan vett törvényességet és az egyetemlegesen értendő igazságosságot tekinti?

Létezik még öt olyan köztiszteletet megalapozottan kivívó eljáró bíró egyénisége hazai igazságszolgáltatásunknak, akik még a gyanúját is elkerülik a különböző politikai megrendeléseknek, elvárásoknak, zsarolásoknak?

A cikk írója beavatkozóként részt vett a Magyar Gárda Egyesület ellen indított elsőfokú bírósági eljárásban, természetesen a tőle független mozgalom pártoló tagjaként, az alperesi oldalon a Gárda pernyertessége érdekében.

Belülről láttam a tárgyalás menetét, és személyesen vállalom ebből következően a kialakított véleményem megalapozottságát és annak politikai következtetéseit.

Csak utalva beavatkozó beadványom széleskörű bebizonyítottságára, (letölthető a google keresőjében nevem alatt bírósági beadvány címmel), joggal vontam le következtetésemet az elsőfokú bíróság előtt, hogy a felperesi kereseti kérelmek előterjesztései, egy bizonyíthatóan politikai koncepció alapján történtek, ezért teljességgel tarthatatlanok.

Belsőleg látva és átélve a mozgalom működését, nyugodtam jelentem ki ismételten, ahogyan a múltban, úgy a jövőben is ugyan ezt fogom tenni,hogy az elődjéhez hasonlóan, a politika kényszere miatt újraalakult Új Magyar Gárda Mozgalom tevékenysége sem alapelveiben, sem pedig gyakorlatában, nem irányul egyének vagy közösségek ellen.

Ezzel szemben a nemzeti értékeink legjobb hagyományainak felelevenítésével, a tagjainak az egymás iránti szeretetével és szolidaritásával, a nemzeti érdekeink védelmében, önazonosságtudatunk folyamatos megjelenítése érdekében tevékenykedik.

Nemzetünk gerincét megtörni szándékozó diktatórikus kormányzati politikára történt jogos válaszlépésnek tekintem megalakulását.

Létrejöttének az üzenete azt jelenti számomra magyarként: szeresd a hazád, szeresd nemzeted, fontos és értékes vagy egyénként, közösségként, tehetséged, rátermettséged szerint, tudatosan részt kell venned hazánk ismételt újjáépítésében.

Korábbi megállapításaimból következően, a mozgalom nem jelenti senki kizárását országunk rombolás utáni szükségszerű újjáépítéséből, de bizony azt jelenti, hogy a nemzetünk újjáépítésben csak a bűntelenek vehetnek részt.

Sokadszorra ismétlem, nem létezhet olyan jövőbeli politika, amely a nemzet újjáépítése előtt, a rombolás számbavétele után, azok okozóit, felelőseit kötelezően, tisztességes bíróság eljárás elé állítja és bebizonyítottság esetén, a korrupciós és egyéb bűncselekmények elkövetése útján szerzett vagyonok egyidejű elkobzása mellett, hosszú időre rács mögé dugja az elkövetőket.

Ugyancsak nem létezhet olyan hiteles nemzetpolitika, amely egy újra alkotandó széleskörű polgári és büntetőjog eszközével, ne torolná meg a Gárda tagjai, állampolgáraink elleni tömegesen elkövetett megalázásokat, a regnáló, törvénytelen hatalom tébolyától vezettetett tömeges jogsértéseket, azok elkövetőinek teljes körű megbüntetésével.

Álláspontom szerint az Új Magyar Gárda Mozgalomnak rendkívüli szerepe lesz az elkerülhetetlen nemzetegyesítés folyamatában is.

A tárgyalás előtt csak reménykedni tudok az öttagú felülvizsgálati bírósági tanács szakmai bölcsességében és bátorságában.

Döntésüktől függetlenül, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tevékenységéhez hasonlóan, az Új Magyar Gárda Mozgalom is a jövőben nemzeti alapintézményként, folyamatosan növekedve fog működni az őt megálmodó Jobbik Magyarországért Mozgalom nemzetünket szolgáló, remélhetőleg a választók kikerülhetetlenül széleskörű támogatása következtében.

Esetleges elmarasztaló ítélet esetén azokhoz kívánok csatlakozni, akik az egyesület és a mozgalom felmentése, teljes körű jogi és erkölcsi rehabilitációja érdekében, a Strasbourgban székelő Emberi Jogok Európai Bíróságához fognak fordulni.

Adjon az Isten végre Szebb Jövőt Drága Hazánknak, Nemzetünknek!

Budapest, 2009. december 14.

Reiner Péter

az Új Magyar Gárda Mozgalom pártoló tagja

Nemzeti InternetFigyelő

Facebook hozzászólások

7 hozzászólás a(z) “A Magyar Gárda védelme – A NEMZET JOGVÉDELME” bejegyzéshez

 1. No, itt van Reiner Péter úr… Őt nem külditek vissza Izraelbe? Vagy esetleg a fő heccmester, Morvai dr. családját? A Zazrivecz-pereputtyról már nem is beszélve…

  • Kivételesen egy kérdést teszek fel a rendkivűl tömör hozzászóláshoz :volt ideje a hírhez kapcsolódó tartalommal is foglalkozni a hölgy álnéven bejelentkezőnek,vagy csak saját,mélyen szántó gyűlölete által vezettetve,az üzenet megértésére esélytelenül irogat? A szerző

 2. Nem akartam hozzászólni,mert mint “gyakorló háziasszony,”és mint keresztény hivő ember az Advent -a várakozás -készűlődés teljében tellnek napjaim ,de ez a nagyfokú gyűlölet és tudatlanság -melyet a hozzászólásban láttam,-megdöbbentett.
  Hová jutottunk,hová jutott ez az ország,ahol ilyen fehérjehalmazok élnek,és akikben a gyűlölet még a józan észt is felülirja.
  Nem irom hogy kedves,-mert számomra visszataszitó-Várszegi Klára hölgyemény!
  Bölcsebben tette volna,ha meg sem “szólalt ” volna.
  Az ön és az önhöz hasonlóan “gondolkodók???”miatt tart itt az ország,de úgy gondolom,hogy pontosan ez a céljuk!!Ezért semmin nem lepődöm meg.
  Aki “küldte,és akihez tartozik” jobb lesz ha tudomásul veszi: Mindent meg lehet venni pénzért,csak két dolgot nem : a becsületet és a szeretet.Persze vannak alantas patkányok,akikknek a becsülete is eladható,de erről előbb-vagy utóbb- dönt ez a nép.Azért nem irom hogy nemzet,mert az ilyenek miatt- mint ön is- a nemzet mint fogalom létezik,de nem funkcionál. Tudatosan irom az önt kis ö-vel,mert nem érdemli meg,hogy tiszteljem.
  MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!!!
  El lehet innen menni,ha ez nem tettszik,!!ezt nem én mondtam,-csak idézem-hanem az ország táncoslábú főpatkánya.
  Reiner Péternek köszönet.hogy kiáll a Gárdáért,még ilyen ocsmány “beszóllók szemben” is.
  Ő a “magyarságát” helyezi előtérbe a faji hovatartozása elé.Sok zsidó ember gondolkodik úgy mint Ő,csak nem merik “felvállalni” .
  Aki pedig a Magyar Gárdát,annak szellemiségét elutasitja,az vagy nem tudja hogy mit is képvisel,vagy a saját magyarságát utasitja el.
  Aki pedig nem tudja, hogy a Szent Koronára tett eskű mit jelent, -az elsősorban tanuljon!!!! ,ismerje meg népe múltját,Ősei dicső tettei legyen először tisztában azzal.hogy honnan is jöttünk,kik is vagyunk ( a Mag!!!) , -és ha ezt nem tudja , jobb ha elhallgat !!!

 3. Bocsánat!
  Felindultságomnak köszönhetően egy két helyeirási hiba “csúszott” az irásomba,de a lényegen nem változtat!!!

  • Kedves évaanyu!
   Reiner Péter nem zsidó, csak zsidó származású magyar. Én legalább is így érzem az írásaiból. Nekem is van rengeteg ősöm, aki vérségileg nem Árpáddal jött ebbe az országba. De én ennek ellenére magyarnak vallom magam és magyarként fogok meghalni. Sokan mondják, hogy az ilyen “Reiner Péter félék” csak azért beszélnek így, hogy elkerüljék a “fenyegető megtorlást”. Nekem nem ez a véleményem. Én úgy vélem, és remélem, hogy nem tévedek, hogy Reiner Péter egy magyarrá vált zsidó, mint ahogy én egy magyarrá vált ruszin vagyok. Mert – ahogy Otto Weininger, egy zsidóból evangélikussá vált osztrák filozófus mondta -, “zsidónak lenni nem faji, nem nemzetiségi, nem vallási kérdés, hanem elmeirányultság kérdése”. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük.
   Tisztelettel és szeretettel,
   Misi bácsi

 4. Kedves és igen Tisztelt Misi “bácsi”!
  Nagyon köszönöm sorait ,és egyetértek Önnel,. Teljesen igaz,amit Ön irt,és nagyon jól érzi,mert igy van.
  Azért irtam,amit irtam,mert sajnos sokan nem is tudják felfogni,hogy létezik olyan,hogy valaki zsidó származású,de mégsem az,mert nem úgy nevelték,nem úgy nevelkedett. Én személyesen ismerem Reiner Pétert,és Ő igazi Magyar Ember.Szivében is!!és nem csak mondja,úgy is érzi!!!
  Sokkal többet tesz a Magyarságért,mint bármelyikünk.
  Hálás vagyok Istennek,hogy egy ilyen nagyszerű embert ismerhetek,és ( remélem) barátjának mondhatom magam.Én a saját szerény tetteimmel,mig Ő bátran és kitartóan kűzd tevőlegesen is a Gárdáért,és a Szebb Jövőért,amit Adjon az Isten nekünk,igaz Magyaroknak.Mert -ismétlem- Magyar az aki szivében is az!!!!
  Szivélyes üdvözlettel és tisztelettel:”Évaanyu”

  • Kedves Évaanyu!
   Egyetértek szavaival! Reiner Pétert én is személyesen ismerem, és tisztelem. Ő talán még vehemensebb néha, mint én vagyok, pedig érzékeny vagyok, ha népemet, nemzetemet – a magyarságot – és szeretett hazámat – amiért őseink vérüket ontották!!! – bántják, gyalázzák.
   ISTEN ÓVJA MAGYARORSZÁGOT!
   Czakó István

Várjuk véleményét itt! (a hozzászólások moderáció után jelennek meg)

%d bloggers like this:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Ezeket olvasta már?
Wiesel-szindróma
Czakó István: Elképesztő auschwitzi emlékeim – igazak?
Ünnep előtti felhívás, hogy karácsony után a feltámadás is eljöhessen
Close