KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A Gárda él és élni fog! – Megalakult a Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom

A Jobbik Magyarország Mozgalom országos központi megemlékezést tartott Trianon sosem felejthető gyászának 90. évfordulóján az Ország Zászló helyét még jelenleg is elfoglaló szovjet emlékmű előtt.
A Bazilikában tartott ökumenikus mise után – melyen részt vettek az Országgyűlés pártjai a bolsevikok kivételével – , a Jobbik képviselő csoportja a gárdisták történelmi zászlóerdője és sok ezer szimpatizáns kíséretében a Szabadság térre vonult, ahol Szegedi Csanád, Murányi Levente és Vona Gábor emlékeztek nagy hatású beszédekkel a végre hivatalos emléknappá magasztosult trianoni országszakításról.
A jelenlevők számára talán a legnagyobb meglepetését és örömet a jogellenesen betiltott Magyar Gárda Mozgalom volt főkapitányának Kiss Róbertnek a váratlan bejelentése jelentette. Ezek szerint ott a téren közfelkiáltással az Isten Haza Család polgári kör elnök asszonya megalapította a Magyar Nemzeti Gárda Mozgalmat! A mozgalomnak szintén közakarattal ismét Kiss Róbert lett az elnöke.
Az élet egy pillanatra sem állt meg, mert az ünnepség után a közadakozásból összejött élelmiszer és egyéb segítséggel a gárdisták konvojban indultak a tengernyi vízzel elárasztott Edelény térségébe a már ott segítő gárdista társakhoz csatlakozva a bajba jutott lakosságnak segíteni.
Hiszek Magyarország Feltámadásában!
Reiner Péter
Fotók: Reiner Péter

Kiss Róbert beszéde ( a barikád.hu nyomán)

Tisztelt egybegyűltek!

Kiss Róbert vagyok, a 2005 nyarán, Nemzet, Haza, Család Polgári Körből alakult Egyesület tagja. Az Egyesület nevében és hozzájárulásával rövid beszédet, egyben nemzeti Mozgalom indítását kívánom bejelenteni, amely a Trianonban megcsonkított és megalázott hazánk nemzeti, keresztény értékeink, hagyományaink, unokáink örökségének ápolását, védelmét hivatott szolgálni.

Június 4-e van, nemzeti gyásznap, Európa máig nem rendezett tartozására emlékeztető nap.

90 évvel azután, hogy országunkat megcsonkították és nemzetünket szétdarabolták, javasolom, hogy Magyar Nemzeti Gárda néven Mozgalom induljon országunk és nemzetünk szabadságjogainak és gyermekeink jövőjének védelme érdekében.

A Mozgalom akkor lesz hatékony, ha minden magyar állampolgár és határon túli nemzettestvérünk a célok figyelembe vétele és érvényre juttatása céljából megkötések nélkül, csatlakozik. Ezért a Mozgalom az egyesülési jogról szóló 1989. évi 2. törvény 5. §-a alapján kíván működni. Ennek megfelelően kinyilvánítom, hogy a Mozgalom a magánszemélyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek meghatározott céljai vannak, de működése nem rendszeres, és nincs nyilvántartott tagsága sem.

A Mozgalom egy internetes honlapot kíván működtetni, ahol megjelennek azok az események, amelyek a Mozgalom céljait szolgálják. Nem kérünk senkitől semmit számon, nem tartjuk nyilván szimpatizánsainkat, csak zászlónk, jelszavunk, hitvallásunk és célunk közös, minden csatlakozót csak ezek vezérelhetnek. És azok, akik csak azért csatlakoznak hozzánk, hogy jóhiszeműségünket kijátszva, a Mozgalom céljainak elérését veszélyeztessék és aláássák, Mozgalmunkat lejárassák, honlapunkon és a médiákban névvel, fényképpel meg lesznek nevezve és mint nemzet vagy hazaárulók örök időkre Mozgalmunkból nemkívánatos személyként ki lesznek közösítve.

A Mozgalom legfőbb célja, hogy Országunk lelkiismerete, szabadságjogaink hangos hallatója, biztosítéka legyen. Kossuth szerint a hatalom ellen biztosítékra nem a hatalomnak van szüksége, hanem a népnek. Fel kívánjuk hívni a hatalom figyelmét arra, hogy olyan törvényeket engedjen ismét hatályosulni ősi törvényeink közül, amelyek a hazát és a nemzet megtartását garantálják akkor is, midőn a mi csontjaink már rég elporladtak. Mozgalmunk az élő ellenállás és ellentmondás lesz szabadságjogaink védelmében, de kiállunk a Kormány ünneplésére is, ha szabadságjogaink és nemzeti érdekünk érvényesítésén önzetlenül munkálkodik. Az ellenállás és ellentmondás jogát ősi törvényeink, Szent István Intelmei, Werbőczy Hármaskönyve is biztosítja, és a véleményünk szerint alkotmányellenesen működő hatalomnak az ellenállást a legerősebb törvényes keretek között, véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadságunkon keresztül fejtjük ki, amely jogunkat még a 61 éves Alkotmány is garantálja. Az alkotmányos ellenállás és ellentmondás egyik legszebb példája a Rákóczi szabadságharc, ezért a Mozgalom zászlajára nagyságos II Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmünk által választott CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE, azaz ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT jelszót tűzzük, és ezen zászlót mindannyiszor felemeljük, akárhányszor az Isten, a Haza és a Szabadság hátrányára bármi is történne szent hazánkban.

A Magyar Nemzeti Gárda zászlajaA Magyar Nemzeti Gárda zászlaja

Rákóczi híres breznai kiáltványához hasonló felhívással a Mozgalom ezért hozzátok fordul, hogy Országunkhoz és hazánkhoz való szeretetünktől és kötelességünktől viseltetvén, minden igaz, hazaszerető s országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó egyházi és világi lakos, minden rendű igaz magyart hazafiúságra intünk, és kérjük, hogy az Isten és törvényeink ellen hatalmaskodó, zaklató, nemesi szabadságunkat rongáló, igaz régi törvényeinket, jussainkat megvető, jószágainkat foglaló és fogyató, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő és életünkön uralkodó és kegyetlenkedő bel- és külföldiek ellen gyűljön zászlónk alá és hangosan vagy némán tiltakozó megmozdulásainkon emelt fővel, társadalmi párbeszédek kezdeményezésével, és jelenlétével hirdesse: Magyarország Örökké Szabad, és nem megvásárolható, állampolgárai egymás ellen nem összeugraszthatóak, ősi szabadságaink nem megvonhatóak és nem csorbíthatóak, hazánk és nemzetünk árulói, a hűtlenek pedig el kell hogy nyerjék ősi jogaink szerint visszaállítani kért fő- és teljes jószágvesztést, azaz a halált és teljes vagyonelkobzást.

Ez is érdekelheti:  A bankok visszautasítják, hogy a háborús időkben extraprofitra tettek volna szert

Célunk, hogy a Nemzet, Haza, Család Egyesülettel közösen vagy a nélkül, a társadalmi igazságérzet alapján bejelentett, vagy spontán, azonnali, bejelentést nem igénylő megmozdulásokat hirdetünk, társadalmi párbeszédet kezdeményezünk minden olyan esemény kapcsán, amely a magyar államot és a magyar állampolgárok, a magyar nemzet határon belüli vagy azon túli részének jogos érdekét, csorbítja vagy veszélyezteti.
A Mozgalomban bárki, nemzetiségi, etnikai, vallási, politikai ideológia és egyéb különbségtétel nélkül részt vehet az állampolgárok egyenlősége alapján. Egyetlen mérce van: Az évszázadokon keresztül a Szent Korona által jogilag is megtestesített Magyar Állam és a magyar nemzet érdeke nem csorbulhat. Célunk, hogy a Regnum Marianumból, Mária Országából a nemzet és hazaáruló kufárok kiűzettessenek, vagy méltó módon megbüntessenek.

Zászlónk tiltakozó megmozdulásaink jelképe fog lenni: Mindig felemeljük szavunkat azok ellen, akik a magyar haza, a magyar egyházak, a magyar nemzet, a Szent Korona teste és annak tagjainak ősi jogai ellen vétenek, vagy véteni készülnek.

Háromszázhét évvel ezelőtt, II. Rákóczi Ferenc zászlai alatt sokezer, többnemezetiségű elégedetlen felkelő vállalta a hosszú évekig tartó szabadságharcot. Nem számított, hogy ki volt magyar, szlovák, román, ruszin. Egy dolog számított: hogy ki volt igaz fia a Szent Koronának és kiben váltott ki felháborodást és nemzeti ellenállást az ősi szabadságjogoknak lábbal való tiprása a külföldiek, azaz az osztrákok által.

Az újkori kurucok zászlaink alatt, tiltakozó megmozdulásainkkal, véleménynyilvánítási szabadságukkal üldözni fogják az újkori országrabló és nemzetgyilkos külföldiek szolgálatában álló nemzet és hazaáruló újkori labancokat.

Szabadságharcaink sohasem a jogrendet felforgatni, hanem az ősi jogokat kívánták helyreállítani. A forradalom a jogot töri le, míg a szabadságharc a letört jogot kívánja helyreállítani, mert a jog nem köteles meghátrálni a jogtalan erőszakkal szemben. Ez az ősi jogainkat és alkotmányunkat védő szabadságharc lényege. Eddig minden szabadságharcunk közjogi győzelemmel zárult, annak ellenére, hogy fegyveresen leverettünk. A Rákóczi szabadságharc kurucai és maga Rákóczi is bujdosni kényszerült a saját hazájában és külföldön egyaránt, de kis idő múlván a Habsburgok könyörögtek a magyar vitézség védelméért, és a 48-as szabadságharc is kiegyezést hozott. Egyedül csak az 1956-os szabadságharcunk nem zárult még le. Ez akkor fog megtörténni, ha a külföldiek gazdasági és politikai megszállása véget ér Magyarországon, és nem az IMF mondja meg mit mire költhetünk, nem az Európai Unió mondja meg, hogy a magyar földművesnek és iparnak mi jár, és nem a NATO mondja meg, hogy milyen ország lerohanásában kell éppen megszálló erőket küldenie Magyarországnak.

Az Alkotmány alapján kérelmeket, panaszokat terjesztünk elő az Országgyűlés képviselői részére, kérni és tiltakozni fogunk akkor, ha úgy ítéljük meg, hogy hazánk és nemzetünket jogsérelem éri.
Minden megmozdulásunkat a nem hatálytalanítható ősi Alkotmányunk, és a jelenleg hatályosnak elfogadott 61 éves Alkotmány is védi. Mindenkinek tudni kell – főleg a politikusoknak – hogy a magyar föld és annak kincsei a jövendő generációk életterének záloga. Kérni fogjuk, hogy azt megrövidíteni, vagy hitelekkel leterhelni ne lehessen, mert nincs jogunk arra, hogy a még meg sem született unokáink örökségét elherdáljuk vagy megterheljük.

Tiltakozni fogunk, ha a parlamenti pártok, ígéreteik ellenére nem vonják büntetőjogi felelősségre az országot gazdasági és társadalmi romokba döntő Medgyessyt, Gyurcsányt, Bajnait és szemkilövető pribékjeit.
Tiltakozni fogunk, ha a parlamenti pártok, ígéreteik ellenére nem védik meg a felvásárlástól a magyar földet, és a már felvásárolt ingatlanokat nem szerzik vissza.

Tiltakozni fogunk, ha a parlamenti pártok, ígéreteik ellenére nem segítik meg a devizahiteleseket, és nem vonják felelősségre azokat a gazembereket, akik az Országgyűlésben megteremtették annak a jogszabályi lehetőségét, hogy idegen pénzben eladósíthassák magukat a magyar állampolgárok.
Tiltakozni fogunk, ha a média továbbra is gyilkolja gyermekeink lelkivilágát.
Követelni fogjuk, hogy a magyar filmipart állítsák helyre, és történelmünk nagyszerű eseményei megfilmesítve állíttassanak a hazafias nevelés szolgálatába.

Tiltakozni fogunk a külföldi katonák magyarországi és a magyar katonák külföldi jelenléte ellen. Nincs szükség arra, hogy Magyarország, idegen érdekek szolgálatában megszálló haderő részeként részt vegyen szuverén államokat terrorizáló rablóhadjáratokban.

Ez is érdekelheti:  Meghalt Donáth László, volt MSZP-s országgyűlési képviselő

Ha magyarok külföldre akarnak menni háborúzni, hát menjenek. Az Aranybulla azonban kimondja, hogy csak annak a költségén, aki őket ki akarja vinni. Kérni fogjuk az Országgyűlést tehát, hogy olyan törvényeket hozzon, amelyek alapján maguk a törvényhozók a saját magánvagyonuk terhére állják a magyar állampolgárok külföldi országok megszállásával járó költségeit.

A Magyar Állami földterületek elherdálása, idegen kézre juttatása, egyes magyar állampolgároknak más magyar állampolgárok hátrányára történő előnyökhöz juttatása az esélyegyenlőség csorbítása elfogadhatatlan, mert lehet ugyan egyeseknek több joguk, de akkor ahhoz több kötelezettség is kell, hogy társuljon.

Kérni fogjuk, hogy ősi Alkotmányunk egyik alapját képező Aranybullában megfogalmazott ellenállási jog újra törvényesen biztosítva legyen. Ma is előfordulhat az, hogy szép ígéretekkel hatalomra került Kormány eladja, elárulja gyönyörű hazánkat, a merániak kezére játssza a hatalmat, földjeinket, természeti kincseinket és jövőnket, és ha az újkori Tiborcok százezrei az utcákon hangjukat hallatják, rendőrállami eszközökkel üldözik és némítják el a hazafiakat.
Kérni fogjuk az országgyűlést, hogy a magyar nemzetnek is legyenek kollektív jogai. A magyar nemzetet az 1949 évi Alkotmány nem nevezi államalkotó tényezőnek, a magyar nemzet nem államalkotó tényező. A határon túli magyarok iránt érzett felelősséget az Alkotmány rögzíti, de nem rögzíti ugyanezt a felelősséget a határon belül élő magyarok iránt. Pedig egy nemzet van, amelynek részei szétszabdalva várják, hogy őket a jog ismét egyesítse.

Kérni fogjuk az országgyűlést, hogy törvény biztosítsa azt, hogy a Magyar Állam tulajdona, azaz a nemzeti vagyon elidegeníthetetlen és megterhelhetetlen legyen. Ma ez nem biztosított, az idegen tőke felvásárolja Magyarországot, azt az országot, amelyet apáink vérrel szereztek és védtek meg. Majd ha eljön az elszámolás ideje, hogy állunk majd őseink elé a másvilágon? Mit mondunk majd Csaba királyfinak, ha a Hadak útján találkozva megkérdezi, hogy miért adtátok fel az unokáitok életterét, amelyet mi szereztünk és védtünk nektek? Követelni fogjuk, hogy a magyar nemzetet, mint államalkotó tényezőt is törvény védje, nem engedhető meg, hogy a nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek jogaikat a magyar nemzet kárára gyakorolják. Egy országunk van, valamennyiünk országa, de egyik nemzetiség sem törhet a másik nemzetiség érdekei és jövője ellen.

Kérni fogjuk az országgyűlést, hogy olyan törvényeket alkossanak, amelyek 100 százalékosan a magyar állam tulajdonában lévő, el nem idegeníthető, el nem adható, el nem zálogosítható központi banknak legyen csak joga belterületi, külterületi, zártkerti ingatlanokat alacsony kamattal hitelezni, csak és kizárólag magyar állampolgárok részére. És amennyiben a hitelt felvevő állampolgár kölcsönét fizetni nem tudja, az a magyar bank és ezen keresztül a magyar állam tulajdona lehessen, amelyet nem lehet elidegeníteni. Külföldi bankok csak ingó dolgokat terhelhessenek meg.

De nemcsak kérünk, teszünk is szent hazánkért:

– Ott leszünk a gátakon, ha árvíz veszélyezteti földjeinket,

– Ott leszünk a véradásoknál, hogy életeket mentsünk,

– Ott leszünk, ha a szegény, védtelen állampolgárokat meglopnak, és a rendőrség nem teszi a dolgát, és jelenlétünkkel hangosan vagy csendben tiltakozunk a verések, lopások, értelmetlen gyilkosságok, gazemberségek ellen, amely a Mozgalom céljait és igazságérzetét sértik.

– Ott leszünk a tereken, ha nemzetünk jogait a Kormány nem védi meg, és a magyar nemzet kárára és hátrányára vallási vagy etnikai kisebbségeket előnyhöz juttatnak.

– Ott leszünk a tereken, ha idegen országok kém, azaz harci repülőgépei büntetlenül és válaszlépés nélkül repkedhetnek Országunk felett.

– és Ott leszünk, ha az ezért való felelősök haladéktalanul nem nyerik el a hazaárulók részére visszaállítani kért legsúlyosabb büntetést, a halált.

– Ott leszünk a Követségek, a Külügyminisztérium és a Parlament előtt, ha határon túli testvéreinket bántalmazzák, jogaikat csorbítják és a Magyar Állam nem áll ki teljes mellszélességgel egyéni és kollektív jogaik érvényre juttatása védelmében és érdekében.

– Ott leszünk a tereken, ha a földjeinket idegenek felvásárolhatják, ha sunyi, gazdasági, társadalmi megszállók életterünket szűkítik.

– Ott leszünk ha a Kormány a magyar állam és a magyar nemzet ellen tevékenykedik, ha a magyar földet, a gazdasági életteret külföldiek vásárolják fel és veszélyeztetik gyermekeink jövőjét és ha a kormány az ország és a nemzet ellenségévé változtatja magát, tudnia kell, hogy nem várat magára sokáig az, amikor törvényesen ismét kimondatik: eb ura fakó, Viktor nem miniszterelnökünk többé!

Mert nem akarunk még egy június 4-ét. Mi abban az augusztus 15-ében hiszünk, amely napon, 1038-ban apostoli Szent István Királyunk Szent Koronánkat, és ezáltal országunkat és nemzetünket Szűz Mária Oltalmába ajánlotta, megteremtve ezzel a világon egyedülálló Regnum Marianumot, Mária Országát, amelyben a szabadságjogaikat féltő és érte kiállni készülő és védő szabadságharcosoknak nem kell bujdosniuk.

Ez is érdekelheti:  Zelenszkij: Orbán kevés ahhoz, hogy véget vessen ennek a háborúnak

A Cum Deo Pro Patria Et Libertate, azaz az Istennel a Hazáért és Szabadságért azért került zászlainkra, mert hisszük a Magyar Feltámadást. Ezért mondjuk el azt együtt a Mozgalom imádságaként:

Hiszek egy Istenben

Hiszek egy Hazában

Hiszek egy Isteni Örök Igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

NEHACSA Egyesület részéről:

Köszönjük és üdvözöljük a Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom zászlóbontását. A Nemzet, Haza, Család Egyesület ingyen és bérmentve felajánlja, hogy a Mozgalom által létrehozandó honlapot működtesse, működési költségeit fedezze, tevékenységének és céljainak elérését támogatja. A Mozgalomra azonban az Egyesület nem kíván befolyást gyakorolni, ezért szükség van egy vezetőségre, hogy céljai elérése érdekében megmozdulásait hatékonyan tudja megszervezni. Ezért kérem, hogy a felhívásnak megfelelően a többség döntsön közfelkiáltással a tekintetben, hogy

-elfogadjátok-e, hogy a Mozgalmat nemzeti céljaink védelme miatt Magyar Nemzeti Gárda Mozgalomnak hívják?
-elfogadjátok-e, hogy a Mozgalom országos vezetője Kiss Róbert legyen?
-elfogadjátok-e a Mozgalom itt bemutatott zászlaját, jelszavát és hitvallását?
-elfogadjátok-e, hogy a Mozgalom megyei és helyi vezetőit az országos vezető saját belátása szerint nevezze meg azzal, hogy ezen személyeket semmiféle felelősség vagy engedelmesség senki felé ne terhelje?
-elfogadjátok-e hogy a Mozgalomban részt vevőket az országos vezető, megyei vezetők és települési vezetők felhívásra is részt vehessenek a Mozgalom megmozdulásaiban?
-elfogadjátok-e, hogy a Mozgalom céljainak veszélyeztetése esetén az országos vezető a megyei vezetők legalább felének egyetértésével bármelyik támogatójától elhatárolódjon?

Kiss Róbert ismételten:

Ezek után, én Kiss Róbert, Ország és világ előtt bejelentem, hogy a Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom a nagyságos II. Rákóczi Ferenc fejedelem jelszava, a magyar hiszekegy hitvallása és az itt bemutatott zászlónk alatt megalakult! Köszönjük a támogató hozzáállásukat!

(Elhangzott 2010. június 4-én, a budapesti Szabadság téren)

barikad.hu


Nemzeti InternetFigyelő

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

3 thoughts on “A Gárda él és élni fog! – Megalakult a Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom

 1. Ez a rohadék Orbán szabotálja a védekezéshez szükséges erőforrásokat, azokon a helyeken, ahol gárdisták százai dolgoznak, éjt nappallá téve. Eddig minden árvízi híradásból kivágtak minden olyan részletet, ahol esetleg gárdistákat látni a gátakon. Mocskos egy féreg ez a zsidók seggében lapuló, segg Orbán, a bandájával együtt.

 2. Kitűnő beszédet mondott Kiss Róbert. Minden hazánkat és nemzetünket szerető és féltő magyar egyetérthet vele. Különösen tetszik, hogy II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelmünk jelszavát a Mozgalom jelszavává tette. 2006. forró őszén magam is, mint a Kossuth téren akkor megalakult Forradalmi Nemzeti Bizottmány elnökségének tagja, később társelnöke, minden beszédemet Rákóczi ezen jelszavával zártam (latinul és magyarul). Gyakran idéztem Breznói (nem breznai!) Kiáltványából is. („Felszakadtak a nemes magyar nemzet sebei…”)
  Jelenleg a Bar!kád szerkesztőségében van egy cikkem, amelyben a haza- és nemzetárulás bizonyított eseteiben – természetesen közéjük értve a kommunista bűnöket is – a halálbüntetés visszaállítása és a teljes vagyonelkobzás mellett érvelek. – Ha az új Országgyűlés egy ilyen értelmű törvényt elfogadna, Biszkut Gyurcsány, Kóka, Bajnai és a többi haza- és nemzetáruló gazember mellé lehetne akasztani. (Remélem, az írás szeptemberben megjelenik.)
  Szeretném felhívni Kiss Róbert figyelmét – ezúton, mivel személyesen nem ismerem – két fontos momentumra, amelyek talán elkerülték a figyelmét:
  1. Alapvető jogelv, hogy „jogsértés jogot nem alapít”. Ezt történelmi Alkotmányunk joghatályosságának helyreállítása kapcsán érdemes tudatosítani. Mint ahogy azt is, hogy a jogsértő módon „megalkotott” sztálinista „alkotmány” és annak toldozott-foltozott változata alatt létrejött valamennyi kormányunk illegitim, így az általuk hozott törvények (pl. a kommunista államosítás vagy a poszt-kommunista privatizáció) és az általuk kötött nemzetközi szerződések is eleve semmisek!
  2. Amíg az 1944. március 19-én hatályon kívül helyezett történelmi Alkotmányunk joghatályossága nem lesz helyreállítva, addig Magyarország számára nem ér véget a II. világháború! Ha tehát az Orbán-kormány azt akarja, hogy hazánk számára véget érjen az a gyalázat, amelynek végén a Szövetségesek nem tettek mást, mint odadobták Sztálinnak mindazokat az országokat és területeket, amelyeket Hitlernek nem akartak odaengedni, akkor helyre kell állítania történelmi Alkotmányunk joghatályosságát. Ezzel egyúttal saját legitimitását is megteremtené, s elhatárolódhatna az elmúlt 20 évtől is. (Ez lenne az igazi forradalom, nem amiről most Orbán szónokol.)
  Üdvözlettel

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük