KÉRJÜK, ENGEDÉLYEZZE BÖNGÉSZŐJÉBEN A HIRDETÉSEK MEGJELENÍTÉSÉT, EZZEL TÁMOGATJA A PORTÁL MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSÁT!

KÖSZÖNJÜK!

A döbbenet döbbenete….

Időről időre rákattintok a peticiok.hu oldalra, s végig nézem, hogy mit lehet majd támogatni a javasolt petíciók közül. Ma reggel azonban leestem a székről, amikor megláttam azt a címet, hogy: Tiltakozunk a Lukács Archívum szétszedése ellen

De nézzük csak meg mondatról mondatra azt a szöveget, amellyel tiltakozókat akarnak csábítani és szédíteni a petíció gátlástalan kigondolói!

 „A jelen petíció aláírói aggodalmukat fejezik ki az MTA  döntése miatt, melynek értelmében megszüntetnék a budapesti Lukács Archívumot.

Nézzük először mi is a döntés?  A Magyar Tudományos Akadémia, fontosnak tartja a Lukács Archívum és Könyvtár fennmaradását, és azt, hogy szigorú szakmai szabályoknak megfelelő módon teljes mértékben feldolgozott, rendszerezett, katalogizált és kutatható is legyen. Ennek érdekében a kéziratokat az MTA Könyvtár és Információs Központnak a kézirattárába szállítják át, katalogizálják és digitalizálják az archiválás szakmai szabályai szerint, és biztosítják az irattári szakmai előírásoknak megfelelő tárolását is. Vagyis a Lukács Archívum és Könyvtár az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Filozófiai Intézetébe kerül. Sajnos tehát nem a helyére, vagyis a szemétre kerül az, ami egyébként egyértelműen csak szemét, hanem továbbra is őrizgetni fogjuk. Ráadásul közpénzen. Akkor, amikor emberek halnak éhen és fagynak meg télen. Mert a Lukács Archívum eddig egy valóban hangulatos környezetben, szép dunai panorámával várta a „kutatókat”, s valószínű ez az, ami leginkább idegesíti őket. Vagyis nem üldögélhetnek már ott, ahol a „nagy Lukács élvezhette a szép dunai kilátást”. De nézzük tovább az idézett „aláírói aggodalom” hazai gátlástalanjainak a mondatait, s kontrázzuk meg őket a valósággal, mely sajnos eltér a közismeretektől!

Lukács György a XX. század egyik legjelentősebb filozófusa és a modernitás kiemelkedő szerzője, nem pusztán filozófia körökben, hanem a politikai gondolkodás, az irodalomtudomány, a szociológia és az etika terén is.”

 

Az etika terén biztosan az első helyen áll, hiszen saját kezűleg végzett ki 1919-ben vörös-katonákat, akik szerinte gyáván megfutottak a románok elől, holott azok a románok ellen harcoló székely hadosztályra nem kívántak tüzelni a parancs ellenére. Ám vizsgáljuk meg és nézzünk bele a „Hogyan forgatta fel egy maroknyi marxista zsidó a nyugati kultúrát” – című írásba, (Nemzeti.net) s idézzünk belőle is néhány keresetlen gondolatot a „nagy Lukács” kapcsán. „…1917-es oroszországi bolsevik forradalom sikere az európai és amerikai marxista erők körében annak az optimista várakozásnak egy új hullámát indította el, amely szerint az új proletariátus végül létre fogja hozni az egyenlőség világát. Oroszország, mint a világ első kommunista nemzete fogja győzelemre vezetni a forradalmi erőket. Az európai marxista forradalmi erők kaptak az alkalmon. Az első világháború befejeződését követően volt egy kommunista „spartakista” felkelés Berlinben Rosa Luxemburg vezetésével, Kurt Eisner és társai egy „Szovjetet” hoztak létre Bajorországban, és Kun Béla 1919-ben megalapította a magyarországi kommunista Tanácsköztársaságot. Abban az időben nagy nyugtalanságot okozott az az eshetőség, hogy egész Európa a bolsevizmus zászlaja alá kerül. A küszöbön álló katasztrófának ez a megérzése felerősödött, amikor 1919-ben Trockij Vörös Hadserege betört Lengyelországba. De a Vörös Hadsereget 1920-ban a visztulai ütközetben legyőzték a lengyel erők. A Spartacus Szövetséghez tartozók, a bajor Tanácsköztársaság és Kun Béla kommünje nem kaptak széleskörű támogatást a munkások részéről, és rövid idő után valamennyit megdöntötték. Ezek az események kínos helyzetet teremtettek a marxista forradalmárok számára Európában. A marxista gazdasági elmélet alapján feltételezhető volt, hogy az elnyomott munkások lesznek a haszonélvezői egy olyan társadalmi forradalomnak, amely majd őket a hatalmi struktúra csúcsára juttatja. Ám amikor ezek a forradalmi alkalmak jelentkeztek, a munkások nem éltek a lehetőséggel. A marxista forradalmárok nem az elméleteiket hibáztatták ezekért a kudarcokért, hanem a munkásokat. A marxista értelmiségieknek egy csoportja e kínos helyzetet egy elemzéssel oldotta fel. Ez az analízis a társadalom kulturális „felépítményeire” összpontosította a figyelmet és nem a gazdasági alapokra, amint Marx tette. Leginkább két marxista, az olaszországi Antonio Gramsci és a magyarországi Lukács György járultak hozzá ehhez az új kulturális marxizmushoz.

„Nemzetközileg elismert szerzőként Lukács a gazdag magyar kultúra történetének egyik csúcspontja, olyan művek szerzője, melyek az emberiség élő kincsének részét képzik.

„Lukács György egy gazdag magyarországi zsidó bankárnak volt a fia. Politikai életét a Kommunista Internacionálé ügynökeként kezdte. A „Történelem és osztálytudat” című könyve alapján Marx Károly óta a legkiválóbb marxista teoretikusként ismerték el. Meggyőződése volt, hogy egy új marxista kultúra kialakulásához a létező kultúrát meg kell semmisíteni. Ezt mondta: „A korszak kulturális ellentmondásainak egyedüli feloldási lehetőségét a társadalom forradalmi megsemmisítésében látom.” Továbbá: „Az értékek ilyen világméretű felforgatása nem mehet végbe anélkül, hogy a forradalmárok a régi értékeket megsemmisítik és az új értékeket megteremtik.” Amikor 1919-ben a magyarországi bolsevik Kun Béla-rezsimben kulturális népbiztos lett, útnak indította a „kulturális terrorizmus” néven ismertté vált folyamatot. E terrorizmus részeként radikális szexuális nevelési programot vezetett be az iskolákban. A magyar gyermekeket a szabad szerelemre, a nemi életre, a középosztályhoz tartozó családok erkölcsi értékeinek archaikus jellegére, a monogámia idejétmúltságára oktatták, és persze a vallás nélküli életre, mert a vallás minden élvezettől megfosztja az embert. A nőket is felszólították, hogy lázadjanak fel a kor szexuális erkölcse ellen. Lukács „kulturális terrorizmusa” előfutára lett annak, amit a politikai korrektség később bevezetett az amerikai iskolákba.”

„A Lukács Archívum évtizedeken keresztül nem pusztán azt tette lehetővé, hogy az akadémiai és a szélesebb értelemben vett nem-akadémiai közönségnek hozzáférése legyen a filozófus életének és munkásságának dokumentumaihoz, hanem történeti emlékhelyként is működött, mivel azon lakásban található, melyben a filozófus életének utolsó éveit élte: ez tehát a korunk egyik meghatározó egyéniségéről való megemlékezés tere.

„Lukács és más marxista értelmiségiek 1923-ban csatlakoztak a Frankfurti Egyetemen működő Társadalmi Kutatóintézethez, amelyet a Németországi Kommunista Párt alapított. Az Intézet, amely Frankfurti Iskola néven vált ismertté, a moszkvai Marx- Engels Intézet mintájára jött létre. Amikor 1933-ban a nemzetiszocialisták hatalomra jutottak Németországban, a Frankfurti Iskola tagjai elmenekültek. Legtöbbjük az USA-ba távozott. A Frankfurti Iskola tagjai számos vizsgálatot folytattak azon hiedelmekkel, magatartásformákkal és értékekkel kapcsolatban, amelyekről úgy hitték, hogy a nemzetiszocializmus németországi felemelkedése mögött vannak. A Frankfurti Iskola vizsgálatai egyesítették a marxista analízist a freudi pszichoanalízissel, annak érdekében, hogy kialakítsák a bázisát annak, ami „kritikai elmélet” néven vált ismertté. A kritikai elmélet lényegében a nyugati kultúra fő elemeinek, közöttük a kereszténységnek, a kapitalizmusnak, a tekintélynek, a családnak, a patriarchátusnak, hierarchiának, erkölcsiségnek, hagyománynak, a szexuális önmegtartóztatásnak, lojalitásnak, a hazafiságnak, nacionalizmusnak, az átöröklésnek, a népi szemléletnek, a konvencióknak és a konzervativizmusnak a romboló kritikája volt…….   A kritikai elmélet magába olvasztotta azokat az elméleti változatokat, amelyek maguk is a jelenlegi kultúra sajátos elemeinek megsemmisítését tűzték ki célul. Ilyen változatok voltak: „matriarchális elmélet”, „a nemek egybemosása” az „androgyn elmélet”, „személyiségelmélet”, „tekintélyelmélet”, „családelmélet”, „a szexualitás elmélete”, „fajelmélet”, „jogi elmélet” és „irodalmi elmélet”. Ezeket az elméleteket arra szánták, hogy felhasználják őket a jelenlegi társadalmi rend megdöntésére, majd bevezessék a kulturális marxizmuson alapuló társadalmi forradalomba. Ennek elérésére a Frankfurti Iskola kritikai elméletét vallók felismerték, hogy a hagyományos meggyőződéseket és a fennálló társadalmi struktúrát le kell rombolni és azután másikkal helyettesíteni….. a Frankfurti Iskola még nagyon is velünk él, főleg az oktatás területén.” (Eddig a Nemzeti.Net oldaláról letöltött idézet!)

„A fentiek alapján felhívjuk az illetékes szerveket arra, hogy fontolják meg e döntésüket, melyről döbbenettel és szomorúsággal értesült a nemzetközi tudományos és művészi közösség.

A „nagy Lukács” kapcsán valóban megdöbbent a nemzetközi tudományos és művészi közösség? Nos, ezt csak akkor tudom elhinni, ha az a közösség a marxista rombolás híveiből áll és fogalma sincs arról, hogy valójában ki is volt Lukács György. Feltenném azonban a tisztességes hazai zsidóságnak a kérdést: nem volt még elég a régi és új marxista zsidók gátlástalanságából, amely a humanizmus, a tudomány és a művészet köntösébe bújva képvisel önös érdekeket? (Ezek az aggódók többnyire a lipótvárosi „tudományos” rettegők közül kerülnek ki, akik mindenkit zsarolni próbálnak, aki a valóságot látja, ismeri, s főleg akkor: ha kimondja, leírja!)

 

Dr. Bene Gábor

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kapcsolódó cikkek

Mementó 2006 emlékmű

Petíció az emlékmű megvalósításáért!

Aláírásával egy elvi támogatást fogalmaz meg. Amennyiben elegendő társadalmi támogatást gyűjtünk össze, elindítjuk a megvalósításhoz szükséges jogi és szakmai lépéseket.

Kattintson ide a petíció aláírásához!

További részletek itt!

6 thoughts on “A döbbenet döbbenete….

 1. Mi a csodálkozás oka? Egy jelentősen túlprezentált népcsoportocska irányítja az országot, illetve ott van mindenütt a stratégiai döntéshozásban. Az EU csúcsvezetése (Juncker) pedig Marx szobor avatáson vesz részt.
  Lukács az ö elvtársuk.

 2. Nevezzük nevén a prazitákat: egy olyan élősködő emlős, mely képes még az alig evickélő halból, az életlenné vált száraz kóróból is életnedvet kiszívni.

  A nevük, (nem találja ki senki): ez, az „elit” zsidóság.

  Senki sem lepődött meg, midenki tudja.

  Minden forradalmat, minden világégést ők terveztek meg, ismétlem, aki nem tudná: ők terveztek meg (rochildok, egy rochild anya mondta a fiának, ha ti nem lennétek nem lennének háborúk).

  Ez már így van több száz? éve.

  A nagy kényelmükben, a rengeteg rabszolgáktól elsibólt anyagiak hátterében hátradőlnek a rabszolgák által előállított kényelemben és lábmosatás közben beugrik nekik, hogy most éppen hol lehetne, kellene elszívni.

  Elszívnak.

  Vannak jól megfizetett, a mi vérünkből származó darab emberek, akiknek az egzisztancia több, mint az emberség milliárdjai. Azt a pluszt, ami éppen nekünk kellene, elkorrumpálják.

  A fidesz: emeli a béreket, de az árak és az áfa miatt vissza is veszi. Bármit mondanak, mindig a rabszolgák járnak rosszul.
  Ismerik.
  Mindig a hamis, hazúg előadás.
  Ismerik.
  A bíróság előtt a rabszolgának nincs igaza.

  HAARP, CHEMTRAIL. Sokan vagyunk. Jön az a technika, melyről nem tudunk semmit. A robottech. Nincs szükség a rabszolgákra. 500,000 millió ember kell nekik. A lábmosáshoz.
  (Szaporpdjanak, nekünk több milliárd lábmosó kell).

  Azt látom, hogy ébredés van. Nem csak nálunk. A Földön és mindenütt.

  Magyar hazánk: korrupt kormány, a kollaboráns népség hajszolja a milliós megélhetését.
  Nyalja izrael seggét. Már most is zsidók uralják a vidéket.
  Már most is zsidók alkoják a magyar törvényt.
  Már most is zsidók, szívják elszívják, szabályozzák életed.

  Nincs Magyar -hon.
  Magyar -honba a visszatérés mindenki előtt megadatott.

  Térjünk vissza a Kárpát-medence ölelésébe. Ez a MAGYAR-HON. Foglaljuk vissza sokadszor.
  Itt élhetnek azok, akik spirituálisan Magyarok. Ez a haza csak e-képpen MAGYAR HAZA.

  Meglepődve tapasztaltam a natura tv riportját drábikkal és jakab istvánnal.

  Kedvenc műsoraim voltak.

  Számomra ismételhetően kiderült, hogy fogadjam el rabszolgaságomat, az emberiség rabszolgaságát. Éljek velük egy hazában, de a feltétel az, hogy fogadd el az ők törvényeit.

  Nem fogadhatom el.

  Ők nem a mi vérünk.
  Ők nem a magyarság kultúrája.
  Ők paraziták.
  Ők gyarmatosítók. Világ gyarmatosítók.
  Ők az Istenek istene, gondolják.

  Nyissd ki ablakod!

  ÉREZDD A SZABADSÁGOT, SZAGOLJ, HALLJ, LÁSSD A VALÓSÁGOT, ÍZLELD MEG AZ ÉLET ÍZÉT, ÉLJ HITBEN ÉS BÖLCSESSÉGBEN!

  Hátha valakinek sikerűl!

  Én nem vagyok valaki.

  Egy néző vagyok a nagy színpad előtt, akinek a szívét, lelkét a tudtomon kívűl átalakítják, módosítják, befolyásolják, gondolataim, modeljeim amelyekre építettem életem elporadnak.

  De hiszem, hogy felélednek. Hazúg szavat, lelket kisértő érintést valóm megsemmisít.
  Tudatom fogja szabályozni tudatomat,
  az ősi szeretetemet visszakapom, a gyűlöletet kioldja.

  Atilla

 3. „én nem vagyok valaki.”
  A lényeg benne van ,amit írtál!
  De a fenti idézet nem igaz! Amikor megszülettél,már akkor VALAKI voltál,hiszen a Teremtőnek Tervei voltak,vannak Veled! Ezt SOHA ne feledd! Hogy Út közben a legnagyobb szeretet mellett is reményvesztettnek érzed Magad,ez nem csak a Te hibád. Ezért sokan tettek. Tanáraid(?), politikusaid,és többnyire az a közeg,amelyik csak is az anyagiakban véli,találja meg az Élet értelmét.(” hazugság és tolvajlás,ez a zsidó cégér” (Viktor Hugó) Jó ÚTON jársz!! Ahogy Itt többen a véleményezők közül is. Semmiképen ne add fel! Benned van a Lényeg,mert VALAKI vagy! „Nemo sit alterius qui suss esse potest!”
  Ami a „színpadot” illeti, felesleges aggódni,mert
  ….. „Minden káoszban van kozmosz is,minden rendetlenségben rend is rejlik,s minden önkényben folyton ott a Törvény,mert mert mind az ami hat,ellentéten alapszik”.
  A magunk módján tegyük meg mindent amit tudunk,a többit bízzuk rá a Teremtőre!
  „amit csak magunkért teszünk,az meghal velünk, amit másokért és a világért teszünk,megmarad és halhatatlan!” És ez a lényeg!
  Tiszteletem Neked!

 4. Köszönet az Írásért!
  „olyanok vagytok mint az apátok,az ördög és ugyanolyan kéjsóvárak mint ő. Ő elejétől fogva gyilkos volt és nem ismerte el az igazságot,mert benne nincs igazság. Ha hazudott,a saját hazugságát mondta, Mert ő hazug és hazugságok apja.
  „mindenki,aki a zsidók barátja ,hozzájuk fog tartozni,sőt közülük lesz egy. Isten nem tűri ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az Isteni vallást. Nem szabad megállnod abban a munkádban,hogy bemutasd a zsidók csalásait!”
  Az Emberiség minden nyomoráért ezek a felellősek!! Amit a Magyarok ellen elkövettek csak az elmúlt száz évben,az is vérlázító,ahogy az is,hogy a hírhedt lukács különítményesek ,lenin fiúk unokái,még mindig ott ülnek(?) a parlament soraiban. Aztán még ezektől várnánk el a „csodát ?. Amíg az ilyen hulladékok,mint gyurcsány,orbán,áder sábeszdekliben parádéznak, MAGYARORSZÁG csak álom marad ! (nekem ez a véleményem)

 5. Kedves Ferenc!

  Nem magammal van bajom, azt elviselem, az nem számít, arra van gyógyír.

  A lukácsi és a frankfurti filózófiai iskola egy zsidó filozófiai irányzat. Amely (nem vagyok filozófus) szerintem a több ezeréves kultúrákat hívatott megsemmisíteni. Ezért ez nem is filozófia, ez egy sátáni eredetű „remekmű”. Amely, mint írják még mindig működik.

  A nagy bajom, ez nem csak az én bajom, hanem azok bajai is akik az én bajomat okozzák.

  A környezetemben szinte nincs olyan ember, akivel komolyan lehetne beszélgetni; bármely nem sztárügyi kérdésen kívül.

  A média hihetetlen lélekrombolást végzett.

  Ezért javaslom, hogy senki ne akarjon meggyőzni senkit. A médiák által kifejlesztett eszköz használatát kell alkalmazni; a lopakodó, többször, röviden előadott: monológot.

  Filozófia, filozófia, szerintem azt is már más szemszögből kéne nézni.

  Ahogy Ferenc mondja, ha jól értelmezem szavait: mindegy, mi történik körülöttünk, az univerzum urát nem lehet megvezetni. Ő alkotta a mindenséget. A tökéletességet.
  Ez megváltozhatatlan, vagy vég.

  Ezt talán a kvantumfizika írja le.
  Az én szelleme, nem egoista tudata, csakis a mindenség figyelemben tartásával tud fejlődni a boldogság felé.

  Atilla

 6. „filozófia,filozófia,szerintem azt is már más szemszögből kéne nézni.”

  Pontosan ez a baj,hogy akik erre a „területre tévednek,vagy vetemednek ezt teszik! A filozófia vallás nélkül csak spekuláció,ahogy a vallás filozófia nélkül fanatizmus. Ebben van a lényeg,az Isteni,és az Igazság! Ami egy és ugyan az! Ami ettől eltér,vagy más, az csak fecsegés. Hogy mára összekeveredett minden,hogy e mögé bújva megtévesztik a tömeget az nem a Filozófia hibája. ” Így a filozófus – az Isteni és rendezett dolgokkal való állandó érintkezés folytán – maga is rendezetté és Istenivé válik, amennyire ez embernek lehetséges.” (Szókratész)
  „az univerzum urát nem lehet megvezetni”
  Bizony nem! Mert a karma törvénye működik,ha hisznek benne ,ha nem . Minden tetteknek következménye van,és minden következményekből új tettek lesznek a világ végezetéig. Ha bármilyen nyomorúságot látni a világban,vagy embereken annak előzményei voltak, Ok nélkül semmi nem történik,de az nem az Isten büntetése,hanem a tettek következménye. Mindenért meg kell fizetni! Vagy most,vagy egy következő életben,akár jó, akár a hitvány tettekért.
  De a világért sem akarnék meggyőzni semmiről ,senkit ! Mindenkinek saját magának kellene rájönnie,hogy számára mi a fontos,miért van itt,mi a célja, és hogy valójában ki is Ő.
  Üdv.T.F.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük