A Jobbik szimpatizánsainak közleménye az európai és a világmédiának

Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!

A nyugati médiumok a magyar választásokról

Az április 11-ei magyar választásokat és a Jobbik szerepét elemző nyugati média reakciók láttán, szeretnénk leszögezni: Nem vagyunk szélsőséges párt, különösen nem vagyunk fasiszta szellemiségű párt. Ezeket az állításokat demokráciában tűrhetetlen rágalmazásnak tekintjük, amelyeket sajnos politikai vetélytársaink sem átallnak hangoztatni  20 éves politikai egyeduralmuk féltése miatt.

Néhány furcsa párhuzam Moszkva és Brüsszel között

Az 1989-es változásokat mi is örömmel fogadtuk és reméltük, hogy hazánknak is jut egy hely az „Európa Házban”. Húsz év elteltével azonban azt kell megállapítanunk, hogy Európát csak a kommunizmus által tönkretett hazánk még megmaradt javai érdeklik, ahol Brüsszel egy őt kiszolgáló „compradorbourgeoisie”-t tart a hatalomban, amelynek segítségével az országot egy végzetes eladósodási örvénybe taszítja. Mindez olyan kizsákmányolással és szegénységgel jár együtt, ami az egyszerű emberekben a kommunizmus iránti nosztalgiát kelti fel. De, láss csodát: Brüsszel „legdemokratikusabb” magyar barátai valamennyien Moszkva egykor leghűségesebb talpnyalói. Sajnos több fura párhuzam is létezik Moszkva és Brüsszel között. Ha egy kelet-európai ország mozgásterét valamivel növelni akarta, Moszkva rögtön menydörgött, hogy ez fasisztoid elhajlás, a „szocialista vívmányok” megsértése. Ma Brüsszel int be, a „polical correctness” megsértését panaszolva. Egy kis különbség a korábbi időkhöz képest abban rejlik, hogy Brüsszel intését megelőzi a médiák össztüze a „szélsőségesekre” és a „fasisztákra”.

Valóban Nyugatról importáltuk a demokráciát?

Engedjék meg, hogy visszautasítsuk leereszkedő megjegyzéseiket a kezdőkről, akiknek még tanulni kell az európai demokráciát. Izland után Magyarország volt Európa első országa, amelynek már ezer évvel ezelőtt volt alkotmánya, mégpedig egy nagyon demokratikus. Ezt az alkotmányt az evangéliumok szelleme hatotta át, és Szent Korona Tannak nevezték. Ez az alkotmány minden másnál jobban garantálta a hatalom megosztását. Amely szerint az országnak volt királya és nem a királynak országa. Ahol a király valóban csak országa első szolgája volt, mert ha megsértette az alkotmányt felelősségre lehetett vonni. Ahol az ellenállás joga természetes volt. Joggal tekintették Magyarországot már a középkorban Velencével együtt (királyi) köztársaságnak. Ez az alkotmány az ország népeinek az egyenjogúságát is biztosította, és a nyugatiakkal ellentétben soha nem szolgált expanzív célokat. A német császár például trónra emelésekor arra esküdött, hogy a birodalom gyarapítója lesz, a magyar király azonban arra, hogy megtartja az országot. Csak a Nyugatról importált nacionalizmus és a szégyenletes trianoni békediktátum tudták a Szent Korona országa népeinek szolidaritását megtörni. Az alkotmányt 1944 óta, a német és az azt követő szovjet megszállás következtében felfüggesztették. Nyugati befolyás hatására – és saját naivitásunk miatt – 1989 után sem lett újból bevezetve, mert megakadályozta volna az ország kifosztását. Holott ennek az alkotmánynak az elvei más országoknak is biztos fonalat nyújthatnának az élet oly sürgős reszakrazilásához. A mindent eluraló profitszellem Európát és a világot egy erkölcsi és gazdasági katasztrófa szélére sodorta. A profitvágy uralja azt a kimondottan életellenes törekvést, amely az új EU-tagországokra rákényszeríti a föld tekintetében is a tőke szabadságát. Ezt mi hatalmas hibának tekintjük, mivel – összhangban történelmi alkotmányunkkal – azt a nézetet valljuk, hogy a nem szaporítható és nem megújítható javak, mint a föld, Isten adományai, amelyeket nem businesselésre, hanem közösségek életalapjául teremtett meg. Ezért szeretnénk – ebben Izrael példáját is követve – a föld tekintetében csak birtokjogot és nem tulajdonjogot lehetővé tenni.

A rasszista vádról

Azzal is megvádolnak, hogy rasszisták vagyunk, mert cigánybűnözésről beszélünk. Annak említése azonban nem rasszizmus, mert – idézet a programunkból – „a jelenség mögött nem genetikai meghatározottságot, hanem egy speciális szociokulturális hátteret jelzünk”. Ahogy létezik például fiatalkorú vagy fehér galléros, sőt nálunk – akármilyen szomorú – politikusbűnözés is, ugyanúgy van cigánybűnözés is. Ezek a fogalmak nem  társadalmi csoport ellen irányulnak, ami alapot adhatna a rasszistaként való lebélyegzésre. Mivel a szociokulturális jellegű cigánybűnözés cigány és nem cigány ellen is irányul, a rasszizmus vádja hamis. Éppen mi kritizáljuk a politika semmittevését, amely lehetővé tette, hogy a munkaképes cigányok több mint 80 százaléka munkanélkülivé váljon, azt, hogy kitalálta a megélhetési bűnözés fogalmát, és azt mentő körülményként fogva fel, szinte intézményesítette a cigánybűnözést. A lelkiismeretlen kormány kezében a cigányok az utóbbi években eszközzé váltak, amelyet kijátszanak a többségi társadalom ellen. A mi programunk ellenben megállapítja, hogy „minden etnikai, vallási és nyelvi kirekesztés, különbségtevés elfogadhatatlan.” Mi azt tekintjük rasszizmusnak, hogy antirasszista jelszavak hangoztatása mellett az eddigi kormányok a cigányságot gyakorlatilag intézményesen kirekesztették a munka világából. Programunk egy lényeges része munkahelyteremtéssel foglalkozik a cigányok számára. Szimpátiánk a Magyar Gárda iránt azon alapul, hogy mindenféle erőszak alkalmazása nélkül segített megőrizni az országot a káoszba való sodródástól, és amellett soha egyetlen törvényellenes vagy erőszakos cselekedetet nem követett el.

Az antiszemita vádról

Mások tolerálása talán a demokrácia leglényegesebb vonása. Mi nem szeretnénk egy uniformizált globalista Európát, hanem a nemzetek Európáját. Ez nem nacionalizmus. A hazánk zsidó kisebbségével való együttélés néhány problémájának a megemlítése nem antiszemitizmus. Sajnos vannak emberek és intézmények is, amelyek tudatlanságból vagy más elgondolásból történelmünket meghamisítani igyekeznek. Vannak, akik a kommunista éra alatt tudatosan, hatalompolitikai okokból felépített előítéletet, amely szerint Magyarország Hitler utolsó csatlósa volt, életben akarják tartani. Ezzel szemben az igazság az, hogy Magyarország a német megszállásig a zsidók számára biztos menedék és menekülési célpont volt. Ezért történt – mint történelmileg is igazolt -, hogy befolyásos zsidók ellenezték Magyarország időelőtti kiszállását a német szövetségből, mert az egy korábbi német megszálláshoz és ez által a zsidó lakosság számára tragédiához vezetett volna. Ennek ellenére csak Magyarországot állítják pellengérre állítólagos antiszemitizmusa miatt, mialatt Szlovákiát és Romániát, amelyek zsidó polgáraikat minden külső kényszer nélkül kiszolgáltatták Németországnak, nemigen kritizálják.

A „felvilágosodás” Janus arcáról

Mivel Önök a fölényes felvilágosodottság szerepében tetszelegnek, hadd említsük meg a felvilágosodás valódi örököseinek, a Frankfurti Iskola nagy zsidó filozófusainak azt a felismerését, amely szerint Auschwitz az instrumentalizált ész, az egyoldalúvá vált európai racionalizmus, a mindent eluraló profitszellem eredménye. „A racionalizmus irracionalizmussá válik. A természet tagadásával az emberben nem csak a külső természet feletti uralom értelme, hanem saját életének az értelme is zavarodottá és átláthatatlanná válik. Abban a pillanatban, amikor az ember elvágja természetből való származásának tudatát, minden cél, amelyért él, a társadalmi haladás, sőt még maga a tudat is, semmivé válik, és az eszköznek, mint célnak a trónra helyezése a kései kapitalizmusban a teljes őrület jellegét ölti magára.” (Adorno)

Európa ősnépeinek helyzete

Európa tragikomédiája, hogy pontosan azok a kultúrák, amelyek az embernek a természettel való összefonódását a legmélyebben értik, mint a baszk, a kelta és a magyar, az európaiak nagy többsége számára a szép új világba vezető úton – az amerikai indiánokhoz hasonlóan – csupán kellemetlen akadályt képeznek. Nem egy ősrégi reflex játszódik itt le? A rossz lelkiismeret nem az okot, hanem a reá emlékeztetőt akarja eltörölni. Azonban minden erőlködés dacára a történelem hamisítása már nem könnyű. Szeretnénk Önöket egy közmondásra figyelmeztetni, amely szerint három dolgot nem lehet sokáig eltakarni; a napot, a holdat és az igazságot. Egyre több felismerés igazolja a Kárpát-medence különösen fontos szerepét Európa és a világ történetében. Az utóbbi évtizedekben nemcsak magyar, hanem külföldi tudósok is bizonyították, hogy a magyar írás minden nagy kultúra írásjeleinek az alapja. Ugyanez a helyzet a magyar nyelvvel is, amely mint Európa ősnyelve nagy hatással volt minden európai nyelvre. Ez abból is nyilvánvaló, hogy bizonyos összefüggések az európai nyelvek között csak a magyar nyelv ismeretében ismerhetők fel és érthetők meg. A hatalmi politika által kreált tézist, hogy a magyarok primitív ázsiai betolakodók Európa testébe – amit jellegzetes módon különösen Magyarország feldarabolása óta hangoztatnak – a genetika tudománya is feltűnően megcáfolta, hiszen a baszkok mellett pont a magyarokról derült ki, hogy Európa legrégebbi őslakói. Az úgy nevezett honfoglalás a 9. század végén csak az utolsó volt elődeink gyakori kirajzásai és visszatérései közül.

Lehetséges-e az együttműködés?

Úgy gondoljuk, hogy Európa történelmének egy mélypontjára érkezett. A politikusok ugyan tagadják, ők még mindig a szép új világról szónokolnak, de az európai kultúra más nyelvet beszél. Nem utolsó sorban azért, mert minden kultúra, amely elveszti keletkezése körülményeinek tudatát, tönkremegy. Mindannyiunk érdekében ideje lenne ezt a hiányosságot pótolni. A mi kultúránk tapasztalatai nem kevés segítséget jelenthetnének ebben. Különben az indián elbeszélés könnyen valósággá válik, mi szerint egy indián óvja a fehér embert, hogy „csak ha az utolsó tavat megmérgezitek, az utolsó fát kivágjátok, jöttök rá majd, hogy a pénzt nem lehet megenni.”

Jobbik szimpatizánsok és támogatók közössége

Fellows of the Hungarian Jobbik Party for the media of Europe and the world

In the Western media appearing about the Hungarian elections:

We could not hold back our reaction to the many allegations we heard or read in the Western media after the April 11th election in Hungary. Publicists write articles not knowing much about the situation and about Hungary as a whole or want to influence maliciously the readers’ opinion about their neighbours. In many cases these publicists just followed bad inspirations they got from our political enemies.

We hope that our answer, the strong refutation of all those allegations, will be heard and read by everybody in Europe:

We are not a party of the extreme right and before all we do not maintain any fascist ideas. These were all allegations, slogans made public by our political rivals. They were right being afraid of loosing their 20 years of rudely manipulative and undemocratic domination of the government.

Some strange parallels between Moscow and Brussels

We gladly welcomed the changes of 1989 and hoped that our country would have a place in the “House of Europe”. After 20 years we have to state, that Europe has been only interested to get the remains of our fortunes left over from the communist times in this badly shattered country. Brussels welcomed a kind of servile comprador-bourgeoisie in power, through which the country has been led into a terrible spiral of debt. The exploitation and poverty caused in this way are inciting simple people to have nostalgic feelings for the communist times.

One would not believe, the best Hungarian friends of Brussels are the former bootlickers of Moscow. Sadly enough there are some other parallels to discover between Moscow and Brussels. If a country of Eastern Europe tried to gain some freedom from Moscow, it thundered immediately its warning of fascist deviation from the splendid achievements of socialism. Today Brussels sends its admonitions because of the offence of “political correctness”. A small difference to earlier times is that the admonition of Brussels is preceded by a curtain-fire of the western media against supposed extremists and fascists.

Has Hungary imported democracy from the West?

We have to refuse your patronising gesture for beginners, who still need some praxis in democracy. After Island, but as an island in Europe, Hungary was the first country to have a constitution thousand years ago, and a very democratic one. It was a constitution in the spirit of the Gospel and in connexion with the Holy Crown of Hungary; it was named holy as well.

It deserved that name because it could guarantee the separation of powers as no other constitution. The country had a king and it was not the king who had a country. He could be really only the first servant of the country; otherwise he has been called to account. In this country the right of resistance was self-evident. Hungary had been righteously considered during the Middle Ages together with Venice as a (royalist) republic. This constitution guaranteed as well the equality of all of its nations; all had been “member of the Holy Crown”. Contrary to the western ones, it never served for purposes of expansion. The German emperor for example had to swear at his enthronisation to expand the “Reich”, the Hungarian king swore only to preserve his country. Only the nationalism, imported from Western Europe and the scandalous treaty of Versailles/Trianon could break the solidarity of the people of the Holy Crown.

The constitution had been inhibited by the German occupation 1944-45 and later on by the Sovjets. Upon western suggestion – and out of our own naivety too – it had not been reintroduced after 1989. Now it seems it would have been an obstacle for the pillage of the country. Nonetheless this constitution could give the leitmotiv for the very necessary re-sacralisation of our life. Europe and the world have been led to the brink of a moral and economic catastrophe out of the all-governing principle of profitability. It is terribly wrong to force the newly joined countries of the EU to accept the freedom of capital that is the all-governing profit principle even for the soil. This latter one we consider it wrong because we think, in harmony with our old constitution, that a not enlargeable and not replaceable good, as the soil is, it is the gift of God that has not been created for business but for the basics of life of a community. We would like therefore – following in this case the example of Israel – to change the right of ownership of soil to only a possible right of cultivation

About the blame of racism

We had been reproached as well to be racist, because we speak about Gipsy-criminality. In our opinion it is not racism, because – quotation from the program of Jobbik – “we name as the source of this phenomenon not a genetic determination but a special social cultural background”. As there is for example youth-criminality or white collar criminality or even politician criminality as it is the case in Hungary. These concepts are not against a collective.

The Gipsy criminality is directed against Gipsies and not Gipsies as well, for this reason the blame of racism is wrong. It was us, who criticized the passivity of politicians, due to which more than 80 % of the able-bodied Gipsies became unemployed. Politicians introduced the easily expandable concept of “steeling for bread and butter” that made it almost acceptable and normal to rob other people instead of work for something. The unscrupulous government of the last 8 years used all means of the media to bring the Gypsies against the working majority of the country. Hungarians were living for many centuries in freedom with the partially well integrated group of the Gipsies. The recent problems are mostly due to active political manipulations led often by members of the Socialist and Liberal-party.  Whereas our program retains that “every ethnical, religious and linguistic discrimination is unacceptable”. We consider as racism that the government made antiracial regulations, against Hungarians but at the same time excluded the Gipsies from the possibilities of a working life and did nothing to improve their education.

An important part of our program is about creation of employment for gipsies. The reason for our sympathy for the Hungarian Guard is that it helped to retain the country from falling into chaos and in the meantime did not commit any violent act.

About the blame of anti-Semitism

Being tolerant against others is probably the most important in a democracy. We would not like to have a Europe in uniform (like a bowl of mush) , but a Europe of nations. That is not nationalism. The mentioning of some problems of the coexistence with the Jewish minority of our country is not anti-Semitism. There are groups of people and institutions as well that out of ignorance or other reflections would like to falsify our history. Some would like to keep the misjudgement of the communist era, created for political reasons, that Hungary has been the last satellite of Hitler. True is the fact that until the German occupation (1944) Hungary has been a sure place of sojourn and refuge. That is the real reason why important Jewish personalities and even Western politicians, were against Hungary’s premature leaving the German sphere of influence, because it would have led to an earlier German occupation and thereby to much more suffering for the Jewish population.

Nonetheless it is only Hungary that got an ill reputation, whereas Slovakia and Romania, who extradited their Jewish citizens without being pressured by Germany, at an early time, were hardly ever criticized.

The Janus-face of enlightment

As you like to enjoy the role of a superior “Aufklärer”, the recognition of the real heirs of the “Enlightment”, the great Jewish philosophers of the Frankfurt-school should be noted, that Auschwitz is the result of instrumentalized reason, of the one-sided European rationalism, of the all governing profit principle. “Rationality becomes irrational. With the negation of nature in man not only the objective of the domination of nature but also the objective of our own life is going to be confused and opaque. In the moment when man cuts through the conscience of his nature of existence, all the aims for which he lives, the human development, even conscience, become void, and the enthronisation of means as goals takes in late capitalism the character of open madness.” (Adorno)

The situation of the primeval population of Europe

It is the tragicomedy of Europe that those very cultures, which have a profound knowledge of the entanglement of man in nature (the Basques, Celts and Hungarians), have been considered by Europeans on their way into the brave new world as troublesome obstacles, like the Indians in America. Is it not an old reflex what we see? Bad conscience does not want to abolish its reasons but those who admonish it. In spite of all efforts it is not easy to falsify history. We would like to draw your attention to an old saying: there are three things that cannot be hidden too long: the sun, the moon and the truth. More and more facts and findings confirm the exceptional important role that the Carpathian-basin had in the history of Europe and of the world. During the last decennia not only Hungarian but foreign scientists as well proved that Hungarian writing has been at the origin of the alphabets of all great cultures. It is the same with the Hungarian language that as the primordial (nostratic) language of Europe had an important influence upon all European languages. So much that many important relations of the European languages can only be recognized if one knows the Hungarian language. The thesis suggested by power politics that the Hungarians are primitive intruders from Asia into Europe – which is characteristically more emphasized since the dismemberment of Hungary – found a striking refutation through the science of genetics, also as apart from the Basques the Hungarians are the oldest habitants of Europe has been proved. The so-called conquest of the country at the end of the 9. century has been nothing else but the last of the many swarming outs and returns of our ancestors.

Is cooperation possible?

We believe that Europe arrived at a very deep point of its history. This fact is denied by most politicians, for they still speak from a brave new world where they have led us, but the condition of European culture is telling us something else. It is the end of every culture when the beginning of the loss of conscience happens. In the interest of us all this should be made clear. The experiences of our culture could give a very important contribution to it. Otherwise the old Indian saying could become true, according to which an Indian admonishes the White man:

“Only when the last sea is contaminated, the last tree cut, shall you realize that money can not be eaten.”

Mitteilung der Sympathisanten der ungarischen Jobbik Partei an die Medien Europas und der Welt

Die westlichen Medien über die Wahlen in Ungarn

Angesichts der Reaktion der westlichen Medien auf die Wahlergebnisse in Ungarn vom 11. April und die Rolle der Partei Jobbik darin, möchten wir festhalten: Wir sind keine rechtsextreme Partei und besonders keine Partei mit faschistischem Gedankengut. Diese Unterstellungen, die auch unsere politischen Rivalen betonen, weil sie um ihre 20 jährige Alleinherrschaft bangen, betrachten wir als grob manipulativ und undemokratisch.

Einige seltsame Parallelen zwischen Moskau und Brüssel

Wir haben die Wende von 1989 mit Freude begrüßt und gehofft, dass auch unser Land im „Haus Europa“ einen Platz haben wird. Was wir nach 20 Jahren feststellen müssen, ist, dass Europa nur auf die Reste der Güter unseres vom Kommunismus heruntergewirtschafteten Landes neugierig ist, wo es eine Brüssel willfährige Compradorbourgeoisie an der Macht hält, mit deren Hilfe das Land in eine ruinöse Verschuldungsspirale getrieben wird. Diese geht mit einer Ausbeutung und Armut einher, die in den einfachen Leuten eine Nostalgie nach dem Kommunismus weckt. Und siehe welch ein Wunder, die besten ungarischen Freunde Brüssels sind die ehemaligen Stiefellecker Moskaus. Es sind leider einige verwunderliche Parallele zwischen Moskau und Brüssel zu beobachten. Wenn ein Land Osteuropas seinen Freiheitsraum etwas erweitern wollte, donnerte gleich aus Moskau die Mahnung der faschistoiden Abweichung wegen der Verletzung der „Errungenschaften“ des Sozialismus. Heute kommt sie aus Brüssel wegen des Verstoßes gegen die „political correctness“. Ein kleiner Unterschied zu früher besteht darin, dass der Mahnung Brüssels jetzt das Sperrfeuer der Medien auf die „Extremisten“ und „Faschisten“ vorausgeht.

Haben Ungarn die Demokratie aus dem Westen importiert?

Erlauben sie bitte, dass wir Ihre herablassenden Bemerkungen über Anfänger, die noch eine Einübung in die europäische Demokratie brauchen, zurückweisen. Nach Island war Ungarn das erste Land Europas, das bereits vor Tausend Jahren eine Verfassung, und zwar eine sehr demokratische hatte. Eine Verfassung, die vom Geist der Evangelien durchdrungen war, und deshalb im Zusammenhang mit der Heiligen Krone Ungarns heilig genannt wurde. Eine Verfassung, die, wie keine andere imstande war eine wahre Gewaltenteilung zu garantieren. Wo das Land einen König hatte und nicht der König ein Land. Wo er wahrlich nur der erste Diener des Staates sein konnte, weil er sonst zur Verantwortung gezogen werden konnte. Wo das Widerstandsrecht eine Selbstverständlichkeit war. Mit Recht galt Ungarn bereits im Mittelalter, zusammen mit Venedig, als eine (königliche) Republik. Diese Verfassung garantierte auch die Gleichberechtigung aller Völker des Landes und diente nie – im Gegensatz zu den westlichen – zu expansiven Zwecken. Der deutsche Kaiser zum Beispiel schwor bei seiner Inthronisierung ein „Mehrer des Reiches“ zu werden. Der ungarische König schwor „Bewahrer des Landes“ zu bleiben. Erst der vom Westen importierte Nationalismus und das schändliche Friedensdiktat von Versailles/Trianon konnten die Solidarität der Völker der Länder der Heiligen Krone brechen. Die Verfassung wurde seit 1944, infolge der deutschen und der nachfolgenden sowjetischen Besatzung sistiert. Auf westlichen Wink – und aus eigener Naivität – wurde sie auch nach 1989 nicht wieder eingeführt, da sie die Ausraubung des Landes verhindert hätte. Dabei könnten die Prinzipien dieser Verfassung auch für andere Länder eine sichere Leitlinie geben eine dringend notwendige Resakralisierung des Lebens einzuleiten. Europa und die Welt wurden durch das alles beherrschende Profitprinzip an den Rand einer moralischen und ökonomischen Katastrophe geführt. Es ist von der Profitgier geprägt und ausgesprochen lebensfeindlich den neuen EU-Mitgliedsländern das Prinzip der Freiheit des Kapitals auch für den Boden aufzuzwingen. Wir betrachten es als einen kapitalen Fehler, weil wir, im Einklang mit unserer historischen Verfassung, die Ansicht vertreten, dass ein nicht vermehrbares und nicht erneuerbares Gut, wie der Boden, die Gabe Gottes ist, der nicht fürs Business, sondern für die Lebensgrundlage einer Gemeinschaft geschaffen wurde. Wir möchten deshalb – hierin auch dem Beispiel Israels folgend -,  am Boden kein Eigentum, sondern nur Besitz ermöglichen.

Über den Vorwurf des Rassismus

Es wird uns auch vorgeworfen rassistisch zu sein, weil wir über Zigeunerkriminalität sprechen. Deren Erwähnung ist jedoch kein Rassismus, weil – Zitat aus dem Programm der Jobbik – „wir hinter dem Phänomen keine genetische Determiniertheit, sondern einen speziellen soziokulturellen Hintergrund bezeichnen“. So wie es zum Beispiel jugendliche oder die so genannte white collar Kriminalität gibt, – bei uns leider auch die Politikerkriminalität –  existiert auch die Zigeunerkriminalität. Diese Begriffe sind nicht gegen ein Kollektiv gerichtet, was einen Grund für die Abstempelung als Rassisten bilden könnte. Die Zigeunerkriminalität mit soziokulturellem Hintergrund richtet sich sowohl gegen Zigeuner und Nichtzigeuner, weshalb der Vorwurf des Rassismus falsch ist. Gerade wir haben die Untätigkeit der Politik kritisiert, die es zuließ, dass mehr als 80 Prozent der erwerbsfähigen Zigeuner arbeitslos ist. Die Politik führte den Begriff der Kriminalität zum Überleben ein und machte es zu einem entlastenden Umstand, wodurch sie die Zigeunerkriminalität gleichsam institutionalisierte. Die Zigeuner wurden in den Händen einer gewissenlosen Regierung in den letzten Jahren zum Mittel, um sie gegen die Mehrheitsbevölkerung auszuspielen. Unser Programm hält hingegen fest, dass „jede ethnische, religiöse und sprachliche Ausgrenzung, Unterscheidung unakzeptabel ist“. Wir betrachten als Rassismus, dass die bisherigen Regierungen bei Betonung antirassistischer Parolen die Zigeuner praktisch institutionell aus der Welt der Arbeit ausgeschlossen haben. Ein wesentlicher Teil unseres Programms befasst sich mit der Arbeitsbeschaffung für Zigeuner. Unsere Sympathie für die Ungarische Garde liegt darin begründet, dass sie ohne jede Gewaltanwendung das Land vor dem Versinken ins Chaos zu bewahren half, und dabei keine einzige gesetzwidrige Tat beging.

Über den Vorwurf des Antisemitismus

Andere zu tolerieren ist vielleicht der wesentlichste Zug einer Demokratie. Wir möchten kein Europa als globalistisches Einheitsbrei, sondern ein Europa der Nationen. Das ist kein Nationalismus. Die Erwähnung mancher Probleme des Zusammenlebens mit der jüdischen Minderheit unseres Landes ist kein Antisemitismus. Es gibt leider Leute und auch Institutionen, die aus Unwissen oder anderen Überlegungen unsere Geschichte fälschen möchten. Manche wollen das bewusst aus machtpolitischen Gründen aufgebaute Vorurteil der kommunistischen Ära, dass Ungarn der letzte Satellit Hitlers gewesen sei, noch immer am Leben erhalten. Wahr ist vielmehr die Tatsache, dass Ungarn bis zur Besetzung durch Deutschland ein sicherer Aufenthalts- und Zufluchtsort für Juden war. Deshalb wohl, wie historisch belegt, waren einflussreiche Juden gegen das vorzeitige Verlassen des deutschen Bündnisses durch Ungarn, weil es zu einer früheren deutschen Besetzung geführt und für die jüdische Bevölkerung Unheil gebracht hätte. Trotzdem wird nur Ungarn als antisemitisch verschrien, während die Slowakei oder Rumänien, die ohne jeden äußeren Zwang ihre jüdischen Bürger an Deutschland auslieferten, kaum kritisiert werden.

Das Janusgesicht der Aufklärung

Da Sie sich in der Rolle des überlegenen Aufklärers gefallen, sollte zuletzt aber nicht zumindest die Erkenntnis der wahren Erben der Aufklärung, der großen jüdischen Philosophen der Frankfurter Schule erwähnt werden, dass Auschwitz das Ergebnis der instrumentalisierten Vernunft, des einseitig gewordenen europäischen Rationalismus, des alles beherrschenden Profitprinzips sei. „Rationalität wird irrational. Mit der Verleugnung der Natur im Menschen wird nicht bloß das Telos der auswendigen Naturbeherrschung, sondern das Telos des eigenen Lebens verwirrt und undurchsichtig. In dem Augenblick, in dem der Mensch das Bewusstsein seiner selbst als Natur sich abschneidet, werden alle die Zwecke, für die er sich am Leben erhält, der gesellschaftliche Fortschritt, ja Bewusstsein selber, nichtig, und die Inthronisierung des Mittels als Zweck, nimmt im späten Kapitalismus den Charakter offenen Wahnsinns an.“ (Adorno)

Die Situation der Urbevölkerung Europas

Es ist die Tragikomödie Europas, dass gerade jene Kulturen, die ein profundes Wissen von der Naturverstricktheit des Menschen haben, wie jene der Basken, Kelten und der Ungarn, von der Mehrheit der Europäer auf dem Weg in eine schöne neue Welt – ähnlich den Indianern in Amerika -, als lästige Hindernisse betrachtet wurden/werden. Spielt sich da nicht ein uralter Reflex ab? Das schlechte Gewissen will nicht den Grund, sondern dessen Mahner abschaffen. Trotz aller Anstrengungen ist es aber nicht mehr leicht die Geschichte zu fälschen. Wir möchten Sie auf ein Sprichwort aufmerksam machen, demzufolge drei Dinge nicht lange verdeckt werden können: die Sonne, der Mond und die Wahrheit. Immer mehr Erkenntnisse belegen die ausnehmend wichtige Rolle, die das Karpaten-Becken in der Geschichte Europas und der Menschheit gespielt hat. In den letzten Jahrzehnten bewiesen nicht nur ungarische, sondern auch ausländische Wissenschaftler, dass die ungarische Schrift die Basis der Schriftzeichen aller großen Kulturen gewesen ist. Genau so verhält es sich auch mit der ungarischen Sprache, die als Ursprache Europas eine große Wirkung auf alle europäischen Sprachen gehabt hat. Dies geht so weit, dass viele Zusammenhänge der europäischen Sprachen nur bei Kenntnis der ungarischen zu verstehen sind. Die machtpolitisch fingierte These, dass die Ungarn primitive asiatische Eindringlinge in den Körper Europas seien – die bezeichnenderweise besonders seit der Aufteilung Ungarns betont wird -, fand auch durch die Wissenschaft der Genetik eine eklatante Widerlegung, da neben den Basken gerade sie als die Ureinwohner Europas definiert wurden. Die so genannte Landnahme am Ende des 9. Jahrhunderts war nur die letzte von mehreren Ausschwärmen und Rückkehr unserer Vorfahren.

Ist eine Zusammenarbeit möglich?

Wir glauben, dass Europa an einem Tiefpunkt seiner Geschichte angekommen ist. Das wird zwar von den Politikern geleugnet, sie reden noch immer von einer schönen neuen Welt, aber die europäische Kultur spricht eine andere Sprache. Nicht zuletzt deshalb, weil beim Verlust des Bewusstseins der Ursprünge, jede Kultur zugrunde gehen muss. Im Interesse von uns allen wäre es an der Zeit diese Kluft zu schließen. Die Erfahrungen unserer Kultur könnten dazu einen nicht geringen Beitrag leisten. Sonst wird die indianische Erzählung bald zur Wirklichkeit werden, wonach ein Indianer den Weißen Mann mahnt, dass „erst wenn der letzte See vergiftet, der letzte Baum gefällt ist, werdet ihr merken, dass man das Geld nicht essen kann“.

Dénes Vajta

A fordítást készítette: Vajta Dénes

Nemzeti InternetFigyelő

0 thoughts on “A Jobbik szimpatizánsainak közleménye az európai és a világmédiának

 1. Jó a szöveg, magam Jobbik-tagként teljesen egyetértek vele. Egyetlen kifogásom van: tele van fölöslegesen használt idegen szavakkal – már a címben is van kettő: szimpatizáns és világmédia. Ha érdekli Önöket, szívesen kigyűjtöm az írásból belőle a többit is, és javaslok helyettük szép magyar szavakat. Ha ilyen sok idegen szót használunk fölöslegesen, azok táborát erősítjük, akik szerint a magyar nyelv és műveltség nem eredeti és őshonos, hanem különböző helyekről behozott elemek zagyva keveréke.
  Tisztelettel:
  Dr Végvári József
  nyugdíjas nyelvtanár

  1. Tisztelt Végvári úr!
   Örömmel várom „gyűjteményét”
   Üdvözlettel

 2. A szöveg jó valóban.
  De:
  Ne védekezz! Ezeket úgysem érdekli! Nyomják a magukét, és k.nem izgatja a valóság őket!
  Dobálóznak a szavakkal, hogy marinéni, józsibácsi, ingridnéni, szepibácsi, juliettnéni, stb.rémüldözhessen kedvére. Ez a cél, hát nem érti senki?
  Gondolod, hogy ismerik a magyar történelmet? Gondolod, hogy ismerik az európai történelmet?
  Fasisztáznak, náciznak, antiszemitáznak veszettül, valami sár mindig ránkragad.
  Sok száz éve megy a magyarok tönkretétele, kiirtása.
  Gondolod, hogy mindez véletlen?
  És a Te cikkedet, -bármilyen jó is- olvassa az ájrópai átlagpógár?
  Ugyan.
  Én vállalom a nácit, a fasisztát, az antiszemitát. E nélkül ma jó magyar hazafi nincs.
  Szerintem.

 3. Adjon az Isten! A közleménnyel és mindkét előttem szólóval az utolsó szóig egyet értek.

  1. Én nem vagyok jobbik tag, de szívemből érzem, hogy jót akarnak!
   Nagyon szurkolok azért, hogy a magyarság előtt egy igazi tökös jobboldali, második erős párt legyen belőle!
   Ez kell a hazának!

 4. Adjon az Isten!
  Felháborít, hogy rasszistának, nácinak és antiszemitának tartanak minket úgy, hogy igazándiból nem tudnak a Jobbik-ról semmit.
  Az EU-t nem érdekli a magyar nép történelme. Erre csak egyetlen példa: Trianon.
  Harsogják azt, amit a cigány- és politikusbűnözők a szájukba rágnak, az irányított média „betanítottmunkásain” keresztül.
  Egyetértek az előttem szólókkal.
  Szebb jövőt!

 5. Sajnos honey-nak teljesen igaza van! Egyelore ugy tunik, nem sok Europaban a felebredt ember, bar mostanaban mintha elkezdodott volna valami. Tul sok a bevandorlo, mas vallassal, mas kulturaval es persze megy veluk egy eleve bunozo reteg is es nem igazan akarnak integralodni a befogado orszagok szokasaihoz, sot idonkent kovetelik is, hogy a nekik munkat, kenyeret, segelyt ado allamok igazodjanak az o elvarasaikhoz. Ehhez jarul a nagy tobbseget husbavagoan erinto gazdasagi krizis es ez igy egyutt nyitogatja a szemeket. A felebredes sehol sem egyszeru, hiszen a legnagyobb velemenyformalo eszkoz, a media mindenhol ugyanazon kezekben van, igy egyfelekeppen szol, ugy, ahogy a gazdaik szeretnek. Az o erdekeik meg igazan nem a nemzetek Europajanak erositese, hanem a globalizmus erositese a maga penzrendszerevel, aminek egyenes kovetkezmenye, hogy mindenutt csak rabszolgak vannak, csak nemelyek kicsit jobban elnek, nemelyek kevesbe, nemelyek lassan sehogy. Az alakulo, penztelen, mediatlan nemzeti mozgalmakkal szemben a klasszikus marketingelmelet alapjan jarnak el. Megprobaljak oket megvenni vagy beolvasztani, ha egyik sem sikerul, szetverni. A Big Bradereken es a szappanoperakon tartott nep meg joforman eszre sem veszi ezt, esetleg meg azt is hiszi, hogy szabad, hiszen nehany evenkent valaszthat. Azt meg kevesen latjak, hogy csak ugyanannak az alomnak a ket oldala kozul valaszthat, ezert aztan minden ott folytatodik, ahol abbamaradt. Miert irom mindezt? A kozlemeny szerintem egy nagyon jol osszeszedett anyag, de miutan ramutat a valosagos helyzetre, szinte biztos vagyok abban, hogy a hivatalos media egy orszagban sem fogja lekozolni, hiszen nem az a cel, hogy az emberek megtudjak az igazsagot. Talan az internet az egyetlen, amin keresztul legalabb az azt hasznalok egy reszehez el tud jutni, gondolom meg is probaljak minel tobb helyre feltenni. En azert azt is javasolnam, forditsak le minel tobb nyelvre, szerintem a spanyol, francia, olasz, orosz nyelvu forditasra mindenkeppen szukseg lenne.
  Kivanok mindenkinek Szebb Jovot!

 6. Kedves Hozzászólók!
  Elszomorít, hogy szinte mindenki arra helyezi a hangsúlyt, hogy úgy se közlik, úgy se olvassák el, úgy se törődnek vele, stb. Nekem Deák Ferenc hozzáállása tetszik, ami kb. így hangzik: remény nélkül is tudok küzdeni. De remény is van!

 7. Szét kell küldeni mindenhova sokszor, nagyon sokszor! Szokjanak bennünket! Ha már ötödszörre látják kíváncsivá válnak és elolvassák.
  Már nem lehet elhallgatni/elhallgattatni Bennünket többé. Akik megpróbálják maguk ellen vívják ki a gondolkó emberek haragját!

 8. Kedves hozzászólók, kedves Vajta Dénes!
  Amikor nekem a MIÉP miatt először mondta valaki, hozzáteszem nem támadólag, hogy te akkor fasiszta vagy, azt válaszoltam, hogy igen. Nagy csend. Utána megjegyeztem, hogy a te szlogen rendszered szerint. A párbeszéd egy kis hümmögéssel véget ért. Harag, vita, veszekedés nélkül!
  Persze én, ilyen radikális vagyok. Hozzám ez illik.
  Az igazság, hogy jól tudják a felbujtók, hogy a támadó fél van mindig előnyben. Mi ebből ilyen esetben nem jöhetünk ki jól. Csak védekezni tudunk.
  Ez az út nem járható. Az írás persze nagyon jó, de ez csak az olvasókat tudja elgondolkodásra késztetni. Ez is volt a célja.
  Az életben viszont konkrét beszélgetések is vannak.
  Ezért a hangsúlyeltolódás a z írás és hozzászólások között.
  A problémát ki is kell szélesíteni! Mindkét fronton meg kell állni a helyünket, mert most elindul a támadás sorozat.
  Ez az írás megjelenik, ahol lehet. Ez így jó és elég.
  Ezen a honlapon döntő többségében értelmes és felelősség teljes emberek vannak jelen.
  Gondolkodjunk együtt.
  Szerintem a stratégia nem megfelelő a mindennapi beszélgetéseket, interjúkat illetően. A folytonos magyarázkodás, védekezés nem helyes. Viszont a homokba sem dughatjuk a fejünket.
  1. Ha támadnak, ki kell verni a kardot a kezükből. Támadjunk vissza. Támadóink sablonokban gondolkodnak, próbáljuk megtalálni a réseket.
  2. Azt mondjuk el mik vagyunk, ne azt, hogy mik nem.
  Én így látom. Ha tetszik, várom az ötleteket.

 9. Csak, hogy egy kicsit feldobjam a hozzaszolok hangulatat, elmondom, amikor az utcai akciok, tuntetesek, gardaavatasok zajlottak nekem az volt a leginkabb szimpatikus, hogy annyi fiatal embert lattam egyutt, egyforma gondolatokkal, felvilagosultan, lelkesen. En, szemely szerint bizom ezekben a fiatalokban. Nagyon jo, hogy olvashatunk ilyen cikkeket, nekik is hasznukra valik, de a fent emlitett problemakbol kitunik, ez azert elegge szelmalomharc hatasu. Nekem az a fixa ideam, hogy a fiatalok sokkal kreativabbak, jobban eligazodnak a sajat korosztalyuk izlesvilagaban es remelhetoleg sok olyan is akad kozottuk akik az ugynek is hasznos szakmat tanulnak.
  A figyelemfelkeltes technikaja az egy vagy tobb szakma. Ezt foiskolakon es egyetemeken oktatjak. Ilyen tudassal rendelkezo szakemberek segitik a vilagon mindenutt a tarsadalmi egyesuleteket, partokat. Tehat ha valaki ra van utalva a tudasukra, az vagy beintegral a soraiba nehanyat a szakmailag kepzettek kozul, vagy megfizeti a szolgalatait. A fiatal korosztalyra var a feladat, hogy amolyan „utos” figyelemfelkelto kampanyokat szervezzen, ami eljuttatja az uzenetet a leheto legtobb emberhez. Peldanak talan a greenpees akcioi jol johetnek. Nem tudom kik is ok igazabol, de meg kell hagyni a mediat professionalis szinten tudjak kihasznalni. Lehet, hogy van eleg penzuk egy nagyon jo media szervezore, de lehet, hogy akadt kozottuk egy-ket tehetseges akinek teret engedtek az elkepzelesei valora valtasahoz. Mindenesetre ahogyan csinaljak az eredmenyes. A nemes cel a mi esetunkben is adott, most mar csak az a teendo, hogy korul nezzunk a fiataljaink kozott es akinek van valami elkepzelese azt segitsuk a megvalositasban.
  A magyar furfang, tehetseg es kreativitas messze meghaladja az osszes nepet a foldon. Ha hagyjuk kibontakozni a fiatalokat nem is lesz itt semmi baj. Hajra fiatalok, a labda a ti terfeleteken pattog! Gyozni pediglen vesztesre allasrol szep igazan!

 10. Örülök ennek a cikknek, és mindenkinek, aki megmozdul és tesz valamit. Minden lehetőséget ki kell használni, és minden fronton harcolni. Aki gárdistának áll be, az is jó, aki dalokat ír, az is, aki néptáncra jár, aki kézműves táborokat szervez, aki cikkeket ír, az is fontos. A fiatalok nagy része szereti az internetet böngészni, és itt tömegekről van szó. Ezért el kell árasztanunk az internetet az írásainkkal. Szerintem fontos a „védekezés” is. Fontos, hogy leírjuk, mik vagyunk, és mik nem. Mit akarunk, és mit nem. Így egyértelmű. Az ellenség fegyvere a ködösítés, és összemosás. Le kell leplezni a hazudozásaikat. Igenis mondogatni kell, hogy nem vagyunk fasiszták. Mert nem vagyunk. Én nem vagyok. És ehhez ragaszkodom. Nem hagyom, hogy címkéket aggasson rám minden sötét alak. Egyrészt, mert a hallgatás igent jelent, másrészt meg, amit sokszor hallanak az emberek, azt végül elhiszik. Ha sokszor mondjuk, hogy kik vagyunk, mit akarunk, egyszer majd csak elhiszik. Így működik a lélek, és pl. a reklámok is erre alapoznak. Húszezerszer elmondják ugyanazt a szöveget ötpercenként. És így működik a politika is. Ha az emberek állandóan azt hallják pl., hogy Mesterházy hazafi, akkor elhiszik. De ha hallanak mást is, akkor elbizonytalankodnak. Elkezdenek gondolkozni. A háborúkban a védekezés és támadás egyaránt fontos. Csak még több hasonló cikket!!! A világ minden nyelvén!!! A You Toub-ra is. Mindenhová.

 11. Tisztelt Vajta Dénes!
  Az lenne a legjobb, ha a Jobbik készítene egy egyszerű honlapot, amely kifejezetten a külföldnek szólna. Négy-öt nyelven benne lenne a bemutatkozás, önmeghatározás, a gárda és a Jobbik eddigi főbb tevékenysége, és fontosabb levelek, közlemények fordítása. Úgy tudom, hogy a Jobbik készített egy külön honlapot a sport számára. A külföld számára is lehetne. Az is van olyan fontos.

 12. Kedves Gandalf!
  Tökéletesen egyetértek a hozzászólásoddal. A parlamenti választásokat megelőzően rengeteget agitáltam, bizonytalan szavazókat próbáltam meggyőzni arról, miért érdemes/kell a voksot a Jobbikra adni. És igen: a legcélravezetőbb taktika az volt, ha hagytam beszélni a partnert, abban megtaláltam azt a rést, ahol vissza lehetett vágni, és szép lassan átfordítottam a gondolatait a mi javunkra. 🙂 Higgyétek el, ez a legjobb megoldás. Ehhez rengeteg türelemre és nem utolsó sorban hatalmas „érvtárház”-ra van szükség. Ezért hát mindannyiunk dolga az, hogy haladjunk a dolgokkal, legyünk naprakészek az információdömpingben, és soha ne adjuk fel!!! Szebb Jövőt mindannyiunknak! 🙂

 13. Kedves Arwen és Gandalf!
  Ez mind igaz, de itt azokról van szó, akikkel nem találkozunk személyesen. Ilyenkor az internet nagyon fontos. Én is ott találtam legelőször információt a Jobbikról, és más szervezetekről. És akkor döntöttem úgy, hogy nem a Fideszre, hanem a Jobbikra szavazok. Ez tavaly ősszel volt. A környezetemben nem volt Jobbikos szimpatizáns, aki meg tudott volna győzni, de az, amit az interneten találtam, meggyőző volt számomra.

 14. Kedves Mónika!
  Nagyon jó ötletnek tartom ezt a rövid honlapot. Megvalósítható egy hírlap formátumban. Ennek még a magyar változata is nagyon jól jönne.
  Azt nem tudom mikor, de jelezni fogom az illetékesek felé.

  1. Kedves Mónika és Gandalf!
   Szerintem is nagyon jó ötlet. Adjunk neki mindnyájan egy kis nyomatékot és meg lesz.

 15. Kedves Arwen!
  Nagyon jó tárgyalási technika.
  Tudod, igazi tünde kötél!
  Abban is igazad van, hogy a jó hír terjesztése napi feladat marad továbbra is.

 16. Kedves Vajta Dénes!
  Én csak a helyi képviselőjelölttel tudok beszélni. Sajnos nem jutott be… Mit tudok még tenni?

  1. Kedves Mónika!
   Köszönöm kedves érdeklődését. E tekintetben nem fontos, hogy bejutott-e a helyi képviselőjelölt ismerőse. A lényeg, hogy minél többen felismerjék az ötlet értelmét.

 17. Néhány bün:
  1. Az emberek tudatos butítása.
  2.Vágyat, elképzelést,tendenciát tényként leírni ,terjeszteni minden tudományos alap nélkül.
  3.Azt állítani,hogy az emberek képtelenek tudatosan gondolkodni-nem felnőtek-ezért gyámkodni kell felettük.
  4.Azt tagadni,hogy a szarember az rendszer semleges.
  5.Azt állítani,hogy az ember nem a természet része.

 18. Néhány kérdés:
  1. Ki butít kit?
  2. Kinek mikor mi a tény és a tudományos?
  3. A „felnőttség” és a tudatos gondolkodás között mi az összefüggés?
  4. Kinek mi a szarember?
  5. Ki állítja, hogy az ember nem a természet része?

 19. Es war das Recht der Ungarn, bei den Wahlen ihren politischen Willen kundzutun. Nicht aus Brüssel und nicht von andreswo ist eine Einmischung in die ungarischen Angelegenheiten legitim. Zum ‘Rassismus’: Die Probleme mit den Zigeunern sind nicht schönzureden, egal von welcher Seite. Hier darf sich das Land nicht mehr länger alles gefallen lassen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük